Sprawozdanie Piąte: Próg: Nowa Obietnica dla Ludzkości

W celu przygotowania się na pozaziemską obecność, która występuje na świecie, należy nauczyć się więcej o życiu w Większej Społeczności, życiu, które okryje wasz świat w przyszłości, życiu, którego będziecie częścią.

Przeznaczeniem ludzkości zawsze było wyłonienie się do Większej Społeczności inteligentnego życia. Jest to nieuchronne i występuje we wszystkich światach, gdzie zostało zasiane i rozwinęło się inteligentne życie. Ostatecznie, uświadomilibyście sobie, że żyjecie w Większej Społeczności. I w końcu odkrylibyście, że nie jesteście sami w waszym własnym świecie, że odwiedziny występowały i że będziecie musieli nauczyć się stawić czoła odmiennym rasom, siłom, wierzeniom i postawom przeważającym w Większej Społeczności, w której żyjecie.

Wyłonienie się do Większej Społeczności jest waszym przeznaczeniem. Wasza izolacja jest teraz zakończona. Chociaż wasz świat był odwiedzany wiele razy w przeszłości, wasz stan izolacji dobiegł końca. Teraz należy sobie uświadomić, że nie jesteście już sami — we wszechświecie, a nawet w waszym własnym świecie. To pojmowanie jest przedstawione szerzej w Nauczaniu Duchowości Większej Społeczności, które jest prezentowane w dzisiejszym świecie. Naszym zadaniem tutaj jest opisanie życia, jakie istnieje w Większej Społeczności, abyście mieli głębsze zrozumienie większej panoramy życia, do której się wyłaniacie. Jest to niezbędne, abyście byli w stanie podejść do tej nowej rzeczywistości z większym obiektywizmem, zrozumieniem i mądrością. Ludzkość żyła we względnej izolacji przez tak długo, że jest dla was naturalnym sądzić, iż reszta wszechświata funkcjonuje według idei, zasad oraz nauk, które uważacie za święte i na których opieracie wasze działania i wasze postrzeganie świata.

Większa Społeczność jest rozległa. Jej najodleglejsze obszary nigdy nie zostały zbadane. Jest większa, niż jakakolwiek rasa może pojąć. W ramach tej wspaniałej kreacji inteligentne życie istnieje na wszystkich poziomach ewolucji i w niezliczonych przejawach. Wasz świat istnieje w części Większej Społeczności, która jest dosyć dobrze zamieszkała. Jest wiele obszarów Większej Społeczności, które nigdy nie zostały zbadane oraz innych rejonów, gdzie rasy żyją w ukryciu. Wszystko istnieje w Większej Społeczności w kategoriach manifestacji życia. I chociaż życie, jak je opisaliśmy, wydaje się trudne i wymagające, Stwórca działa wszędzie odzyskując oddzielonych poprzez Wiedzę.

W Większej Społeczności nie może być jednej religii, jednej ideologii lub jednej formy rządów, które mogą być zaadaptowane we wszystkich rasach i we wszystkich narodach. Dlatego też, gdy mówimy o religii, odnosimy się do duchowości Wiedzy, albowiem to potęga i obecność Wiedzy przebywa w każdym inteligentnym życiu — w was, w waszych przybyszach i u innych ras, które napotkacie w przyszłości.

Tak więc uniwersalna duchowość staje się wielkim punktem centralnym. Spaja razem różnorodne rozumowania oraz idee, które są rozpowszechnione w waszym świecie i nadaje waszej własnej duchowej rzeczywistości wspólną podstawę. Jednak studiowanie Wiedzy jest nie tylko pouczające, jest ono niezbędne do przetrwania i rozwoju w Większej Społeczności. Aby ustanowić i utrzymać waszą wolność i niepodległość w Większej Społeczności, musicie posiadać tę większą umiejętność rozwiniętą wśród wystarczającej ilości ludzi w waszym świecie. Wiedza jest jedyną częścią was, która nie może być zmanipulowana lub poddana wpływowi. Jest ona źródłem wszelkiego mądrego rozumowania oraz działania. Staje się ona koniecznością w środowisku Większej Społeczności, jeśli wolność jest ceniona i jeśli chcecie określić wasze własne przeznaczenie bez bycia zintegrowanymi z kolektywem lub innym społeczeństwem.

Wyłonienie się do Większej Społeczności jest waszym przeznaczeniem. Wasza izolacja jest teraz zakończona. Chociaż wasz świat był odwiedzany wiele razy w przeszłości, wasz stan izolacji dobiegł końca. Teraz należy sobie uświadomić, że nie jesteście już sami — we wszechświecie, a nawet w waszym własnym świecie.

Dlatego też, gdy prezentujemy groźną sytuację w dzisiejszym świecie, prezentujemy również wielki dar i wielką obietnicę dla ludzkości, Stwórca nie zostawiłby was bowiem nieprzygotowanych na Większą Społeczność, co jest największym ze wszystkich progów, z którymi będziecie się mierzyć jako rasa. My również zostaliśmy obdarzeni tym darem. Był on w naszym posiadaniu przez wiele waszych stuleci. Musieliśmy się go nauczyć, zarówno z wyboru, jak i z konieczności.

Zaiste, to właśnie obecność i potęga Wiedzy umożliwia nam przemawiać jako wasi Sprzymierzeńcy i dostarczać wam informacje, które przekazujemy w tych sprawozdaniach. Gdybyśmy nigdy nie odnaleźli tego wielkiego objawienia, bylibyśmy odizolowani w naszych własnych światach nie mogąc zrozumieć większych sił we wszechświecie, które kształtowałyby naszą przyszłość i nasze przeznaczenie. Albowiem dar, który jest ofiarowywany obecnie w waszym świecie był podarowany również nam, jak i wielu innym rasom, które były obiecujące. Ten dar jest szczególnie ważny dla wyłaniających się ras, takich jak wasza własna, które są tak obiecujące, ale zarazem są tak podatne w Większej Społeczności.

Dlatego też chociaż nie może być jednej religii lub ideologii we wszechświecie, istnieje uniwersalna zasada, rozumowanie i duchowa rzeczywistość dostępna dla wszystkich. Jest tak kompletna, że potrafi przemawiać do tych, którzy różnią się od was ogromnie. Przemawia do różnorodności życia we wszystkich jego przejawach. Wy, żyjący w waszym świecie, sami macie teraz szansę nauczyć się o tak wielkiej rzeczywistości, doświadczać jej potęgi i łaski. W rzeczywistości ostatecznie jest to dar, który chcemy wzmacniać, bo to zachowa waszą wolność i wasze samostanowienie oraz otworzy drzwi do większej obietnicy we wszechświecie.

Na samym jednak początku pojawiają się przeciwności losu i wielkie wyzwanie. To wymaga od was uczenia się głębszej Wiedzy oraz większej świadomości. Jeżeli zareagujecie na to wyzwanie, wtedy nie tylko wy odnosicie korzyść, ale i cała wasza rasa.

Nauczanie w Duchowości Większej Społeczności jest prezentowane w dzisiejszym świecie. Nigdy wcześniej nie było ono tu prezentowane. Jest ono przekazywane przez jedną osobę, która służy jako pośrednik i mówca dla tej Tradycji. Zostało ono wysłane na świat w tym kluczowym czasie, gdy ludzkość musi nauczyć się o swoim życiu w Większej Społeczności i o większych siłach, które kształtują dzisiejszy świat.

Tylko nauczanie i rozumowanie spoza świata, może dać wam tę przewagę oraz to przygotowanie.

Nie jesteście osamotnieni w podejmowaniu tak wielkiego zadania, ponieważ istnieją inni we wszechświecie podejmujący się tego nawet na waszym poziomie rozwoju. Jesteście zaledwie jedną z wielu ras wyłaniających się do Większej Społeczności w tym czasie. Każda z nich jest obiecująca, a mimo to każda jest podatna na trudności, wyzwania i wpływy, które istnieją w tym większym środowisku. Wiele ras faktycznie straciło swą wolność, zanim została ona w ogóle osiągnięta tylko po to aby, stać się częścią kolektywów lub gild handlowych bądź państwami uzależnionymi od potężniejszych sił.

Nie chcemy, aby tak się stało w przypadku ludzkości, bo byłaby to wielka strata. To właśnie z tego powodu tu jesteśmy. To z tego powodu Stwórca jest aktywny w dzisiejszym świecie przynosząc nowe rozumienie dla ludzkiej rodziny. Nadszedł czas, aby ludzkość zakończyła swoje wewnętrzne, nieustanne konflikty i przygotowała się na życie w Większej Społeczności.

Żyjecie w obszarze, który doświadcza wielkiej aktywności spoza sfery waszego maleńkiego systemu słonecznego. W ramach tej strefy handel jest przeprowadzany wzdłuż pewnych szlaków. Światy oddziałują na siebie, rywalizują ze sobą, a czasami wchodzą ze sobą w konflikt. Okazje są poszukiwane przez tych wszystkich, którzy mają interesy handlowe. Szukają nie tylko zasobów, ale również posłuszeństwa od światów takich jak wasz. Niektóre są częścią większych kolektywów. Inne utrzymują swoje własne sojusze na o wiele mniejszą skalę. Światy, które są w stanie pomyślnie wyłonić się do Większej Społeczności musiały zachować swą autonomię i samowystarczalność w bardzo dużym stopniu. To uwalnia je od wystawienia na inne siły, które by ich jedynie wykorzystywały i manipulowały nimi.

W rzeczy samej to wasza samowystarczalność oraz rozwój waszego zrozumienia i waszej jedności stają się najbardziej istotne dla waszej pomyślności w przyszłości. A ta przyszłość nie jest odległa, bo już teraz wpływ przybyszów staje się silniejszy w waszym świecie. Wiele osób im już uległo i służą im teraz jako ich emisariusze i pośrednicy. Wiele innych jednostek służy po prostu jako zasób dla ich programu genetycznego. Jak wspomnieliśmy, miało to miejsce wiele razy w wielu miejscach. Nie stanowi to dla nas tajemnicy, chociaż wam musi się to wydawać niepojęte.

Interwencja jest zarówno nieszczęściem, jak i życiową szansą. Jeśli jesteście w stanie zareagować, jeśli jesteście w stanie się przygotować, jeśli jesteście w stanie uczyć się Wiedzy i Mądrości Większej Społeczności, wtedy będziecie w stanie zrównoważyć siły, które ingerują w waszym świecie i zbudować podstawę pod większą jedność pośród waszych własnych ludów i plemion. Zachęcamy oczywiście do tego, bo to wzmacnia więź Wiedzy wszędzie.

W Większej Społeczności działania wojenne rzadko występują na wielką skalę. Istnieją siły powstrzymujące. Po pierwsze, działania wojenne zakłócają handel i pozyskiwanie zasobów. W rezultacie wielkie narody nie mogą działać pochopnie, bo to utrudnia lub niweluje cele innych uczestników, innych narodów i innych grup interesów. Wojny domowe występują okresowo w światach, ale działania wojenne na dużą skalę pomiędzy społecznościami i pomiędzy światami są naprawdę rzadkie. Po części z tego powodu zdolności w środowisku mentalnym były rozwijane, ponieważ narody rywalizują ze sobą i próbują wpływać na siebie nawzajem. Odkąd nikt nie chce zniszczyć zasobów i możliwości, te potężniejsze umiejętności i zdolności są rozwijane z różnym stopniem powodzenia w wielu społeczeństwach w Większej Społeczności. Gdy tego rodzaju wpływy są obecne, potrzeba Wiedzy jest jeszcze większa.

Ludzkość jest na to źle przygotowana. Ze względu jednak na wasze bogate duchowe dziedzictwo oraz skalę, w jakiej osobista wolność obecnie występuje w waszym świecie, jest nadzieja, że będziecie mogli poczynić postępy w tym większym zrozumieniu i w ten sposób zabezpieczyć waszą przyszłość i ją zachować.

Są inne ograniczenia przeciwko działaniom wojennym w Większej Społeczności. Najwięcej towarzystw handlowych należących do wielkich gild ustanowiło prawa i kodeksy postępowania dla ich członków. Służy to powstrzymywaniu aktywności wielu, którzy chcieliby użyć siły, aby uzyskać dostęp do innych światów i do posiadanych przez nie zasobów. Aby wojna wybuchła na dużą skalę, wiele ras musiałoby zostać zaangażowanych, a to nie zdarza się często. Jesteśmy świadomi, że ludzkość jest bardzo wojownicza i myśli o konflikcie w Większej Społeczności w kategoriach działań wojennych, ale w rzeczywistości znajdziecie, że nie jest to dobrze tolerowane i że inne ścieżki perswazji są wykorzystywane zamiast siły.

Dlatego wasi przybysze nie przybywają do waszego świata z wielkim uzbrojeniem. Nie przybywają z licznymi siłami wojskowymi, ponieważ wykorzystują umiejętności, które służą im na inne sposoby — umiejętności w manipulowaniu myślami, impulsami i uczuciami tych, których napotkają. Ludzkość jest bardzo podatna na tego typu perswazje biorąc pod uwagę stopień przesądu, konfliktu i nieufności, jakie przeważają w waszym świecie w tym czasie.

Aby zatem zrozumieć waszych przybyszów oraz by zrozumieć innych, na których natkniecie się w przyszłości, musicie przyjąć bardziej dojrzałe podejście do używania mocy i wpływów. Jest to niezbędna część waszej edukacji względem Większej Społeczności. Część przygotowania w tym celu zostanie przekazana w Nauczaniu w Duchowości Większej Społeczności, ale musicie również uczyć się drogą bezpośredniego doświadczenia.

Jesteśmy świadomi, że obecnie istnieje bardzo marzycielski obraz Większej Społeczności u wielu ludzi. Wierzy się, że ci, którzy są zaawansowani pod względem technologicznym są również zaawansowani duchowo, możemy was jednak zapewnić, że tak nie jest. Wy sami, chociaż jesteście obecnie bardziej zaawansowani technologicznie niż byliście wcześniej, nie jesteście zaawansowani duchowo w dużo większym stopniu. Posiadacie więcej mocy, ale wraz z mocą przychodzi potrzeba większej powściągliwości.

Są tacy w Większej Społeczności, którzy mają o wiele większą moc niż wy na poziomie technologicznym, a nawet na poziomie myśli. Wyewoluujecie, aby sobie z nimi poradzić, lecz uzbrojenie nie znajdzie się w waszym centrum zainteresowania.

Działania wojenne na międzyplanetarną skalę są bowiem tak niszczące, że tracą wszyscy. Jakie wynikłyby korzyści z takiego konfliktu? Jaką przewagę by to zapewniło? Gdy faktycznie dojdzie do takiego konfliktu, to rozgrywa się on w samej przestrzeni kosmicznej, a rzadko w ziemskim środowisku. Zbójeckie narody oraz ci, którzy są niszczycielscy i agresywni są szybko powstrzymywani, szczególnie jeśli znajdują się w dobrze zaludnionych rejonach, gdzie przeprowadzana jest wymiana handlowa.

Dlatego też musicie zrozumieć naturę konfliktu we wszechświecie, ponieważ da wam to pojęcie o przybyszach i ich potrzebach — dlaczego funkcjonują w sposób, w jaki funkcjonują, dlaczego wolność osobista jest wśród nich nieznana i dlaczego polegają na swoich kolektywach. To daje im stabilność oraz moc, ale również sprawia, że są oni podatni na tych, którzy są biegli w Wiedzy.

Wiedza umożliwia wam myśleć na wiele sposobów, działać spontanicznie, postrzegać rzeczywistość poza tym, co oczywiste i doświadczać przyszłości oraz przeszłości. Takie możliwości są poza zasięgiem tych, którzy mogą podążać wyłącznie za dyktatami swoich kultur. Jesteście daleko w tyle za technologią przybyszów, ale macie możliwość rozwijania umiejętności w Drodze Wiedzy, umiejętności, których będziecie potrzebować i na których musicie nauczyć się polegać w coraz to większym stopniu.

Nie bylibyśmy Sprzymierzeńcami Ludzkości, gdybyśmy nie uczyli was o życiu w Większej Społeczności. Wiele widzieliśmy. Napotkaliśmy wiele różnych rzeczy. Nasze światy zostały zawładnięte i musieliśmy odzyskać naszą wolność. W wyniku błędów i doświadczenia poznaliśmy naturę konfliktu i wyzwanie, przed którym dzisiaj stajecie. Dlatego właśnie jesteśmy dobrze dobrani do tej misji w naszej służbie dla was. Nie spotkacie nas jednak, a my nie przybędziemy, aby spotkać przywódców waszych narodów. Nie jest to naszym celem.

Co więcej, potrzebujecie tak mało ingerencji, jak to tylko możliwe, potrzebne jest wam jednak wielkie wsparcie. Są nowe umiejętności, które musicie opanować i nowe zrozumienie, które musicie nabyć. Nawet gdyby życzliwa społeczność przybyła do waszego świata, to miałaby na was taki wpływ, że stalibyście się od niej zależni i nie ugruntowalibyście własnej siły, waszej mocy i waszej własnej samowystarczalności. Bylibyście tak zależni od ich technologii i od ich rozumowania, że nie byliby w stanie was opuścić. I rzeczywiście, ich przybycie tutaj mogłoby uczynić was jeszcze bardziej podatnymi na ingerencję w przyszłości. Pragnęlibyście bowiem ich technologi i chcielibyście podróżować wzdłuż korytarzy handlowych w Większej Społeczności. Nie bylibyście jednak przygotowani i nie bylibyście mądrzy.

To właśnie dlatego waszych przyszłych przyjaciół tutaj nie ma. Właśnie dlatego nie przybywają wam z pomocą. Nie stalibyście się bowiem silni, gdyby tak zrobili. Chcielibyście z nimi współpracować, chcielibyście zawrzeć z nimi przymierza, ale bylibyście tak słabi, że nie moglibyście chronić samych siebie. Zasadniczo stalibyście się częścią ich kultury, czego oni sobie nie życzą.

Być może wiele osób nie będzie w stanie zrozumieć tego, o czym mówimy, ale z czasem nabierze to dla was całkowitego sensu i zobaczycie mądrość oraz konieczność tego. W tym momencie jesteście zbyt słabi, zbyt zdekoncentrowani oraz zbyt skonfliktowani, aby formować silne przymierza nawet z tymi, którzy mogliby być waszymi przyszłymi przyjaciółmi. Ludzkość nie umie jeszcze przemawiać jednym głosem, a więc jesteście podatni na interwencję i manipulację z zewnątrz.

Gdy rzeczywistość Większej Społeczności stanie się lepiej znana w waszym świecie i jeśli nasz przekaz zdoła dotrzeć do odpowiedniej liczby ludzi, wtedy będzie narastał konsensus, że przed ludzkością stoi większy problem. To mogłoby stworzyć nową podstawę pod współpracę i jednomyślność. Jakąż bowiem możliwą przewagę może mieć jeden naród w waszym świecie nad drugim, kiedy cały świat jest zagrożony Interwencją? I któż pragnąłby zdobycia osobistej władzy w środowisku, gdzie interweniują obce siły? Jeśli wolność ma być prawdziwa w waszym świecie, to musi być ona współdzielona. Ona musi być dostrzegana i znana. Nie może być ona przywilejem nielicznych, inaczej nie będzie tu prawdziwej siły.

Dzięki Niewidocznym zrozumieliśmy, że już są ludzie, którzy pragną dominacji nad światem, ponieważ wierzą, że mają błogosławieństwo i wsparcie przybyszów. Mają zapewnienia przybyszów, że będą wspomagani w ich pogoni za władzą. Cóż oni jednak oddają jak tylko klucze do ich własnej wolności i do wolności ich świata? Są oni nieświadomi i nieroztropni. Nie potrafią dostrzec własnego błędu.

Gdy rzeczywistość Większej Społeczności stanie się lepiej znana w waszym świecie i jeśli nasz przekaz zdoła dotrzeć do odpowiedniej liczby ludzi, wtedy będzie narastał konsensus, że przed ludzkością stoi większy problem. To mogłoby stworzyć nową podstawę pod współpracę i jednomyślność.

Rozumiemy również, że są tacy, którzy wierzą, iż przybysze są tutaj, aby reprezentować duchowe odrodzenie i nową nadzieję dla ludzkości, ale skąd mogą wiedzieć, skoro nic nie wiedzą o Większej Społeczności? Jest ich nadzieją i ich pragnieniem, że tak właśnie będzie, a takie pragnienia są zaspokajane przez przybyszów z bardzo oczywistych względów.

Mówimy tu, że nie może być nic innego, jak prawdziwa wolność na świecie, prawdziwa siła i prawdziwa jedność. Udostępniamy nasz przekaz każdemu i ufamy, że nasze słowa mogą być przyjęte i gruntownie przemyślane. Nie mamy jednak wpływu na waszą reakcję. A ziemskie przesądy i obawy mogą uczynić nasz przekaz niedostępnym dla wielu. Szansa nadal jednak istnieje. Aby dać wam więcej, musielibyśmy zawładnąć waszym światem, czego robić nie chcemy. Dajemy wam zatem wszystko, co tylko dać możemy nie wtrącając się w wasze sprawy. Jest jednak wielu, którzy chcą ingerencji. Oni chcę zostać uratowani lub ocaleni przez kogoś innego. Oni nie ufają ludzkim możliwościom.

Oni nie wierzą we wrodzone siły i potencjał ludzkości. Oni z ochotą oddadzą swoją wolność. Oni będą wierzyć w to, co im powiedzą przybysze. I będą służyć swym nowym mistrzom myśląc, że to, co dostają, jest ich własnym wyzwoleniem.

Wolność jest drogocenną rzeczą w Większej Społeczności. Nigdy o tym nie zapominajcie. Wasza wolność, nasza wolność. A czymże jest wolność, jak tylko możliwością podążania za Wiedzą, rzeczywistością, którą Stwórca wam dał oraz doświadczaniem Wiedzy i udostępnianiem Wiedzy we wszelkich jej przejawach?

Wasi goście nie mają tej wolności. Jest im nieznana. Spoglądają na chaos waszego świata i wierzą, że porządek, jaki chcą tutaj narzucić, będzie dla was wybawieniem i ocali was przed waszym własnym samozniszczeniem. To wszystko, co mają do zaoferowania, bo to wszystko, co posiadają. I wykorzystają was, ale nie uważają tego za niewłaściwe, ponieważ oni sami są wykorzystywani i nie znają alternatywy w tym zakresie. Ich programowanie, ich uwarunkowywanie jest tak dogłębne, że szansa dotarcia do nich na poziomie ich głębszej duchowości jest bardzo nikła. Nie macie siły, aby tego dokonać. Musielibyście być o wiele silniejsi, niż jesteście dzisiaj, aby mieć zbawienny wpływ na waszych przybyszów. Ich konformizm nie jest jednak tak niezwykły w Większej Społeczności. Jest on bardzo powszechny w dużych kolektywach, gdzie jednolitość i podporządkowanie się są niezbędne do sprawnego funkcjonowania zwłaszcza w rozległych rejonach kosmosu.

Nie spoglądajcie zatem na Większą Społeczność ze strachem, lecz z obiektywizmem. Warunki, które opisujemy, już istnieją w waszym świecie. Możecie zrozumieć te rzeczy. Manipulacja jest wam znana. Wywieranie wpływów jest wam znane. Po prostu nigdy nie spotkaliście się z nimi na tak wielką skalę ani nie musieliście nigdy rywalizować z innymi formami inteligentnego życia. W rezultacie nie posiadacie jeszcze umiejętności, aby tego dokonać.

Mówimy o Wiedzy, ponieważ jest to wasza największa zdolność. Niezależnie od tego, jaką technologię możecie z czasem rozwinąć, Wiedza stanowi waszą największą szansę. Jesteście daleko w tyle za przybyszami w waszym rozwoju technologicznym, tak więc musicie polegać na Wiedzy. To jest największa siła we wszechświecie, a wasi przybysze jej nie używają. Jest to wasza jedyna nadzieja. To dlatego Nauczanie w Duchowości Większej Społeczności uczy Drogi Wiedzy, zapewnia Kroki do Wiedzy i uczy Mądrości i Wnikliwości Większej Społeczności. Bez tego przygotowania nie mielibyście umiejętności ani perspektywy, aby zrozumieć wasz dylemat bądź zareagować na niego skutecznie. Jest on zbyt duży. Jest on zbyt nowy. A wy nie jesteście przystosowani do tych nowych okoliczności.

Wpływy przybyszów rosną z każdym mijającym dniem. Każda osoba, która może tego wysłuchać, czuje to i wie, że musi uczyć się Drogi Wiedzy, Drogi Wiedzy Większej Społeczności. To jest powołanie. To jest dar. To jest wyzwanie.

W bardziej przyjemnych okolicznościach potrzeba może nie wydawać się tak wielka. Potrzeba jest jednak ogromna, ponieważ nie ma ochrony, nie ma miejsca, aby się ukryć, nie ma na świecie schronienia, jakie byłoby bezpieczne od pozaziemskiej obecności, która tu jest. Dlatego właśnie istnieją tylko dwie możliwości: możecie albo ulec, albo stanąć w obronie waszej wolności.

Nie ma ochrony, nie ma miejsca, aby się ukryć, nie ma na świecie schronienia, jakie byłoby bezpieczne od pozaziemskiej obecności, która tu jest. Dlatego właśnie istnieją tylko dwie możliwości: możecie albo ulec, albo stanąć w obronie waszej wolności.

To jest wielka decyzja stojąca przed każdą osobą. To jest wielki punkt zwrotny. Nie możecie być nierozsądni w Większej Społeczności. Jest to zbyt wymagające środowisko. Wymaga ono doskonałości, zaangażowania. Wasz świat jest zbyt cenny. Tutejsze zasoby są pożądane przez innych. Strategiczna pozycja waszego świata jest wysoce ceniona. Nawet gdybyście żyli w jakimś odległym świecie z dala od wszystkich szlaków handlowych, daleko od wszelkich zobowiązań handlowych, ostatecznie zostalibyście przez kogoś odkryci. Ta ewentualność przychodzi do was teraz. A ten proces jest już w toku.

Nabierzcie zatem otuchy. To jest czas na odwagę, a nie na ambiwalencję. Powaga sytuacji, przed którą stajecie, tylko potwierdza wagę waszego życia i waszej reakcji oraz znaczenie przygotowania, które jest przekazywane dzisiaj na świecie. Nie służy ono tylko waszemu oświeceniu i rozwojowi. Służy ono również waszej ochronie i waszemu przetrwaniu.