اطلاعاتِ توجیهی دوم: چالش آزادی بشر

بشر به دورانی بسیار خطرناک و بسیار مهم در پیشرفت جمعی خود نزدیک می شود. شما در آستانه ی ظهور در جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند هستید. با نژادهای دیگر موجودات برخورد خواهید کرد که به دنیای شما می آیند و قصد دارند از منافع خود حمایت کرده و فرصت های جدیدی را کشف کنند. آنها فرشته یا موجودات فرشته مانند یا موجودات معنوی نیستند. موجوداتی هستند که برای منابع، برای ائتلافات و برای کسب مزیت در یک دنیای نوظهور به دنیای شما آمده اند. آنها اهریمنی یا مقدس نیستند. از این نظر بسیار شبیه شما هستند. انگیزه ی آنها صرفاً نیازهای شان، پیوندهای شان، باورهای شان و اهداف گروهی شان است.

این برای بشر زمان بسیار عظیمی است، اما بشر آماده نیست. ما این امر را از موضع خودمان می توانیم در مقیاسی بزرگ تر ببینیم. ما در زندگی های روزمره ی افراد در این دنیا دخالت نمی کنیم. ما تلاش نمی کنیم دولت ها را متقاعد سازیم و قصد نداریم بخش های خاصی از این دنیا یا منابع خاصی که در اینجا وجود دارند را به دست آوریم. در عوض، ما مشاهده می کنیم و می خواهیم آنچه را مشاهده می کنیم گزارش دهیم، چرا که برای همین ماموریت به اینجا آمده ایم.

نامرئیان بزرگ به ما گفته اند که در این زمان عده ی زیادی هستند که ناراحتی عجیبی احساس می کنند، حسی از اضطرابی مبهم، احساس این که چیزی اتفاق خواهد افتاد و کاری باید انجام داد. شاید در حوزه ی تجربیات روزمره شان هیچ چیزی نباشد که این احساسات عمیق را توجیه کرده یا اهمیت شان را تایید کند یا ابرازشان را تحقق بخشد. ما می توانیم این موضوع را درک کنیم زیرا تجربه های تاریخی مشابه ای را پشت سر گذاشته ایم. ما چند نژاد را نمایندگی می کنیم که در ائتلافی کوچک به هم پیوسته ایم تا از بروز دانش و خرد در کیهان حمایت کنیم، به ویژه در رابطه با نژادهایی که در آستانه ی ظهور در جامعه ی بزرگ هستند. این نژادهای نوظهور در برابر نفوذ و دغل کاری خارجی و در برابر درک نادرست از وضعیت خود فوق العاده آسیب پذیر هستند و این طبیعی است، چرا که آنها قادر به درک معنا و پیچیدگی حیات در جامعه ی بزرگ نیستند. به همین دلیل ما قصد داریم نقش کوچک خود را در مهیا ساختن و آموزش دادن به بشر ایفا کنیم.

در اولین گزارشمان به شرح کلی عملکرد بازدیدکنندگان در چهار زمینه پرداختیم. اولین زمینه، اعمال نفوذ بر افراد مهمی است که در دولت ها در مقام قدرت هستند و در موسسات مذهبی به عنوان بزرگان به حساب می آیند. دومین زیمنه، اعمال نفوذ بر افرادی است که تمایلات و گرایشات معنوی دارند و می خواهند در برابر قدرت های بزرگ تری که در کیهان وجود دارند، ذهن خود را باز کنند. سومین زمینه ی درگیری، ساختن پایگاه هایی توسط بازدیدکنندگان در اماکن استراتژیک و پر جمعیت است، تا بتوانند نفوذ خود را بر محیط ذهن اعمال کنند و در پایان، در مورد برنامه ی آنها برای پیوند زدن نژادهای دیگر با نژاد بشر صحبت کردیم، برنامه ای که مدتی نسبتاً طولانی در حال اجرا بوده است.

ما می دانیم که ممکن است شنیدن این خبر برای تعداد زیادی از افراد که امیدوار بودند و انتظار داشتند بازدیدکنندگانی که از خارج به اینجا می آیند برکات و سود عظیمی برای بشر به ارمغان بیاورند، نومید کننده باشد. شاید طبیعی باشد که تصور و انتظار چنین چیزهایی را داشته باشید، اما جامعه ی بزرگی که بشر در آن ظهور می کند، محیطی دشوار و رقابتی است، به ویژه در مناطقی از کیهان که نژادهای گوناگون با هم رقابت می کنند و جهت بازرگانی و تجارت تعامل دارند. دنیای شما در چنین منطقه ای وجود دارد. این موضوع ممکن است برای شما باورنکردنی باشد زیرا همیشه چنین به نظر آمده که شما در انزوا و تنهایی در خلوتی وسیع فضا زندگی می کردید. اما در واقع در بخشی از کیهان زندگی می کنید که دارای سکنه است. جایی که بازرگانی و تجارت تثبیت شده و رسم و رسوم، تعامل و پیوندها، همه دیرین هستند. آنچه که به نفع شما است این است که در دنیایی زیبا زندگی می کنید، دنیایی با تنوع زستی بسیار، جایی باشکوه که با دیگر دنیاهای برهوت بی شمار، تفاوت زیادی دارد.

با این وجود، این موضوع شما را در وضعیتی اضطراری و واقعاً خطرناک نیز قرار می دهد، زیرا شما دارای چیزهایی هستید که بسیاری کسان دیگر برای خودشان می خواهند. آنها نمی خواهند شما را نابود سازند بلکه قصد دارند وفاداری و ائتلاف با شما را به دست آورند تا وجود شما در دنیا و فعالیت هایتان در اینجا به سود آنها باشند. شما در مجموعه شرایطی پیشرفته و تکامل یافته و پیچیده ظهور می کنید. در اینجا نباید مانند کودکان اعتقاد و انتظار داشته باشید که تمام کسانی که با آنها رو به رو می شوید به شما برکت خواهند داد. باید خردمند و اهل تشخیص شوید، همانطور که ما در تاریخ های دشوار خودمان، مجبور بوده ایم خردمند و اهل تشخیص شویم. اکنون بشر بایستی در مورد راه و روش های جامعه ی بزرگ، حساسیت های تعامل بین نژادها، پیچیدگی های تجارت و دست کاری ظریف و زیرکانه ی پیوندها و ائتلافاتی که بین دنیاها برقرار می شود، یاد بگیرد. این زمانی دشوار و مهم برای بشر است، زمانی که اگر آمادگی حقیقی بتواند ایجاد شود، نوید بزرگی در بر خواهد داشت.

ما در این دومین گزارش مان می خواهیم به تفصیل بیشتری در مورد مداخله در امور بشری توسط گروه های مختلف بازدیدکنندگان و این که این مداخله می تواند برای شما به چه معنا باشد و چه چیزی را طلب می کند، سخن بگوییم. ما برای ایجاد ترس به اینجا نیامده ایم بلکه آمده ایم تا احساس مسئولیت و آگاهی بیشتری ایجاد کنیم و شما را برای زندگی بزرگ تری که وارد آن می شوید آماده سازیم، زندگی ای که مشکلات و چالش های بزرگ تری هم دارد.

ما توسط قدرت و حضور معنوی نامرئیان بزرگ به اینجا فرستاده شده ایم. شاید شما به آنها به شیوه ای دوستانه به عنوان فرشتگان نگاه کنید، اما در جامعه ی بزرگ نقش آنها بزرگ تر است و مشارکت و پیوندهای شان عمیق و نافذ هستند. هدف قدرت معنوی آنها برکت دادن و ترویج پرورش دانش و خردی عمیق تر در موجودات دارای ادراک در تمام دنیاها و اماکن در اینجا است، دانش و خردی که ایجاد روابط صلح آمیز را، هم در بین دنیاها و هم در داخل آنها، میسر می کنند. ما به نمایندگی آنها به اینجا آمده ایم. از ما خواسته اند که بیاییم و بخش عمده ی اطلاعاتی را که در دست داریم به ما داده اند، اطلاعاتی که خودمان نمی توانستیم جمع آوری کنیم. از آنها چیزهای بسیاری درباره ی سرشت شما، توانایی ها، نقاط قوت و ضعف و آسیب پذیری عظیم شما یاد گرفته ایم. ما می توانیم این موارد را درک کنیم زیرا دنیاهایی که از آنها آمده ایم از این آستانه ی عظیمِ ظهور در جامعه ی بزرگ، عبور کرده اند. ما چیزهای بسیاری آموخته ایم و به دلیل اشتباهات خود رنج فراوان برده ایم، اشتباهاتی که امیدواریم بشر از آنها دوری کند.

بنابراین ما فقط با تجربه ی خود به اینجا نیامده ایم، بلکه با آگاهی عمیق تر و احساس مسئولیت عمیق تری آمده ایم که توسط نامرئیان بزرگ به ما داده شده است. ما دنیای شما را از جایی نزدیک مشاهده می کنیم و ارتباطات کسانی را که از شما بازدید می کنند، مانیتور می کنیم. ما می دانیم آنها چه کسانی هستند. ما می دانیم از کجا آمده اند و چرا به اینجا آمده اند. با آنها رقابت نمی کنیم، چرا که به اینجا نیامده ایم تا از این دنیا بهره برداری کنیم. ما خود را متحدین بشر به حساب می آوریم، و امیدوار هستیم با گذر زمان شما هم ما را چنین به حساب آورید، چرا که ما چنین هستیم. و با وجود این که نمی توانیم این موضوع را اثبات کنیم، امیدوار هستیم که بتوانیم از طریق کلمات خود و از طریق نصیحت خردمندانه مان، این موضوع را نشان دهیم. امیدوار هستیم که بتوانیم شما را مهیای آنچه در پیش رو دارید کنیم. ما در ماموریت خود احساس اضطرار می کنیم، چرا که بشر در امر مهیا شدن برای جامعه ی بزرگ، بسیار عقب افتاده است. بسیاری از تلاش های سابق برای تماس گرفتن با انسان ها و آماده ساختن آنها برای آینده شان عملاً موثر نبودند. تنها با عده ی انگشت شماری امکان تماس وجود داشت و طبق آنچه به ما گفته شده است بسیاری از این تماس ها اشتباه فهمیده شدند و توسط دیگران برای اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار گرفتند.

بنابراین ما در نقش کسانی فرستاده شدیم که پیش از ما آمده بودند تا به بشر پیشنهاد کمک دهند. ما در هدف جمعی خود با یکدیگر همکاری می کنیم. قدرت بزرگ نظامی را نمایندگی نمی کنیم، بلکه ائتلاف پنهان و مقدسی را نمایندگی می کنیم. ما نمی خواهیم امور غیر‌اخلاقی که در جامعه ی بزرگ وجود دارد، در اینجا در دنیای شما اتفاق بی افتد. ما نمی خواهیم بشر به کشور متکی به شبکه های بزرگ قدرت های دیگر تبدیل شود. ما نمی خواهیم بشر آزادی و خودمختاری خود را از دست بدهد. اینها خطرهای واقعی هستند. به همین دلیل است که شما را تشویق می کنیم که با جدیت — اگر ممکن باشد بدون ترس — و با اطمینان و عزم و اراده ای که ما می دانیم در دل های تمام انسان ها وجود دارد، به کلمات ما بیندیشید.

امروز و فردا و روز بعدی، فعالیت های زیادی در جریان است و خواهد بود تا توسط کسانی که برای اهداف خودشان از دنیا بازدید می کنند، شبکه ای تشکیل شود که بر نژاد بشر اعمال نفوذ کند. آنها احساس می کنند که به اینجا آمده اند تا دنیا را از دست بشر نجات دهند. بعضی ها حتی معتقد هستند به اینجا آمده اند تا بشر را از خودش نجات دهند. آنها احساس می کنند که حق دارند و فکر نمی کنند اقدامات شان نامناسب یا غیر اخلاقی است. آنها، برحسب اخلاقیات خودشان کاری را انجام می دهند که منطقی و پر اهمیت به حساب می آید. در عین حال، برای تمام موجوداتی که عاشق آزادی هستند، چنین روشی غیر قابل توجیه است.

ما فعالیت های بازدیدکنندگان را مشاهده می کنیم، فعالیت هایی که بیشتر می شوند. هر سال تعداد بیشتری از آنها در اینجا حضور دارند. از آن دور دست ها می آیند. سازوبرگ می آورند. درگیری و مشارکت شان را عمیق تر می کنند. در جاهای بسیاری در این منظومه شمسی ایستگاه های ارتباط تشکیل می دهند. تمام فعالیت های فضایی ابتدایی شما را مشاهده می کنند، و هر چیزی را که احساس می کنند فعالیت های آنها را مختل می کند، پاسخگویی و نابود خواهند کرد. آنها قصد دارند نه فقط دنیای شما بلکه محل پیرامون دنیای شما را نیز کنترل کنند. این به آن خاطر است که نیروهای رقابت کننده در اینجا حضور دارند. هر یک از این نیروها ائتلاف چند نژاد مختلف را نمایندگی می کند.

اینک به آخرین زمینه‌ ای که در اولین گزارش خود از آن صحبت کردیم، توجه کنیم. این به پیوند زدن نژادهای دیگر با نژاد بشر توسط بازدیدکنندگان مربوط می شود. اول اجازه دهید به صورت مختصر سابقه ی این مسئله را مطرح کنیم. هزاران سال پیش به وقت شما، نژادهای مختلفی برای پیوند زدن نژادهای دیگر با بشر به این دنیا آمدند تا به بشر هوش و انطباق پذیری بیشتری بدهند. این به ظهور نسبتاً ناگهانی انسانی انجامید که طبق فهم ما انسان مدرن نامیده می شود، این مدت ها پیش رخ داد و به شما چیرگی و قدرت در دنیای تان داده است.

ما نمی خواهیم ببینیم که بشریت، حقِ آزادی و تعیین سرنوشت خود را از دست داده است. اینها خطراتی واقعی هستند.

با این همه، برنامه ای که امروز برای پیوند زدن نژادها در جریان است با آنچه که در گذشته صورت گرفت یکسان نیست. این برنامه توسط مجموعه موجوداتی متفاوت و ائتلافاتی متفاوت انجام می شود. آنها از طریق پیوند زدن نژادها در صدد ایجاد انسانی هستند که با آنها همپیوند بوده و در عین حال قادر است در دنیای شما زندگی کند و با آن همبستگی طبیعی داشته باشد. بازدیدکنندگانِ شما نمی توانند روی خاک دنیای تان زندگی کنند. آنها باید یا در زیر زمین پناه جویند، کاری که انجام داده اند، و یا در داخل سفینه های خود زندگی کنند، سفینه هایی که آنها را اکثراً در آب های ژرف و وسیع پنهان نگاه می دارند. آنها می خواهند نژادهای خود را با بشر پیوند زنند تا از منافع شان در اینجا، که در اصل منابع دنیای شما است، حمایت کنند. آنها می خواهند وفاداری بشری را تضمین کنند، و بنابراین نسل هاست که مشغول برنامه ای برای پیوند زدن نژادها بوده اند، برنامه ای که در ۲۰ سال اخیر نسبتاً گسترده شده است.

هدف آنها دوگانه است. اولا، همانطور که ذکر کردیم بازدیدکنندگان می خواهند موجودی انسان مانند به وجود آورند که بتواند در دنیای شما زندگی کند اما با آنها همپیوند باشد و دارای مجموعه حساسیت ها و توانایی های برتری باشد. هدف دوم این برنامه، اعمال نفوذ بر تمام کسانی است که با آنها رو به رو می شوند و تشویق مردم به یاری کردن آنها در تلاش هایشان. بازدیدکنندگان خواهان و نیازمند یاری بشری هستند. این برنامه ی آنها را از تمام جهات پیش می برد. شما را ارزشمند به حساب می آورند. در عین حال به شما به عنوان هم رتبگان و همتایان خود نگاه نمی کنند. از نگاه آنها شما مفید و به دردخور هستید. بنابراین بازدیدکنندگان در مورد تمام کسانی که با آنها رو به رو خواهند شد و تمام کسانی که آنها را خواهند ربود، می خواهند این احساس را ایجاد کنند که از آنها برتر و با ارزش تر بوده و تلاش های آنها در جهان ارزنده و بااهمیت هستند. بازدیدکنندگان به تمام کسانی که با آنها تماس گرفته می شود خواهند گفت که با هدف نیک به اینجا آمده اند، و به کسانی که آنها را گرفنه اند اطمینان خواهند داد که لازم نیست بترسند، و سعی خواهند کرد با کسانی که فوق العاده پذیرا هستند، ائتلاف ایجاد کنند. حسی از هدف مشترک، حتی حسی از هویت و خانواده، میراث و سرنوشت مشترک.

بازدیدکنندگان در برنامه ی خود فیزیولوژی و روانشناسی بشری را به طور مفصل مورد مطالعه قرار داده اند، و از خواسته های مردم سوء استفاده خواهند کرد، به ویژه چیزهایی که مردم خواهان شان هستند اما نتوانسته اند برای خودشان به دست آورند، چیزهایی مانند صلح و نظم، زیبایی و آرامش. این چیزها عرضه خواهند شد و بعضی ها باور خواهند کرد و از دیگران فقط بر طبق نیاز استفاده خواهد شد.

در اینجا لازم است شما بدانید که بازدیدکنندگان باور دارند این کار برای حفظ دنیا کاملاً مناسب است. آنها احساس می کنند که خدمت بزرگی برای بشر انجام می دهند، و بنابراین با دل و جان به فعالیت های خود عقیده دارند. این متاسفانه نشان دهنده ی یک حقیقت بزرگ در مورد جامعه ی بزرگ است — این که خرد حقیقی و دانش حقیقی در کیهان نادر است، به همان اندازه ای که در دنیای شما نیز نادر است. برای شما طبیعی است که امید و انتظار داشته باشید نژادهای دیگر بر حقه بازی، تلاش های خودخواهانه، رقابت و ستیز، چیره شده اند. لیکن چنین نیست. فن آوری بهتر نیروی ذهنی و معنوی افراد را بالا نمی برد.

امروزه افراد زیادی وجود دارند که برخلاف خواست شان مکرراً ربوده می شوند. از آنجا که بشر بسیار خرافاتی است و می خواهد چیزهایی را که درک نمی کند منکر شود، این فعالیت تاسف آور با موفقیت قابل توجهی انجام می شود. حتی همین حالا هم افراد دورگه ای که نیمه انسان و نیمه بیگانه هستند در دنیای شما قدم می زنند. تعداد آنها زیاد نیست، اما در آینده بیشتر خواهند شد. شاید روزی با یکی از آنها ملاقات کنید. از لحاظ شکل ظاهر مانند شما خواهند بود و فکر خواهید کرد که انسان هستند، ولی چیزی بنیادی در آنها وجود ندارد، چیزی که در دنیای شما برایش ارزش قائل می شوند. تشخیص و شناسایی این افراد قابل امکان است، ولی برای انجام این کار مجبور خواهید بود در محیط ذهن ماهر شوید و یاد بگیرید که دانش و خرد در جامعه ی بزرگ به چه معناست.

ما احساس می کنیم که یادگیری این موارد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که ما تمام چیزهایی را که در دنیای شما رخ می دهد از موقعیت خودمان می بینیم، و نامرئیان بزرگ در مورد آنچه که نمی توانیم ببینیم یا به آنها دسترسی نداریم، به ما نصیحت می کنند. ما این حوادث را درک می کنیم، زیرا در جامعه ی بزرگ به دفعات بی شمار اتفاق افتاده اند، جایی که نفوذ و متقاعدسازی بر نژادهایی اعمال می شود که یا بیش از حد ضعیف یا بیش از حد آسیب پذیر هستند تا بتوانند به طور موثر پاسخ دهند.

ما امیدواریم هیچکدام از شما که ممکن است این پیام را بشنوید فکر نکنید که این دخالت ها در زندگی بشری سودمند هستند. بر کسانی که تحت تاثیر قرار می گیرند اعمال نفوذ خواهند کرد تا فکر کنند که این ملاقات ها، هم برای خودشان و هم برای دنیا، سودمند هستند. بازدیدکنندگان به تمام آرزوهای معنوی افراد، میل آنها به صلح و هارمونی، فامیل و داشتن رابطه، توجه خواهند کرد. این چیزها که ویژگی خانواده ی بشری را نشان می دهند، بدون خرد و آمادگی، نشانه ی آسیب پذیری عظیم شما است. فقط افرادی که دانش و خرد در درون شان نیرومند است خواهند توانست فریب موجود در پس این متقاعدسازی ها را ببینند. فقط آنها در موقعیتی قرار دارند که می توانند فریبکاری ای را که علیه خانواده ی بشری انجام می شود، ببینند. تنها این افراد می توانند در برابر نفوذ در محیط ذهن، نفوذی که امروزه در اماکن بسیاری در جهان اعمال می شود، از ذهن خود محافظت کنند. تنها این افراد خواهند دید و خواهند دانست.

کلمات ما کافی نخواهند بود. مردان و زنان باید یاد بگیرند که ببینند و بدانند. ما فقط می توانیم این کار را تشویق کنیم. آمدن ما به دنیای شما با ارائه ی آموزه ی جامعه ی بزرگ هماهنگ شده است، چرا که شرایط آمادگی به اینجا فرستاده شده و به همین دلیل است که ما می توانیم یک منبع تشویق باشیم. اگر شرایط آمادگی فراهم نشده بود، اندرز و تشویق ما موفقیت آمیز نمی بود. خالق و نامرئیان بزرگ می خواهند بشر را مهیای جامعه ی بزرگ کنند. این در واقع بزرگ ترین نیاز بشر در حال حاضر است.

بنابراین شما را تشویق می کنیم که فکر نکنید ربودن انسان ها و کودکان شان و خانواده هایشان کم ترین سودی برای بشر دارد. باید بر این موضوع تاکید کنیم. آزادی شما گرانبها است. آزادی فردی شما و آزادی شما به عنوان یک نژاد، گرانبها است. بسیار طول کشیده تا ما بتوانیم آزادی خود را دوباره به دست آوریم. نمی خواهیم شاهد از دست رفتن آزادی شما باشیم.

برنامه ای که برای پیوند زدن نژادها در دنیا صورت می گیرد ادامه خواهد داشت. تنها راهی که می توان متوقفش کرد آن است که افراد به این آگاهی و احساس اقتدار درونی بیشتر دست پیدا کنند. این تنها چیزی است که به این دخالت ها پایان خواهد داد. این تنها چیزی است که فریبی را که در پس آنها موجود است، برملا خواهد ساخت. تصور این که این موضوع برای مردم شما تا چه حد می تواند وحشت آور باشد، سخت است — برای مردان و زنان و جوانانی که دستخوش این رفتار، این تربیت مجدد و این برنامه ی غیر فعال سازی می شوند. طبق ارزش های ما، این موارد نفرت انگیز هستند، و در عین حال می دانیم که در جامعه ی بزرگ اتفاق می افتند و از زمان های کهن نیز اتفاق افتاده اند.

شاید کلمات ما سوال های بیشتری ایجاد کنند. این سالم و طبیعی است، اما ما نمی توانیم به تمام سوال های شما پاسخ دهیم. شما باید خود راه رسیدن به پاسخ ها را پیدا کنید. ولی این کار را بدون آمادگی و بدون جهت نمی توانید انجام دهید. ما متوجه هستیم که بشر به عنوان یک کل در حال حاضر نمی تواند نمایش از سوی جامعه ی بزرگ را از تجلی معنوی تشخیص دهد. این واقعاً یک وضعیت دشوار است زیرا بازدیدکنندگانِ شما می توانند تصاویری را نشان دهند، می توانند در محیط ذهن با افراد سخن بگویند و صدای شان می تواند از طریق افراد دریافت و ابراز شود. آنها می توانند دست به چنین اعمال نفوذی بزنند به این خاطر که بشر هنوز از چنین مهارت یا چنین قدرت تمیزی برخوردار نیست.

بشر متحد نیست. بشر پیکره ای متشتت و قطعه قطعه شده است. در ستیز با خود گرفتار است. این وضعیت شما را در برابر دخالت و دغل کاری خارجی بسیار آسیب پذیر می سازد. بازدیدکنندگانِ شما فهمیده اند که آرزوها و گرایشات معنوی شما به طور فوق العاده آسیب پذیرتان می سازد و شما را به آزمایش شونده ای فوق العاده خوب برای آنها تبدیل می کند. بی نظر بودن در مورد این موضوعات بسیار دشوار است. حتی در جایی که ما از آن آمده ایم، چالشی بزرگ بوده است. اما کسانی که می خواهند در جامعه ی بزرگ آزاد و خودمختار بمانند باید این مهارت ها را پرورش دهند، و باید منابع خود را حفظ کنند تا مجبور نباشند این منابع را از دیگران بخواهند. اگر دنیای شما خودکفایی خود را از دست بدهد، بخش عمده ی آزادی شان را نیز از دست خواهد داد. اگر مجبور باشید برای جستجوی منابع حیاتی به خارج از دنیای خود بروید، آنگاه شما بخش عمده ی قدرت تان را به دیگران خواهید باخت. این برای ما که از دور مشاهده می کنیم یک نگرانی شدید است زیرا منابع دنیای شما به سرعت رو به کاهش می رود. این همچنان بازدیدکنندگان را نگران می کند، چرا که آنها می خواهند، نه برای شما بلکه برای خودشان، از نابودی محیط شما جلوگیری کنند.

آزادی شما ارزشمند است. هم آزادی فردی شما و هم آزادی جمعی شما به عنوان یک نژاد ارزشمند است. برای ما زمان زیادی طول کشید تا آزادی خود را توانستیم دوباره به دست آوریم. و بنابراین ما نمی خواهیم ببینیم شما آزادی خود را از دست داده اید.

برنامه ی پیوند زدن نژادها تنها یک هدف دارد، هدف آن است که بازدیدکنندگان را قادر سازد یک حضور و یک نفوذ حاکم در دنیا مستقر کنند. چنین فکر نکنید که بازدیدکنندگان به جز منابع، چیزی از شما می خواهند که خودشان ندارند. تصور نکنید که به انسانیت شما نیاز دارند. انسانیت شما را فقط به خاطر تضمین جایگاه خود در جهان می خواهند. به خود نبالید. زیاده روی نکنید. چنین افکاری بی دلیل هستند. اگر بتوانید یاد بگیرید وضعیت را آنطور که واقعاً هست ببینید، شما خودتان این چیزها را خواهید دید و دانست. خواهید فهمید که ما چرا به اینجا آمده ایم و این که چرا بشر در جامعه ی بزرگِ حیاتِ هوشمند به متحدین نیازمند است. و به اهمیت یادگیری دانش و خرد برتر و یادگیری معنویت جامعه ی بزرگ، پی خواهید برد.

شما به دانش و خرد برتر نیاز خواهید داشت تا خود را به عنوان نژادی مستقل در جامعه ی بزرگ مستقر کنید، زیرا شما در محیطی ظهور می کنید که این چیزها برای موفقیت، برای آزادی، برای خوشبختی و برای نیرومندی، حیاتی هستند. با این همه، استقلال شما هر روز بیش از پیش از دست می رود. و ممکن است از دست رفتن آزادی خود را نبینید، اگرچه شاید به نوعی احساسش کنید. چگونه خواهید توانست آن را ببینید؟ شما نمی توانید از دنیای تان بیرون بروید و رویدادهایی را که در پیرامونش اتفاق می افتند، مشاهده کنید. شما به درگیری های سیاسی و تجاری‌ نیروهای بیگانه ای که امروز در جهان عمل می کنند دسترسی ندارید تا بتوانید پیچیدگی ها، اخلاقیات یا ارزش های موجود در این درگیری ها را درک کنید.

هرگز فکر نکنید که هر نژادی که در کیهان برای تجارت سفر می کند از نظر معنوی پیشرفته است. آنهایی که دنبال تجارت هستند، مزیت می جویند. کسانی که از دنیایی به دنیایی دیگر سفر می کنند، کسانی که اکتشاف کننده ی منابع هستند، کسانی که می خواهند پرچم هایشان را نصب کنند، کسانی نیستند که از نظر معنوی هم پیشرفته به حساب آیند. قدرت دنیوی وجود دارد و قدرت معنوی. شما می توانید تفاوت بین اینها را درک کنید، و اکنون لازم است به این تفاوت در محیطی بزرگ تر پی ببرید.

بنابراین ما با حسی از تعهد به اینجا آمده ایم و شما را شدیداً تشویق می کنیم که آزادی خود را حفظ کنید و نیرومند و بابصیرت شوید و در برابر متقاعدسازی یا وعده های صلح، قدرت و رابطه از سوی کسانی که نمی شناسید تسلیم نشوید. اجازه ندهید شما را دلداری دهند که همه چیز برای بشر و حتی برای خود شما خوب از آب در خواهد آمد، زیرا که این خردمندی نیست. خردمندان در هر جایی باید یاد بگیرند واقعیت حیات را در اطراف خود ببینند و یاد بگیرند به نحوی سودمند با این حیات کنار بیایند.

بنابراین تشویق ما را دریافت کنید. ما دوباره در مورد این امور صحبت خواهیم کرد و اهمیت بابصیرت و بااحتیاط شدن را توضیح خواهیم داد. درباره ی درگیری بازدیدکنندگانِ شما در دنیا، در زمینه هایی که درک شان برای شما بسیار مهم است، بیشتر صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستیم شما بتوانید کلمات ما را دریافت کنید.

استقلال شما هر روز در حال از دست رفتن است. و ممکن است نتوانید از دست دادن آزادی خود را ببینید، اگرچه شاید آن را به نوعی احساس کنید.