Vijfde Briefing: Drempel: een nieuwe belofte voor de mensheid

Om jullie voor te kunnen bereiden op de buitenaardse aanwezigheid die in de wereld is, is het noodzakelijk meer te leren over het leven in de Grotere Gemeenschap, leven dat jullie wereld in de toekomst zal omhullen, leven waar jullie deel van uit zullen maken. Het is altijd de bestemming van de mensheid geweest om op te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Dit is onontkoombaar en gebeurt in alle werelden waar intelligent leven gezaaid en ontwikkeld is. Op den duur zouden jullie je realiseren dat jullie in een Grotere Gemeenschap geleefd hebben. En op den duur zouden jullie ontdekt hebben dat jullie niet alleen waren in jullie eigen wereld, dat er bezoek gaande was en dat jullie zouden moeten leren omgaan met uiteenlopende rassen, krachten, overtuigingen en standpunten die gangbaar zijn in de Grotere Gemeenschap waarin jullie leven.

Opkomen in de Grotere Gemeenschap is jullie bestemming. Jullie isolement is nu voorbij. Hoewel jullie wereld in het verleden vaak is bezocht, is jullie staat van afzondering tot een einde gekomen. Nu is het noodzakelijk voor jullie om je te realiseren dat jullie niet meer alleen zijn – in het universum of zelfs in jullie eigen wereld. Dit begrip wordt verder uiteengezet in de Leer van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap die op dit moment in de wereld gepresenteerd wordt. Onze rol hier is het leven te beschrijven zoals het bestaat in de Groter Gemeenschap zodat jullie een diepgaander inzicht  kunnen krijgen in het grotere panorama van leven waar jullie nu in opkomen. Dit is noodzakelijk zodat jullie in staat zijn deze nieuwe realiteit met meer objectiviteit, begrip en wijsheid te benaderen. De mensheid heeft zo lang in een relatieve afzondering geleefd dat het normaal is voor jullie ervan uit te gaan dat de rest van het universum functioneert volgens de ideeën, principes en wetenschap die jullie als heilig beschouwen en waarop jullie jullie activiteiten en jullie perceptie van de wereld baseren.

Opkomen in de Grotere Gemeenschap is jullie bestemming. Jullie isolement is nu voorbij. Hoewel jullie wereld in het verleden vaak is bezocht, is jullie staat van afzondering tot een einde gekomen. Nu is het noodzakelijk voor jullie om je te realiseren dat jullie niet meer alleen zijn – in het universum of zelfs in jullie eigen wereld.

De Grotere Gemeenschap is immens. Haar uiterste grenzen zijn nooit geëxploreerd. Zij is groter dan enig ras kan bevatten. Binnen deze schitterende schepping, bestaat intelligent leven op elk trap van evolutie en in ontelbare uitingsvormen. Jullie wereld bevindt zich in een deel van de Grotere Gemeenschap dat tamelijk dicht bevolkt is. Er zijn veel gebieden in de Grotere Gemeenschap die nooit verkend zijn en andere gebieden waar rassen in het geheim leven. Alles bestaat in de Grotere Gemeenschap in termen van manifestatie van leven. En hoewel het leven zoals wij het hebben beschreven moeilijk en uitdagend lijkt, werkt de Schepper overal en roept de afgescheidenen terug via Kennis.

In de Grotere Gemeenschap kan niet één religie, één ideologie of één  bestuursvorm bestaan, die aangepast kan worden aan alle rassen en alle mensen. Daarom, als wij over religie praten, hebben wij het over de spiritualiteit van Kennis, want dit is de kracht en aanwezigheid van Kennis die zich bevindt in alle intelligent leven – binnenin jullie, binnenin jullie bezoekers en binnenin andere rassen die jullie in de toekomst zullen ontmoeten.

Bijgevolg wordt universele spiritualiteit het punt waarop gefocust wordt. Het brengt de uiteenlopende opvattingen en ideeën die in jullie wereld gangbaar zijn samen en geeft jullie eigen spirituele realiteit een gedeelde basis. Toch is de studie van Kennis niet alleen leerzaam, zij is in de Grotere Gemeenschap essentieel voor voortbestaan en vooruitgang. Om in staat te zijn jullie vrijheid en onafhankelijkheid in de Grotere Gemeenschap te vestigen en te behouden, moeten jullie dit grotere vermogen bij genoeg mensen in jullie wereld ontwikkelen. Kennis is het enige deel van jullie dat niet gemanipuleerd of beïnvloed kan worden. Het is de bron van alle wijze inzichten en actie. In de leefwereld van de Grotere Gemeenschap wordt het zelfs noodzakelijk, tenminste als vrijheid gewaardeerd wordt en jullie je eigen lot willen bepalen zonder opgenomen te worden in een collectief of een andere gemeenschap.

Daarom, hoewel wij een ernstige situatie in de wereld van vandaag beschrijven, brengen wij ook een belangrijk geschenk en een grote belofte voor de mensheid, want de Schepper zou jullie niet onvoorbereid op de Grotere Gemeenschap achterlaten, de allergrootste drempel waarmee jullie als ras geconfronteerd zullen worden. Wij zijn eveneens gezegend met dit geschenk. Het is reeds gedurende vele van jullie eeuwen in ons bezit. Wij hebben het moeten leren zowel uit vrije keuze als uit noodzaak.

Het is in feite de aanwezigheid en de kracht van Kennis die het ons mogelijk maakt om als jullie Bondgenoten te spreken en de informatie te verstrekken die wij in deze briefings geven. Hadden wij deze grote Openbaring nooit gevonden, dan zouden wij afgezonderd in onze eigen werelden zitten, niet in staat om de grotere krachten in het universum te begrijpen die onze toekomst en onze bestemming vorm geven. Want het geschenk dat nu in jullie wereld gegeven wordt, is aan ons gegeven en eveneens aan veel andere rassen die veelbelovend waren. Dit geschenk is bijzonder belangrijk voor opkomende rassen zoals dat van jullie, die zo’n belofte inhouden maar toch zo kwetsbaar zijn in de Grotere Gemeenschap.

Terwijl één enkele religie of ideologie in het universum niet mogelijk is, is er dus wel een universeel principe,  een universeel idee en een universele spirituele realiteit die voor iedereen beschikbaar is. Zo compleet is zij dat zij kan spreken tot diegenen die aanzienlijk van jullie verschillen. Zij spreekt tot de diversiteit van het leven in al haar manifestaties. Jullie, die in jullie wereld leven, hebben nu de mogelijkheid om over zo’n grote realiteit te leren, om haar kracht en gratie voor jullie zelf te ervaren. Dit is uiteindelijk inderdaad het geschenk dat wij willen versterken, want zij zal jullie vrijheid en jullie zelfbeschikking in stand houden en zal de deur openen naar een grotere belofte in het universum.

Jullie hebben in het begin echter met tegenslag en een grote uitdaging te maken. Dit vraagt van jullie om een diepere Kennis en een groter bewustzijn te leren. Als jullie deze uitdaging aangaan,  dan is dat niet alleen gunstig voor jullie zelf, maar voor heel jullie ras.

De lering over de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap wordt op dit moment in de wereld gepresenteerd. Zij is hier nooit eerder gepresenteerd. Ze wordt gegeven via een persoon, die dient als intermediair en spreker voor deze Traditie. Zij wordt  de wereld ingezonden in deze kritische tijd waarin de mensheid over haar leven in de Grotere Gemeenschap moet leren en over de grotere krachten die de wereld op dit moment vorm geven.

 

Alleen een lering en een begrippenkader van buiten de wereld kunnen jullie dit voordeel en deze voorbereiding geven.

Jullie zijn niet de enigen die zo’n grote taak op zich nemen, want anderen in het universum doen dit ook, zelfs in jullie ontwikkelingsfase. Jullie zijn slechts één van de vele rassen die in deze tijd opkomen in de Grotere Gemeenschap. Ieder ras is veel belovend maar ieder is ook kwetsbaar voor de moeilijkheden, uitdagingen en invloeden die in deze grotere leefwereld bestaan. Inderdaad hebben veel rassen hun vrijheid verloren zelfs voordat die verworven werd; ze werden een onderdeel van collectieven of commerciële gilden of ze eindigden als satellietstaten van grotere mogendheden.

Wij willen niet dat dit met de mensheid gebeurt, want dit zou een groot verlies betekenen. Om deze reden zijn wij hier. Om deze reden is de Schepper op dit moment actief in de wereld, door nieuw inzicht te brengen naar de menselijke familie. Het is tijd voor de mensheid om haar eindeloze onderlinge conflicten te beëindigen en zich voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap.

Jullie leven in een gebied waar veel activiteiten plaatsvinden buiten de sfeer van jullie kleine zonnestelsel. Binnen dat gebied wordt handel gedreven langs specifieke wegen. Werelden staan in wisselwerking, wedijveren en botsen soms met elkaar. I Iedereen die commerciële belangen heeft zoekt kansen. Men is niet alleen op zoek naar hulpbronnen maar ook naar bondgenootschappen met werelden zoals die van jullie. Sommigen maken deel uit van grotere collectieven. Anderen onderhouden hun eigen bondgenootschappen op veel kleinere schaal. Werelden die in staat waren met succes op te komen in de Grotere Gemeenschap moesten in hoge mate hun zelfstandigheid en zelfvoorziening zien te behouden. Dit verlost hen van blootstelling aan andere krachten die er alleen op uit zijn hen uit te buiten en te manipuleren.

Het is inderdaad jullie onafhankelijkheid en het ontwikkelen van jullie bevattingsvermogen en eenheid die in de toekomst zeer essentieel worden voor jullie welzijn. En deze toekomst is niet ver weg, want de invloed van de bezoekers neemt nu al toe in jullie wereld. Veel individuen hebben reeds met hen ingestemd en dienen nu als afgezanten en tussenpersonen. Veel andere individuen dienen eenvoudig als middel voor hun genetisch programma. Zoals wij al gezegd hebben is dit vaak en op veel plaatsen gebeurd. Voor ons is het geen mysterie, alhoewel het voor jullie misschien onbegrijpelijk is.

Als de realiteit van de Grotere Gemeenschap meer bekend wordt binnen jullie wereld en als onze boodschap genoeg mensen kan bereiken, dan zullen steeds meer mensen het erover eens zijn dat de mensheid voor een groot probleem staat. Dit zou een nieuwe basis kunnen creëren voor samenwerking en eensgezindheid.

De interventie is tegelijkertijd een ramp en een levensbelangrijke kans. Als jullie in staat zijn om te reageren, als jullie in staat zijn om je voor te bereiden, als jullie in staat zijn om de Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap te leren, dan zullen jullie in staat zijn de krachten die ingrijpen in jullie wereld te neutraliseren en de basis te leggen voor een grotere eenheid onder jullie eigen volkeren en stammen. Wij moedigen dit natuurlijk aan want dit versterkt de band met Kennis overal.

In de Grotere Gemeenschap vindt oorlog op grote schaal zelden plaats. Er zijn inperkende krachten. Want één ding is zeker, oorlog verstoort de handel en het uitdiepen van hulpbronnen. Dus wordt grote naties niet toegestaan om roekeloos te handelen, want het belemmert of neutraliseert de doelstellingen van andere partijen, andere naties en andere geïnteresseerden. Van tijd tot tijd vinden er wel burgeroorlogen plaats in werelden, maar oorlogen op grote schaal tussen samenlevingen en tussen werelden zijn inderdaad zeldzaam. Dit is deels de reden dat vaardigheden in de Mentale Omgeving ontwikkeld werden, want naties beconcurreren elkaar wel degelijk en proberen elkaar te beïnvloeden. Aangezien niemand hulpbronnen en mogelijkheden wenst te vernietigen, worden deze grotere vaardigheden in veel samenlevingen in de Grotere Gemeenschap gecultiveerd met een verschillende mate van succes. Als dit soort invloeden aanwezig zijn is de noodzaak voor Kennis nog groter.

De mensheid is hier slecht op voorbereid. Maar vanwege jullie rijke spirituele erfgoed en de mate waarin op dit moment persoonlijke vrijheid bestaat binnen jullie wereld, stemt het hoopvol dat jullie in staat zullen zijn vooruitgang te boeken in dit grotere inzicht en daardoor jullie vrijheid veilig zullen stellen en behouden.

Er zijn andere restricties voor oorlog binnen de Grotere Gemeenschap. De meeste handelsnaties behoren tot grote gildes die wetgeving en gedragscodes voor hun leden hebben ingesteld. Dit functioneert als beperking op de activiteiten van velen die geweld zouden willen gebruiken om zich toegang te verwerven tot andere werelden en de hulpbronnen die zij bezitten. Als oorlog op grote schaal zou gaan plaatsvinden zouden veel rassen erbij betrokken raken en dit gebeurt niet vaak. Wij begrijpen dat de mensheid erg oorlogszuchtig is en zich conflict binnen de Grotere Gemeenschap voorstelt in termen van oorlog, maar in werkelijkheid zullen jullie zien dat dit nauwelijks getolereerd wordt en dat andere wegen van overreding worden toegepast in plaats van geweld.

Er is geen bescherming, er is geen mogelijkheid om je te verstoppen, er is geen schuilplaats in de wereld die veilig is voor de buitenaardse aanwezigheid hier. Daarom zijn er maar twee keuzes: jullie kunnen je schikken of jullie kunnen gaan staan voor jullie vrijheid.

Daarom komen jullie bezoekers niet zwaar bewapend naar jullie wereld. Zij komen niet met een grote militaire strijdmacht, want zij gebruiken de vaardigheden die hen eerder op andere manieren van dienst zijn geweest – vaardigheden in het manipuleren van gedachten, impulsen en emoties van degenen die zij ontmoeten. De mensheid is zeer kwetsbaar voor dit soort overtuigingskracht gezien de mate van bijgelovigheid, conflict en wantrouwen dat gangbaar is in de huidige tijd in jullie wereld.

Daarom, als jullie jullie bezoekers willen begrijpen en als jullie anderen die jullie in de toekomst gaan ontmoeten willen begrijpen, moeten jullie een meer volwassen benadering t.o.v. macht en invloed aannemen. Dit is een essentieel onderdeel van jullie scholing in de Grotere Gemeenschap. Een deel van de voorbereiding zal in het Onderricht van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap gegeven worden, maar jullie moeten het ook via directe ervaring leren.

Momenteel, begrijpen wij, bestaat er bij veel mensen een zeer fantasievol beeld van de Grotere Gemeenschap. Er wordt aangenomen dat zij die technologisch ontwikkeld zijn ook spiritueel ontwikkeld zijn; wij kunnen jullie echter verzekeren dat dit niet het geval is. Jullie zelf, ofschoon nu technologisch verder ontwikkeld dan vroeger, zijn spiritueel niet echt ver vooruitgekomen. Jullie zijn machtiger, maar macht brengt de noodzaak tot grotere zelfbeheersing met zich mee.

Er zijn er in de Grotere Gemeenschap die op technologisch vlak en zelfs op mentaal vlak veel meer capaciteit hebben dan jullie. Jullie moeten je ontwikkelen  zodat jullie met hen kunnen omgaan, maar jullie moeten je hierbij niet richten op wapens.

Want oorlog op interplanetaire schaal is zo verwoestend dat iedereen verliest. Want wat zijn de schadelijke gevolgen van zo’n conflict? Welke voordelen levert het op? Als zo’n conflict zich echt voordoet, vindt het in de ruimte plaats en zelden op de werelden zelf. Tegen schurkenstaten en diegenen die destructief en agressief zijn worden snel tegenmaatregelen genomen, zeker als zij zich in dichtbevolkte gebieden bevinden waar handel gedreven wordt.

Daarom is het noodzakelijk voor jullie om de aard van conflict in het universum te begrijpen omdat jullie hierdoor inzicht zullen krijgen in de bezoekers en hun behoeften – waarom zij functioneren op de manier zoals zij dat doen, waarom individuele vrijheid bij hen onbekend is en waarom zij vertrouwen op hun collectieven. Dit geeft hen stabiliteit en macht, maar het maakt hen tevens kwetsbaar voor diegenen die bekwaam zijn in Kennis.

Kennis stelt jullie in staat om op elke mogelijke manier te denken, om spontaan te reageren, om de realiteit waar te nemen buiten het voor de hand liggende en om de toekomst en het verleden te ervaren. Zulke vermogens liggen buiten bereik van diegenen die alleen maar volgens het regime en de voorschriften van hun culturen leven. Jullie lopen ver achter op de technologie van jullie bezoekers, maar jullie hebben de belofte om vaardigheden in De Weg van Kennis te ontwikkelen, vaardigheden die jullie nodig zullen hebben en waarop jullie in toenemende mate moeten leren te vertrouwen.

Wij zouden de Bondgenoten van de Mensheid niet zijn als wij jullie niet zouden onderwijzen in het leven in de Grotere Gemeenschap. Wij hebben veel gezien. Wij zijn veel verschillende zaken tegengekomen. Onze werelden werden overweldigd en wij moesten onze vrijheid herwinnen. Wij kennen, door fouten en uit ervaring, de aard van het conflict en de uitdaging waarmee jullie nu geconfronteerd worden. Daarom zijn wij goed toegerust voor deze missie van dienstbaarheid aan jullie. Jullie zullen ons echter niet ontmoeten, en wij zullen niet komen om de leiders van jullie naties te  ontmoeten. Dat is niet onze bedoeling.

Jullie hebben inderdaad zo min mogelijk bemoeienis nodig, maar jullie hebben wel veel hulp nodig. Er zijn nieuwe vaardigheden die jullie moeten ontwikkelen en een nieuwe begrippenkader dat jullie moeten verwerven. Zelfs als een goedgezinde gemeenschap, naar jullie wereld zou komen, zou zij toch zo’n invloed en zo’n impact op jullie hebben dat jullie afhankelijk van hen zouden worden en niet jullie eigen kracht, jullie eigen macht en jullie onafhankelijkheid zouden ontwikkelen. Jullie zouden zo afhankelijk zijn van hun technologie en van hun intelligentie, dat zij niet in staat zouden zijn te vertrekken. En sterker nog, hun komst hier zou jullie zelfs nog kwetsbaarder maken voor inmenging in de toekomst. Want jullie zouden snakken naar hun technologie, en jullie zouden langs de handelsroutes van de Grotere Gemeenschap willen reizen. Maar jullie zouden niet voorbereid en niet verstandig zijn.

Daarom zijn jullie toekomstige vrienden niet hier. Daarom komen zij jullie niet helpen. Want jullie zouden niet sterk worden als zij dat wel deden. Jullie zouden met hen om willen gaan, jullie zouden bondgenootschappen met hen willen sluiten, maar jullie zouden zo zwak zijn dat jullie jezelf niet zouden kunnen beschermen. In wezen zouden jullie een deel van hun cultuur worden en dat willen zij niet.

Misschien zijn veel mensen niet in staat te begrijpen wat wij hier zeggen, maar op den duur zal het duidelijk worden en jullie zullen de wijsheid en de noodzaak ervan inzien. Op dit moment zijn jullie veel te fragiel, te verward en te conflictueus om sterke bondgenootschappen te vormen, zelfs met diegenen die jullie toekomstige vrienden zouden kunnen worden. De mensheid kan nu nog niet met één stem spreken en dus zijn jullie vatbaar voor interventie en manipulatie van buitenaf.

Als de realiteit van de Grotere Gemeenschap meer bekend wordt binnen jullie wereld en als onze boodschap genoeg mensen kan bereiken, dan  zullen steeds meer mensen het erover eens zijn dat de mensheid voor een groot probleem staat. Dit zou een nieuwe basis kunnen creëren voor samenwerking en eensgezindheid. Want welk mogelijk voordeel zou een natie in jullie wereld kunnen hebben ten opzichte van een andere als heel de wereld bedreigd wordt door de Interventie? En wie zou streven naar individuele macht in een leefwereld waar buitenaardse krachten ingrijpen? Als jullie echte vrijheid willen hebben in jullie wereld, dan moet zij gedeeld worden. Zij moet erkend en gekend worden. Zij kan geen voorrecht zijn voor enkelen want dan zal zij niet echt krachtig zijn.

Wij begrijpen van de Ongezienen dat er nu al mensen zijn die naar wereldheerschappij streven omdat zij geloven dat zij de zegen en steun van de bezoekers hebben. De bezoekers hebben hen verzekerd dat zij gesteund zullen worden bij het streven naar macht. Maar wat anders geven zij weg dan de sleutels tot hun eigen vrijheid en de vrijheid van hun wereld? Zij zijn onkundig en onverstandig. Zij zijn niet in staat hun fout in te zien.

Wij hebben eveneens begrepen dat er mensen zijn die geloven dat de bezoekers een spirituele renaissance en een nieuwe hoop voor de mensheid vertegenwoordigen, maar hoe kunnen ze dat weten, zij die niets weten van de Grotere Gemeenschap? Het is hun hoop en hun verlangen dat het zo is en de bezoekers komen aan zulke wensen tegemoet, om voor de hand liggende redenen.

Wat wij hier zeggen is dat er in de wereld niets  gaat boven echte vrijheid, echte kracht en echte eenheid. Wij stellen onze boodschap voor iedereen beschikbaar, en wij vertrouwen erop dat onze woorden ontvangen en serieus afgewogen kunnen worden. Wij hebben echter geen controle over jullie reactie. En door bijgelovigheid en angst in de wereld zou onze boodschap voor velen onbereikbaar kunnen worden. Maar de belofte is er nog steeds. Als we jullie meer zouden willen geven zouden wij jullie wereld over moeten nemen, maar dat willen we niet. Daarom geven wij alles wat we kunnen geven zonder daarbij in te grijpen in jullie aangelegenheden. Maar toch zijn er velen die bemoeienis wensen . Zij willen door iemand anders gered of uit de nood geholpen worden. Zij vertrouwen niet op de kansen voor de mensheid. Zij geloven niet in de inherente vermogens en capaciteiten van de mensheid. Zij zullen bereidwillig hun vrijheid opgeven. Zij zullen geloven wat de bezoekers hen vertellen. En zij zullen hun nieuwe meesters dienen denkend dat wat ze krijgen hun eigen bevrijding is.

Vrijheid is een kostbare zaak in de Grotere Gemeenschap. Vergeet dit nooit. Jullie vrijheid, onze vrijheid. En wat is vrijheid anders dan de mogelijkheid om Kennis, de realiteit die de Schepper jullie gegeven heeft, te volgen en om Kennis onder woorden te brengen en om bij te dragen aan Kennis in al haar uitingsvormen.

Jullie bezoekers hebben deze vrijheid niet. Zij is onbekend bij hen. Zij kijken naar de chaos in jullie wereld en zij geloven dat de orde die zij hier zullen opleggen, verlossend voor jullie zal zijn en jullie zal redden van jullie eigen zelfvernietiging. Dit is alles wat zij kunnen geven, want dit is alles wat zij hebben. En zij zullen jullie gebruiken, maar dat zien zij niet als ongepast, want zij worden zelf gebruikt en kennen geen alternatief hiervoor. Hun programmering, hun conditionering, is zo totaal dat een poging om hen te bereiken op het niveau van hun diepere spiritualiteit bijna onmogelijk is. Jullie hebben de kracht niet om dit te doen. Jullie zouden zoveel sterker moeten zijn dan jullie op dit moment zijn om een verlossende invloed te hebben op jullie bezoekers. Maar toch is hun conformiteit niet zo ongebruikelijk in de Grotere Gemeenschap. Zij is heel gewoon bij grote collectieven, waar conformiteit en volgzaamheid essentieel zijn voor een effectief functioneren, met name als zij grote gebieden in de ruimte bestrijken.

Kijk daarom niet naar de Grotere Gemeenschap met angst, maar met objectiviteit. De toestanden die wij beschrijven bestaan reeds binnen jullie wereld. Jullie kunnen deze zaken begrijpen. Manipulatie is bekend bij jullie. Invloed is bekend bij jullie. Jullie zijn het alleen niet op zo’n grote schaal tegengekomen, evenmin hebben jullie ooit moeten concurreren met andere intelligente levensvormen. Als gevolg daarvan bezitten jullie nog niet de vaardigheden hiervoor.

Wij praten over Kennis omdat dat jullie grootste talent is. Ongeacht welke technologie jullie mettertijd ontwikkelen is Kennis jullie grootste belofte. Jullie lopen ver achter bij de bezoekers met jullie technologische ontwikkeling, dus moeten jullie vertrouwen op Kennis. Zij is de grootste kracht in het universum en jullie bezoekers gebruiken haar niet. Zij is jullie enige hoop. Daarom onderwijst de Lering van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap de Weg van Kennis, biedt zij de Stappen naar Kennis aan en onderwijst zij Wijsheid en Inzicht uit de Grotere Gemeenschap. Zonder deze voorbereiding zouden jullie niet de vaardigheid of het perspectief hebben om jullie dilemma te begrijpen en er efficiënt op te reageren. Het is te groot. Het is te nieuw. En jullie zijn niet aangepast aan deze nieuwe omstandigheden.

De invloed van de bezoekers neemt elke dag toe. Iedere persoon die dit kan horen, voelen en weten moet De Weg van Kennis leren, De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Dit is een oproep. Het is een geschenk. Het is een uitdaging.

 

Onder meer aangename omstandigheden, tja, lijkt de nood misschien niet zo hoog. Maar de nood is gigantisch, want er is geen  bescherming, er is geen mogelijkheid om je te verstoppen, er is geen schuilplaats in de wereld die veilig is voor de buitenaardse aanwezigheid hier. Daarom zijn er maar twee keuzes: jullie kunnen je schikken of jullie kunnen gaan staan voor jullie vrijheid.

Dit is de grote beslissing waar iedere persoon voor staat. Dit is het grote keerpunt. Je kunt niet onbenullig doen in de Grotere Gemeenschap. Het is een te veeleisende leefwereld. Het vraagt uitmuntende eigenschappen, en betrokkenheid. Jullie wereld is te waardevol. De hulpbronnen hier worden begeerd door anderen. De strategische positie van jullie wereld wordt hoog aangeslagen. Zelfs als jullie in een veraf gelegen wereld, ver verwijderd van een handelsroute, ver verwijderd van alle commerciële verplichtingen zouden leven, zouden jullie uiteindelijk door iemand ontdekt worden. Dit uiteindelijk is nu voor jullie gekomen. En het is al een tijdje bezig.

Vat moed. Het is tijd voor moed, niet voor ambivalentie. De ernst van de situatie  waar jullie voor staan onderschrijft alleen maar de belangrijkheid van jullie leven en jullie repliek en het belang van het onderricht dat op dit moment in de wereld gegeven wordt. Dit is niet alleen voor jullie geestelijke vorming en vooruitgang. Het is er ook voor jullie bescherming en jullie voortbestaan.