Ensimmäinen Tiedonanto: Maan ulkopuolisten läsnäolo maailmassa tänään

On suuri kunnia voidessamme esittää tämän informaation kaikille teille, jotka ovat riittävän onnekkaita kuulemaan tämän viestin. Me olemme Ihmiskunnan Liittolaisia. Tämän lähetyksen on mahdollistanut Näkymättömien läsnäolo – niiden henkisten neuvonantajien läsnäolo, jotka valvovat älyllisen elämän kehittymistä niin teidän maailmassanne kuin koko Suuryhteisön maailmoissa.

Emme kommunikoi minkään mekaanisen laitteen kautta, vaan henkisen kanavan kautta, joka on vapaa häirinnästä. Vaikka elämmekin fyysisessä samoin kuin tekin, on meille annettu etuoikeus kommunikoida teille tällä tavalla jotta voimme luovuttaa teille sen tiedon, joka meidän täytyy kanssanne jakaa.

Edustamme pientä ryhmittymää, joka tarkkailee maailmanne tapahtumia. Tulemme Suuryhteisöstä. Emme sekaannu ihmiskunnan asioihin. Meillä ei ole tukikohtia täällä. Meidät on lähetetty hyvin erityisessä tarkoituksessa – todistamaan maailmassanne meneillään olevia tapahtumia, ja saatuamme mahdollisuuden niin tehdä – kommunikoimaan teille sen mitä näemme ja mitä tiedämme. Elättehän maailmanne pinnalla ettekä näe sitä ympäröiviä tapahtumia. Ette liioin näe selkeästi vierailua, joka on tapahtumassa maailmassanne parhaillaan tai sitä mitä se tulevaisuudellenne merkitsee.

Haluaisimme antaa tästä todistajanlausunnon. Teemme näin Näkymättömien pyynnöstä, sillä meidät on lähetetty tätä tarkoitusta varten. Informaatio, jonka aiomme teille välittää, voi tuntua erittäin haasteelliselta ja hätkähdyttävältä. Monille tämän viestin kuulijoille se on ehkä odottamatonta. Ymmärrämme tämän vaikeuden, sillä meidänkin on täytynyt kohdata tämä omissa kulttuureissamme.

Kuullessanne informaation saattaa sitä olla aluksi vaikea hyväksyä, mutta se on elintärkeä kaikille niille, jotka pyrkivät antamaan maailmalle.

Monia vuosia olemme tarkkailleet maailmanne toimia. Emme tavoittele suhteita ihmiskunnan kanssa. Emme ole täällä diplomaattisessa tehtävässä. Näkymättömät ovat lähettäneet meidät olemaan maailmanne läheisyydessä, jotta voimme tarkkailla niitä tapahtumia, joita aiomme kuvailla.

Nimemme eivät ole tärkeitä. Ne olisivat teille merkityksettömiä. Ja emme aio kertoa niitä oman turvallisuutemme tähden, sillä meidän on pysyttävä piilossa voidaksemme palvella.

Aivan ensin on välttämätöntä kaikkien ihmisten ymmärtää, että ihmiskunta on astumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön. Maailmassanne ”vierailevat” useammat avaruuden muukalaisrodut sekä useammat eri muukalaisrotujen organisaatiot. Tätä on aktiivisesti tapahtunut jo jonkin aikaa. Vierailuja on ollut läpi koko ihmiskunnan historian, mutta ei mitään tässä mittakaavassa. Ydinaseiden aikakausi ja luonnollisen ympäristönne tuhoutuminen ovat tuoneet nämä joukot rajoillenne.

Ymmärryksemme mukaan maailmassa on nykyisin monia ihmisiä, jotka ovat alkaneet käsittää, että näin tapahtuu. Ja ymmärrämme myös, että tästä vierailusta on paljon tulkintoja – siitä, mitä se voisi tarkoittaa ja mitä se voisi tarjota. Ja monet niistä ihmisistä, jotka ovat tietoisia näistä asioista, ovat hyvin toiveikkaita ja ennakoivat suurta hyötyä ihmiskunnalle. Me ymmärrämme. On luonnollista odottaa tätä. On luonnollista olla toiveikas.

Nyt tapahtuva vierailu maailmassanne on erittäin mittavaa, yltäen siihen, että ihmiset joka puolella maailmaa todistavat sitä ja kokevat suoraan sen vaikutukset. Se syy, mikä on tuonut nämä ”vierailijat” Suuryhteisöstä, nämä eri olentojen organisaatiot, ei ole ihmiskunnan edistymisen tai ihmiskunnan henkisen koulutuksen tukeminen. Se syy, mikä on tuonut nämä joukot rajoillenne sellaisina määrinä ja sellaisilla aikomuksilla, on maailmanne luonnonvarat.

Ymmärrämme, että tämä voi olla alkuun vaikea hyväksyä, koska ette osaa vielä arvostaa sitä, miten kaunis maailmanne on, mitä arvokasta siellä on, ja mikä harvinainen jalokivi se on autioiden maailmojen ja tyhjän avaruuden Suuryhteisössä. Teidän maailmanne kaltaiset ovat todellakin harvinaisia. Suurin osa Suuryhteisön asutuista paikoista ovat siirtokuntia, ja teknologia on mahdollistanut tämän. Mutta sellaiset maailmat kuin teillä, missä elämä on kehittynyt luonnollisesti ilman teknologian apua, ovat paljon harvinaisempia kuin ehkä käsitätte. Muut ovat tietysti huomanneet tämän, sillä maailmanne biologisia resursseja ovat useat rodut hyödyntäneet jo vuosituhansia. Joillekin se toimii varastona. Ja siltikin nyt ihmiskunnan kulttuurin ja vaarallisten aseiden kehitys sekä luonnonvarojen rappeutuminen ovat johtaneet avaruuden muukalaisten väliintuloon, Interventioon.

Maailmassanne ”vierailevat” useammat avaruuden muukalaisrodut sekä useammat eri rotujen muodostamat organisaatiot.

Ehkä ihmettelette, miksi diplomaattisia suhteita ei ole yritetty luoda ihmiskunnan johtajiin. Tätä on kohtuullista kysyä, mutta vaikeutena tässä on se, että ei ole ketään edustamassa koko ihmiskuntaa, sillä kansanne ovat jakautuneita ja kansakuntanne vastustavat toisiaan. Ne vierailijat, joista puhumme, olettavat myös teidän olevan sotaisia ja aggressiivisia sekä tuovan vahinkoa ja vihamielisyyttä ympäröivään maailmankaikkeuteen, huolimatta hyvistä ominaisuuksistanne.

Tämän johdosta haluamme antaa raportissamme käsityksen siitä, mitä on tapahtumassa, mitä se ihmiskunnalle merkitsee ja miten se liittyy henkiseen kehitykseenne, sosiaaliseen kehitykseenne ja tulevaisuuteenne maailmassa ja itse Suuryhteisön maailmojen joukossa.

Ihmiset eivät tiedosta avaruuden muukalaisvoimien läsnäoloa, he eivät tiedosta näiden resurssienetsijöiden läsnäoloa, heidän jotka pyrkivät allianssiin ihmiskunnan kanssa omaksi hyödykseen. Ehkä meidän pitäisi aloittaa antamalla teille käsitys siitä, millaista elämä on rajojenne ulkopuolella, sillä ette ole matkanneet kauas ettekä voi itse todeta näitä asioita.

Elätte siinä galaksin osassa, joka on varsin asuttu. Kaikki galaksin osat eivät ole näin asuttuja. On olemassa suuria tutkimattomia alueita. On monia piilossa olevia rotuja. Kaupankäyntiä maailmojen välillä harjoitetaan vain tietyillä alueilla. Ympäristö, johon olette astumassa, on erittäin kilpailuhenkinen. Resurssien tarvetta koetaan kaikkialla, ja monet teknologiset yhteiskunnat ovat käyttäneet maailmansa luonnonvarat loppuun ja joutuvat harjoittamaan kaupankäyntiä, vaihtokauppaa ja matkustamaan saadakseen tarvitsemansa. Tilanne on hyvin monimutkainen. Monia liittoumia muodostetaan ja konfliktejakin esiintyy.

Ehkä tässä vaiheessa on tarpeen ymmärtää, että Suuryhteisö, johon olette astumassa, on vaikea ja haasteellinen ympäristö, ja kuitenkin se tuo tullessaan suuren tilaisuuden ja suuria mahdollisuuksia ihmiskunnalle. Silti jotta nämä mahdollisuudet ja edut voivat toteutua, ihmiskunnan täytyy valmistautua ja oppia millaista elämä on maailmankaikkeudessa. Ja sen tulee oppia ymmärtämään mitä henkisyys merkitsee älyllisen elämän Suuryhteisössä.

Tiedämme oman historiamme kautta, että tämä on suurin kynnys, jonka mikään maailma voi kohdata. Tämä ei kuitenkaan ole mitään, minkä voisitte itse suunnitella. Se ei ole jotain, mitä varten voitte itse tehdä suunnitelman tulevaisuutta varten. Sillä ne nimenomaiset voimat, jotka toisivat Suuryhteisön todellisuuden tänne, ovat jo olemassa maailmassa. Olosuhteet ovat tuoneet ne tänne. Ne ovat täällä.

Ehkä tämä antaa teille käsityksen siitä, millaista elämä on rajojenne ulkopuolella. Emme halua luoda käsitystä, joka on pelottava, mutta hyvinvointinne ja tulevaisuutenne kannalta on tarpeellista, että teillä on rehellinen arvio tilanteesta ja että voitte nähdä nämä asiat selkeästi.

Tarve valmistautua elämään Suuryhteisössä tuntuu meistä kaikkein suurimmalta tarpeelta maailmassanne tänä päivänä. Ja kuitenkin havaintojemme mukaan ihmiset ovat keskittyneet omiin asioihinsa ja omiin ongelmiinsa jokapäiväisessä elämässään – tietämättöminä niistä suuremmista voimista, jotka tulevat muuttamaan heidän kohtalonsa ja vaikuttamaan heidän tulevaisuuteensa.

Ne voimat ja ryhmät, jotka ovat täällä parhaillaan, edustavat useita eri liittoumia. Nämä eri liittoumat eivät toimi yhdessä yrityksissään. Kukin liittouma edustaa useampaa eri roturyhmää, jotka tekevät yhteistyötä tavoitteenaan päästä käsiksi maailmanne luonnonvaroihin ja ylläpitää tämä pääsy. Nämä eri liittoumat pohjimmiltaan kilpailevat keskenään, vaikka ne eivät ole sodassa keskenään. Ne näkevät maailmanne suurena palkintona, jonain jonka ne haluavat itselleen.

Tämä muodostaa erittäin suuren haasteen ihmisillenne, sillä teillä vierailevilla joukoilla ei ole ainoastaan kehittynyttä teknologiaa vaan myös vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ja heillä on kyky vaikuttaa ajatteluun mentaalisessa ympäristössä. On nimittäin niin, että Suuryhteisössä teknologiaa on helppo hankkia, ja näin ollen kilpailevien yhteiskuntien suuri etulyöntiasema tulee ajatuksiin vaikuttamisesta. Tämä on saanut hyvin sofistikoituneita muotoja. Se edustaa joukkoa sellaisia taitoja, joita ihmiskunta on vasta alkamassa löytää.

Tämän johdosta vierailijanne eivät saavu aseistettuna suurilla tuhoaseilla tai armeijoilla tai mahtavilla avaruusalusten laivastoilla. He tulevat suhteellisen pieninä ryhminä, mutta he omaavat merkittävät taidot vaikuttaa ihmisiin. Tämä edustaa hienovaraisempaa ja kypsempää voimankäyttöä Suuryhteisössä. Tätä kykyä ihmiskunnan täytyy kehittää tulevaisuudessa kilpaillakseen muiden rotujen kanssa menestyksekkäästi.

Vierailijat ovat täällä saadakseen ihmiskunnan alamaisikseen. He eivät halua tuhota ihmisten luomuksia eivätkä ihmisten olemassaoloa. Sen sijaan he tahtovat käyttää näitä omaksi edukseen. Heidän aikomuksensa on työllistäminen, ei tuhoaminen. He luulevat olevansa oikeassa, sillä he uskovat pelastavansa maailman. Jotkut jopa uskovat pelastavansa ihmiskunnan itseltään. Mutta tämä näkökulma ei palvele teidän korkeampia intressejänne, eikä se vaali ihmissuvun viisautta tai itsemääräämisoikeutta.

Ja silti koska Suuryhteisön maailmojen keskuudessa on hyviä voimia, teillä on liittolaisia. Edustamme liittolaistenne, Ihmiskunnan Liittolaisten ääntä. Emme ole täällä käyttääksemme luonnonvarojanne tai ottaaksemme teiltä sen, mitä omistatte. Emme tavoittele ihmiskunnasta kauppavaltiota tai siirtokuntaa omaan käyttöömme. Sen sijaan tahdomme vaalia vahvuutta ja viisautta ihmiskunnan keskuudessa, koska sitä me tuemme koko Suuryhteisössä.

Roolimme on siis hyvin olennainen, ja informaatiomme on hyvin tarpeellinen, sillä tällä hetkellä jopa ne ihmiset, jotka ovat tietoisia vierailijoiden läsnäolosta, eivät ole tietoisia heidän aikomuksistaan. Ihmiset eivät ymmärrä vierailijoiden toimintatapoja, eivätkä he käsitä vierailijoiden etiikkaa tai moraalia. Ihmiset ajattelevat, että vierailijat ovat joko enkeleitä tai hirviöitä. Mutta todellisuudessa he ovat hyvin paljon kaltaisianne tarpeissaan. Jos voisitte nähdä maailman heidän silmiensä läpi, ymmärtäisitte heidän ajatteluaan ja motivaatiotaan. Mutta tehdäksenne tämän teidän pitäisi matkata oman ajattelunne ulkopuolelle.

Vierailijat ovat sitoutuneet neljään olennaiseen aktiviteettiin saavuttaakseen vaikutusvaltaa maailmassanne. Kukin näistä aktiviteeteista on ainutlaatuinen, mutta ne kaikki ovat koordinoituja keskenään. Niitä ollaan toimeenpanemassa, koska ihmiskuntaa on tutkittu pitkän aikaa. Ihmisen ajattelua, ihmisen käyttäytymistä, ihmisen fysiologiaa ja ihmisen uskontoa on tutkittu jo jonkin aikaa. Vierailijanne ymmärtävät näitä hyvin, ja niitä tullaan käyttämään heidän omiin tarkoituksiinsa.

Ensimmäinen vierailijoiden aktiviteetti on vaikutusvaltaisissa asemissa oleviin yksilöihin vaikuttaminen. Koska vierailijat eivät halua tuhota mitään maailmassa, eivätkä halua vahingoittaa maailman luonnonvaroja, he pyrkivät saavuttamaan vaikutusvaltaa niihin, jotka he näkevät olevan valta-asemassa pääosin hallinnon ja uskonnon piirissä. He pyrkivät kontaktiin, mutta vain tiettyjen yksilöiden kanssa. Heillä on valtaa muodostaa tämä kontakti, ja heillä on taivuttelun valta. Eivät kaikki, joihin he ottavat kontaktin, tule taivutelluksi, mutta monet tulevat. Lupaukset suuremmasta vallasta, korkeammasta teknologiasta ja maailman herruudesta kiehtovat ja yllyttävät monia yksilöitä. Ja näiden yksilöiden kanssa vierailijat pyrkivät muodostamaan yhteyksiä.

Maailman hallituksissa on hyvin vähän ihmisiä, joihin on vaikutettu tällä tavoin, mutta heidän määränsä on kasvamassa. Vierailijat ymmärtävät valtahierarkian, koska he itse elävät sen mukaan noudattaen omaa komentoketjuaan, kuten voisi sanoa. He ovat erittäin organisoituneita ja erittäin keskittyneitä omiin pyrkimyksiinsä, ja ajatus kulttuureista täynnä vapaasti ajattelevia yksilöitä on heille varsin vieras. He eivät ymmärrä eivätkä käsitä yksilönvapautta. He hyödyntävät hyvin vakiintunutta ja jäykkää hallinnon ja organisoinnin muotoa, aivan kuten monet teknologisesti kehittyneet yhteiskunnat Suuryhteisössä, jotka toimivat niin omissa maailmoissaan kuin avaruuden suunnattomien etäisyyksien takana olevissa siirtokunnissa. He uskovat, että ihmiskunta on kaoottinen ja kuriton, ja he kokevat tuovansa järjestystä tilanteeseen, jota he itse eivät voi käsittää. Yksilönvapaus on heille tuntematon, eivätkä he näe sen arvoa. Tästä johtuen, se mitä he maailmassa pyrkivät vakiinnuttamaan ei kunnioita tätä vapautta.

Sen tähden heidän pyrkimystensä ensimmäinen painopiste on luoda yhteys vaikutusvaltaisten valta-asemassa olevien yksilöiden kanssa, jotta he saisivat heidän kuuliaisuutensa ja vakuuttaa heidät suhteen ja yhteisen tarkoituksen tuomista eduista.

Aktiviteetin toinen painopiste, mikä on ehkä kaikkein vaikein käsitellä teidän näkökulmastanne, on uskonnollisten arvojen ja impulssien manipulointi. Vierailijat tiedostavat, että ihmiskunnan suurimmat kyvyt edustavat myös sen suurinta haavoittuvuutta. Ihmisten kaipuu yksilölliseen vapautukseen edustaa yhtä suurinta voimavaraa, jota ihmissuvulla on tarjota, jopa Suuryhteisölle. Mutta se on myös heikkoutenne. Ja juuri näitä impulsseja ja näitä arvoja tullaan hyödyntämään.

Monet vierailijoiden ryhmittymät haluavat vakiinnuttaa itsensä henkisinä toimijoina, sillä he tietävät miten puhua mentaalisessa ympäristössä. He pystyvät kommunikoimaan ihmisten kanssa suoraan, ja koska valitettavasti vain harva ihminen maailmassa kykenee erottamaan henkisen äänen vierailijoiden äänestä, tilanne muodostuu hyvin vaikeaksi.

Näin ollen aktiviteetin toinen painopiste on saavuttaa ihmisten alamaisuus heidän uskonnollisten ja henkisten motivaatioiden kautta. Itse asiassa tämä voidaan tehdä varsin helposti, sillä ihmiset eivät ole vielä vahvoja tai kehittyneitä mentaalisessa ympäristössä. Ihmisten on vaikea havaita, mistä nämä vaikutukset tulevat. Monet ihmiset haluavat antaa itsensä mille tahansa, jolla heidän mielestään on korkeampi ääni ja korkeampi voima. Vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia – kuvia pyhimyksistänne, opettajistanne, enkeleistä – mielikuvia, joita te pidätte rakastettuina ja pyhinä maailmassanne. He ovat kehittäneet tätä kykyä monien vuosisatojen saatossa pyrkiessään vaikuttamaan toisiinsa ja opiskelemalla niitä taivuttelun menetelmiä, joita harjoitetaan monin paikoin Suuryhteisössä. He pitävät teitä alkukantaisina, ja siksi he voivat omasta mielestään käyttää tällaista vaikuttamista ja näitä menetelmiä teihin.

He yrittävät näin saada kontaktia niihin yksilöihin, joita pidetään herkkinä, vastaanottavaisina ja luontaisesti yhteistyökykyisinä. Monia ihmisiä on valittu, mutta muutamia valitaan perustuen näihin nimenomaisiin ominaisuuksiin. Vierailijanne pyrkivät saavuttamaan näiden yksilöiden kuuliaisuuden, luottamuksen ja omistautumisen kertomalla kuulijoilleen, että he ovat täällä kohottaakseen ihmiskunnan henkisyyttä, antaakseen ihmiskunnalle uuden toivon, uuden siunauksen ja uuden voiman – todellakin lupaamalla asioita, joita ihmiset niin kipeästi haluavat, mutta eivät ole vielä itse löytäneet. Ehkä mietitte, ”Miten tällainen voi tapahtua?”, mutta voimme vakuuttaa, että se ei ole vaikeaa, kun on nämä taidot ja kyvyt oppinut.

Tässä pyrkimyksenä on rauhoitella ja käännyttää ihmisiä hengellisen taivuttelun kautta. Tätä ”Rauhoitusohjelmaa” sovelletaan eri tavoin erilaisille uskonnollisille ryhmille riippuen heidän ihanteistaan ja luonteestaan. Se kohdistetaan aina vastaanottavaisiin yksilöihin. Tässä he toivovat, että ihmiset menettävät arvostelukykynsä ja luottavat täysin korkeampaan voimaan, jonka he tuntevat saavansa vierailijoilta. Kun tällainen kuuliaisuus on vakiinnutettu, ihmisten on yhä vaikeampaa erottaa sitä, minkä he sisimmässään tietävät siitä, mitä heille kerrotaan. Se on hyvin hienovarainen, mutta hyvin kokonaisvaltainen taivuttelun ja manipuloinnin muoto. Tulemme puhumaan tästä lisää myöhemmin.

Sallittakoon meidän nyt tuoda esiin aktiviteetin kolmas painopiste, jossa tarkoituksena on vakiinnuttaa vierailijoiden läsnäolo maailmassa ja saada ihmiset tottumaan tähän läsnäoloon. He haluavat ihmiskunnan sopeutuvan tähän erittäin suureen muutokseen, joka on tapahtumassa keskuudessanne – sopeutumisen vierailijoiden fyysiseen läsnäoloon ja heidän vaikutukseensa teidän omaan mentaaliseen ympäristöönne. Palvellakseen tätä tarkoitusta he perustavat tukikohtia tänne, vaikkakaan ei näkyville. Nämä tukikohdat ovat piilossa, mutta ne tulevat olemaan hyvin voimakkaita vaikuttajia niiden lähellä oleviin väestökeskittymiin. Vierailijat ovat hyvin huolellisia ja käyttävät paljon aikaa varmistaakseen, että nämä tukikohdat ovat tehokkaita ja että riittävä määrä ihmisiä on niiden alaisuudessa. Juuri nämä ihmiset suojelevat ja ylläpitävät vierailijoiden läsnäoloa.

Täsmälleen tämä on maailmassanne tapahtumassa parhaillaan. Se edustaa suurta haastetta ja valitettavasti suurta riskiä. Juuri tämä sama kuvailemamme asia on tapahtunut niin monesti, niin monessa paikassa Suuryhteisössä. Ja orastavat rodut kuten teillä, ovat aina haavoittuvimpia. Jotkut orastavat rodut kykenevät vakiinnuttamaan oman tietoisuutensa, kykynsä ja yhteistyönsä sille tasolle, että he voivat torjua tämän tyyppiset ulkopuoliset vaikutteet ja vakiinnuttaa läsnäolonsa ja paikkansa Suuryhteisössä. Monet rodut kuitenkin joutuvat vieraiden voimien kontrollin ja vaikutuksen alaisiksi ennen kuin ne edes ovat saavuttaneet tämän vapauden.

Ymmärrämme, että tieto tästä voi lietsoa huomattavaa pelkoa ja ehkä kieltämistä tai hämmennystä. Mutta tarkkaillessamme tapahtumia olemme oivaltaneet, että hyvin harvat ihmiset ovat tietoisia tilanteesta sellaisena kuin se itse asiassa on. Jopa ne ihmiset, jotka alkavat tiedostaa avaruuden muukalaisvoimien läsnäolon, eivät ole sellaisessa asemassa eivätkä omaa sellaista näköalapaikkaa, josta he voisivat nähdä tilanteen selkeästi. Ja toiveikkaina ja optimistisina he pyrkivät antamaan tälle suurelle ilmiölle niin paljon positiivista merkitystä kuin he pystyvät.

Suuryhteisö on kuitenkin kilpailuhenkinen ympäristö, vaikea ympäristö. Avaruusmatkailua harjoittavat eivät välttämättä edusta henkisesti edistyneitä, sillä henkisesti edistyneet pyrkivät eristäytymään Suuryhteisöstä. He eivät pyri kaupankäyntiin. He eivät pyri vaikuttamaan toisiin rotuihin tai osallistumaan hyvin monimutkaisiin suhdeverkostoihin, joita luodaan yhteistä kaupankäyntiä ja hyötyä varten. Sen sijaan, henkisesti edistyneet pyrkivät pysymään piilossa. Tämä saattaa olla hyvin poikkeava mutta välttämätön käsitys, mikäli aiotte ymmärtää sen suuren ahdingon, jonka ihmiskunta on kohtaamassa. Kuitenkin tämä ahdinko pitää sisällään suuria mahdollisuuksia. Haluaisimme nyt puhua niistä.

Huolimatta kuvailemamme tilanteen vakavuudesta, emme pidä näitä olosuhteita tragediana ihmiskunnalle. Todellakin, jos nämä olosuhteet voidaan tunnistaa ja ymmärtää, ja jos valmistautuminen Suuryhteisöä varten, mikä on nyt annettu maailmalle, voidaan hyödyntää, opiskella ja soveltaa, niin omantunnon omaavilla ihmisillä kaikkialla on kyky oppia Suuryhteisön Tietoutta ja viisautta. Tällöin ihmiset kaikkialla kykenevät löytämään perustan yhteistyölle siten, että ihmissuku voi lopultakin vakiinnuttaa yhtenäisyyden, jollaista ei ole koskaan aiemmin luotu tänne. Sillä ihmiskunnan yhdentymiseen tarvitaan Suuryhteisön varjo. Ja tämä varjo on nyt päällänne.

Astuminen älyllisen elämän Suuryhteisöön on osa teidän evoluutiotanne. Se tulee tapahtumaan, olitte valmistautuneita tai ette. Sen täytyy tapahtua. Avain on siksi valmistautumisessa. Ymmärrys ja selkeys – nämä ovat ne asiat, jotka ovat tarpeellisia ja joita tarvitaan maailmassanne näinä aikoina.

Ihmisillä kaikkialla on suuria hengellisiä lahjoja, jotka mahdollistavat selkeän näkemisen ja tietämisen. Näitä lahjoja tarvitaan nyt. Nämä on tarpeen tunnistaa, käyttää ja jakaa vapaasti. Tämä tehtävä ei kuulu vain suurelle opettajalle tai suurelle pyhimykselle maailmassanne. Huomattavasti useamman ihmisen on nyt kehitettävä näitä lahjoja. Sillä tilanne tuo tullessaan välttämättömyyden, ja jos tämän välttämättömyyden voi omaksua tuo se tullessaan suuren tilaisuuden.

Kuitenkin vaatimukset Suuryhteisöstä oppimiseen Suuryhteisön hengellisyyden kokemiseen ovat suunnattomat. Koskaan aiemmin ihmisten ei ole tarvinnut oppia sellaisia asioita näin lyhyessä ajassa. Todellakin sellaisia asioita on harva maailmassanne koskaan aiemmin oppinut. Mutta nyt tarpeet ovat muuttuneet. Olosuhteet ovat erilaiset. Nyt keskuudessanne on uusia vaikutuksia – vaikutuksia, jotka voitte tuntea ja jotka voitte tietää.

Vierailijat pyrkivät estämään ihmisiä saamasta tätä visiota ja Tietoutta sisimmässään, sillä vierailijoillanne sitä ei ole. He eivät näe sen arvoa. He eivät ymmärrä sen todellisuutta. Tässä asiassa ihmiskunta on kokonaisuutena heitä edistyneempi. Mutta tämä on vain potentiaali – potentiaali, jota täytyy nyt kehittää.

Avaruusolentojen läsnäolo maailmassanne on lisääntymässä. Se lisääntyy joka päivä, joka vuosi. Yhä useampi ihminen tulee taivutelluksi, menettää kyvyn tiedostaa, joutuu hämmennykseen ja harhautuneisuuteen uskoen asioihin, jotka voivat vain heikentää heitä ja tehdä heistä kykenemättömiä niiden edessä, jotka aikovat käyttää heitä omaksi hyödykseen.

Ihmiskunta on orastava rotu. Se on haavoittuva. Se on nyt kohtaamassa olosuhteita ja vaikutuksia, joita sen ei ole tarvinnut koskaan aiemmin kohdata. Olette kehittyneet kilpailemaan vain toistenne kanssa. Teidän ei ole koskaan tarvinnut kilpailla muiden älyllisten elämänmuotojen kanssa. Kuitenkin juuri tämä kilpailu vahvistaa teitä ja kutsuu teistä esiin korkeammat ominaisuutenne, mikäli tilanne voidaan nähdä ja ymmärtää selkeästi.

Näkymättömien rooli on vaalia tätä vahvuutta. Nämä Näkymättömät, joita te perustellusti kutsuisitte enkeleiksi, eivät puhu ainoastaan ihmissydämelle vaan niille sydämille kaikkialla, jotka kykenevät kuuntelemaan – jotka ovat saavuttaneet vapauden kuunnella.

Me tulemme siis vaikean viestin kanssa, mutta myös lupauksen ja toivon viestillä. Ehkä se ei ole viesti, jonka ihmiset haluavat kuulla. Se ei todellakaan ole viesti, jota vierailijat edistäisivät. Se on viesti, jonka voi jakaa ihmiseltä toiselle, ja se tullaan jakamaan, sillä on luonnollista tehdä niin. Kuitenkin vierailijat ja ne, jotka ovat joutuneet heidän vaikutusvaltaansa, tulevat vastustamaan tällaista tietoisuutta. He eivät halua nähdä itsenäistä ihmiskuntaa. Tämä ei ole heidän tarkoituksensa. He eivät edes usko sen olevan hyväksi. Siksi meidän vilpitön tahtomme on, että nämä ajatukset otetaan huomioon pelottomasti, mutta vakavalla mielellä ja syvällä huolella, mitkä ovat hyvin perusteltuja tässä tapauksessa.

Avaruusolentojen läsnäolo maailmassanne on lisääntymässä. Se lisääntyy joka päivä, joka vuosi. Yhä useampi ihminen tulee taivutelluksi, menettää kyvyn tiedostaa, joutuu hämmennykseen ja harhautuneisuuteen uskoen asioihin, jotka voivat vain heikentää heitä

Maailmassa on ymmärryksemme mukaan monia ihmisiä, jotka sisimmässään tuntevat, että ihmiskunnalla on edessään suuri muutos. Näkymättömät ovat kertoneet meille näistä asioista. Tälle muutoksen tunteelle annetaan monia syitä. Ja monia lopputulemia ennustetaan. Silti, jollette ala käsittää sitä todellisuutta, että ihmiskunta on astumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön, ei teillä ole oikeaa asiayhteyttä ymmärtää ihmiskunnan kohtaloa tai suurta muutosta, joka on tapahtumassa maailmassa.

Meidän näkökulmastamme, ihmiset syntyvät omaan aikaansa palvellakseen tätä aikaa. Tämä on opetus Suuryhteisön Hengellisyydestä – opetus jonka opiskelijoita mekin olemme. Se opettaa vapautta ja jaetun tarkoituksen voimaa. Se antaa määräysvallan yksilölle ja sellaiselle yksilölle, joka voi liittyä toisiin; ideoita, joita on harvoin hyväksytty tai omaksuttu Suuryhteisössä, sillä Suuryhteisö ei ole taivaallinen paikka. Se on ankaran selviytymisen fyysinen todellisuus kaikkine seuraamuksineen. Kaikkien tämän todellisuuden olentojen on elettävä näiden tarpeiden ja asioiden kanssa. Ja tässä asiassa vierailijanne ovat enemmän kaltaisianne kuin tajuatte. He eivät ole käsittämättömiä. He haluaisivat olla käsittämättömiä, mutta heitä voi ymmärtää. Teillä on valta tehdä tämä, mutta on nähtävä selkeästi. Teidän on nähtävä korkeammalla näkökyvyllä ja tiedettävä korkeammalla älyllä, joita teidän on mahdollista itsessänne kehittää.

Meidän on tarpeen nyt kertoa lisää koskien vaikuttamisen ja taivuttelun aktiviteetin toista painopistettä, sillä tämä on hyvin tärkeää, ja vilpitön toiveemme on, että ymmärrätte nämä asiat ja pohditte näitä itse.

Maailman uskonnoissa, ei niinkään hallituksissa, on avain ihmisten omistautumiseen ja kuuliaisuuteen, enemmän kuin missään muussa instituutiossa. Tämä kertoo hyvää ihmiskunnasta, koska sellaisia uskontoja kuin täällä on, on usein Suuryhteisöstä vaikea löytää. Tästä näkökulmasta katsoen on maailmanne rikas, mutta vahvuudessanne olette myös heikkoja ja haavoittuvia. Monet ihmiset haluavat korkeampien voimien johdatusta ja huomiota, luopumista oman elämänsä ohjaksista salliakseen korkeampien hengellisten voimien ohjata, neuvoa ja turvata heitä. Tämä on aito halu, mutta Suuryhteisön kontekstissa on viisautta kehitettävä merkittävästi tämän halun toteuttamiseksi. On hyvin surullista nähdä miten helposti ihmiset antavat pois määräysvaltansa – sen, mitä heillä ei ole edes täysin ollut, antavat he auliisti pois tuntemattomille.

Tämä viesti on tarkoitettu saavuttamaan ne ihmiset, joilla on syvempi kiintymys hengellisyyteen. Tämän takia on tärkeää, että täsmennämme tätä aihetta. Me puhumme sen hengellisyyden puolesta, jota opetetaan Suuryhteisössä, ei sen hengellisyyden, jota kansakunnat, hallitukset ja poliittiset liittoumat hallitsevat vaan luonnollisen hengellisyyden – kyvyn tietää, nähdä ja toimia. Ja kuitenkaan tätä eivät vierailijanne korosta. He pyrkivät saamaan ihmiset uskomaan, että vierailijat ovat heidän perhettään, että vierailijat ovat heidän kotinsa, että vierailijat ovat heidän veljiään ja siskojaan, heidän äitejään ja isiään. Monet ihmiset haluavat uskoa, ja niin he uskovat. Ihmiset haluavat luopua henkilökohtaisesta määräysvallastaan, ja näin se luovutetaan pois. Ihmiset haluavat nähdä vierailijoissa ystävänsä ja pelastuksensa, ja tätä heille näytetään.

Vaatii suurta selkeämielisyyttä ja objektiivisuutta nähdä näiden huijausten ja vaikeuksien läpi. Tämä tulee olemaan ihmisille välttämätöntä, mikäli ihmiskunta aikoo astua menestyksellisesti Suuryhteisöön ja ylläpitää vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan ympäristössä, jossa on mahtavia vaikutuksia ja mahtavia voimia. Tällä tavoin maailmanne voitaisiin ottaa haltuun ilman yhtäkään laukausta, sillä väkivaltaa pidetään primitiivisenä ja karkeana, ja sitä harvoin käytetään tällaisissa asioissa.

Ehkä saatat kysyä: “Tarkoittaako tämä sitä, että maailmassa on käynnissä invaasio?” Meidän on sanottava, että vastaus tähän on ”kyllä”, invaasio kaikkein hienovaraisimmasta päästä. Jos voit olla näiden ajatusten kanssa ja pohtia niitä vakavasti, tulet näkemään nämä asiat itse. Tämän invaasion todisteet ovat kaikkialla. Näet kuinka ihmisen kyvyt on syrjäytetty onnellisuuden, rauhan ja turvallisuuden tavoittelulla, kuinka ihmisten kyky nähdä ja kyky tietää on vaimennettu vaikutuksilla, jopa heidän omissa kulttuureissaan. Kuinka paljon mahtavampia nämä vaikutukset ovatkaan Suuryhteisön ympäristössä.

Tämä on se vaikea viesti, joka meidän täytyy esittää. Tämä viesti täytyy sanoa ääneen, se on totuus, joka täytyy kertoa, elintärkeä totuus joka ei voi odottaa. On niin välttämätöntä ihmisten nyt oppia korkeampi Tietous, korkeampi viisaus ja korkeampi henkisyys, jotta he löytäisivät todelliset kykynsä ja pystyisivät käyttämään niitä tehokkaasti.

Vapautenne on vaakalaudalla. Maailmanne tulevaisuus on vaakalaudalla. Tämän takia meidät on lähetetty puhumaan Ihmiskunnan Liittolaisten puolesta. Maailmankaikkeudessa on niitä, jotka pitävät Tietoutta ja Viisautta elossa ja jotka harjoittavat Suuryhteisön Hengellisyyttä. He eivät matkustele ympäriinsä vaikuttaakseen eri maailmoissa. He eivät ota ihmisiä vastoin heidän tahtoaan. He eivät varasta eläimiänne ja kasvejanne. He eivät levitä vaikutustaan hallituksiinne. He eivät pyri risteytymään ihmiskunnan kanssa saadakseen tänne uudet vallanpitäjät. Teidän liittolaisenne eivät pyri sekaantumaan ihmisten asioihin. He eivät pyri manipuloimaan ihmisen kohtaloa. He katselevat kaukaa ja lähettävät, suurella riskillä, sellaisia sanansaattajia kuin me olemme, antaakseen opastusta ja rohkaisua sekä selventääkseen asioita, kun se tulee tarpeelliseksi. Siksi tulemme rauhassa mukanamme elintärkeä viesti.

Nyt meidän täytyy kertoa aktiviteetin neljännestä painopisteestä, jolla vierailijanne pyrkivät vakiinnuttamaan itseään tänne, ja tämä tapahtuu risteyttämisen avulla. He eivät voi elää ympäristössänne. He tarvitsevat teidän fyysistä kestävyyttänne. He tarvitsevat teidän luontaista läheisyyttänne maailmaan. He tarvitsevat teidän lisääntymiskykyjänne. He haluavat myös verisiteen teihin, sillä he tiedostavat tämän luovan uskollisuutta. Tämä tavallaan vakiinnuttaa heidän läsnäolonsa täällä, sillä tällaisen risteytysohjelman jälkeläisellä on verisiteet maailmaan ja kuitenkin uskollisuus vierailijoille. Ehkä tämä vaikuttaa uskomattomalta, ja kuitenkin se on hyvin todellista.

Vierailijat eivät ole täällä riistämässä teidän lisääntymiskykyänne. He ovat täällä vakiinnuttaakseen asemansa. He haluavat ihmiskunnan uskovan heihin ja palvelevan heitä. He haluavat ihmiskunnan työskentelevän heille. He tulevat lupaamaan mitä tahansa, tarjoamaan mitä tahansa ja tekemään mitä tahansa saavuttaakseen tämän tavoitteen. Silti vaikka heidän taivuttelutaitonsa on suuri, on heidän lukumääränsä pieni. Mutta heidän vaikutusvaltansa on kasvamassa ja heidän risteyttämisohjelmansa, joka on jo ollut käynnissä useita sukupolvia, tulee loppujen lopuksi olemaan tehokas. Tulee olemaan korkeamman älykkyyden omaavia ihmisolentoja, jotka eivät kuitenkaan edusta ihmissukua. Tällaiset asiat ovat mahdollisia ja näin on tapahtunut lukemattomia kertoja Suuryhteisössä. Teidän tarvitsee vain katsoa omaa historiaanne nähdäksenne kulttuurien ja rotujen vaikutuksen toisiinsa ja nähdäksenne kuinka dominoivia ja kuinka suuria vaikutuksia näillä kanssakäymisillä voi olla.

Tämän vuoksi tuomme mukanamme tärkeitä uutisia, vakavia uutisia. Mutta teidän on oltava rohkeita, sillä nyt ei ole aikaa epätietoisuudelle. Nyt ei ole aika etsiä pakotietä. Nyt ei ole aika välttelylle. Nyt ei ole aika huolehtia omasta onnellisuudesta. Nyt on aika antaa oma osuutensa maailmalle, vahvistaa ihmissukua ja kutsua esiin ne luonnolliset kyvyt, jotka löytyvät ihmisistä – kyky nähdä, tietää ja toimia sovussa toisten kanssa. Nämä kyvyt voivat torjua sen vaikutuksen, jota näinä aikoina ollaan suuntaamassa ihmiskunnan ylle, mutta näiden kykyjen täytyy kasvaa ja niitä täytyy jakaa. Se on äärimmäisen tärkeää.

Tämä on meidän opastuksemme. Se annetaan hyvin aikomuksin. Olkaa iloisia siitä, että teillä on liittolaisia Suuryhteisössä, sillä liittolaisia te tarvitsette. Olette astumassa laajempaan maailmankaikkeuteen, täynnä voimia ja vaikutuksia, joita ette ole vielä oppineet vastustamaan. Olette astumassa elämän laajempaan panoraamaan. Ja teidän on valmistauduttava tähän. Sanamme ovat vain osa valmistautumista. Valmistautumista ollaan parhaillaan lähettämässä maailmaan. Se ei tule meiltä. Se tulee kaiken elämän Luojalta. Se tulee juuri oikeaan aikaan. Sillä nyt on aika ihmiskunnan tulla vahvaksi ja viisaaksi. Teillä on kyky tehdä tämä. Ja elämänne tapahtumat ja olosuhteet luovat sille suuren tarpeen.