Những Bài Tóm Tắt

Các Đồng Minh của Nhân Loại đã cung cấp những thông tin tóm tắt của họ cho nhân loại trong bốn bộ truyện, được thu thập trong bốn tập.
Những cuộc họp giao ban này là kết quả của sự đóng góp to lớn và hy sinh to lớn. Chúng tôi biết ơn những cá nhân đã mang đến bản báo cáo quan trọng này và cả những nền văn minh đã cử họ thực hiện sứ mệnh lớn lao và nguy hiểm này.