Четвърти Документ: Манипулация на Религиозните Традиции и Вярвания

За да можете да разберете действията на извънземните пришълци във вашия свят днес, ние трябва да ви предоставим повече информация, засягаща тяхното въздействие върху световните религиозни институции и ценности и върху основните духовни импулси, които са част от вашата природа и които в много аспекти се срещат и в други интелигентни същества в много райони на Великата Общност. Би трябвало да започнем с това, че действията, които пришълците вършат на света днес, са били осъществявани много пъти в миналото на различни места с различни култури във Великата Общност. Пришълците във вашия свят не са авторите на тези дейности, а само ги осъществяват по тяхно усмотрение, осъзнават ги напълно и са ги използували в миналото.

Важно е за вас да разберете, че тези умения на въздействие и манипулация са изключително добре развити във Великата Общност. Когато расите станат по-умели, по-опитни и по-напреднали технологично, те упражняват все по-фини и коварни методи за въздействие една на друга. Хората са напреднали само толкова, колкото да се съревновават помежду си и напредъка им в тази област е недостатъчен. Това е една от причините да ви разкриваме тези неща. Вие навлизате в коренно различна среда, която изизква от вас да използувате вродените си качества и да развивате нови умения в себе си.

Въпреки че за човечеството присъединяването към Великата Общност е уникална по своята същност ситуация, това се е случвало безброй пъти с други раси във Великата Общност. Това което се върши във вашия свят, се е вършило и преди на много други места. То е силно развито и лесно приспособено за вашите условия и ситуацията, в която се намирате.

Мирната Програма е осъществена от пришълците частично. Естественото намерение за мирни връзки и желанието за избягване на военни конфликти заслужават адмирации. Дори и най-възвишените импулси могат да бъдат използувани за други цели. Вие знаете това от собствената си история. Мирът може да бъде установен на базата на мъдростта, сътрудничеството и истински качества.

Ние не идваме да критикуваме вашите религиозни институции или вашите най-основни импулси и ценности, а да илюстрираме как те се използват срещу вас от тези извънземни раси, които се намесват във вашия свят.

Човечеството е било естествено загрижено за установяването на мирни взаимоотношения между своите племена и народи. Сега обаче, то изпитва много проблеми и предизвикателства. Ние разглеждаме това, като възможност за вашето развитие и това ще бъде предизвикателство за присъединяването ви към Великата Общност, ще обедини света и ще му даде основа за истинско, силно и ефективно обединение.

Следователно ние не сме тук да критикуваме вашите религиозни институции или вашите изконни ценности и пориви, а да илюстрираме как те са използувани срещу вас от тези извънземни раси, които са във вашия свят. И ако можем, ние бихме искали да ви окуражим да използувате правилно вашите дарования и вашите постижения за опазването на вашия свят, на вашата свобода и вашата цялостност на раса от Великата Общност.

Пришълците са изключително практични в начинанията си. Това е както сила, така и слабост. Докато ги наблюдавахме тук и на други места, ние забелязахме, че е много трудно за тях да се отклонят от своите планове. За тях промяната е трудно нещо, както и е трудно за тях да се справят с усложненията. Следователно те осъществяват своите планове лекомислено и небрежно, защото мислят, че имат предимство и са прави в своите начинания. Те не вярват, че човечеството ще предприеме ответни мерки срещу тях – най-малкото нещо, което да им въздейства. И те си мислят, че техните тайни намерения са добре опазвани и са отвъд човешките разбирания.

В светлината на това, нашата дейност по представянето на този материал ни прави врагове в техните очи. От наша гледна точка обаче, ние само се опитваме да се противопоставим на тяхното влияние и да ви дадем разбиране, от което се нуждаете и перспектива, на която можете да разчитате, за да опазите свободата си като раса и да се справите с реалността във Великата Общност.

Идентификацията с Иисус Христос ще бъде използвана в голяма степен. Надеждата и обещанието за завръщането му на света предлага на посетителите ви чудесна възможност.

Заради практическото естество на техните действия, те желаят да осъществят целите си с възможно най-голяма ефикасност. Те желаят да обединят хората, но само за тяхната дейност на света. За тях, човешкия съюз е от практическо естество. Те не оценяват етническото разнообразие; естествено те не го ценят и в собствените си култури. Следователно те ще се опитат да изкоренят, премахнат или да го намалят, ако е възможно, където и да упражняват влиянието си.

Подготвено е Второто Пришествие от вашите гости. Ние разбираме, че доказателството за това, е вече на света.

В предишното си изложение, ние говорихме за влиянието на пришълците върху нови форми на духовност – върху нови идеи и нови проявления на човешката божественост и човешката природа във вашия свят днес. В това изложение, ние бихме искали да се фокусираме върху традиционните ценности и институции, на които пришълците искат да въздействат и върху които вече въздействат.

Търсейки еднаквост и подчинение, пришълците ще разчитат на тези институции и ценности, които те чувстват като най-стабилни и практични за тяхната цел и използуване. Пришълците не се интересуват от вашите идеи и ценности, освен ако те не подпомагат техните цели. Не се заблуждавайте, като си мислите, че те са привлечени духовно от вас, защото те не притежават такъв афинитет. Това би било наивна и дори фатална грешка от ваша страна. Не си мислете, че те са очаровани от вашия живот и от нещата, които вие намирате за интригуващи. Защото само в много редки случаи бихте могли да им въздействате по този начин. Всяко естествено любопитство е изкоренено от тях и почти нищо не е останало. Те притежават много малко от това, което вие наричате „Дух”, а ние наричаме „Варне” или „Пътят на Интуицията”. Те са контролирани, контролират и следват мисловни и поведенчески модели, които са твърдо установени и стриктно подсилени. Те може би изглеждат съпричастни с вашите идеи, но това е само, за да спечелят вашата преданост.

В институциите във вашия свят те ще търсят да използуват тези ценности и фундаментални вярвания, които да спомогнат за вашата преданост към тях. Нека ви дадем някои примери, породени както от нашите наблюдения, така и дадени ни от Невидимите с течение на времето.

Мнозинството от населението във вашия свят са Християни. Ние адмирираме това, въпреки че това не е единствения път към изконните въпроси за духовна идентичност и цел в живота. Пришълците ще използуват фундаменталната идея на преданост към един водач, с цел да спечелят преданост за тяхната кауза. Идентификацията с Исус Христос ще бъде много силно използувана. Надеждата и обещанието за неговото завръщане на света е изключителна възможност за тях в този момент.

Ние знаем, че истинския Исус няма да се завърне на света, защото той работи заедно с Невидимите и служи на човечеството и на други раси също така. Този, който ще се появи с неговото име, ще бъде от Великата Общност. Той ще бъде създаден и роден за тази цел от колективите, които са на света днес. Той ще изглежда като човек и ще притежава забележителни качества и възможности в сравнение с всички вас. Той ще изглежда изключително човеколюбив. Той ще може да осъществява неща, които ще предизвикват както страх, така и голяма почит. Той ще може да показва имиджи на ангели, демони или това, което неговите началници пожелаят от него. Ще изглежда, че той притежава духовна сила. Но въпреки това, той ще дойде от Великата Общност и ще бъде част от колективите. И той ще породи преданост у хората, за да го последват. А относно тези, които не могат да го последват, той ще окуражи тяхното отчуждение или тяхното унищожение.

Пришълците не се интересуват колко хора ще бъдат унищожени, а дали имат предаността на мнозинството от вас. Следователно пришълците ще се фокусират върху тези фундаментални идеи, които ще им осигурят власт и въздействие.

Второто Пришествие е подготвено от пришълците. Доказателството за това както разбираме, е вече на света. Хората не забелязват присъствието на пришълците и реалността във Великата Общност и ще приемат естествено своите предишни вярвания без въпроси, чувствайки, че е дошло времето за великото завръщане на техния Спасител и Учител. Но този, който ще дойде, няма да бъде представител на небесата, той няма да представлява Знанието или Невидимите и няма да представлява Създателя и Волята на Създателя. Така ние виждаме планът за вашия свят, който наподобява плановете и в други светове.

В други религиозни традиции, еднаквостта ще бъде окуражена от пришълците – това което вие може да назовете като фундаментална религия на базата на миналото, базираща се на преданост към властта и отдаденост към институциите. Това помага на пришълците. Те не се интересуват от идеологията и ценностите на вашите религиозни институции, а от тяхната приложимост. Колкото повече хората мислят, действат и отговарят по предсказуем начин, толкова по-полезни са те за колективите. Тези еднаквости са поощрени в много различни традиции. Стремежът тук е не да ги направим еднакви, а да бъдат обикновени в тяхната същност.

В една част от света, една религия ще надделее; в различни части на света, различни религиозни идеологии ще надделеят. Това е много полезно за пришълците, защото те не се интересуват колко религии съществуват, а дали има ред, подчинение и преданост. Нямайки своя религия, която вие да следвате, те ще използуват вашата, за да предизвикат своите цености, защото те ценят само пълното отдаване към тяхната кауза и каузата на колективите и желаят тоталната ви отдаденост да участвате с тях по начини, които те представят. Те ще ви убеждават, че това ще донесе мир и изкупление на света и ще допринесе за завръщането на религиозни фигури и личности, които са толкова желани от вас.

Това не значи, че тези религиозни традиции се ръководят от извънземни сили, защото ние разбираме, че фундаментални религии са установени във вашия свят. Това което казваме е, че импулсите за това и механизмите ще бъдат подкрепени от пришълците и използувани за тяхната цел. Следователно всички, които са истински вярващи, трябва да бъдат много внимателни, за да могат да открият тези влияния и да отговорят както е възможно. Обикновените хора на света не са интересни за убеждаване; това са ръководителите.

Пришълците твърдо вярват, че ако те не се намесят навреме, човечеството ще се самоунищожи и ще унищожи света. Това не е истина; това е просто едно предположение. Човечеството обаче е пред риск от самоунищожение, а това не е вашата съдба. Но колективите вярват, че е така и че те трябва да действат с бързина и възлагат на своите програми за въздействие голяма значимост. Тези, които се подават на убеждение, ще бъдат оценени като полезни; тези, които не могат да бъдат убедени, ще бъдат изхвърлени и отчуждени. Ако пришълците са достатъчно силни да упражнят тотален контрол на света, тези, които не могат да бъдат подчинени ще бъдат елиминирани. Но пришълците няма да участват в унищожаването. То ще бъде извършено от тези личности на света, които са попаднали напълно под техен контрол.

Това е ужасен сценарий и ние разбираме това, но не трябва да има съмнение, за да разберете и получите това, което ние ви даваме чрез тези съобщения. Това не е унищожение на човечеството, това е интеграция на човечеството, което пришълците желаят да постигнат. Те ще се кръстосват с вас за тази цел. Те ще се опитат да пренасочат религиозните ви традиции и институции за тази цел. Те ще установят себе си в потайност на света за тази цел. Те ще въздействат на правителствата и на правителствените лидери с тази цел. Те ще въздействат върху военните сили на света с тази цел. Пришълците са убедени, че ще успеят, защото до сега човечеството не е дало достатъчен отпор на действията им и не е отхвърлило техните планове.

За да се противопоставите на това, вие трябва да учите Пътят на Знанието във Великата Общност. Всяка свободна раса във вселената трябва да учи Пътят на Знанието, но то трябва да бъде определено за тяхната култура. То е източник на личната свобода. То е, което позволява на личностите и обществата да имат истинска почтеност и да имат необходимата мъдрост, за да се справят с въздействията, които се противопоставят на Знанието, както в техния свят така и във Великата Общност. Следователно необходимо е да се учат нови пътища, защото вие се присъединявате към нова ситуация с нови сили и влияния. Това не е бъдеща перспектива, а непосредствено предизвикателство. Животът във вселената няма да ви чака да се подготвите. Нещата ще се случат независимо дали сте готови или не. Посещенията се случват без вашето съгласие и без вашето разрешение. И фундаменталните ви права са нарушени до такава степен, че трудно бихте могли да си представите.

Ето защо, ние сме пратени не само да ви подкрепим и окуражим, но и да ви предупредим, да ви алармираме и да ви вдъхнем съзнание и отговорност. Ние споменахме вече, че не можем да спасим вашата раса чрез военна намеса. Това не е нашата роля. И дори да се опитаме да сторим това чрез сила и да осъществим този план, вашият свят ще бъде унищожен. Ние можем само да съветваме.

В бъдещето ще видите жестокостта на религиозните вярвания изразени по насилствени начини, насочени срещу хора, които не са съгласни, срещу слаби народи и използувани като оръжие за атака и унищожение. Пришълците горещо желаят вашите религиозни институции да ви ръководят. Вие трябва да се съпротивлявате на това. Пришълците горещо желаят вашите религиозни ценности да бъдат споделени от всеки, защото това увеличава тяхната работна сила и улеснява задачата им. Такова влияние означава признаване – признаване на волята, предаване на целта, предаване на нечии живот и качества. Това ще бъде представено като велико постижение на човечеството, велико постижение на обществото, ново обединение на човечеството, нова надежда за мир и спокойствие, триумф на човешкия дух над човешките инстинкти.

Затова отправяме нашия съвет и ви насърчаваме да се въздържате от вземане на неразумни решения, от това да губите времето си за неща, които не разбирате и от това да се примирявате с омаловажаването на вашето мнение и преценка заради някакво обещано възнаграждение. И ние трябва да ви окуражим да не предадете Знанието в себе си, духовната интелигентност, с която сте родени и която носи вашето велико бъдеще.

Между другото, слушайки тези неща, вие ще си представите вселената като място лишено от Божията милост. Вие може и да бъдете цинични и притеснени, мислейки че алчността е универсална. Но не това е важното. Това което е нужно в момента, е да сте силни, по-силни отколкото сте, по-силни отколкото сте били. Не комуникирайте с тези извънземни, докато не станете достатъчно силни. Не отваряйте сърцата и съзнанието си за пришълците, защото те идват тук с тяхна собствена цел. Не си мислете, че те ще задоволят вашите религиозни предсказания или велики идеали, защото това е заблуда.

Във Великата Общност има велики духовни сили – личности и дори народи, които са постигнали много висока степен на реализация, далеч от това, което човечеството е показало до сега. Но те не се опитват да завладеят други светове. Те не представляват политически и икономически сили във вселената. Те не са въвлечени в търговията отвъд задоволяване на основните си нужди. Те пътуват много рядко, освен в ситуации когато това е необходимо.

Емисари се пращат да помагат на тези, които се присъединяват към Великата Общност, емисари като нас. И съществуват духовни емисари също така – силата на Невидимите, които могат да говорят на тези, които са готови да получат и имат добро сърце и обещание. Така работи Бог във вселената.

Вие навлизате в трудна среда. Вашият свят е ценен за другите. Вие трябва да го защитите. Вие трябва да опазите природните ресурси и да не сте зависими от търговията с други нации за основните неща в живота си. Ако не защитите ресурсите си, ще трябва да се откажете до голяма степен от вашата свобода и самостоятелност.

Вашата духовност трябва да бъде огласена. Тя трябва да се базира върху истинско изживяване, защото ценностите и вярванията, ритуалите и традициите могат да бъдат и вече са използувани от вашите пришълци за тяхната цел.

Тук трябва да разберете, че пришълците също са уязвими в някои сфери. Нека да разгледаме това сега. Личностно, те имат много малко индивидуална воля и трудно се справят със сложните ситуации. Те не разбират вашата духовност. И много вероятно, те не разбират импулсите на Знанието. Колкото по-силни сте със Знанието, толкова по-необясними сте, толкова по-трудни сте за контрол и по-малко нужни и важни сте за тях и за тяхната програма за интеграция. Личностно, колкото по-силни сте със Знанието, толкова по-голямо предизвикателство сте за тях. Колкото повече личности станат силни със Знанието, толкова по-трудно е за пришълците да ги изолират.

Пришълците не са силни физически. Тяхната сила е на Ментално Ниво и в използуването на тяхната технология. В сравнение с вас, те са малобройни. Те зависят изцяло от вашето съгласие и са напълно убедени, че ще успеят. На базата на досегашния си опит, те смятат, че човечеството не им дава почти никакъв отпор. Но колкото по-силни сте със Знанието, толкова по-силно можете да се опълчите на интервенцията и на манипулацията и толкова повече сте сила за свободата и суверенитета на вашата раса.

Въпреки че не много от вас ще чуят нашето съобщение, вашият отговор е важен. Лесно е между другото да не повярвате на нашето присъствие и да реагирате негативно на нашето съобщение, но ние говорим в съответствие със Знанието. Следователно това за което говорим е във вас, ако сте свободни да го научите.

Ние разбираме, че с нашата презентация предизвикваме и разклащаме много вярвания и обичаи. Дори нашето появяване ще изглежда необяснимо и ще бъде отхвърлено от много от вас. Въпреки това, нашите думи и нашето съобщение могат да резонират във вас, защото ние говорим със Знанието. Силата на истината е най-могъщата сила във вселената. Тя има мощта да освобождава. Тя има силата да просветлява и да даде сила и самочувствие на тези, които се нуждаят от това.

Беше ни казано, че човешкото съзнание е дълбоко ценено, но рядко практикувано. Това е за което говорим в Пътя на Знанието. Това е основата на всичките ви истински религиозни импулси. То е част от религията ви и не е новост за вас. Но то трябва да се цени, защото в противен случай, нашите усилия и тези на Невидимите да подготвим човечеството за Великата Общност, няма да са успешни. Много малко хора ще откликнат и истината ще бъде бреме за тях, защото няма да могат да я споделят ефективно.

И така, ние не сме тук, за да критикуваме религиозните ви институции или конгреси, а за да илюстрираме как те могат да бъдат използувани срещу вас. Ние не сме тук, за да ги отхвърляме и отричаме, а да покажем как истинската цялостност трябва да проникне в тези институции и събрания, за да могат те да ви служат истински.

Във Великата Общност духовността е въплатена в това, което наричаме Знание, Знание означаващо интелект на Духа и движението на Духа във вас. Това ви дава сила не само да вярвате, но и да знаете. То ви имунизира срещу убеждаване и манипулация, защото Знанието не може да бъде манипулирано от никаква световна сила. То дава живот на религиите ви и надежда за вашата съдба.

Ние вярваме на тези идеи, защото те са фундаментални. Те не се споделят от колективите и ако ги срещнете и имате силата да запазите своето спокойствие, ще разберете това сами.

Беше ни казано, че има много хора по света, които желаят да се отдадат на някаква голяма сила. Това не е новост за вашия свят, но във Великата Общност това води до поробване. Ние разбираме, че такова поведение във вашия свят и в миналото е водело до поробване. Но във Великата Общност, вие сте по-уязвими и трябва да бъдете мъдри, много внимателни и по-самостоятелни. Безрасъдството струва много скъпо и носи със себе си големи нещастия.

Ако отговорите на Знанието и учите Пътя на Знанието във Великата Общност, вие ще можете да видите тези неща сами. Това ще потвърди нашите думи и вие няма само да ги отричате или да им вярвате сляпо. Създателят прави възможно това, защото Създателят желае човечеството да се подготви за своето бъдеще. Затова ние сме тук. Затова наблюдаваме и имаме възможността да ви кажем това, което виждаме.

Религиите на света ви говорят в своите учения. Ние имахме възможност да ги прегледаме благодарение на Невидимите. Те обаче имат и някои потенциални слабости. Ако човечеството беше по-бдително и беше разбрало реалността на живота във Великата Общност и значението на преждевременната визита, рисковете не биха били толкова големи, колкото са днес. Очакванията и надеждите са, че тези визити ще донесат големи награди и ще са благоприятни за вас. Но вие още не знаете нищо за реалността във Великата Общност или за мощните сили, които действат във вашия свят. Вашето неразбиране и незряла вяра в пришълците не са ви от полза.

Това е причината Мъдрите във Великата Общност да бъдат скрити. Те не желаят търговия и връзки във Великата Общност. Те не желаят да са част от търговските съюзи. Те не търсят дипломатичност с много светове. Техните предани мрежи са по-скоро мистериозни и духовни по своята същност. Те разбират риска и трудностите от показването в реалността на живота във физическата вселена. Те пазят изолацията си и са бдителни в техните граници. Те се опитват да разширят своята мъдрост по начини, които не са толкова физически по своята същност.

Вие можете да видите това и във вашия свят, където най-мъдрите и най-надарените не търсят лична облага по търговски и комерсиални методи и не се опитват да завладяват или манипулират. Вашият свят ви показва толкова много неща. Вашата история ви казва и илюстрира толкова много в умален мащаб на това, за което ви говорим тук.

И така, нашето желание е не само да ви предупредим за ситуацията, в която се намирате, но и да ви осигурим, ако можем, перспектива и разбиране за живота от които ще се нуждаете. И ние вярваме, че достатъчно хора ще чуят тези слова и ще отговорят на величието на Знанието. Ние се надяваме, че ще има такива от вас, които ще разпознаят, че нашето съобщение няма за цел да буди страх и паника, а да породи отговорност и съдействие за опазване на свободата и доброто във вашия свят.

Ако човечеството не съумее да превъзмогне Интервенцията, ние можем да обрисуваме картината на това, което ще последва. Ние сме го виждали навсякъде, защото всеки от нас е преживявал това в собствените си светове. Като част от колективите, Земята ще бъде прокопана за ресурси, хората ще бъдат принудени да работят и тези, които се съпротивляват и разколничат ще бъдат или отчуждени или унищожени. Светът ще бъде опазен за агрикултурата и минното дело. Човешките общества ще съществуват само като се подчинят на силата на световете отвъд вашия свят. И когато светът изчерпи своята полезност, когато неговите ресурси бъдат напълно използувани, вие ще бъдете изоставени и съсипани. Поддържащият живот на вашия свят ще ви бъде отнет; основните неща за оцеляване ще ви бъдат отнети. Това се е случвало много пъти на много други места във вселената.

В този случай с вашия свят, колективите могат и да решат да запазят света за изпозуването му като стратегически стълб и като биологически склад. Въпреки това, човечеството ще страда много от тираничното управление. Човешкото население ще бъде редуцирано многократно. Управлението на хората ще бъде поверено на тези, които са възпроизведени да управляват човешката раса в новия ред. Човешката свобода, каквато я познавате, няма да съществува и вие ще страдате под тежестта на чуждото управелние, което ще бъде сурово и изтощително.

Във Великата Общност съществуват много колективи. Някои от тях са огромни; някои от тях са малки. Някои от тях са етични в своите начинания; много обаче не са. Заради това, че те се съревновават помежду си за управление върху вашия свят, опасни дейности могат да бъдат използувани. Ние трябва да ви ги разкрием, за да не се съмнявате в това, което говорим. Изборът който имате не е голям, но е фундаментален.

Следователно разберете, че от гледна точка на вашите пришълци, вие сте племена, които имат нужда да бъдат управлявани и контролирани, за да осъществят интересите на пришълците. Затова, вашите религии и част от социалната ви действителност ще бъдат запазени. Но вие ще загубите много. И много ще бъде загубено, преди да сте разбрали какво ви е отнето. Следователно ние само можем да поощрим вашата бдителност, вашата отговорност и ангажимент да учите – да учите за живота във Великата Общност, да учите как да опазите собствената си култура и собствената си реалност в огромна среда и да учите как да различите кои са тук, за да ви помагат и кои не са дошли за това. Такава прозорливост е необходима на света, дори само с цел решаването на вашите собствени трудности. Но за вашето оцеляване и благополучие във Великата Общност, това е абсолютно необходимо.

Следователно ние ви окуражаваме да действате смело и от сърце. Ние от своя страна, имаме още какво да споделяме с вас.