Sự can thiệp của người ngoài hành tinh | Tiếng gọi để phục vụ thế giới | Marshall Vian Summers

Có Sự Can Thiệp bởi người ngoài hành tinh trong thế giới của chúng ta mà đe dọa tự do và quyền tự quyết của nhân loại. Sự tiếp xúc phi đạo đức bởi người ngoài hành tinh này là tiếng gọi để con người phục vụ thế giới. Trong cuộc phỏng vấn tiết lộ về người ngoài hành tinh này, Marshall Vian Summers nói về những gì mà Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh Nhân loại tiết lộ liên quan đến những thách thức và cơ hội vĩ đại của nhân loại để phục vụ và đóng góp. Thông tin quan trọng về sự tiếp xúc với người ngoài hành tinh đang diễn ra trong thế giới của chúng ta ngày nay: đọc miễn phí trực tuyến tại https://www.alliesofhumanity.org/vi https://www.newmessage.org/vi/