Tất cả các Bài Tóm Tắt của Đồng Minh của Nhân Loại đều miễn phí trực tuyến. Hãy bắt đầu hành trình với Tập Hai của Đồng Minh.

Trong chuỗi những bài tóm tắt thứ hai này của chúng tôi, chúng tôi muốn trao cho bạn sự hiểu biết lớn hơn và tầm nhìn xa hơn về việc cuộc sống thật sự như thế nào trong Vũ Trụ xung quanh bạn.

Hãy bắt đầu hành trình với Tập Hai của Đồng Minh.

Mục lục:

Bài Tóm Tắt Thứ Nhất: Vũ trụ mà bạn đang trỗi dậy

Bài Tóm Tắt Thứ Hai: Tại sao sự can thiệp lại xảy ra

Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Ảnh Hưởng Trên Nhân Loại

Bài Tóm Tắt Thứ Tư: Các Tập Đoàn

Bài Tóm Tắt Thứ Năm: Họ Muốn Gì

Bài Tóm Tắt Thứ Sáu: Lời Kêu Gọi để Hành Động

(Đang chờ được dịch) First Commentary: The Problem of Human Denial

(Đang chờ được dịch) Second Commentary: Effects of the Pacification Program

(Đang chờ được dịch) Third Commentary: Understanding the Intervention

Hội của Thông Điệp Mới (The Society for The New Message) bây giờ đang cung cấp toàn thể bốn tập của Đồng Minh của Nhân Loại miễn phí trực tuyến. Chúng tôi làm điều này để thông điệp này có thể đến được với nhiều người nhất có thể, cả trong cá nhân và trong các vị trí quyền lực về chính trị, kinh tế và tôn giáo.