Bài Tóm Tắt Thứ Nhất:

Đang chờ được dịch

Bạn sẽ phải hết sức kiềm chế. Nếu bạn quyết tâm có được công nghệ tiên tiến từ các chủng loài khác, họ sẽ đạt được quyền kiểm soát bạn và thế giới của bạn. Điều này phải được hạn chế.