Neljäs Tiedonanto: Uskonnollisten traditioiden ja vakaumusten manipulointi

Jotta voitaisiin ymmärtää vierailijoiden nykyisiä aktiviteetteja maailmassa, täytyy meidän antaa lisää informaatiota heidän aktiivisesta vaikuttamisestaan maailman uskonnollisiin instituutioihin ja arvoihin sekä keskeisiin hengellisiin tuntemuksiin, jotka ovat tyypillisiä luonteellenne, ja jotka monella tavalla ovat tyypillisiä älylliselle elämälle monissa Suuryhteisön osissa.

Aloittakaamme kertomalla, että vierailijoiden tässä maailmassa, tänä aikana suorittamia aktiviteetteja on aiemmin harjoitettu monia kertoja, monissa eri paikoissa, monissa eri Suuryhteisön kulttuureissa. Teidän vierailijanne eivät ole näiden aktiviteettien alkuunpanijoita vaan he ainoastaan hyödyntävät niitä harkintansa mukaan siinä määrin kuin he ovat niistä tietoisia, ja ovat hyödyntäneet niitä aiemmin.

Teidän on tärkeätä ymmärtää, että vaikuttamisen ja manipuloinnin taitoja on kehitetty hyvin korkealle toiminnalliselle tasolle Suuryhteisössä. Sitä mukaa kun lajit tulevat kokeneemmiksi ja teknologisesti kyvykkäämmiksi, ne harjoittavat hienovaraisempaa ja kokonaisvaltaisempaa vaikuttamista toisiinsa. Ihmiset ovat kehittyneet vain tiettyyn tasoon asti kilpaillessaan toistensa kanssa, joten teillä ei ole vielä tätä sopeutumisetua. Tämä itsessään on yksi niistä syistä, miksi esittelemme teille tätä materiaalia. Olette astumassa kokonaan uuteen kokoelmaan olosuhteita, jotka edellyttävät teidän luontaisten kykyjenne kehittämistä, ja myös uusien taitojen oppimista.

Vaikka ihmiskunnan tilanne on ainutlaatuinen, on muiden rotujen esiin astumisia Suuryhteisöön tapahtunut lukemattomia kertoja aiemmin. Sen takia sitä, mihin teidän kohdallanne syyllistytään, on tehty aiemmin. Sitä on kehitetty hyvin pitkälle, ja nyt sitä sovelletaan teidän elämäänne ja teidän tilanteeseenne mielestämme suhteellisen helposti.

Rauhoitusohjelma, jota vierailijat toteuttavat, mahdollistaa osaltaan tämän. Luonnollinen taipumus pyrkiä rauhallisiin suhteisiin ja halu välttää sotaa ja konfliktia on ihailtavaa, mutta sitä voidaan käyttää, ja sitä todellakin käytetään, teitä vastaan. Jopa teidän kaikkein jaloimpia pyrkimyksiänne voidaan käyttää toisiin tarkoituksiin. Olette nähneet tämän omassa historiassanne, luonteessanne ja omissa yhteiskunnissanne. Rauha voidaan vakiinnuttaa vain viisauden, yhteistyön ja todellisen kyvykkyyden lujalle perustalle.

Ihmiskunta on luontaisesti pitänyt huolta rauhanomaisten suhteiden luomisesta omien heimojensa ja kansakuntiensa keskuudessa. Nyt sillä on kuitenkin suurempi kokoelma ongelmia ja haasteita. Näemme nämä tilaisuutena kehittymisellenne, sillä vain Suuryhteisöön astumisen haaste voi yhdistää maailman ja antaa perustan sille, että tämä yhdistyminen on aito, vahva ja tehokas.

Näin ollen emme ole tulleet tänne kritisoimaan uskonnollisia instituutioitanne tai teidän keskeisimpiä tuntemuksianne ja arvojanne, vaan näyttämään, miten niitä käytetään teitä vastaan niiden avaruuden rotujen toimesta, jotka ovat puuttumassa maailmanne asioihin. Ja mikäli se on meidän vallassamme, toivomme kannustavamme lahjojenne ja saavutustenne oikeanlaista soveltamista maailmanne, vapautenne ja rotunne yhtenäisyyden suojelemiseksi Suuryhteisön tasolla.

Vierailijat ovat pohjimmiltaan käytännöllisiä lähestymistavassaan. Tämä on sekä vahvuus että heikkous. Kun olemme tarkkailleet heitä sekä täällä että muualla olemme huomanneet, että heille on vaikeaa poiketa suunnitelmistaan. He eivät sopeudu muutoksiin hyvin, eivätkä he osaa käsitellä monimutkaisuutta kovin tehokkaasti. Tämän takia he toteuttavat suunnitelmaansa melkeinpä varomattomalla tavalla, sillä he tuntevat olevansa oikealla asialla ja etulyöntiasemassa. He eivät usko, että ihmiskunta nousee heitä vastaan – ei ainakaan sellaisella vastarinnalla, joka heihin suuresti vaikuttaisi. Ja he kokevat omien salaisuuksiensa ja agendansa olevan hyvin suojassa ja ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella.

Tässä valossa toimintamme antaessamme tämän materiaalin teille tekee meistä heidän vihollisiaan, heidän silmissään varmasti. Kuitenkin omissa silmissämme pyrimme ainoastaan olemaan vastavoimana heidän vaikutukselleen ja antamaan teille tarvitsemaanne ymmärrystä sekä sitä näkökulmaa, johon teidän täytyy turvautua suojellaksenne vapauttanne rotuna ja tullaksenne toimeen Suuryhteisön realiteettien kanssa.

Johtuen heidän lähestymistapansa käytännönläheisestä luonteesta he toivovat saavuttavansa tavoitteensa niin tehokkaasti kuin mahdollista. He toivovat yhdistävänsä ihmiskunnan, mutta vain liittyen heidän omaan osallistumiseensa ja aktiviteetteihinsa maailmassa. Heille ihmiskunnan yhdistyminen on käytännöllinen asia. He eivät arvosta kulttuurien moninaisuutta – he eivät taatusti arvosta sitä omissa kulttuureissaan. Siispä he yrittävät mahdollisuuksien mukaan hävittää sen tai minimoida sitä, missä ikinä he käyttävätkin vaikutusvaltaansa.

Emme ole tulleet tänne kritisoimaan uskonnollisia instituutioitanne tai teidän keskeisimpiä tuntemuksianne ja arvojanne, vaan näyttämään, miten niitä käytetään teitä vastaan niiden avaruuden rotujen toimesta, jotka ovat puuttumassa maailmanne asioihin.

Aiemmassa selonteossamme puhuimme vierailijoiden vaikutuksesta hengellisyyden uusissa muodoissa – tällä hetkellä maailmassanne olevista uusista ideoista ja ilmaisuista ihmisen jumalallisuudesta ja ihmisen luonnosta. Keskustelumme tässä vaiheessa haluaisimme keskittyä perinteisiin arvoihin ja instituutioihin, joihin vierailijanne pyrkivät vaikuttamaan ja vaikuttavat tänä päivänä.

Pyrkimyksissään yhtenäisyyteen ja mukautuvaisuuteen vierailijat turvautuvat niihin instituutioihin ja niihin arvoihin, jotka heidän mielestään ovat vakaimpia ja soveltuvimpia heidän käyttöönsä. He eivät ole kiinnostuneita ideoistanne, eivätkä he ole kiinnostuneita arvoistanne, paitsi siltä osin kuin ne edesauttavat heidän agendaansa. Älkää pettäkö itseänne kuvittelemalla, että hengellisyytenne vetää heitä puoleensa, koska heiltä sellainen puuttuu. Tämä olisi typerä ja kenties kohtalokas virhe. Älkää kuvitelko, että he olisivat ihastuneita elämäänne ja niihin asioihin, joita te itse pidätte kiehtovina. Sillä vain harvoissa tapauksissa kykenette vaikuttamaan heihin tällä tavalla. Kaikki luontainen uteliaisuus on jalostettu heistä pois ja hyvin vähän on jäljellä. Itse asiassa heissä on jäljellä hyvin vähän sitä, mitä te kutsuisitte ”Hengeksi” ja mitä me kutsuisimme nimellä ”Varne” tai ”Oivalluksen Tie”. He ovat kontrolloituja ja kontrolloivia, ja he seuraavat ajattelutapoja ja käyttäytymistä, jotka ovat lujasti vakiinnutettuja ja ankarasti vahvistettuja. He saattavat näyttää empaattista kiinnostusta ideoihinne, mutta vain saavuttaakseen kuuliaisuutenne.

Maailmanne traditionaalisissa uskonnollisissa instituutioissa he tavoittelevat niiden arvojen ja keskeisten uskomusten hyödyntämistä, jotka voivat tulevaisuudessa auttaa saamaan teidät heille kuuliaisiksi. Antakaamme teille muutamia esimerkkejä, jotka ovat syntyneet niin omista havainnoistamme kuin siitä ymmärryksestä, jonka Näkymättömät ovat meille aikojen saatossa antaneet.

Monet maailmassanne seuraavat kristinuskoa. Meidän mielestämme tämä on ihailtavaa, vaikka se ei toki ole ainoa lähestymistapa olennaisiin kysymyksiin hengellisestä identiteetistä ja elämän tarkoituksesta. Vierailijat tulevat hyödyntämään keskeistä ideaa uskollisuudesta yhdelle johtajalle luodakseen uskollisuutta heidän tarkoitukselleen. Tämän uskonnon yhteydessä samaistumista Jeesus Kristukseen tullaan laajasti hyödyntämään. Hänen maailmaan paluunsa toivo ja lupaus tarjoaa vierailijoillenne täydellisen tilaisuuden erityisesti tämän vuosituhannen vaihteessa.

Meidän käsityksemme on, että todellinen Jeesus ei ole palaamassa maailmaan, sillä hän tekee työtä yhdessä Näkymättömien kanssa palvellen ihmiskuntaa ja myös muita rotuja. Se, joka tulee hänen nimissään, tulee Suuryhteisöstä. Hän on se, joka on syntynyt ja jalostettu tätä tarkoitusta varten niiden kollektiivien toimesta, jotka ovat maailmassa tänä päivänä. Hän näyttää ihmiseltä ja hänellä on merkittäviä kykyjä verrattuna siihen, mitä te voitte tällä hetkellä saavuttaa. Hän vaikuttaa täysin epäitsekkäältä. Hän kykenee antamaan näytöksiä, jotka synnyttävät joko pelkoa tai suurta kunnioitusta. Hän kykenee projisoimaan mielikuvia enkeleistä, demoneista tai mistä tahansa, joita hänen ylempänsä haluavat teille näyttää. Hänellä vaikuttaa olevan hengellisiä kykyjä. Kuitenkin hän tulee Suuryhteisöstä ja hän on osa kollektiivia. Ja hän synnyttää uskollisuutta hänen seuraamiseensa. Ennen pitkää hän yllyttää syrjäyttämään tai tuhoamaan niitä, jotka eivät voi seurata häntä.

Vierailijat eivät piittaa siitä, kuinka moni ihmisistänne tuhotaan, niin kauan kuin enemmistön keskuudessa ollaan heille ensisijaisesti uskollisia. Tämän takia vierailijat keskittyvät niihin keskeisiin ideoihin, jotka antavat heille tämän auktoriteetin ja vaikutusvallan.

Toinen Tuleminen on siis valmisteilla vierailijoidenne toimesta. Todisteita tästä käsityksemme mukaan on jo maailmassa. Ihmiset eivät tiedosta vierailijoiden läsnäoloa tai todellisuuden luonnetta Suuryhteisössä, ja näin ollen he luonnollisesti hyväksyvät omat aiemmat uskomuksensa ilman kysymyksiä tuntiessaan, että heidän Vapahtajansa ja Opettajansa suuren paluun aika on koittanut. Mutta hän, joka tulee, ei tule taivaasta, hän ei edusta Tietoutta tai Näkymättömiä, eikä hän edusta Luojaa tai Luojan tahtoa. Me olemme nähneet tämän suunnitelman muotoutumisen maailmassa. Me olemme myös nähneet samankaltaisten suunnitelmien toteutusta muissa maailmoissa.

Samaistumista Jeesus Kristukseen tullaan laajasti hyödyntämään. Hänen maailmaan paluunsa toivo ja lupaus tarjoaa vierailijoillenne täydellisen tilaisuuden.

Muiden uskontoperinteiden taholla vierailijat rohkaisevat yhdenmukaisuuteen – siihen, mitä saattaisitte kutsua menneisyyteen perustuvaksi fundamentalistisen tyyppiseksi uskonnoksi, joka perustuu auktoriteettiuskollisuuteen ja instituutioon mukautumiseen. Tämä palvelee vierailijoita. Heitä ei kiinnosta uskonnollisten traditioidenne ideologiat ja arvot vaan ainoastaan niiden hyödyllisyys. Mitä enemmän ihmiset voivat ajatella samalla tavoin, toimia samalla tavoin ja reagoida ennustettavilla tavoilla, sitä hyödyllisempiä he ovat kollektiiveille. Tätä yhdenmukaisuutta edistetään monissa eri traditioissa. Aikomuksena ei ole tehdä niistä kaikista samanlaisia, vaan se, että ne olisivat sisäisesti yksinkertaisia.

Yhdessä osassa maailmaa, yksi tietty uskonnollinen ideologia hallitsee; toisessa osassa maailmaa toisenlainen uskonnollinen ideologia hallitsee. Tämä on täysin hyödyllistä vierailijoillenne, sillä heille ei ole väliä, onko olemassa enemmän kuin yksi uskonto, kunhan on olemassa järjestys, yhdenmukaisuus ja kuuliaisuus. Koska heillä ei ole mitään omaa uskontoa, jota mitenkään voisitte seurata tai johon voisitte samaistua, he hyödyntävät teidän uskontojanne edistääkseen omia arvojaan. Sillä he arvostavat vain täydellistä uskollisuutta heidän asialleen ja kollektiiveilleen, ja tavoittelevat teidän täydellistä kuuliaisuuttanne ja osallistumistanne siten, kuin he määräävät. He tulevat vakuuttamaan teille, että tämä luo rauhaa ja vapautusta maailmalle, ja tähän liittyen minkä tahansa uskonnollisen mielikuvan tai henkilöhahmon paluuta pidetään mitä arvokkaimpana.

Emme yritä sanoa, että keskeiset uskonnot ovat avaruuden muukalaisten hallitsemia, sillä tietomme mukaan uskonto on perustaltaan hyvin vakiintunutta maailmassanne. Sanomme tässä yhteydessä, että niihin liittyviä tuntemuksia ja mekanismeja tuetaan vierailijoiden toimesta ja käytetään heidän omiin tarkoituksiinsa. Sen takia kaikkien niiden, jotka ovat tosiuskovaisia omissa traditioissaan, täytyy tarkkailla huolellisesti havaitakseen nämä vaikutukset ja ryhtyäkseen mahdollisesti vastatoimiin. Tässä kohtaa vierailijat eivät pyri vakuuttamaan maailman keskivertoihmistä, vaan johtohenkilöitä.

Toinen Tuleminen on siis valmisteilla vierailijoidenne toimesta. Todisteita tästä käsityksemme mukaan on jo maailmassa.

Vierailijat uskovat lujasti, että jolleivat he tule väliin riittävän ajoissa, ihmiskunta tuhoaa itsensä ja maailman. Tämä ei perustu totuuteen; se on vain oletus. Vaikka ihmiskunnalla on riski hävittää itsensä, tämä ei välttämättä ole teidän kohtalonne. Mutta kollektiivit uskovat, että asia on näin, ja siksi heidän täytyy toimia kiireellä ja todella panostaa taivutteluohjelmiinsa. Ne, jotka voidaan saada vakuuttuneiksi, arvostetaan hyödyllisiksi; ne, joita ei saada vakuuttuneiksi, hylätään ja syrjäytetään. Jos vierailijoista tulee riittävän vahvoja saamaan maailmassanne täydellinen kontrolli, mukautumattomat yksinkertaisesti eliminoidaan. Kuitenkaan vierailijat eivät tuhotyötä tee. Se toteutetaan maailmassa juuri niiden yksilöiden kautta, jotka ovat joutuneet täydellisesti heidän taivuttelunsa valtaan.

Tämä on kauhistuttava tulevaisuudenkuva, ymmärrämme sen, mutta tässä ei saa olla minkäänlaista väärinkäsitystä, silloin kun teidän täytyy ymmärtää ja vastaanottaa, mitä viesteissämme teille ilmaisemme. Vierailijat eivät pyri ihmiskunnan hävittämiseen vaan ihmiskunnan yhtenäistämiseen. He risteyttävät itsensä kanssanne tätä tarkoitusta varten. He yrittävät ohjata teidän uskonnollisia tuntemuksianne ja instituutioitanne tätä tarkoitusta varten. He vakiinnuttavat asemaansa maailmassa salakavalalla tavalla tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat hallituksiin ja hallitusten johtohenkilöihin tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat sotilasvoimiin tätä tarkoitusta varten. Vierailijat luottavat siihen, että he voivat olla menestyksellisiä, sillä toistaiseksi he ovat nähneet, että ihmiskunta ei ole koonnut tarpeeksi vastarintaa torjuakseen heidän toimiaan tai mitätöidäkseen heidän agendaansa.

Torjuaksenne tämän teidän täytyy opetella Suuryhteisön Tietouden Tietä. Minkä tahansa maailmankaikkeuden vapaan rodun täytyy opetella Tietouden Tietä riippumatta siitä, miten se heidän omissa kulttuureissaan määritellään. Tämä on yksilöllisen vapauden lähde. Tämä mahdollistaa yksilöiden ja yhteiskuntien todellisen eheyden ja sen että niillä on se tarpeellinen viisaus, jolla tullaan toimeen Tietoutta torjuvien vaikutusten kanssa, sekä maailmojensa sisällä että Suuryhteisössä. Näin ollen on tarpeen oppia uusia toimintatapoja, sillä olette astumassa uuteen tilanteeseen, jossa on uusia voimia ja uusia vaikutuksia. Tämä ei todellakaan ole vain jokin tulevaisuuden asia vaan välitön haaste. Elämä maailmankaikkeudessa ei odota kunnes olette valmiita. Asioita tapahtuu riippumatta siitä, oletteko valmistautuneita vai ette. Vierailua on tapahtunut ilman hyväksyntäänne ja ilman lupaanne. Ja teidän perustavanlaatuisia oikeuksianne rikotaan huomattavasti suuremmassa määrin kuin vielä tiedostatte.

Tämän johdosta meidät on lähetetty tänne, ei ainoastaan antamaan näkemyksemme ja rohkaisumme, mutta myös tuomaan kutsumusta, hälyttämään, inspiroimaan tiedostamista ja sitoutumista. Olemme sanoneet aiemmin, että emme voi pelastaa rotuanne sotilaallisella väliintulolla. Tämä ei ole roolimme. Ja vaikkakin yrittäisimme tehdä näin ja kokoaisimme voimat tällaisen suunnitelman toteuttamiseen, teidän maailmanne tuhoutuisi. Voimme vain neuvoa.

Tulette näkemään tulevaisuudessa uskonnollisen vakaumuksen raivokkuuden väkivaltaisin tavoin ilmentyen, osoitettuna niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole samaa mieltä, kansakuntia kohtaan, joilla on vähemmän voimaa, ja käytettynä hyökkäyksen ja tuhon aseena. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempaa kuin se, että uskonnolliset instituutionne hallitsisivat kansakuntia. Tätä teidän täytyy vastustaa. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempaa kuin se, että kaikki jakaisivat uskonnolliset arvot, sillä tämä lisäisi heidän työvoimaansa ja tekisi heidän tehtävästään helpomman. Kaikissa ilmenemismuodoissa tällainen vaikutus pelkistyy pohjimmiltaan kuuliaisuudeksi ja alistamiseksi – tahdon alistamiseksi, tarkoituksen alistamiseksi, yksilön elämän ja kykyjen alistamiseksi. Kuitenkin tätä tullaan ylistämään suureksi saavutukseksi ihmiskunnalle, suureksi edistysaskeleeksi yhteiskunnalle, uudeksi yhtenäisyydeksi ihmisrodulle, uuden rauhan ja tasapainon toivoksi, ihmisen hengen voitoksi ihmisen vieteistä.

Sen tähden tulemme neuvomaan ja rohkaisemaan sinua pidättäytymään tekemästä epäviisaita päätöksiä, antamasta elämääsi asioille, joita et ymmärrä, ja alistamasta arvostelukykyäsi ja harkintaasi minkään luvatun palkkion vuoksi. Ja meidän täytyy rohkaista sinua olla pettämättä Tietoutta itsessäsi, sitä hengellistä älyä, minkä kanssa sinä olet syntynyt, ja mikä nyt pitää sisällään ainoan ja suurimman lupauksesi.

Ehkä kuullessanne tämän näette maailmankaikkeuden paikkana täysin vailla Armoa. Ehkä tulette kyyniseksi ja pelokkaaksi  –  ajattelette, että ahneus on universaalia. Mutta näin ei ole. Se mitä nyt tarvitaan on, että teidän on vahvistuttava, tultava vahvemmaksi kuin olette, vahvemmaksi kuin olette olleet. Älkää toivottako tervetulleeksi kommunikointia niiltä, jotka ovat sekaantumassa asioihinne maailmassanne, ennen kuin teillä on tämä vahvuus. Älkää avatko mieliänne ja sydämiänne vierailijoille maailman ulkopuolelta, sillä he tulevat tänne omissa tarkoituksissaan. Älkää kuvitelko, että he täyttävät teidän uskonnolliset profetianne tai korkeimmat ihanteenne, sillä tämä on harhakuvitelmaa.

Suuryhteisössä on suuria hengellisiä voimia – yksilöitä ja jopa kansakuntia, jotka ovat saavuttaneet hyvin korkean taitotason, ylittäen pitkälti sen, mitä ihmiskunta on osoittanut tähän asti. Mutta he eivät tule ja ota muita maailmoja hallintaansa. He eivät edusta maailmankaikkeuden poliittisia ja taloudellisia voimia. He eivät ole osallisina kaupankäynnissä kuin vain sen verran, että saavat täytetyksi omat perustarpeensa. He matkustavat harvoin, paitsi hätätilanteissa.

Lähettiläitä lähetetään auttamaan niitä, jotka ovat astumassa Suuryhteisöön, sellaisia lähettiläitä kuin me. Ja on myös olemassa henkisiä lähettiläitä – on Näkymättömien voima, joka voi puhua niille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan ja jotka osoittavat hyvää sydäntä ja ovat lupaavia. Tällä tavalla Jumala tekee työtä maailmankaikkeudessa.

Olette astumassa vaikeaan uuteen ympäristöön. Maailmanne on hyvin arvokas muille. Teidän täytyy suojella sitä. Teidän täytyy varjella luonnonvarojanne, jotta teidän ei tarvitse olla riippuvaisia kaupankäynnistä muiden kansakuntien kanssa elämänne perustarpeista. Jos ette varjele luonnonvarojanne, tulette olemaan pakotettuja luopumaan suuresta osasta vapauttanne ja omavaraisuuttanne.

Hengellisyytenne pitää olla vakaata. Sen pitää perustua todelliseen kokemukseen, sillä arvoja ja uskomuksia, rituaaleja ja perinteitä voivat vierailijat käyttää hyväkseen ja he käyttävät  niitä hyväkseen omaan tarkoitukseensa.

Tässä alatte nähdä, että vierailijanne ovat hyvin haavoittuvia tietyillä alueilla. Tutustukaamme tähän asiaan tarkemmin. Yksilötasolla heillä on hyvin vähän omaa tahtoa ja heillä on vaikeuksia käsitellä monimutkaisuutta. He eivät ymmärrä teidän henkistä luonnettanne. Ja he mitä varmimmin eivät ymmärrä Tietouden tuntemuksia. Mitä vahvempi olet Tietouden kanssa, sitä vaikeaselkoisempi sinusta tulee, sitä vaikeampi sinua on kontrolloida ja sitä hyödyttömämmäksi tulet heille ja heidän integraatio-ohjelmalleen. Mitä useampi yksilö tulee vahvaksi Tietoudessa, sitä vaikeampaa vierailijoiden on eristää heidät.

Vierailijoilla ei ole fyysistä vahvuutta. Heidän voimansa on mentaalisessa ympäristössä ja heidän teknologian käytössään. Heidän määränsä on pieni verrattuna teidän määräänne. He ovat täysin riippuvaisia teidän kuuliaisuudestanne, ja he ovat ylen varmoja onnistumisestaan. Perustuen heidän tähänastisiin kokemuksiinsa, ei ihmiskunta ole tarjonnut merkittävää vastarintaa. Kuitenkin mitä vahvempia olette Tietoudessa, sitä enemmän teistä tulee interventiota ja manipulointia vastustava voima, ja sitä enemmän teistä tulee rotunne vapauden ja yhtenäisyyden voimavara.

Vaikkakaan moni ei ehkä kykene kuulemaan viestiämme, on sinun reaktiosi tärkeä. Ehkä on helppoa olla epäuskoinen läsnäolomme ja todellisuutemme suhteen ja reagoida viestiämme vastustaen, ja kuitenkin me puhumme Tietouden myötävaikutuksesta. Tämän takia sen mitä sanomme, voi tietää sisimmässään, jos on vapaa tietämään sen.

Ymmärrämme, että esityksellämme haastamme monia uskomuksia ja tottumuksia. Jopa meidän ilmestymisemme tänne näyttää selittämättömältä ja monet torjuvat sen. Kuitenkin sanamme ja viestimme voi resonoida sinussa, koska puhumme Tietoudesta käsin. Totuuden voima on suurin voima maailmankaikkeudessa. Sillä on voima vapauttaa. Sillä on voima tuoda valaistumista. Ja sillä on voima antaa vahvuutta ja itseluottamusta niille, jotka sitä tarvitsevat.

Meille on kerrottu, että ihmisen omatunto on erittäin arvostettu, vaikkakaan sitä ei ehkä aina seurata. Juuri tästä me puhumme, kun puhumme Tietouden Tiestä. Se on perustana kaikille teidän todellisille hengellisille tuntemuksillenne. Se sisältyy jo uskontoihinne. Se ei ole uutta teille. Mutta sitä täytyy pitää arvossa, tai ponnistelumme ja Näkymättömien ponnistelut valmistaa ihmiskunta Suuryhteisöä varten eivät tule olemaan menestyksellisiä. Liian harva vastaa kutsuun. Ja totuus tulee olemaan taakka heille, sillä he eivät kykene jakamaan sitä tehokkaasti.

Tämän takia emme ole tulleet tänne kritisoimaan teidän uskonnollisia instituutioitanne tai tapojanne, vaan vain kuvailemaan kuinka niitä voidaan käyttää teitä vastaan. Emme ole täällä korvataksemme niitä tai kieltääksemme ne, vaan näyttääksemme, kuinka todellisen eheyden täytyy läpäistä nämä instituutiot ja tavat, jotta ne palvelisivat teitä aidolla tavalla.

Suuryhteisössä hengellisyys kiteytyy siihen, mitä kutsumme Tietoudeksi  –  Tietous tarkoittaen Hengen älykkyyttä ja Hengen liikettä sinussa. Tämä voimaannuttaa sinut tietämään, eikä vain uskomaan. Tämä tekee sinusta immuunin taivuttelulle ja manipuloinnille, sillä Tietoutta ei voi mikään voima maailmassa manipuloida. Tämä antaa elämän uskonnoillenne ja toivoa kohtaloonne.

Me olemme uskollisia näille ideoille, sillä ne ovat keskeisiä. Kollektiiveista nämä kuitenkin puuttuvat, ja mikäli kohtaisit kollektiiveja tai jopa niiden läsnäolon, ja sinulla olisi voima pitää yllä oma mielesi, niin tulet näkemään tämän itse.

Meille on kerrottu, että maailmassa on monia ihmisiä, jotka haluavat antaa itsensä, antaa itsensä korkeammille voimille elämässä. Tämä ei ole ihmiskunnan maailmassa ainutlaatuista, mutta Suuryhteisössä tällainen lähestymistapa johtaa orjuuteen. Ymmärryksemme mukaan teidän maailmassanne, ennen kuin vierailijat olivat täällä näin lukuisina, tällainen lähestymistapa johti usein orjuuteen. Mutta Suuryhteisössä te olette haavoittuvaisempia ja teidän täytyy olla viisaampia, varovaisempia ja omavaraisempia. Holtittomuus tässä tuo mukanaan raskaan hinnan ja suuren epäonnen.

Jos kykenet vastaamaan Tietoudelle ja oppimaan Suuryhteisön Tietouden Tietä, kykenet näkemään nämä asiat itse. Silloin vahvistat sanamme sen sijaan, että ainoastaan uskot niihin tai kiellät ne. Luoja tekee tämän mahdolliseksi, sillä Luojan tahto on, että ihmiskunta valmistautuu tulevaisuuteensa. Siksi olemme tulleet. Siksi olemme tarkkailemassa, ja meillä on nyt tilaisuus raportoida näkemämme.

Maailman uskonnolliset traditiot kertovat hyvää teistä niiden olennaisissa opetuksissa. Meillä on ollut tilaisuus oppia niistä Näkymättömiltä. Mutta ne edustavat myös potentiaalista heikkoutta. Jos ihmiskunta olisi enemmän varuillaan ja ymmärtäisi Suuryhteisön elämän realiteetteja ja ennenaikaisten vierailujen tarkoituksen, riskinne eivät olisi niin suuria kuin ne tänä päivänä ovat. On olemassa toiveita ja odotuksia, että sellaiset vierailut toisivat suuria palkintoja ja olisivat teille täyttymys. Kuitenkaan ette ole vielä kyenneet oppimaan Suuryhteisön todellisuudesta tai niistä vahvoista voimista, jotka ovat vuorovaikutuksessa maailmanne kanssa. Ymmärryksen puutteenne ja ennenaikainen luottamuksenne vierailijoihin eivät palvele teitä.

Tämä on syynä siihen, että viisaat kautta Suuryhteisön pysyttelevät piilossa. He eivät pyri kaupankäyntiin Suuryhteisössä. He eivät tavoittele jäsenyyttä killoissa ja kaupallisissa yhteistyöelimissä. He eivät tavoittele diplomaattisuhteita monien maailmojen kanssa. Heidän uskollisuuden verkostonsa on mystisempi, luonteeltaan hengellisempi. He ymmärtävät fyysisen universumin elämän realiteeteille altistumisen riskit ja vaikeudet. He ylläpitävät eristäytymistään, ja he pysyvät valppaina rajoillaan. He tavoittelevat vain viisautensa levittämistä tavoilla, jotka ovat vähemmän fyysisiä luonteeltaan.

Omassa maailmassanne voitte ehkä nähdä tämän ilmenevän niissä, jotka ovat viisaimpia, lahjakkaimpia, jotka eivät tavoittele henkilökohtaista etua kaupallista kautta, ja jotka eivät harjoita valloittamista ja manipulointia. Teidän oma maailmanne kertoo teille niin paljon. Teidän oma historianne kertoo teille niin paljon ja havainnollistaa, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa, kaiken mitä me tässä olemme teille esittämässä.

Näin ollen meidän aikomuksemme ei ole vain varoittaa teitä tilanteenne vakavuudesta, vaan antaa teille, jos voimme, tarvitsemanne laajempi näkemys ja ymmärrys elämästä. Ja luotamme siihen, että riittävän moni voi kuulla nämä sanat ja vastata Tietouden suuruuteen. Toivomme olevan niitä, jotka voivat tunnistaa, että viestimme eivät ole täällä herättämässä pelkoa ja paniikkia, vaan synnyttämässä vastuuntuntoa ja sitoutumista vapauden ja hyvän varjelemiseksi maailmassanne.

Jos ihmiskunta epäonnistuu Intervention vastustamisessa, voimme antaa kuvauksen siitä, mitä tämä tarkoittaisi. Olemme nähneet sen muualla, sillä kukin meistä tuli hyvin lähelle sitä omissa maailmoissamme. Ollessaan osa kollektiivia, planeetta Maata louhitaan sen luonnonvarojen takia, sen ihmiset kerätään töihin ja sen kapinalliset ja vääräuskoiset joko syrjäytetään tai eliminoidaan. Maailma säilytetään maanviljelyksen ja louhintaintressien tähden. Ihmisen yhteiskuntia tulee olemaan, mutta vain maailman ulkopuolelta tulleiden voimien alaisuudessa. Ja mikäli maailma kuluttaa hyödyllisyytensä loppuun, mikäli sen luonnonvarat otetaan kokonaan, teidät jätetään, riistettynä. Teitä kannatteleva elämä maailmassanne on otettu pois teiltä; selviytymisen oleellisimmat keinot on varastettu teiltä. Tämä on tapahtunut aiemmin monissa muissa paikoissa.

Tämän maailman tapauksessa, kollektiivit saattavat päätyä säilyttämään maailman jatkuvaan käyttöön strategisena asemapaikkana ja biologisena varastona. Silti ihmisväestö tulisi kärsimään hirvittävästi tällaisen sortohallinnon alaisuudessa. Ihmiskunnan väkilukua vähennettäisiin. Ihmiskunnan hallinta annettaisiin niille, jotka on jalostettu johtamaan ihmisrotua tässä uudessa järjestyksessä. Ihmisen vapautta sellaisena kuin te sen tunnette, ei enää olisi olemassa, ja te kärsisitte vieraan vallan taakan alla, kovan ja vaativan vallan.

Suuryhteisössä on monia kollektiiveja. Jotkut niistä ovat suuria; jotkut niistä ovat pieniä. Jotkut niistä ovat eettisempiä taktiikassaan; monet eivät ole. Siinä määrin kuin ne kilpailevat keskenään sellaisista tilaisuuksista kuin maailmanne hallinta, voidaan syyllistyä vaarallisiin aktiviteetteihin. Meidän on annettava tämä kuvaus, jotta teillä ei ole mitään epäilystä siitä, mitä me olemme sanomassa. Edessänne olevat valinnat ovat hyvin rajallisia, mutta erittäin perustavia.

Tämän takia ymmärtäkää, että vierailijoidenne näkökulmasta olette kaikki heimoja, joita pitää hallita ja kontrolloida, jotta palvelisitte vierailijoiden intressejä. Tätä varten uskontonne ja sosiaalisen todellisuutenne tietty taso säilytetään. Mutta menetätte huomattavan paljon. Ja paljon tulee katoamaan ennen kuin tajuatte, mitä teiltä on viety. Tämän takia voimme vain puhua valppauden, vastuullisuuden ja oppimiseen sitoutumisen puolesta – Suuryhteisön elämästä oppimisesta, sen oppimisesta miten suojellaan omaa kulttuuria ja omaa todellisuutta laajemmassa ympäristössä ja sen oppimisesta miten ymmärretään kuka teitä täällä palvelee ja kuinka erotetaan heidät niistä, jotka eivät sitä tee. Tämä suurempi arvostelukyky on niin tarpeen maailmassanne, jopa teidän omien vaikeuksienne ratkaisemisessa. Mutta koskien teidän selviytymistänne ja hyvinvointianne Suuryhteisössä, on se ehdottoman oleellinen.

Tämän takia kannustamme teitä rohkeuteen. Meillä on enemmän kerrottavana teille.