اطلاعات توجیهی

هم پیمانان بشریت در چهار مجموعه، که در چهار جلد جمع آوری شده است اطلاعاتِ توجیهی خود را برای بشریت ارائه دادند.
این اطلاعاتِ توجیهی نتیجه یاری عظیم و فداکاری بسیاری است. ما از افرادی که این گزارش عظیم را برای ما آورده اند و همچنین از تمدن هایی که آنها را به این مأموریت بزرگ و خطرناک فرستاده اند سپاسگزاریم.