Tất cả các Bài Tóm Tắt của Đồng Minh của Nhân Loại đều miễn phí trực tuyến. Hãy bắt đầu hành trình với Tập Bốn của Đồng Minh.

Đồng Minh của Nhân Loại là một nhóm các cá nhân từ nhiều thế giới khác nhau mà đã đến gần Trái Đất để quan sát Sự Can Thiệp của người ngoài hành tinh đang xảy ra trong thế giới của chúng ta và để báo cáo về các hoạt động của Sự Can Thiệp này cũng như tác động của nó đối với loài người.

Thông qua các Bài Tóm Tắt của họ, những Đồng Minh đang tiết lộ về thực tế của Sự Tiếp Xúc đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay – những vị khách là ai, tại sao họ đang ở đây và mục tiêu lớn hơn đằng sau các hoạt động của họ. Khi làm như vậy, các Bài Tóm Tắt lấp đầy nhiều lỗ hổng quan trọng trong hiểu biết của chúng ta về thực tế của sự viếng thăm bởi người ngoài hành tinh và hiện tượng UFO, mà đã là trọng tâm của nghiên cứu và điều tra trong hơn bảy thập kỷ.

Những Bài Tóm Tắt này là một phần của sự truyền tải lớn lao từ những chủng loài trong vũ trụ địa phương của chúng ta, những loài ủng hộ tự do và chủ quyền của nhân loại khi nó trỗi vào trong một “Cộng Đồng Vĩ Đại” của sự sống. Đây là một thông điệp chân thật từ một nguồn ngoài hành tinh, cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của Sự Can Thiệp từ bên ngoài và thúc giục chúng ta chuẩn bị cho những thách thức của cuộc sống trong vũ trụ.

Hãy Thảo Luận về Những Bài Tóm Tắt


Hãy Đọc Những Bài Tóm Tắt Trực Tuyến

Mục lục:

Thông điệp từ Marshall Vian Summers

Tóm tắt một: Chúng tôi là ai và Chúng tôi đại diện cho Điều gì

Tóm tắt hai: Tầm quan trọng của sự kiềm chế

Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Tự do trong vũ trụ

Tóm tắt bốn: Quyền hạn cao hơn

Tóm tắt năm: Sự phối hợp tuyệt vời

Bài Tóm Tắt Thứ Sáu: Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái

Tóm tắt 12 điểm về các cuộc họp giao ban của đồng minh nhân loại


Hội của Thông Điệp Mới (The Society for The New Message) bây giờ đang cung cấp toàn thể bốn tập của Đồng Minh của Nhân Loại miễn phí trực tuyến. Chúng tôi làm điều này để thông điệp này có thể đến được với nhiều người nhất có thể, cả trong cá nhân và trong các vị trí quyền lực về chính trị, kinh tế và tôn giáo.