اطلاعاتِ توجیهی پنجم: آستانه: وعده ای جدید برای بشریت

برای این که شما مهیای حضور فرازمینی ای شوید که در جهان وجود دارد، ضروری است در مورد حیات در جامعه ی بزرگ بیشتر یاد بگیرید، حیاتی که در آینده دنیای شما را فرا خواهد گرفت و شما بخشی از آن خواهید بود.

سرنوشت بشر همیشه این بوده که در جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند ظهور کند. این اجتناب ناپذیر است و در تمام دنیاهایی که حیات هوشمند کاشته شده و توسعه یافته است، اتفاق می افتد. شما سرانجام پی خواهید برد که در جامعه ای عظیم زندگی می کنید و در دنیای خودتان تنها نیستید و بازدیدهایی صورت گرفته و باید یاد بگیرید با نژادها، نیروها، باورها و نگرش هایی سروکار داشته باشید که در جامعه ی بزرگی که در آن زندگی می کنید رواج دارند.

ظهور در جامعه ی بزرگ سرنوشت شما است. انزوای شما اکنون پایان یافته. با آن که در گذشته به دفعات بسیار از دنیای تان بازدید شده، اما حالا انزوای شما به پایان رسیده است. اکنون برای شما ضروری است که پی ببرید دیگر در کیهان یا حتی در دنیای خودتان تنها نیستید. این فهم، در آموزه ای درباره ی جامعه ی بزرگ که در عصر حاضر در جهان معرفی می شود به طور کامل تر ارائه شده است. نقش ما در اینجا این است که حیات را آنطور که در جامعه ی بزرگ وجود دارد توضیح دهیم تا شما بتوانید نسبت به چشم انداز بزرگ حیاتی که در آن ظهور می کنید درک عمیق تری داشته باشید. برای این که بتوانید با بی نظری، فهم و خرد بیشتری به این واقعیت جدید بپردازید، این ضروری است. بشر آنچنان طولانی‌ در انزوای نسبی روزگار گذرانده که برای شما طبیعی است فکر کنید بقیه ی کیهان مطابق ایده ها و اصول و علمی عمل می کند که نزد شما مقدس هستند و فعالیت ها و جهان بینی خود را بر مبنای آنها قرار داده اید.

جامعه ی بزرگ عظیم و پهناور است. دوردست های آن هرگز اکتشاف نشده است. جامعه ی بزرگ، بزرگ تر از آنچه است که هر نژادی قادر به درکش باشد. حیات هوشمند در تمام مراحل تکامل و در تجلیات بی شمار در این آفرینش پرشکوه وجود دارد. دنیای شما در بخشی از جامعه ی بزرگ قرار گرفته که تا حد نسبتاً زیادی دارای سکنه است. مناطق بسیاری در جامعه ی بزرگ وجود دارند که هرگز اکتشاف نشده است، و مناطقی نیز که نژادها به طور مخفی در آنجا زندگی می کنند. همه چیز از نظر تجلیات و مظاهر حیات در جامعه ی بزرگ وجود دارد و طبق آنچه ما توضیح داده ایم، با آن که حیات دشوار و چالش برانگیز به نظر می رسد، خالق در همه جا کار می کند و جدا شدگان را از طریق دانش از نو هدایت می کند.

در جامعه ی بزرگ یک دین واحد، یک ایدئولوژی واحد یا یک نوع حکومت واحد که با نیاز تمام نژادها و مردمان هماهنگ شود، نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین ما وقتی که از دین صحبت می کنیم از معنویت دانش صحبت می کنیم، چرا که این همان قدرت و حضور دانش است که درون تمام حیات هوشمند زنده است — درون شما، درون بازدیدکنندگانِ شما و درون نژادهای دیگری که در آینده با آنها مواجه خواهید شد.

از این رو، معنویتِ عالمگیر به یک موضوع کانونی مهمی تبدیل می شود. این، برداشت ها و ایده های ناهمگونی را که در دنیای شما رواج دارند، به هم وصل کرده و به واقعیت معنوی خودتان یک زیربنای مشترک می دهد. در عین حال یادگیری دانش فقط تهذیب کننده نیست، بلکه برای بقا و پیشرفت در جامعه ی بزرگ ضروری است. برای این که بتوانید آزادی و استقلال خود را در جامعه ی بزرگ تشکیل داده و حفظ کنید، باید این توانایی بزرگ تر را در میان تعداد کافی انسان ها در دنیای تان پرورش دهید. دانش، تنها بخشی از شما است که نمی تواند دستکاری شود یا تحت نفوذ قرار گیرد و دانش منبع تمام ادراکات و اعمال خردمندانه است. دانش در محیط جامعه ی بزرگ به یک ضرورت تبدیل می شود اگر برای آزادی ارزش قائل بوده و می خواهید سرنوشت خودتان را تعیین کنید بدون این که در گروهی بزرگ از نژادهای مداخله کننده یا اجتماع دیگری ادغام شوید.

ظهور در اجتماعِ بزرگ تر در تقدیر و سرنوشت شماست. انزوای شما اکنون به پایان رسیده است. اگرچه در گذشته بارها از دنیایِ شما بازدید شده است، اما وضعیت منزوی شما در جهان هستی به پایان رسیده است. اکنون لازم است بدانید که دیگر تنها نیستید - در جهانِ هستی یا حتی در دنیایِ خودتان.

بنابراین با آن که شرایط وخیمی را در دنیای امروز ارائه می دهیم، ما همچنین موهبت و امید بزرگی را برای بشر ارائه می دهیم زیرا خالق، شما را برای جامعه ی بزرگ، بزرگ ترین آستانه ای که به عنوان یک نژاد با آن مواجه خواهید شد، ناآماده رها نخواهد کرد. خالق این موهبت را به ما نیز داده، و قرن های بسیاری به زمان شما است که از آن برخوردار بوده ایم. ما، هم از روی انتخاب و هم از روی ضرورت، مجبور به یادگیری آن بوده ایم.

به درستی که این حضور و قدرت دانش است که باعث شده ما بتوانیم به عنوان متحدین شما سخن بگوییم و اطلاعاتی را که به شما در این گزارش ها داده ایم، عرضه کنیم. اگر این مکاشفه ی بزرگ را کشف نمی کردیم در دنیاهای خود منزوی می بودیم در حالی که از درک نیروهای بزرگ تری که آینده و سرنوشت مان را شکل می دادند، عاجز می بودیم. زیرا موهبتی که امروزه در دنیای شما ارزانی می شود به ما و به بسیاری نژادهای دیگر نیز که احتمال آینده ی پُر نویدی برای شان وجود داشت، ارزانی شده است. این موهبت برای نژادهای نوظهور مانند نژاد خودتان که دارای پتانسیل و در عین حال در جامعه ی بزرگ بسیار آسیب پذیر هستند، اهمیت خاصی دارد.

بنابراین اگرچه نمی تواند در کیهان یک دین یا ایدئولوژی واحد باشد، اما یک اصل، فهم و واقعیت معنوی وجود دارد که برای همگان در دسترس است. آنچنان کامل است که می تواند با کسانی که بسیار متفاوت از شما هستند نیز سخن بگوید، و با تنوع حیات در تمام جلوه های آن سخن می گوید. شما که در این دنیا زندگی می کنید اکنون این فرصت را دارید که در مورد چنین واقعیت عظیمی بیاموزید و قدرت و لطف و برکت آن را تجربه کنید. به درستی که این همان موهبتی است که ما نهایتاً می خواهیم آن را تقویت کنیم، چرا که آن آزادی و خودمختاری شما را حفظ کرده و در را به روی نوید آینده ای بزرگ تر در کیهان باز می کند.

با این همه، شما در ابتدا با سختی ها و یک چالش عظیم مواجه هستید. این از شما می طلبد که دانشی عمیق تر و آگاهی ای بزرگ تر را یاد بگیرید. اگر به این چالش پاسخ گویید، شما نه تنها برای خودتان بلکه برای تمام نژاد خود بهره مند می شوید.

آموزه ی معنویت جامعه ی بزرگ امروزه در جهان معرفی می شود. پیش از این در اینجا معرفی نشده است. از طریق یک نفر داده می شود که به عنوان میانجی و سخنگوی این سنت خدمت می کند. این آموزه در این زمان حیاتی به دنیا فرستاده می شود، زمانی که بشر باید در مورد زندگی خود در جامعه ی بزرگ و نیروهای بزرگ تری که امروزه جهان را شکل می دهند، بیاموزد.

تنها یک آموزه و فهم که از خارج از جهان آمده باشد می تواند این مزیت و این آمادگی را به شما بدهد.

شما در به عهده گیری چنین وظیفه ی بزرگی تنها نیستید چرا که دیگرانی نیز در کیهان وجود دارند که این کار را، حتی در مرحله ی رشد شما، انجام می دهند. شما فقط یکی از نژادهای فراوانی هستید که در حال حاضر در جامعه ی بزرگ ظهور می کنند. هر یک از آنها نوید آینده ی بهتری دارند و در عین حال در برابر دشواری ها، چالش ها و نفوذهایی که در این محیط بزرگ وجود دارند، آسیب پذیر هستند. به درستی که بسیاری از نژادها آزادی خود را قبل از این که به آن رسیده باشند از دست می دهند و در نتیجه بخشی از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده یا انجمن های تجارتی یا یک کشور متکی به قدرت های بزرگ تر می شوند.

ما نمی خواهیم شاهد وقوع این امر برای بشر باشیم، چرا که این زیان بزرگی خواهد بود. به همین دلیل است که در اینجا هستیم و خالق این روزها در جهان فعال است و فهمی جدید به خانواده ی بشری می رساند. برای بشر زمان آن فرا رسیده است که به تضادهای بی پایانش با خود پایان داده و مهیای زندگی در جامعه ی بزرگ شود.

شما در منطقه ای زندگی می کنید که، خارج از حوزه ی منظومه شمسیِ بسیار کوچک شما، فعالیت زیادی وجود دارد. تجارت در این منطقه در امتداد جاده های خاصی انجام می شود. دنیاها با یکدیگر تعامل، رقابت و گاهی اوقات هم تضاد می کنند. همه کسانی که علایق تجارتی دارند در جستجوی فرصت هستند. آنها نه تنها دنبال منابع بلکه در پی وفاداری دنیاهایی مانند دنیای شما هستند. بعضی از آنها بخشی از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده هستند و دیگران ائتلافات خود را در مقیاس بسیار کوچک تری حفظ می کنند. دنیاهایی که قادر به ظهور موفقیت آمیز در جامعه ی بزرگ بوده اند ناگزیر به حفظ خودمختاری و خودکفایی خود تا اندازه ی زیادی بوده اند. این، آنها را از قرار گرفتن در معرض نیروهای دیگر که فقط از آنها سوء استفاده کرده و فریب شان خواهند داد، نجات می دهد.

به درستی که آنچه برای رفاه شما در آینده بسیار بنیادی خواهد بود خودمختاری و توسعه ی فهم و وحدت است. هم اینک نفوذ بازدیدکنندگانِ شما در دنیای تان بیشتر می شود و بسیاری افراد به آنها تن در داده و اکنون به عنوان فرستادگان و میانجیان شان خدمت می کنند. از بسیاری افراد دیگر صرفاً به عنوان منابع برای برنامه ی مهندسی ژنتیک استفاده می شود. همانطور که پیش از این گفته ایم، این موضوع در اماکن فراوان به دفعات اتفاق افتاده است، برای ما رمز و راز نیست گرچه برای شما باید غیر قابل ادراک به نظر بیاید.

این مداخله، هم یک بدبختی است و هم یک فرصت حیاتی. اگر بتوانید پاسخ گویید و مهیا شوید و دانش و خرد جامعه ی بزرگ را فرا گیرید، آنگاه خواهید توانست نیروهایی که در دنیای تان دخالت می کنند را بی اثر کنید و یک بنیاد برای اتحاد بیشتر در میان مردمان و قبایل خود بسازید. ما البته این کار را تشویق می کنیم چرا که این پیوند دانش را در همه جا تقویت می کند.

در جامعه ی بزرگ، جنگ در مقیاس بزرگ به ندرت رخ می دهد چون نیروهای مهارکننده وجود دارند. اول این که جنگ، بازرگانی و توسعه ی منابع را مختل می کند. در نتیجه به ملت های بزرگ اجازه داده نمی شود که با بی پروایی عمل کنند، چرا که این باعث کُند و یا خنثی شدن پیشرفت اهداف طرف ها، ملت ها و افراد ذی نفوذ دیگر می شود. هر چند وقت یکبار در دنیاها جنگ داخلی رخ می دهد اما جنگ گسترده بین اجتماعات و بین دنیاها واقعاً نادر است. این یکی از دلایلی است که مهارت در محیط ذهن تثبیت شده، چرا که ملت ها با یکدیگر رقابت می کنند و سعی دارند بر یکدیگر اعمال نفوذ کنند. از آنجا که هیچ کس نمی خواهد منابع و فرصت ها را از بین ببرد، در میان اجتماعات فراوان در جامعه ی بزرگ این مهارت ها و قابلیت های بزرگ به درجات مختلف موفقیت، پرورش داده می شوند. وقتی که چنین نفوذهایی حضور دارند نیازِ به دانش حتی شدیدتر است.

بشر برای این مسائل نامهیا است. در عین حال به خاطر میراث غنی معنوی شما و آزادی شخصی در حدی که امروز در دنیای تان وجود دارد، امیدی هست که شاید بتوانید در دستیابی به این فهم بزرگ پیشرفت کرده و بنابراین آزادی خود را تضمین و حفظ کنید.

موانع دیگری بر سر راه جنگ در جامعه ی بزرگ وجود دارند. اکثر اجتماعات تجارتی عضو اتحادیه های بزرگ صنفی هستند که برای اعضای خود قوانین و قواعد رفتاری برقرار کرده اند. برای فعالیت های عده ی زیادی که در غیر این صورت سعی می کردند با توسل به زور به دنیاهای دیگر و منابع اختصاصی شان دست پیدا کنند، اینها کارکرد محدود کننده دارند. برای این که جنگ گسترده آغاز شود، نژادهای بسیاری باید دست اندرکار باشند و این به ندرت اتفاق می افتد. ما متوجه هستیم که بشر بسیار ستیزگرا بوده و از دید جنگ به تضاد در جامعه ی بزرگ نگاه می کند، اما در حقیقت شما پی خواهید برد که جنگ جایز شمرده نمی شود، و در عوض زور از راه های دیگری برای متقاعدسازی استفاده می شود.

از این رو بازدیدکنندگانِ شما با تسلیحات به دنیای تان نمی آیند. نیروهای بزرگ نظامی به همراه نمی آورند چرا که آنها مهارت هایی را به کار می برند که به شیوه های دیگری به کارشان آمده است — مهارت هایی در تحت تاثیر قرار دادن افکار، انگیزه ها و احساسات کسانی که با آنها ملاقات می کنند. بشر با توجه به خرافات، ستیز و بدگمانی هایی که در حال حاضر در دنیای شما شایع است، در مقابل چنین متقاعدسازی هایی بسیار آسیب پذیر است.

بنابراین برای این که بازدیدکنندگانِ شما و کسان دیگری را که در آینده با آنها رو به رو خواهید شد درک کنید، شما باید روش بالغ تری در مورد به کار گیری قدرت و نفوذ ایجاد کنید. این یک بخش حیاتی از آموزش شما در مورد جامعه ی بزرگ است. بخشی از آمادگی برای این امر در آموزه ی جامعه ی بزرگ داده شده است، اما باید از طریق تجربه ی مستقیم نیز بیاموزید.

ما می دانیم که در میان تعداد زیادی از افراد، در حال حاضر عقاید بسیار تخیلی نسبت به جامعه ی بزرگ وجود دارد. آنها باور دارند کسانی که از نظر فن آوری پیشرفته هستند از نظر معنوی نیز پیشرفته هستند ولی به شما اطمینان می دهیم که چنین نیست. شما خودتان، اگرچه از نظر فن آوری پیشرفته تر از گذشته هستید، اما از نظر معنوی پیشرفت زیادی نداشته اید. شما قدرت بیشتری دارید اما قدرت، نیازِ به خویشتنداری بیشتری را به همراه دارد.

کسانی هستند که در جامعه ی بزرگ در سطح فن آوری و حتی در سطح افکار، قدرت بسیار بیشتری نسبت به شما دارند. شما به منظور سروکار داشتن با آنها تکامل خواهید یافت اما تمرکز شما بر تسلیحات نخواهد بود.

چرا که جنگ در مقیاس میان سیاره ای چنان ویرانگر است که همه بازنده می شوند. غنیمت چنین جنگی چیست؟ چه مزایایی را تضمین می کند؟ به درستی که وقتی چنین جنگی صورت می گیرد، تقراباً در تمام موارد

در خود فضا اتفاق می افتد و نه در محیط های دنیوی. ملل سرکش و اشخاص ویرانگر و پرخاشگر را فوراً بی اژر می کنند، به ویژه اگر در مناطقی باشند که بازرگانی صورت می گیرد.

بنابراین برای شما ضروری است که ماهیت ستیز را در کیهان درک کنید زیرا این به شما بینش نسبت به بازدیدکنندگان و نیازهای شان می دهد. این که چرا اینگونه عمل می کنند، چرا آزادی فردی در میان شان ناشناخته است و چرا به گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده وابسته هستند. این به آنها ثبات و قدرت می دهد اما همچنین آنها را در مقابل کسانی که از طریق دانش نیرومند شده اند، آسیب پذیر می سازد.

دانش، شما را قادر می سازد تا به شیوه های گوناگون بیندیشید و خودانگیزانه عمل کنید و حقیقت را فراتر از آنچه که آشکار است، ببینید و آینده و گذشته را تجربه کنید. کسانی که فقط می توانند حکومت و دستورهای فرهنگ های خود را دنبال کنند چنین توانایی هایی از دسترس شان خارج است. شما از نظر فن آوری از بازدیدکنندگان بسیار عقب هستید اما امید پرورش مهارت هایی در راه دانش را دارید، مهارت هایی که به آنها نیاز خواهید داشت و باید یاد بگیرید به طور فزاینده به آنها اتکا کنید.

ما اگر به شما در مورد زندگی در جامعه ی بزرگ آموزش ندهیم، متحدین بشر نبوده ایم. ما چیزهای زیادی دیده ایم و با موضوعات بی شماری مواجه شده ایم. بر دنیاهای ما چیره شدند و مجبور بودیم آزادی خود را دوباره به دست آوریم. ما به خاطر اشتباهاتی که انجام داده ایم و تجربیاتی که داشته ایم، ماهیت درگیری و چالشی را که شما امروزه با آن رو به رو هستید درک می کنیم. به همین دلیل است که شایسته ی خدمت به شما در این ماموریت هستیم. با این وجود، با ما ملاقات نخواهید کرد و ما نخواهیم آمد تا با رهبران ملل شما ملاقات کنیم، این هدف ما نیست.

شما واقعاً به دخالت هرچه کمتر و به یاری زیادی نیاز دارید. مهارت های جدیدی هست که باید پرورش دهید و درک جدیدی که باید به دست آورید. حتی یک اجتماع نیکخواه، در صورتی که چنین افرادی به دنیای شما بیایند، چنان نفوذ و اثری بر شما خواهند داشت که به آنها وابسته خواهید شد و نیرو، قدرت و خودکفایی خود را تثبیت نخواهید کرد. آنچنان وابسته به فن آوری و به درک آنها می شوید که نخواهند توانست شما را ترک کنند و آمدن آنها به اینجا شما را در برابر دخالت در آینده حتی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. زیرا خواستار فن آوری آنها خواهید شد و این که در امتداد خیابان های تجارت در جامعه ی بزرگ سفر کنید، ولی آماده و خردمند نخواهید بود.

به همین دلیل است که دوستان آینده ی شما اینجا نیستند و به کمک شما نمی آیند چرا که اگر می آمدند شما نیرومند نمی شدید. شما می خواستید با آنها همنشینی کنید و وارد ائتلافات با آنها شوید اما ضعیف می بودید و نمی توانستید از خودتان محافظت کنید. شما حقیقتاً بخشی از فرهنگ شان می شدید و این چیزی است که آنها نمی خواهند.

شاید بسیاری افراد نتوانند آنچه را که ما در اینجا می گوییم درک کنند اما با مرور زمان برای شما کاملاً قابل درک خواهد شد و به حکمت و ضرورتش پی خواهید برد. در حال حاضر شما بیش از حد ضعیف، حواس پرت و دچار کشمکش هستید تا بتوانید حتی با کسانی که می توانند دوستان آینده شما باشند ائتلافات نیرومند تشکیل دهید. بشر هنوز نمی تواند با یک صدا سخن بگوید و بنابراین شما مستعد مداخله و سوء استفاده ی خارجی هستید.

وقتی که واقعیت جامعه ی بزرگ در دنیای شما بیشتر شناخته شود و اگر پیام ما بتواند به تعداد کافی افراد برسد، آنگاه اتفاق نظر فزاینده ای خواهد بود که بشر با مشکلی بزرگ رو به رو است. این می تواند زمینه ای جدید برای همکاری و توافق ایجاد کند. زیرا وقتی که تمام جهان مورد تهدید مداخله قرار گرفته است ملت ها چه مزایای احتمالی ای می توانند نسبت به یکدیگر داشته باشند؟ و در محیطی که نیروهای بیگانه مداخله می جویند، چه کسی می تواند در پی دستیابی به قدرت فردی باشد؟ برای این که آزادی در دنیای شما واقعی باشد، همه باید در آن سهیم باشند. این آزادی باید شناخته و تجربه شود و نباید امتیازی برای معدودی از افراد باشد چون در آن صورت واقعاً نیرومند نخواهد بود.

همینطور که واقعیت اجتماعِ بزرگ تر در دنیایِ شما آشکارتر می شود، اگر پیام ما بتواند به تعدادِ کافی از مردم برسد، دربارۀ اینکه مشکل بزرگ تری پیش روی بشریت قرار دارد توافق و اجماع فزاینده ای شکل خواهد گرفت. این می تواند مبنا و زمینۀ جدیدی برای همکاری و اجماع بین انسانها ایجاد کند.

ما، بر اساس آنچه که نامر‌ئیان بزرگ به ما اطلاع داده اند، متوجه هستیم که اکنون افرادی وجود دارند که در پی تسلط جهانی هستند زیرا آنها معتقد هستند که اجازه و حمایت بازدیدکنندگان را دارند. بازدیدکنندگان به آنها اطمینان داده اند که در جستجوی شان برای قدرت به آنها یاری خواهند کرد. در عین حال این افراد چه چیزی را به دیگران می دهند به جز کلید آزادی خودشان و آزادی دنیای شان را؟ آنها نادان و نابخرد هستند و نمی توانند متوجه ی اشتباه خود شوند.

ما همچنین می دانیم که کسانی هستند که اعتقاد دارند بازدیدکنندگان برای ایجاد یک نوزایی معنوی و امیدی جدید برای بشر به اینجا آمده اند اما آنها که از جامعه ی بزرگ هیچ نمی دانند چگونه می توانند بدانند؟ امید و آرزوی شان است که چنین باشد و بازدیدکنندگان به دلایل بسیار واضح، تظاهر به برآوردن چنین آرزوهایی خواهند کرد.

چیزی که ما در اینجا می گوییم این است که آزادی، قدرت و وحدتی که باید در جهان وجود داشته باشد باید واقعی باشد. ما پیام خود را در دسترس همه کس قرار می دهیم و امیدوار هستیم که کلمات ما بتوانند دریافت شوند و مورد ملاحظه ی جدی قرار گیرند. با این حال پاسخ شما خارج از کنترل ما است و ممکن است خرافات و بیم و هراس این دنیا باعث شود پیام ما خارج از دسترس بسیاری از افراد باشد، اما امید هنوز زنده است. ما برای این که بیشتر از این به شما بدهیم مجبور خواهیم بود کنترل دنیای تان را در دست بگیریم و ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم. بنابراین هر چیزی را که می توانیم بدون دخالت کردن در امور شما بدهیم، به شما می دهیم. با این حال عده ی زیادی خواهان دخالت هستند. آنها می خواهند توسط کسی دیگر نجات داده شوند. به امکانات بشر امیدوار نیستند. به نقاط قوت و قابلیت های ذاتی بشر اعتقاد ندارند. آزادی خود را با اشتیاق به دیگران خواهند داد. آنچه را توسط بازدیدکنندگان به آنها گفته می شود باور کرده و به اربابان جدید خود خدمت خواهند کرد، در حالی که فکر می کنند چیزی که به آنها داده می شود آزادی و رهایی شان است.

آزادی در جامعه ی بزرگ امری گرانبها است. هرگز این را فراموش نکنید. آزادی شما و آزادی ما گرانبها است. آزادی چیست به جز توانایی پیروی از دانش؛ واقعیتی که خالق به شما داده است، و ابراز دانش و اهدای دانش در تمام جلوه های آن؟

بازدیدکنندگانِ شما این آزادی را ندارند و برای آنها ناشناخته است. آنها به آشفتگی دنیای شما نگاه می کنند و معتقد هستند نظمی که در اینجا تحمیل خواهند کرد برای شما رها کننده خواهد بود و از خودنابودی نجات تان خواهد داد. این، تنها چیزی است که آنها می توانند بدهند چرا که این تنها چیزی است که آنها دارند، و از شما استفاده خواهند کرد اما از نظر آنها این کار نامناسبی نیست چرا که از خود آنها استفاده می شود و هیچ راه دیگری نمی شناسند. آنها را آنقدر دقیق شرطی سازی کرده اند که برقراری ارتباط با آنها در سطح عمیق تر معنوی، بسیار بعید است. شما نیروی لازم را برای انجام این کار ندارید. برای این که بتوانید اثری رهایی بخش بر بازدیدکنندگان داشته باشید مجبور خواهید بود بسیار نیرومندتر از امروز شوید. با این وجود، هماهنگی آنها در جامعه ی بزرگ چندان غیر عادی نیست. هماهنگی در گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده بسیار عادی است چون برای کار کردن به شیوه ای پر بازده، مخصوصاً در نواحی عظیم فضا، همسانی و اطاعت ضروری است.

بنابراین با هراس به جامعه ی بزرگ نگاه نکنید بلکه با بی نظری نگاه کنید. وضعیتی که آن را توصیف می کنیم اکنون در دنیای شما وجود دارد. شما می توانید این موارد را درک کنید. دغل کاری و نفوذ برای تان امری شناخته شده است، فقط در چنین مقیاس بزرگی با آن مواجه نشده اید و هرگز مجبور نبوده اید با گونه های دیگر حیات هوشمند رقابت کنید. در نتیجه شما هنوز دارای مهرات های لازم برای انجام این کار نیستید.

ما از دانش صحبت می کنیم زیرا آن بزرگ ترین توانایی شماست. صرف نظر از این که چه نوع فن آوری ای می توانید با مرور زمان توسعه دهید، دانش بزرگ ترین امید شما است. شما از نظر فن آوری از بازدیدکنندگان بسیار کمتر پیشرفت کرده اید بنابراین باید به دانش اتکا کنید. داشن، بزرگ ترین نیرو در کیهان است و بازدیدکنندگان از آن استفاده نمی کنند. دانش، تنها امید شما است. به همین دلیل است که آموزه ی معنویت جامعه ی بزرگ راه دانش را آموزش می دهد، گام های دانش را عرضه می کند و خرد و بینش جامعه ی بزرگ را تعلیم می دهد. شما بدون این آمادگی مهارت یا چشم انداز لازم را برای درک مخمصه ی خود یا پاسخ موثر به آن، نخواهید داشت. مخمصه ای که با آن مواجه هستید بیش از حد بزرگ و جدید است و شما خود را با این شرایط جدید وفق نداده اید.

نفوذ بازدیدکنندگان روز به روز بیشتر می شود. هر کس که می تواند این پیام را بشنود و احساس کند و بشناسد، باید راه دانش جامعه ی بزرگ را یاد بگیرد. این یک دعوت و یک هدیه و یک چالش است.

اگر شرایط بهتر بود، آنوقت ممکن بود نیاز شما تا این حد شدید به نظر نمی آمد. اما نیاز شما عظیم است چرا که هیچ امنیتی در کار نیست، هیچ جایی برای پنهان شدن وجود ندارد، هیچ خلوتگاهی در جهان وجود ندارد که از حضور بیگانه ای که در اینجا هست، ایمن باشید. به همین دلیل است که تنها دو گزینه وجود دارد: شما می توانید یا تسلیم شوید یا برای آزادی خود ایستادگی کنید.

نه هیچگونه امنیتی وجود دارد، نه جایی برای پنهان شدن، نه هیچ نوع عقب نشینی در دنیا وجود دارد که بتواند از حضور بیگانگان در اینجا در امان باشد. به همین دلیل است که تنها دو انتخاب وجود دارد: می توانید تسلیم شوید یا می توانید برای آزادی خود بیایستید و مقاومت کنید.

این تصمیم بزرگی است که هر شخص در پیش رو دارد. این یک نقطه عطف عظیم است. در جامعه ی بزرگ شما نمی توانید احمق باشید. این محیط بیش از حد دشوار است و برتری و تعهد را می طلبد. دنیای شما بیش از حد ارزشمند است و دیگران به منابع آن چشم طمع دارند. برای موضع استراتژیک دنیای تان ارزش زیادی قائل می شوند. حتی اگر در دنیایی دور از مسیرهای بازرگانی و تمام درگیری های تجارتی زندگی می کردید، سرانجام شما توسط کسی کشف می شدید. اکنون چنین امری به وقوع می پیوندد.

شجاع باشید. این زمان شجاعت است، نه زمان دودلی. وخامت شرایطی که در پیش رو دارید اهمیت زندگی و پاسخ شما، و نیز اهمیت آمادگی ای را که امروزه به جهان داده می شود، تایید می کند. این آمادگی تنها برای تهذیب و پیشرفت شما نیست بلکه برای محافظت و بقای شما نیز هست.