Andra budskapet: En Utmaning för Mänsklig Frihet

Mänskligheten närmar sig en mycket farlig och viktig punkt i sin kollektiva utveckling. Ni står i begrepp att träda in i det Större Samfundet av intelligent liv. Ni kommer att möta varelser av andra raser som kommer till er värld för att söka skydda sina intressen och utforska framtida möjligheter. De är inte änglar eller änglalika varelser. De är inte andliga varelser. De är varelser som kommer till er värld för att exploatera era resurser, för att skapa allianser och för att få övertag i en frambrytande värld. De är inte onda. De är inte heliga. På det sättet är de också mycket lika er. De drivs helt enkelt av sina behov, sina övertygelser, sina trosuppfattningar och sina gemensamma mål.

Detta är en viktig tid för mänskligheten, men mänskligheten är inte förberedd. Från vår utsiktspunkt kan vi iaktta detta i ett större sammanhang. Vi blandar oss inte i enskilda människors dagliga liv. Vi försöker inte övertyga regeringar eller göra anspråk på särskilda delar av världen eller speciella resurser som finns här. Istället observerar vi, och vi vill rapportera om det vi observerar, eftersom det är vårt uppdrag här.

De Osynliga har berättat för oss att det finns många människor idag som känner ett konstigt obehag, en vag känsla av att det är bråttom, en känsla att något kommer att hända och att något måste göras åt det. Kanske finns det ingenting i deras dagliga tillvaro som rättfärdigar dessa djupare känslor, som bekräftar betydelsen av dessa känslor, eller som berättigar deras yttringar. Vi kan förstå detta eftersom vi har erfarit liknande saker själva i vår egen historia. Vi representerar flera raser som förenats i vårt lilla förbund för att främja utvecklingen av Kunskap och Visdom i universum, särskilt för raser som är på väg in i det Större Samfundet. Dessa frambrytande raser är särskilt sårbara för främmande påverkan och manipulation. De är särskilt föremål för missförstånd angående sin egen situation och det är inte så konstigt, för hur skulle de kunna begripa meningen och komplexiteten av liv inom det Större Samfundet? Det är av den anledningen som vi vill spela vår blygsamma roll för att förbereda och utbilda mänskligheten.

I det första budskapet gav vi er en bred översikt av besökarnas inblandning i fyra steg. Det första steget är påverkan av viktiga personer som innehar regeringsmakt och ledande personer i religiösa samfund. Det andra steget är att påverka människor som har en andlig böjelse och som önskar öppna sig för de högre makter som existerar i universum. Det tredje steget för inblandning är att besökarna bygger strategiska baser i världen, nära befolkade områden, där de kan utöva sin påverkan på den Mentala Miljön. Och i det fjärde steget, slutligen, pratade vi om deras program för rasblandning, ett program som har pågått under lång tid.

Vi förstår hur oroande dessa nyheter kan vara och kanske hur desillusionerande det kan vara för många människor som hade stora förväntningar på att besökare från avlägsna platser skulle medföra välsignelser och stora fördelar för mänskligheten. Det är kanske naturligt att anta och förvänta sig detta, men det Större Samfundet som mänskligheten är på väg in i är en svår och konkurrensinriktad miljö, särskilt i områden av universum där många olika raser tävlar med varandra och driver handel och kommers med varandra. Er värld existerar inom ett sådant område. Detta kanske verkar otroligt för er eftersom det ser ut som att ni alltid levt isolerade, ensamma i den enorma rymdens tomhet. Men ni lever faktiskt i en befolkad del av universum där handel och kommers har etablerats och där traditioner, interaktion och förbindelser har funnits sen urminnes tid. Och till er fördel lever ni i en vacker värld – en värld med avsevärd biologisk mångfald, en fantastisk plats till skillnad mot den karghet som utmärker så många andra världar.

Detta faktum medför emellertid även att er situation är allvarlig och innebär en genuin risk, ty ni förfogar över sådant som andra vill ha för egen del. Deras avsikt är inte att förgöra er men att vinna ert förtroende och samarbete så att er tillvaro i världen och era aktiviteter här kan vara till nytta för dem själva. Ni är på väg mot en mängd utvecklade och komplicerade omständigheter. I det fallet kan ni inte bete er som småbarn och tro och hoppas på välvilja från alla som ni möter. Ni måste bli kloka och skarpsynta, på samma sätt som vi, genom vår svåra historia, har varit tvungna att bli kloka och skarpsynta. Nu måste mänskligheten lära sig om det Större Samfundet, om det invecklade samspelet mellan raser, om den komplicerade handeln och om de raffinerade manipulationer av förbindelser och allianser som etablerats mellan världar. Det är en svår men viktig tid för mänskligheten, en tid med stora utsikter om ni förbereder er på ett riktigt sätt.

I detta, vårt andra budskap, vill vi informera mer detaljerat om olika gruppers inblandning i mänskliga angelägenheter, vad det kan innebära för er och vad det kräver. Vi är inte här för att framkalla rädsla men att främja en känsla av ansvar, att mana fram en större medvetenhet och att uppmuntra till förberedelse för det liv ni är på väg in i, ett mognare liv men samtidigt ett liv med större problem och utmaningar.

Vi har blivit hitsända genom den andliga kraften och närvaron hos De Osynliga. Kanske tänker ni vänligt om dem som änglar, men i det Större Samfundet har de en större roll och deras engagemang och deras allianser är djupa och genomträngande. Deras andliga kraft är här för att välsigna levande varelser i alla världar och på alla platser och att främja utvecklingen av den djupare Kunskap och Visdom som kommer att möjliggöra utveckling av fredliga relationer, både mellan världar och inom världar. Vi är här för deras räkning. De har bett oss komma. Och de har givit oss mycket av den information som vi har, information som vi inte skulle kunna samla själv. Av dem har vi lärt oss en hel del om er natur och mentalitet. Vi har lärt oss en hel del om era förmågor, era styrkor, era svagheter och er stora såbarhet. Vi kan förstå dessa saker eftersom de världar vi kommer från har genomgått denna stora utmaning av medlemskap i det Större Samfundet. Vi har lärt oss mycket och vi har lidit mycket på grund av våra egna misstag, misstag som vi hoppas mänskligheten ska undvika.

Vi kommer alltså inte bara med vår egen erfarenhet, men med en djupare medvetenhet och en större beslutsamhet som vi fått genom De Osynliga. Vi observerar er värld från en plats i närheten, och vi övervakar kommunikationerna hos dem som besöker er. Vi vet vem de är. Vi vet varifrån de kommer och varför de är här. Vi tävlar inte med dem för vi är inte här för att exploatera världen. Vi betraktar oss själva som Mänsklighetens Bundsförvanter, och vi hoppas att ni anser oss vara det när den dagen kommer, för sådana är vi. Och trots att vi inte kan bevisa det så hoppas vi klargöra det genom våra ord och genom visdomen i våra råd. Vi hoppas kunna förbereda er för vad som ligger framför er. Vi kommer med en känsla av angelägenhet, ty mänskligheten är mycket sen i sin förberedelse för det Större Samfundet. Många tidigare försök till kontakt med människor, sedan årtionden tillbaka, för att förbereda dem för deras framtid visade sig fruktlöst. Endast ett fåtal människor kunde nås och enligt vad vi hört så var många av dessa kontakter misstolkade och användes av andra för andra ändamål.

Därför har vi sänts för att erbjuda hjälp till mänskligheten istället för dem som kom innan oss. Vi arbetar tillsammans i gemensamt syfte. Vi representerar inte en större militär styrka men mer som en hemlig och helig allians. Vi vill inte se det slags affärer som förekommer i det Större Samfundet förövas här i er värld. Vi vill inte att mänskligheten blir ett underordnat samhälle i ett större nätverk av makter. Vi vill inte se att mänskligheten förlorar sin frihet och sitt självbestämmande. Det finns stor risk för detta. Därför uppmanar vi er att allvarligt överväga våra ord, om möjligt utan rädsla, och med det slags övertygelse och beslutsamhet som vi vet finns i alla mänskliga hjärtan.

Idag, imorgon och framöver sker stora förändringar, och så kommer det att fortsätta, för att etablera ett nätverk av påverkan över mänskligheten av dem som besöker världen i eget syfte. De känner det som att de kommer hit för att rädda världen från mänskligheten. En del av dem tror till och med att de är här för att rädda mänskligheten från sig själv. De känner det som sin rättighet och anser inte att deras agerande är opassande eller oetiskt. Enligt deras etik så gör de vad som betraktas förnuftigt och viktigt. För frihetsälskande individer kan emellertid ett sådant tillvägagångssätt inte rättfärdigas.

Vi observerar besökarnas aktiviteter, och dessa ökar i omfattning. För varje år kommer fler utomjordingar hit. De kommer långväga ifrån. De forslar hit förnödenheter. De fördjupar sitt engagemang och sin inblandning. De etablerar kommunikationsbaser på många platser i ert solsystem. De observerar alla era begynnande färder i rymden, och de kommer att motarbeta och förstöra allt som de upplever hindrar dem i deras aktiviteter. De försöker etablera kontroll inte bara i er värld men även i er omvärld. Detta på grund av att det finns konkurrerande krafter där. Varje grupp representerar en allians av flera raser.

Låt oss nu fortsätta med det sista av de fyra stegen som vi pratade om i vårt första budskap. Det har att göra med besökarnas rasblandning med den mänskliga arten. Låt oss först ge er en historisk översikt. För många tusen år sedan, enligt er tideräkning, kom åtskilliga raser för att korsa sig med mänskligheten i syfte att ge mänskligheten en större intelligens och anpassningsförmåga. Det ledde förmodligen till den plötsliga uppkomsten av den s.k. ”Moderna Människan” (Homo Sapiens ö.a.). Detta har gett upphov till er dominans och makt i världen. Det hände för länge sedan.

Vi vill inte se att mänskligheten förlorar sin frihet och sitt självbestämmande. Det finns stor risk för detta.

Det program för rasblandning som pågår nu är emellertid inte alls detsamma som tidigare. Det utförs nu av en annan grupp och av olika allianser. Genom rasblandning försöker de skapa en mänsklig varelse som tillhör deras grupp, men som kan överleva i er värld och har en naturlig affinitet för världen. Era besökare kan inte leva på ytan av er värld. De måste antingen söka skydd under jordytan, vilket de gör, eller leva ombord på sin egen rymdfarkost som ofta hålls gömd i djupa vatten. De vill korsa sig med mänskligheten för att skydda sina intressen här, vilka huvudsakligen utgörs av er världs resurser. De vill förvissa sig om mänsklig lojalitet, och därför har de under flera generationer varit involverade i ett rasblandningsprogram som under de senaste tjugo åren har blivit ganska omfattande.

Deras syfte är tvåfaldigt. Som tidigare nämnts, vill besökarna först och främst skapa en människoliknande varelse som kan leva i er värld, men som är solidarisk med dem, och som har mer utvecklade sinnen och större förmågor. Det andra syftet med detta program är att påverka alla som de möter och uppmuntra människor att bistå dem i deras verksamhet. Besökarna önskar och är i behov av mänsklig medverkan. Detta befrämjar deras program i alla avseenden. De anser att ni är värdefulla. De anser däremot inte att ni är deras jämlikar. Användbara, det är så de ser er. Hos alla de möter, hos alla som de för bort, kommer besökarna därför att försöka inpränta denna känsla av deras överlägsenhet, av deras värde samt värdet och betydelsen av deras verksamhet i världen. Besökarna kommer att tala om för alla de möter att de är här i goda avsikter, och de kommer att försäkra alla som de har tillfångatagit att de inte behöver frukta något. Och de kommer att försöka etablera allianser med de människor som verkar särskilt mottagliga – skapa en känsla av gemensamt syfte, även en gemensam känsla av identitet och släktskap, av kulturarv och öde.

Genom sitt program har besökarna mycket ingående studerat mänsklig fysiologi och psykologi, och de kommer att dra fördel av vad människor önskar, särskilt sådana saker som människor längtar efter men inte har varit i stånd att förverkliga själva, t.ex. fred och säkerhet, lugn och ro. Detta kommer de att erbjuda och en del människor kommer att tro på det. Övriga kommer helt enkelt att utnyttjas efter behov.

Här måste man förstå att besökarna anser att detta är helt i sin ordning för att bevara världen. De upplever det som att de gör mänskligheten en stor tjänst, och därför är de uppriktiga i sina övertalningsförsök. Tyvärr visar detta på en viktig sanning om det Större Samfundet – att sann Visdom och sann Kunskap är lika sällsynt i universum som det verkar vara i er värld. Det är naturligt för er att hoppas på och förvänta er att andra raser har lämnat elakhet, själviskhet, konkurrens och konflikt bakom sig. Men tyvärr! Så är inte fallet. Överlägsen teknologi ökar inte individers mentala och andliga styrka.

Idag förs många människor gång på gång bort mot sin egen vilja. Eftersom mänskligheten är mycket vidskeplig och försöker förneka allt som den inte kan förstå så fortsätter denna olyckliga aktivitet med avsevärd framgång. Just i denna stund vandrar hybridvarelser, delvis mänskliga delvis utomjordiska, omkring i er värld. De är inte så många, men deras antal kommer att växa i framtiden. Kanske möter ni en av dem en dag. De kommer att se ut som ni men bete sig annorlunda. Ni kommer att tro att de är människor, men någonting väsentligt verkar fattas hos dem, någonting som värdesätts i er värld. Det är möjligt att urskilja och identifiera dessa individer, men för att kunna göra det måste ni vara kunniga i den Mentala Miljön och lära er betydelsen av Kunskap och Visdom i det Större Samfundet.

Vi anser att det är av yttersta vikt att lära sig detta, ty vi ser allt som händer i er värld från vår utsiktspunkt, och De Osynliga råder oss angående saker som vi inte ser eller har åtkomst till. Vi är insatta i dessa fenomen, ty samma sak har hänt otaliga gånger i det Större Samfundet när påverkan och lockelse trycks på raser som är alltför svaga eller sårbara för att reagera på rätt sätt.

Vi hoppas och litar på att ingen av er som hör detta budskap ska tro att dessa intrång i mänskligt liv är gynnsamma. De av er som har påverkats kommer att förledas tro att dessa möten är fördelaktiga för både er själva och för världen. Människors andliga strävanden, deras längtan efter fred och harmoni, familj och gemenskap – allt detta kommer att utnyttjas av besökarna. Dessa saker som representerar så speciella särdrag hos det mänskliga släktet utgör ett tecken på er stora sårbarhet såvida de inte kombineras med Visdom och förberedelse. Det är endast individer med betydande Kunskap och Visdom som kan se bedrägeriet bakom dessa påverkningar. Endast de är i stånd att se sveket som förövas på det mänskliga släktet. Endast de kan skydda sina sinnen mot den påverkan som utövas i den Mentala Miljön på så många platser i dagens värld. Endast de kommer att se och veta.

Det räcker inte med våra ord. Män och kvinnor måste lära sig att se och att veta. Vi kan endast uppmuntra detta. Vi har anlänt till er värld i anslutning till introduktionen av undervisning i det Större Samfundets Andlighet, ty förberedelsen har nu börjat och vi kan vara en källa till uppmuntran. Om förberedelsen inte hade börjat skulle vi upptäcka att våra förmaningar och vår uppmuntran inte vore tillräckliga eller framgångsrika. Skaparen och De Osynliga vill förbereda mänskligheten för det Större Samfundet. Faktiskt är detta mänsklighetens viktigaste behov just nu.

Vi vill därför uppmana er att inte tro att bortrövandet av människor och deras barn och familjer är till någon som helst nytta för mänskligheten. Vi måste understryka detta. Er frihet är oskattbar. Er individuella frihet och er frihet som ras är ovärderlig. Det har tagit lång tid för oss att återfå vår frihet. Vi vill inte se att ni förlorar er.

Rasblandningsprogrammet som pågår i världen kommer att fortsätta.Det enda sättet att stoppa detta är att människor förvärvar denna högre medvetenhet och känsla av inre styrka. Det är det enda som kan göra slut på dessa intrång. Det enda som kommer att avslöja det bakomliggande bedrägeriet. Det är svårt för oss att föreställa oss hur hemskt detta måste vara för ert folk, för era män och kvinnor, för alla småbarn, som måste underkasta sig denna behandling, denna omskolning, denna passivisering. Enligt våra värderingar är detta motbjudande. Ändå vet vi att dessa saker sker i det Större Samfundet och har gjort så sedan urminnes tider.

Kanske kommer våra ord att ge upphov till alltfler frågor. Det är sunt och naturligt, men vi kan inte besvara alla era frågor. Ni måste finna egna sätt att få dem besvarade. Men det klarar ni inte utan en förberedelse, och ni kan inte göra det utan vägledning. Vi inser att mänskligheten som helhet vid denna tidpunkt inte kan se skillnaden mellan en manifestation i det Större Samfundet och en andlig manifestation. Detta utgör verkligen en svår situation eftersom era besökare kan projicera bilder, de kan ”tala” till människor genom den Mentala Miljön och deras röster kan tas emot och uttryckas genom människor. De kan åstadkomma sådan påverkan eftersom mänskligheten ännu inte har motsvarande färdighet eller omdöme.

Mänskligheten är inte enad. Den är söndrad. Den strider mot sig själv. Ni är därför extremt sårbara mot yttre inblandning och manipulering. Besökarna förstår att era andliga strävanden och sympatier gör er särskilt sårbara och lätta att utnyttja. Det är mycket svårt att uppnå absolut objektivitet angående dessa saker. Även på det ställe varifrån vi kommer har det utgjort en stor utmaning. Men de som vill förbli fria och utöva sitt självbestämmande i det Större Samfundet måste utveckla dessa färdigheter, och de måste bevara sina egna resurser för att undvika nödvändigheten att söka efter resurser hos andra. Om er värld förlorar sin självförsörjning så förlorar den mycket av sin frihet. Om ni tvingas att söka efter överlevnadsresurser bortom er egen värld förlorar ni en stor del av er kraft till andra. De av oss som bevittnar detta på avstånd känner djup oro eftersom er världs resurser minskar snabbt. Detta bekymrar även besökarna, ty de vill förhindra ödeläggelsen av er miljö, inte för er skull men för dem själva.

Er frihet är oskattbar. Er individuella frihet och er frihet som ras är ovärderlig. Det har tagit lång tid för oss att återfå vår frihet. Vi vill inte se att ni förlorar er.

Rasblandningsprogrammet har som enda syfte att göra det möjligt för besökarna att etablera sin närvaro och härska i världen. Tro inte att besökarna lider brist på annat än era resurser. Tro inte att de behöver er medkänsla. De behöver endast er sympati för att garantera sin egen position i världen. Fall inte för smicker. Ge inte efter för sådana tankar. De är ogrundade. Om ni kan lära er att se situationen klart, så som den verkligen är, då kommer ni själva att se och veta dessa saker. Ni kommer att förstå varför vi är här och varför mänskligheten är i behov av bundsförvanter i ett Större Samfund med intelligent liv. Och ni kommer att inse vikten av att studera högre Kunskap och Visdom och att studera det Större Samfundets Andlighet.

Eftersom ni är på väg in i en miljö där dessa saker är livsviktiga för framgång, frihet, lycka och styrka så kommer ni att behöva större Kunskap och Visdom för att etablera er själva som en oberoende ras i det Större Samfundet. För varje dag förlorar ni emellertid alltmer av ert oberoende. Det kan hända att ni inte ser förlusten av er frihet, men ni kanske känner det på något sätt. Hur skulle ni kunna se det? Ni kan inte se er värld utifrån och bevittna de händelser som omger den. Ni har inte åtkomst till de politiska och kommersiella transaktioner som intresserar de utomjordiska krafter som verkar i dagens värld för att förstå deras komplexitet, deras etik eller deras värderingar.

Tro inte för ett ögonblick att raser som färdas genom universum i affärer är andligt utvecklade. De som söker handel söker fördelar. De som färdas mellan världar, de som är resursutforskare, de som söker placera sina egna flaggor är inte vad ni skulle anse vara andligt utvecklade. Vi anser inte dessa individer vara andligt medvetna. Det finns världslig kraft och det finns andligt kraft. Ni kan förstå skillnaden mellan dessa begrepp, och nu är det nödvändigt att se denna skillnad i ett större sammanhang.

Vi är alltså här med en känsla av förpliktelse och en orubblig förhoppning att ni ska bibehålla er frihet, att ni ska bli starka och omdömesgilla och inte falla för övertalningar eller löften om fred, styrka och gemenskap från sådana som ni inte känner. Och trösta er inte med tanken att allt ska avlöpa till det bästa för mänskligheten eller ens för er personligen, ty detta är inte Visdom. De Vise överallt måste lära sig se livets verklighet omkring sig och kunna hantera livets omständigheter på ett klokt och positivt sätt.

Ta därför emot vårt stöd. Vi kommer att informera er mer i dessa frågor och visa på vikten av att utveckla urskillningsförmåga och klokhet. Vi kommer även att prata mer om hur besökarna involverar sig i angelägenheter som det är mycket viktigt att ni förstår. Vi hoppas att ni kan ta emot våra ord.

För varje dag förlorar ni emellertid alltmer av ert oberoende. Det kan hända att ni inte ser förlusten av er frihet, men ni kanske känner det på något sätt.