Tất cả các Bài Tóm Tắt của Đồng Minh của Nhân Loại đều miễn phí trực tuyến. Hãy bắt đầu hành trình với Tập Bốn của Đồng Minh.

Đồng Minh của Nhân Loại là một nhóm các cá nhân từ nhiều thế giới khác nhau mà đã đến gần Trái Đất để quan sát Sự Can Thiệp của người ngoài hành tinh đang xảy ra trong thế giới của chúng ta và để báo cáo về các hoạt động của Sự Can Thiệp này cũng như tác động của nó đối với loài người.

Thông qua các Bài Tóm Tắt của họ, những Đồng Minh đang tiết lộ về thực tế của Sự Tiếp Xúc đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay – những vị khách là ai, tại sao họ đang ở đây và mục tiêu lớn hơn đằng sau các hoạt động của họ. Khi làm như vậy, các Bài Tóm Tắt lấp đầy nhiều lỗ hổng quan trọng trong hiểu biết của chúng ta về thực tế của sự viếng thăm bởi người ngoài hành tinh và hiện tượng UFO, mà đã là trọng tâm của nghiên cứu và điều tra trong hơn bảy thập kỷ.

Những Bài Tóm Tắt này là một phần của sự truyền tải lớn lao từ những chủng loài trong vũ trụ địa phương của chúng ta, những loài ủng hộ tự do và chủ quyền của nhân loại khi nó trỗi vào trong một “Cộng Đồng Vĩ Đại” của sự sống. Đây là một thông điệp chân thật từ một nguồn ngoài hành tinh, cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của Sự Can Thiệp từ bên ngoài và thúc giục chúng ta chuẩn bị cho những thách thức của cuộc sống trong vũ trụ.

Hãy Thảo Luận về Những Bài Tóm Tắt


Hãy Đọc Những Bài Tóm Tắt Trực Tuyến

(Đang chờ được dịch) Table of Contents:

A Message from Marshall Vian Summers

Briefing One: Who We Are and What We Represent

Briefing Two: The Importance of Restraint

Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Tự do trong vũ trụ

Briefing Four: Higher Powers

Briefing Five: The Great Coordination

Bài Tóm Tắt Thứ Sáu: Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái

12-Point Summary of the Allies of Humanity Briefings


The Society for The New Message is now providing all four volumes of The Allies of Humanity online at no cost. We do this so that this message can reach as many people as possible, both at the grass roots and in positions of political, economic and religious power.