Första Budskapet: Den utomjordiska närvaron i världen idag

Det är en stor ära för oss att kunna presentera denna information för alla er
som är lyckliga nog att höra detta budskap. Vi är Mänsklighetens Bundsförvanter. Denna överföring har möjliggjorts genom De Osynligas närvaro, dessa andliga rådgivare som övervakar utvecklingen av intelligent liv både i er värld och överallt i det Större Samfundets världar.

Vi kommunicerar inte via något mekaniskt medium, men genom en andlig kanal som är störningsfri. Trots att vi lever i en fysisk omgivning, som ni, så har vi fått förmånen att kommunicera på detta sätt för att leverera den information vi måste dela med er.

Vi representerar en liten grupp som observerar händelserna i er värld. Vi kommer från det Större Samfundet. Vi blandar oss inte i mänskliga angelägenheter. Vi har ingen bas här. Vi har blivit hitsända för ett mycket specifikt syfte – att bevittna de händelser som sker i er värld och, genom möjligheten att göra så, att förmedla till er vad vi ser och vad vi vet. Ty ni lever på ytan av er värld och kan inte se de händelser som omger er. Inte heller kan ni tydligt iaktta det besök som sker i er värld vid denna tidpunkt eller vad det förebådar angående er framtid.

Vi skulle vilja berätta om det. Vi gör detta på begäran av De Osynliga, för det är av den anledningen som vi har blivit hitsända. Den information som vi står i begrepp att meddela er kan verka ytterst utmanande och skrämmande. För många av er som hör detta meddelande kommer informationen kanske som en överraskning. Vi förstår detta, för vi var själva tvungna att konfrontera detta i våra egna kulturer.

Det kan i början vara svårt för er att acceptera denna information, men den är väsentlig för alla som försöker göra en positiv insats i världen.

Vi har i många år observerat angelägenheterna i er värld. Vi söker inga förbindelser med mänskligheten. Vi är inte här av diplomatiska skäl. Vi har blivit hitsända av De Osynliga för att leva i närheten av er värld och observera de händelser som vi avser att beskriva.

Vad vi heter är inte viktigt. Det skulle inte betyda något för er. Och vi tänker inte avslöja det för vår egen säkerhets skull, eftersom vi måste förbli dolda för att kunna fortsätta tjäna.

Till att börja med så är det nödvändigt att människor överallt förstår att mänskligheten är på väg att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv. Er värld ”besöks” just nu av flera utomjordiska raser och av flera olika organisationer av raser. Denna aktivitet har pågått under en tid. Det har förekommit många besök här genom historien, men inte av denna storleksordning. Tillkomsten av kärnvapen och ödeläggelsen av er naturliga värld har fört dessa krafter till era gränstrakter.

Som vi förstår finns det många människor i världen idag som börjar inse att detta äger rum. Och vi förstår även att det finns många tolkningar av detta besök – vad det kan innebära och vad det kan medföra. Och många av de människor som är medvetna om dessa saker är mycket hoppfulla och förväntar sig stora fördelar för mänskligheten. Vi förstår detta. Det är naturligt att tro så. Det är naturligt att vara hoppfull.

Besöket i er värld är mycket omfattande nu, så omfattande att människor i alla delar av världen är vittne till det och direkt upplever dess effekter. Dessa ”besökare” från det Större Samfundet, dessa olika organisationer av varelser, är inte här för att främja mänsklighetens framsteg eller andliga utveckling. Det är er världs resurser som har fört dessa krafter till era gränstrakter i sådant antal och med sådan avsikt.

Er värld ”besöks” just nu av flera utomjordiska raser och av flera olika organisationer av raser. Denna aktivitet har pågått under en tid.

Vi förstår att detta kan vara svårt att acceptera till en början eftersom ni inte kan uppskatta hur vacker er värld är, hur mycket den har och vilken sällsynt juvel den är i det Större Samfundets sterila världar och tomma rymd. Världar av ert sort är verkligen sällsynta. De flesta platser i det Större Samfundet som är bebodda just nu har koloniserats med hjälp av teknologi. Men världar som er egen där liv har utvecklats naturligt, utan hjälp av teknologi, är mycket sällsyntare än ni kan tänkas inse. Andra uppmärksammar naturligtvis detta i hög grad, ty er världs biologiska resurser har i årtusenden utnyttjats av åtskilliga raser. Er värld betraktas som ett förråd av vissa individer. Men likväl, den mänskliga kulturens utveckling med farliga vapen och skövlingen av dessa resurser har gett upphov till den utomjordiska Interventionen.

Ni undrar kanske varför diplomatiska ansträngningar inte har etablerats för kontakt med mänsklighetens ledare. Det är en rimlig fråga, men problemet är att det inte finns någon som kan representera mänskligheten, ty ert folk är splittrat och era nationer motarbetar varandra. Besökarna som vi pratar om betraktar er dessutom som krigslystna och aggressiva och att ni skulle bringa skada och fientlighet till ert omgivande universum trots era goda kvaliteter.

I vår kommunikation vill vi därför ge er en idé om vad som sker, vad det innebär för mänskligheten och vilket samband det har med er andliga utveckling, er sociala utveckling och er framtid i världen och i själva det Större Samfundet.

Människor är omedvetna om närvaron av utomjordiska krafter, omedvetna om närvaron av resursutforskare, omedvetna om de som söker allians med mänskligheten för egen vinning. Kanske ska vi börja med att ge er en uppfattning om hur livet är bortom era egna gränser, för ni har inte rest fjärran och har ingen egen erfarenhet av dessa saker.

Ni lever i en del av galaxen som är ganska bebodd. Alla delar av galaxen är inte lika befolkade. Det finns enorma outforskade regioner. Det finns många gömda raser. Handel och affärsverksamhet mellan världar sker bara i vissa områden. Den miljö i vilken ni är på väg in i är mycket konkurrensinriktad. Behovet av resurser upplevs överallt. Många teknologiska samhällen har tömt sina världar på naturliga resurser och måste därför driva byteshandel och resa omkring för att få tag på vad de behöver. Det är en mycket komplicerad situation. Många allianser bildas och konflikter uppkommer.

I det här läget är det nödvändigt att förstå att det Större Samfundet som ni är på väg att träda in i utgör en svår och utmanande miljö, men innebär trots det stora chanser och möjligheter för mänskligheten. För att förverkliga dessa öjligheter och dessa fördelar måste mänskligheten emellertid förbereda sig och börja lära hur livet gestaltar sig i Universum. Vi måste dessutom börja förstå vad andlighet innebär i ett Större Samfund med intelligent liv.

Med utgångspunkt i vår egen historia inser vi att detta är den största utmaning som någon värld någonsin kommer att möta. Det är emellertid inte något som ni själva kan planera. Det är inte något som ni kan utforma för er egen framtid. Ty makterna som skulle föra med sig det Större Samfundets verklighet hit är redan närvarande i världen. Omständigheterna har fört dem hit. De är här.

Kanske ger detta er en uppfattning om hur livet är bortom era gränser. Vi vill inte ge er idén att detta är förfärligt, men det är nödvändigt för ert eget välbefinnande och för er framtid att ni har en korrekt bedömning och kan se dessa omständigheter klart.

Behovet att förbereda er för liv i det Större Samfundet upplever vi som det största behovet i er värld av idag. Men ur vår synpunkt är folk trots det upptagna med sina egna angelägenheter och sina egna dagliga problem, ovetande om de större krafter som kommer att ändra deras öde och påverka deras framtid.

De krafter och grupper som är här idag representerar många olika allianser. Dessa allianser arbetar inte med förenade krafter. Varje allians representerar många olika rasgrupper som samarbetar i syfte att komma åt er världs resurser och att upprätthålla denna åtkomst. Dessa olika allianser konkurrerar med varandra, men för inte krig mot varandra. De ser er värld som ett värdefullt byte, någonting som de vill ha för egen del.

Detta skapar en väldig utmaning för människan, ty de krafter som besöker er har inte bara avancerad teknologi, de har även en stark social sammanhållning och kan påverka tankarna i den Mentala Miljön. Ni förstår, i det Större Samfundet skaffar man sig lätt teknologi, så det stora övertaget konkurrerande samhällen kan få över varandra är deras förmåga att påverka tankarna. Detta har tagit sig mycket sofistikerade uttryck. Det representerar en uppsättning färdigheter som mänskligheten just har börjat upptäcka.

Därför kommer inte era besökare beväpnade med kolossala vapen eller med arméer eller fartygsarmador. De kommer i relativt små grupper, men äger avsevärd skicklighet i att påverka folk. Denna skicklighet representerar en mer raffinerad och utvecklad användning av kraft i det Större Samfundet. Det är en förmåga som mänskligheten måste förädla i framtiden om man ska kunna framgångsrikt hävda sig mot andra raser.

Besökarna är här för att vinna mänsklighetens lojalitet. Deras avsikt är inte att förstöra mänskliga institutioner eller utplåna mänskligheten. Istället vill de använda dessa till sin egen fördel. Deras avsikt är utnyttjande, inte förstörelse. De känner det som sin rättighet därför att de tror att de räddar världen. En del av dem tror till och med att de räddar mänskligheten från sig själv. Men detta synsätt tjänar inte era bästa intressen, inte heller gynnar det visdom eller självbestämmande inom den mänskliga familjen.

Men på grund av att det finns goda krafter inom det Större Samfundets världar så har ni bundsförvanter. Vi är språkrör för era allierade, Mänsklighetens Bundsförvanter. Vi är inte här för att använda era resurser eller stjäla era tillhörigheter. Vi har inte för avsikt att etablera mänskligheten som en underlydande stat eller koloni för våra egna syften. Vi vill istället utveckla styrka och visdom inom mänskligheten därför att vi uppmuntrar detta genomgående i
det Större Samfundet.

Därför är vår roll mycket avgörande och vår information är mycket nödvändig eftersom de individer som idag är medvetna om besökarnas närvaro ännu inte är medvetna om deras avsikter. Människor förstår inte besökarnas metoder. Och de förstår inte heller besökarnas etik eller moral. Människor tror att besökarna är antingen änglar eller monster. Men i verkligheten är de mycket lika er när det gäller deras behov. Om ni kunde se världen genom deras ögon skulle ni förstå deras medvetande och deras motiv. Men för att kunna göra det skulle ni behöva se er själva utifrån.

Besökarna engagerar sig i fyra grundläggande verksamheter för att vinna inflytande i er värld. Var och en av dessa verksamheter är unik, men de är alla koordinerade. De genomförs därför att mänskligheten har utforskats under en längre tid. Mänsklig mentalitet, mänskligt beteende, människans fysiologi och mänskliga religioner har studerats under en tid. Alla dessa är väl förstådda av era besökare och kommer att användas i deras egna syften.

Besökarnas första föresats är att påverka individer som förfogar över makt och auktoritet. Eftersom besökarna inte vill förstöra saker och ting i världen eller skada världens resurser försöker de vinna inflytande över individer som de upplever har makt, huvudsakligen inom regering och religion. De söker kontakt, men endast med vissa individer. De har förmågan att kontakta dessa, och de har förmågan att påverka. Många som kontaktas kommer att påverkas, men inte alla. Löfte om större makt, underbar teknologi och världsherravälde kommer att attrahera och sporra åtskilliga individer. Och det är med dessa individer som besökarna försöker etablera en förbindelse.

Endast ett fåtal av världens regeringsmedlemmar har påverkats på detta sätt, men deras antal växer. Besökarna inser styrkan i en hierarki därför att de lever så själva, de följer sin egen kommandokedja så att säga. De är mycket organiserade och fokuserade i sina bemödanden, och idén att ha kulturer fyllda med fritänkande individer är i stort sett främmande för dem. De begriper eller förstår inte individuell frihet. De är som många teknologiskt avancerade samhällen i det Större Samfundet vilka verkar över enorma avstånd i rymden, både i sina egna världar och i respektive organisationer, med mycket välorganiserade, likformiga och rigida regerings- och organisationsformer. De tycker att mänskligheten är förvirrad och ostyrig, och tror att de skapar ordning och reda i en situation som de själva inte kan förstå. Individuell frihet är främmande för dem och de inser inte dess värde. Vad de försöker etablera i världen kommer därför inte att främja denna frihet.

Deras inledande strävan är därför att etablera kontakt med individer som har makt och inflytande för att vinna deras lojalitet och att övertyga dessa individer om fördelarna med kontakt och gemensamt mål.

Deras nästa steg, som kanske är det svåraste att tänka sig ur ert perspektiv, är manipulationen av religiösa värden och åsikter. Besökarna inser att mänsklighetens största passioner även utgör dess största sårbarhet. Människors längtan efter personlig frälsning representerar en av de största fördelar den mänskliga familjen har att erbjuda, även för det Större Samfundet. Men det utgör även er svaghet. Och det är dessa ingivelser och dessa värden som kommer att användas.

Åtskilliga grupper av besökare vill etablera sig själva som andliga företrädare eftersom de vet hur man uttrycker sig i den Mentala Miljön. De kan kommunicera direkt med människor, och olyckligtvis, eftersom det finns ytterst få människor i världen som kan uppfatta skillnaden mellan en andlig röst och besökarens röst, blir situationen mycket svår.

Det andra steget är därför att vinna människors lojalitet genom deras religiösa och andliga drivkraft. Detta är faktiskt ganska enkelt för dem eftersom mänskligheten ännu inte är stark eller utvecklad i den Mentala Miljön. Det är svårt för människor att uppfatta var dessa impulser kommer ifrån. Många människor faller för vad som helst som de tror besitter en större innebörd och en högre makt. Era besökare kan projicera bilder – bilder på era helgon, era förkunnare och era änglar – bilder som ni håller kära och som är heliga i er värld. De har förfinat denna förmåga under många, många århundraden genom att försöka påverka varandra och genom att lära sig de sätt att påverka som man använder på många platser i det Större Samfundet. De anser att ni är primitiva och tycker därför att de kan utöva detta inflytande och använda dessa metoder på er.

De försöker nu kontakta individer som de anser vara känsliga, mottagliga och som har en naturlig fallenhet för samarbete. Många kommer att föreslås, men endast ett fåtal kommer att väljas på grund av dessa särskilda egenskaper. Era besökare kommer att försöka vinna dessa individers lojalitet, att vinna deras förtroende och deras hängivenhet. Mottagarna informeras att besökarna är här för att stärka mänsklig andlighet, att ge mänskligheten nytt hopp, nya glädjeämnen och ny kraft – ja, att verkligen lova dessa saker som människor så innerligt önskar men ännu inte funnit själva. Kanske undrar ni, ”Hur kan det komma sig att sådant sker?” Men vi kan försäkra er att det är inte svårt när man en gång lärt sig dessa färdigheter och förmågor.

Ambitionen här är att passivisera och omskola folk genom andlig påtryckning. Detta ”Passiviseringsprogram” används på olika sätt för olika religiösa grupperingar beroende på deras förebilder och deras temperament. Det är alltid riktat mot påverkbara individer. I det fallet hoppas man att människor kommer att mista sin omdömesförmåga och fullständigt förlita sig på den större makt som de tror att de får av besökarna. När denna lojalitet väl har etablerats så blir det allt svårare för folk att skilja på vad de vet inom sig själva och vad som sägs till dem. Det är en mycket diskret men genomträngande form av påverkan och manipulation. Vi ska tala mer om detta allteftersom vi fortsätter.

Låt oss nu säga något om det tredje steget – det handlar om hur besökarna etablerar sin närvaro i världen och hur de vänjer folk vid detta. De önskar att mänskligheten vänjer sig vid den enorma förändring som sker mitt mittibland oss – att ni ska vänja er vid besökarnas fysiska närvaro och deras inflytande på er
egen Mentala Miljö. För att främja detta syfte kommer de att inrätta dolda baser här. Dessa baser kommer att vara gömda, men kommer att ha en betydande påverkan på de befolkningsgrupper som befinner sig i närheten. Besökarna kommer att på alla sätt se till att dessa baser är effektiva och att tillräckligt med människor är lojala mot dem. Det är dessa människor som kommer att försvara och skydda besökarnas närvaro.

Detta är exakt vad som händer i er värld just nu. Det innebär en stor utmaning och tyvärr en stor risk. Exakt det vi beskriver har hänt många gånger på många platser i det Större Samfundet. Och frambrytande raser, till exempel er egen, är alltid de mest utsatta. En del frambrytande raser har förmågan att öka sin egen medvetenhet, utveckla sina själsgåvor och öka sin förmåga till samarbete till den grad att de kan motverka yttre påverkningar i stil med vad som förekommer här och etablera sin närvaro och sin ställning i det Större Samfundet. Många raser dukar emellertid under för kontroll och påverkan från främmande krafter innan de ens uppnår denna frihet.

Vi inser att denna information kan framkalla avsevärd rädsla och kanske förnekande eller förvirring. Men allteftersom vi observerar händelser inser vi att det finns ett ytterst fåtal personer som är medvetna om den faktiska situationen. Även de människor som är på väg att bli medvetna om utomjordingarnas närvaro har inte den position eller det perspektiv som behövs för att se situationen klart. Och i sin hoppfulla optimism försöker de ge detta omfattande fenomen en så positiv innebörd de kan.

Det Större Samfundet är emellertid en konkurrensinriktad och svår miljö. De som reser i rymden behöver inte nödvändigtvis vara andligt högt utvecklade, ty andligt medvetna individer söker isolera sig från det Större Samfundet. De söker inte kommers. De försöker inte påverka andra raser eller involvera sig i alla de ytterst komplexa relationer som har etablerats för ömsesidig handel och utbyte. De andligt upplysta försöker istället att hålla sig dolda. Detta är kanske mycket svårt för er att förstå, men det är nödvändigt att ni gör det om ni ska förstå vilken svår situation mänskligheten befinner sig i. Dock bär denna svåra situation på stora möjligheter. Vi skulle gärna vilja tala om detta nu.

Trots allvaret i den situation vi beskriver så upplever vi inte dessa omständigheter som en tragedi för mänskligheten. Istället är det så att om dessa omständigheter kan erkännas och begripas, och om förberedelsen för det Större Samfundet som nu existerar i världen, kan utnyttjas, studeras och tillämpas, då kommer medvetna människor överallt att ha möjlighet att studera och lära sig det Större Samfundets Kunskap och Visdom. Människor överallt kommer därför att kunna upptäcka grunden för samarbete så att den mänskliga familjen äntligen kan etablera en enighet som aldrig tidigare har åstadkommits här. Ty det Större Samfundets överhängande hot kommer att behövas för att ena mänskligheten. Och detta hot händer just nu.

Det är ert nästa steg i evolutionen att träda in i det Större Samfundets intelligenta liv. Det kommer att ske oavsett om ni är förberedda eller ej. Det måste ske. Förberedelse är därför av största vikt. Medvetenhet och klarsyn – det är vad som krävs och behövs i er värld nu.

Människor överallt har stora andliga förmågor som kan få dem att se och veta klart och tydligt. Dessa talanger behövs nu. De behöver bli medveten om, tillämpa och dela dem fritt. Det är inte bara en framstående guru eller ett helgon i er värld som ska göra detta. Det måste utvecklas av många fler människor nu. Ty situationen medför en högre nödvändighetsnivå, och om man kan inse nödvändigheten så innebär det stora möjligheter.

Kraven för att läsa och studera om det Större Samfundet och att börja uppleva det Större Samfundets Andlighet är emellertid oerhörda. Aldrig tidigare har mänskliga varelser behövt lära sig sådana saker på så kort tid. Sådana saker har faktiskt sällan studerats av någon i er värld. Men nödvändigheten har ökat. Omständigheterna är andra. Nu finns det nya influenser i er mitt, influenser som ni kan känna och veta.

Besökarna försöker hindra människor från att uppleva denna vision och denna Kunskap inom sig själva, ty de har den inte själva. De ser inte dess värde. De förstår inte dess innebörd. I detta avseende är mänskligheten som helhet mer utvecklad än besökarna själva. Men detta utgör endast en förmåga, en förmåga som nu måste förbättras.

Den utomjordiska närvaron i världen ökar. Den växer för varje dag, varje år.Alltfler människor faller offer för dess påtryckning, förlorar sin förmåga att veta, blir förvirrade och frånvarande, tror på saker som bara försvagar dem och gör dem maktlösa inför dem som försöker utnyttja dem i eget intresse.

Den utomjordiska närvaron i världen ökar. Den växer för varje dag, varje år. Alltfler människor faller offer för dess påtryckning, förlorar sin förmåga att veta, blir förvirrade och frånvarande, tror på saker som bara försvagar dem och gör dem maktlösa inför dem som försöker utnyttja dem i eget intresse.

Mänskligheten är en frambrytande ras. Ni är sårbara. Ni konfronteras just nu av en mängd omständigheter och påverkningar som ni aldrig tidigare konfronterat. Ni har endast utvecklats för att konkurrera med varandra. Ni har aldrig behövt konkurrera med andra former av intelligent liv. Men det är just denna konkurrens som kommer att stärka er och framkalla era största utmärkande egenskaper ifall situationen kan uppfattas klart och tydligt.

Det är De Osynligas roll att främja denna styrka. De Osynliga, som ni med rätta kallar för änglar, kommunicerar inte bara till den mänskliga själen, men till själar överallt som har förmågan att lyssna och som har förvärvat friheten att lyssna.

Vi förmedlar följaktligen ett besvärligt budskap, men ett budskap med löfte och hopp. Kanske är det inte det budskapet som människor vill höra. Det är utan tvivel inte det budskap som besökarna skulle främja. Det är ett budskap som kan spridas från person till person, och det kommer att spridas eftersom det är naturligt att göra så. Men besökarna och de som har hamnat under deras påverkan kommer att sätta sig emot en sådan medvetenhet. De vill inte se en oberoende mänsklighet. Det är inte deras syfte. De tror inte ens att det är gynnsamt. Det är därför vår uppriktiga önskan att dessa idéer övervägs utan rädsla, men med en seriös inställning och en djup oro som är på sin plats här.

Som vi förstår finns det många människor i världen idag som känner att en stor förändring är på gång för mänskligheten. De Osynliga har talat om detta för oss. Man tillskrive många orsaker till denna känsla. Och många konsekvenser förutsägs. Men, såvida ni inte börjar inse det faktum att mänskligheten är på väg att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv, då har ni ännu inte förstått det rätta sammanhanget angående mänsklighetens öde eller den stora förändring som sker i världen.

Som vi ser det föds varje människa i sin egen tid för att bistå i den tiden. Detta är en undervisning i det Större Samfundets Andlighet, en undervisning I vilken även vi är lärjungar. Den undervisar oss angående frihet och styrkan i ett gemensamt syfte. Den tilldelar auktoritet till individen, till den individ som kan förena sig med andra – idéer som sällan accepteras eller godtas i det Större Samfundet, ty det Större Samfundet är inte det himmelska riket. Det är en fysisk verklighet med obarmhärtig överlevnadskamp och allt vad det för med sig. Alla varelser i denna verklighet måste lära sig att handskas med dessa behov och omständigheter. Och i detta avseende liknar era besökare i högre grad er själva än vad ni tror. Besökarna är inte obegripliga. De önskar vara obegripliga, men de kan förstås. Ni har förmågan att göra detta, men ni måste se situationen med klarare ögon och använda er intelligens – anlag som ni kan kultivera inom er själva.

Vi behöver nu tala mer angående det andra steget av påverkan och dominans eftersom detta är av stor vikt, och det är vår uppriktiga önskan att ni kan förstå dessa saker och själva överväga dem.

Världens religioner är väsentliga för mänsklig hängivenhet och lojalitet, mer än regeringar, mer än någon annan institution. Det bådar gott för mänskligheten eftersom detta slags religioner är sällsynt i det Större Samfundet. Er värld är rik i detta avseende, men er styrka utgör även er akilleshäl. Många människor önskar gudomlig vägledning och upphöjelse, att överlämna tyglarna för sina liv och att en större andlig kraft styr dem, råder dem och bevarar dem. Detta utgör en genuin önskan, men inom ramen för ett Större Samfund måste en betydande visdom kultiveras för att denna önskan ska förverkligas. Det är verkligen tråkigt för oss att se hur människor avsäger sig sin auktoritet så lätt – någonting de aldrig ens hade till fullo, som de villigt avstår till varelser som är okända för dem.

Detta budskap är avsett för människor som har en större andlig affinitet. Det är därför nödvändigt att vi utvecklar ämnet. Vi förespråkar en andlighet som lärs ut i det Större Samfundet, inte den andlighet som behärskas av nationer, regeringar eller politiska sällskap, men en ursprunglig andlighet – förmågan att veta, att se och att agera. Detta betonas dock inte av era besökare. De försöker få människor att tro att besökarna är deras familj, att besökarna är deras hem, att besökarna är deras bröder och systrar, deras mödrar och fäder. Många människor vill tro så och gör det också. Människor vill ge upp sin personliga auktoritet och gör så. Människor vill se besökarna som sina vänner och frälsare, och därför är detta vad de får se.

Det krävs betydande sans och objektivitet för att avslöja dessa villfarelser och dessa svårigheter. Människor måste kunna göra detta om mänskligheten framgångsrikt ska anpassa sig till det Större Samfundet och upprätthålla sin frihet och sitt självbestämmande i en miljö med större påverkan och större krafter. Er värld skulle kunna övermannas utan att ett enda skott avlossades, ty våld betraktas som primitivt och rått och utövas sällan i sådana angelägenheter.

Kanske frågar ni, ”Innebär detta att vår värld håller på att invaderas?” På den frågan måste vi svara ”ja”, en invasion av det mest subtila slag. Om ni kan överväga dessa tankar och betrakta dem seriöst så kommer ni att kunna se detta för er själva. Beviset för denna invasion syns överallt. Ni kan se hur mänsklig förmåga ersätts av begär efter lycka, fred och trygghet, hur människors perspektiv och förmåga att veta hämmas av påtryckningar, t.o.m. inom deras egna kulturer. Dessa påverkningar kommer att bli ofantligt mycket större i en miljö som det Större Samfundet.

Detta utgör den svåra delen som vi måste presentera i vårt budskap. Det är vad som måste nämnas, den sanning som måste konstateras, sanningen som är väsentlig och inte kan vänta. Det är verkligen nödvändigt att människor studerar en större Kunskap nu, en större Visdom och en större Andlighet, så att de upptäcker sina sanna förmågor och kan använda dessa effektivt.

Er frihet står på spel. Framtiden för er värld är i fara. Det är på grund av detta som vi har blivit hitsända att tala för Mänsklighetens Bundsförvanter. Det finns de i Universum som håller Kunskap och Visdom vid liv och som utövar det Större Samfundets Andlighet. De färdas inte omkring och påverkar olika världar. De för inte bort människor mot deras vilja. De stjäl inte era djur och era grödor. De påverkar inte era regeringar. De försöker inte fortplanta sig med mänskligheten för att skapa ett nytt ledarskap här. Era bundsförvanter blandar sig inte i mänskliga angelägenheter. De manipulerar inte mänskliga öden. De observerar på avstånd och de sänder emissarier som t.ex. oss själva, med stor risk för oss, för att råda och inspirera och klargöra saker och ting när så behövs. Av den anledningen kommer vi i fredligt syfte med ett viktigt budskap.

Vi måste nu informera om det fjärde steget där besökarna försöker etablera sig själva – genom rasblandning. De kan inte leva i er miljö. De behöver er fysiska motståndskraft. De behöver er naturliga affinitet för världen. De behöver era fortplantningsegenskaper. De vill dessutom skapa bindningar till er eftersom de inser att det framkallar lojalitet. På sätt och vis etablerar detta deras närvaro här eftersom avkomman genom ett sådant program får genetiska kopplingar till världen men förblir lojala med besökarna. Detta verkar kanske otroligt, men är trots allt ytterst påtagligt.

Besökarna är inte här för att röva bort era fortplantningsförmågor. De är här för att etablera sig själva. De vill att mänskligheten ska tro på dem och tjäna dem. De vill att mänskigheten ska arbeta åt dem. De kommer att lova vad som
helst, erbjuda vad som helst och göra vad som helst för att uppnå detta mål. Trots att deras påverkan är omfattande så är de få till antalet. Men deras påverkan ökar och deras program för rasblandning, som har hållit på under flera generationer, kommer till slut att lyckas. Det kommer att finnas människor med enorm intelligens men som inte representerar den mänskliga familjen. Sådant är möjligt och har förekommit otaliga gånger i det Större Samfundet. Ni behöver bara blicka tillbaka på er egen historia för att se er egen påverkan på kulturer och raser och se hur doSålunda kommer vi med viktiga och allvarliga nyheter. Men ni måste fatta mod, för detta är inte en tid för obeslutsamhet. Detta är inte en tid för flykt. Detta är inte en tid för bekymmer om egen lycka. Detta är en tid för att bidra till världen, att stärka den mänskliga familjen och frammana de naturliga förmågor som finns hos människor – förmågan att se, att veta, och att agera samstämt med varandra. Dessa förmågor kan motverka den påverkan som drabbar mänskligheten i denna tid, men dessa förmågor måste växa och delas med av. Det är av yttersta vikt.

Detta är våra råd. Vi ger dem med goda avsikter. Var glada att ni har bundsförvanter i det Större Samfundet, ty bundsförvanter är vad ni behöver. Ni är på väg mot ett större Universum, fyllt med krafter och påverkningar som ni ännu inte har lärt er att motverka. Ni är på väg mot ett mer vidsträckt panorama av liv. Och ni måste förbereda er för detta. Våra ord utgör endast en del av denna förberedelse. En förberedelse är på väg i världen nu. Den kommer inte från oss. Den kommer från Skaparen av allt liv. Den kommer i rätt tid. För det är nu tid för mänskligheten att bli stark och vis. Ni har möjligheten att göra det. Och de aktuella händelserna och omständigheterna i era liv skapar ett stort behov av detta.minerande och inflytelserika dessa samspel kan vara.