Thông Điệp từ Marshall Vian Summers

Đó là niềm vinh hạnh lớn lao cho tôi để giới thiệu cho các bạn bộ Bản Tóm Tắt thứ tư từ Đồng Minh Nhân Loại. Những Bài Tóm Tắt này là một phần của sự truyền tải lớn lao từ những chủng loài trong vũ trụ địa phương của chúng ta, những loài ủng hộ tự do và chủ quyền của nhân loại khi nó trỗi vào trong “Cộng Đồng Vĩ Đại”của sự sống. Đây là một thông điệp chân thật từ một nguồn ngoài hành tinh, cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm của Sự CanThiệp từ bên ngoài và thúc giục chúng ta chuẩn bị cho những thách thức của sự sống trong vũ trụ.

…Đang chờ được dịch