Tweede Briefing: De Vereisten voor Vrijheid in het Universum

Er zijn drie eisen waaraan alle naties moeten voldoen als zij hun vrijheid en zelfbeschikking in de Grotere Gemeenschap willen realiseren en behouden. Dit geldt voor zowel naties die leven in dichtbevolkte regio’s in de ruimte, zoals het geval is met jullie wereld, als voor naties die leven in afgelegen regio’s, of zelfs in niet in kaart gebrachte territoria waar contact met andere rassen zeer zeldzaam en zeer gevaarlijk kan zijn. De wereld is aan de mensheid gegeven als haar wereld van oorsprong, als haar woonplaats en als een schitterende omgeving waarin de mensheid zich zou kunnen ontwikkelen en haar beschavingen zou kunnen opbouwen en de lessen van vrede en samenwerking zou kunnen leren, zowel op grond van principe als door middel van fouten.

Denk nooit dat deze wereld eigendom is van iemand anders, dat een ander ras in het universum recht heeft op deze wereld of een speciaal voorrecht om deze wereld te mogen bezoeken of om aanspraak te kunnen maken op het bezit van deze wereld of op auteurschap van de menselijke evolutie.

Er zijn drie eisen waaraan alle naties moeten voldoen als zij hun vrijheid en zelfbeschikking in de Grotere Gemeenschap willen realiseren en behouden.

Dit is jullie planeet van oorsprong. Ze is jullie gegeven door de Schepper van het universum in de hoop en het verlangen dat jullie hier zouden gedijen en deze wereld in stand zouden houden als de kostbare bron die zij is. Ze is gegeven zodat ze jullie door jullie moeilijke ontwikkelingsfasen heen zou kunnen dragen en jullie kan steunen als jullie opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar zulke biologisch diverse werelden zeldzaam zijn.

De drie eisen zijn eenheid, zelfvoorziening en uiterste discretie. We zullen jullie over elk hiervan meer informatie geven zodat jullie beter begrijpen waarom ze zo belangrijk zijn en wat ze echt betekenen en wat ervoor nodig is.

Eenheid in jullie wereld betekent niet dat iedereen hetzelfde is, hetzelfde denkt of zich op dezelfde manier gedraagt. Ze kan de diversiteit van wereldculturen die de wereld nu kent onderbrengen. Maar er moet een eenheid van doel zijn, een gemeenschappelijk doel om de hulpbronnen van de wereld te beschermen en een grens naar de ruimte in te stellen waarbij alle naties met elkaar samenwerken, niet alleen in het belang van hun nationale veiligheid, maar voor de veiligheid van de hele wereld. Dit zal uiteraard een ongekende samenwerking vereisen tussen jullie naties en regeringen. Met behulp van een Grotere Gemeenschaps-educatie en -bewustzijn is deze grootse prestatie mogelijk.

Jullie moeten jullie blik naar de hemel richten. Jullie hebben geen verdediging tegen leven van buitenaf dat hier binnendringt. Jullie hebben geen vaardigheden om vriend van vijand te onderscheiden of om een concurrent te herkennen. Jullie zijn geobsedeerd door de behoeften van jullie natie en jullie moeilijkheden met andere naties.

Jullie hebben deze eenheid ook nodig om de slinkende hulpbronnen van jullie wereld en de enorme en gevaarlijke consequenties voor de menselijke familie het hoofd te bieden. Dit omvat ook de milieuschade die jullie hebben veroorzaakt in jullie wereld – de schade aan jullie klimaatsystemen, jullie water en andere leven-schenkende hulpbronnen die de mensheid gedurende haar lange en langzame evolutie hebben gevoed en in leven hebben gehouden.

Menselijke eenheid zal niet het gevolg zijn van ideologie maar van noodzaak, want het zal misgaan met jullie als jullie verdeeld zijn en geconfronteerd worden met de grote verandering in jullie wereld, en het zal verkeerd aflopen met jullie als jullie geconfronteerd worden met de Grotere Gemeenschap als jullie deze eenheid van wil en doel niet kunnen bewerkstelligen. Alle vrije naties in het universum moeten deze eenheid van wil en doel bewerkstelligen, zeker betreffende het gebruik van hun thuis-werelden en hun bewustzijn en benadering van de Grotere Gemeenschap. Deze noodzaak is dus universeel.

Jullie evolutie is altijd gericht geweest op een grotere eenheid en samenwerking, maar nu moet zij een volwassener fase ingaan. Want geen enkele natie zal bloeien en vrij blijven als andere naties in jullie wereld onder buitenaardse invloed komen te staan – invloed die menselijk conflict zal aanmoedigen om de aanwezige aardse mogendheden en de kracht van de menselijke familie te verzwakken, door haar te versplinteren en ontvankelijker te maken voor beïnvloeding, voor buitenaardse manipulatie en de noodzaak aan buitenaardse technologie.

Jullie eenheid moet een eenheid van doel zijn gebaseerd op een groter bewustzijn van jullie kwetsbaarheid voor de ruimte en de fundamentele noodzaak een duurzaam gebruik van jullie wereld en haar vitale maar beperkte hulpbronnen te realiseren. Jullie moeten niet denken dat jullie de Grotere Gemeenschap binnen kunnen gaan en daar kunnen halen wat je maar wilt. Want de Grotere Gemeenschap waarin jullie leven en waarmee jullie geconfronteerd worden is eigendom van anderen die veel machtiger zijn dan jullie. Jullie oorlogszuchtige aard en neigingen moeten dus gestopt worden als jullie deze eenheid van doel en de wil en de kracht om buitenaardse interventie en beïnvloeding te weerstaan willen bereiken.

Menselijke eenheid kan misschien slechts gesmeed worden door een grote beproeving, want er is te veel verdeeldheid in doel en bedoelingen in jullie wereld voor naties om zo’n essentiële gemeenschappelijke basis te kunnen leggen. Het zal noodzaak zijn die jullie ertoe zal drijven om dit voor elkaar te krijgen, als jullie het ooit willen. Het zal een onontkoombare en niet aflatende noodzaak zijn die de mensheid ertoe zal brengen zich te verenigen voor haar eigen verdediging – verdediging tegen ineenstorting van binnenuit en inmenging van buitenaf.

In jullie naties en culturen moet deze eenheid van doel er komen, anders zullen de enorme middelen en talenten van de mensheid niet aangesproken worden om haar grote ecologische uitdagingen aan te gaan of de moeilijkheden van de opkomst in een Grotere Gemeenschap van leven het hoofd te bieden.

De toekomst van de mensheid in het universum zal niet alleen in hoge mate door buitenaardse beïnvloeding of inmenging bepaald worden, maar ook door jullie vermogen om een duurzaam gebruik van de wereld te realiseren. Hier zal de mensheid een volwassener fase van haar ontwikkeling moeten ingaan. Jullie zullen niet op groei en expansie kunnen focussen, want jullie hulpbronnen zullen jullie expansie en jullie groei inperken en het universum zal niet toestaan dat jullie naar buiten toe uitbreiden en uit andere werelden buiten dit zonnestelsel gaan halen wat jullie nodig hebben.

Naties die zich bewust zijn van jullie aanwezigheid, maar die zich niet mengen in jullie wereld, zullen jullie invloedssfeer respecteren als deze alleen binnen dit zonnestelsel gesitueerd is. Maar daarbuiten zal elke inbreuk in de ruimte of in de territoria of werelden die geregeerd worden door anderen of die in hun bezit zijn, intensief worden bestreden.

Jullie hebben nu grenzen en beperkingen en dit is een nieuwe ervaring voor jullie, want jullie hebben zo lang kunnen groeien en uitbreiden. Maar hier zijn grenzen aan. Jullie wereld zal jullie beperken en de Grotere Gemeenschap zal jullie beperken. Het is de mensheid niet bekend dat grote rijken in het universum zeldzaam zijn en de neiging hebben zeer instabiel te zijn, niet in staat om zichzelf gedurende lange periodes te bevoorraden en zichzelf in stand te houden. Ze storten ofwel ineen aan hun buitengrenzen, of, vanwege hun instabiliteit, in hun kern. Het zijn kleinere naties en netwerken van naties die in staat zijn geweest om onderling langdurige stabiliteit te realiseren door middel van zeer strikt gehandhaafde regels voor handel en commercie en door het bereiken van een grotere consensus omtrent wederzijds welzijn en stabiliteit.

Jullie opvattingen over groei en expansie zullen daarom moeten veranderen. Want jullie kunnen de Aarde niet plunderen zonder jezelf in staat van verwoesting te brengen, een staat die gemakkelijk overgenomen kan worden door anderen in het universum. Hoewel het in deze regio van de ruimte niet toegestaan is jullie wereld regelrecht te veroveren zijn andere naties vrij om tussenbeide te komen op twee voorwaarden: ten eerste: als het lijkt voor anderen of de inheemse volkeren van jullie wereld een interventie verwelkomen en zich er niet tegen verzetten; en ten tweede: als de mensheid in een waarlijk ontredderde en verpauperde toestand zou vervallen. Als deze tweede situatie zich voordoet zou het andere naties vrij staan om de wereld voor zichzelf te komen innemen en de mensheid als middel voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Het zijn deze twee voorwaarden die interventie in deze regio van de ruimte toelaten. Omdat jullie in een dichtbevolkt deel van het universum leven is verovering niet toegestaan. Want pogingen tot veroveren leiden tot instabiliteit en conflict, en instabiliteit en conflict worden tegengegaan door netwerken van machtige naties die ten koste van alles stabiliteit en veiligheid willen handhaven, zelfs ten koste van hun eigen vrijheid. Overgaan naar een stabielere en duurzamere toestand moet door alle werelden in het universum op een bepaald punt in hun ontwikkeling nagestreefd worden.

Daarom is oorlog in het universum, zoals jullie het je voorstellen, zeer, zeer zeldzaam. Het kan zich voordoen in niet in kaart gebrachte regio’s waar twee vijandelijke naties vechten om de restanten van een wereld of om een aantal hulpbronnen waaraan zij beide waarde hechten. Maar in hoogontwikkelde delen van de ruimte zijn dergelijke conflicten niet toegestaan. Hier moeten de exploratie en exploitatie van hulpbronnen onder bepaalde omstandigheden plaatsvinden die geen oorlog, conflict of instabiliteit tussen de in die regio’s wonende naties kunnen veroorzaken.

In deze zin is de Grotere Gemeenschap een andere omgeving dan jullie gewend zijn. Ze heeft een duurzame toestand bereikt, althans in jullie regio van de ruimte, met betrekking tot die naties die jullie zullen ontmoeten. In niet in kaart gebrachte regio’s kan het veel instabieler zijn en kunnen conflicten op dramatische wijze tot uitbarsting komen. Maar uiteindelijk beseffen naties dat oorlog en conflict hulpbronnen vernietigen, en het zijn juist hulpbronnen die zij moeten aanwinnen en bewaren. Dus wordt er naar andere manieren gezocht om elkaar te beïnvloeden, zonder geweld te gebruiken. Daarom zijn de krachten van beïnvloeding en waarneming in vele regio’s van het universum tot op grote hoogte ontwikkeld. Wij kennen weinig uitzonderingen hierop in zeer dichtbevolkte regio’s.

Als naties zich eenmaal realiseren dat ze elkaar niet kunnen bestrijden zonder verliezen over en weer zullen ze samenwerkingsovereenkomsten sluiten en zullen ze deze overeenkomsten zeer strikt en gedurende lange tijd handhaven. Dit zijn de voorwaarden waarmee jullie te maken krijgen als je met jullie lokale universum in contact komt. Daarom worden jullie roekeloosheid, agressiviteit en jullie gebruik van geweld met zoveel minachting en bezorgdheid bekeken door gevestigde naties in jullie regio. Hier zal het jullie niet toegestaan worden een dergelijke agressie uit te oefenen buiten jullie zonnestelsel. Deze terughoudendheid tussen gevestigde naties dient ervoor om agressie onder controle te houden en de verspreiding van oorlog en conflict te beperken. Dit heeft zijn effectiviteit in het universum bewezen en dus wordt het in praktijk gebracht.

Jullie eenheid hier geeft jullie kracht en respect in de ogen van anderen. Andere naties zullen veel minder snel geneigd zijn jullie te overtuigen met ongepaste middelen of zelfs met middelen die zijn toegestaan binnen de wetten van deze regio als ze te maken krijgen met een verenigd en onderscheidend ras. Als de menselijke familie een dergelijke eenheid van doelgerichtheid kan bewerkstelligen en een grotere scholing kan krijgen over het leven in het universum, die wij jullie door middel van deze Briefings verschaffen, dan zal elke poging tot interventie of beïnvloeding hier veel moeilijker zijn. Maar zoals het nu is, staan jullie met je rug naar de ruimte. Jullie letten niet op. Jullie kijken niet. En wie van jullie wel kijkt, kijkt vaak onder invloed van zijn eigen verlangens en voorkeuren, zonder de vereiste helderheid van visie.

In een meer verenigde toestand zullen jullie je hulpbronnen behouden en die gelijkelijk verdelen omdat jullie je gerealiseerd hebben dat jullie een toestand van stabiliteit en veiligheid moeten bewerkstelligen. Wat andere naties in het universum bewerkstelligd hebben om vrede en rust te handhaven is wat de mensheid voor elkaar zal moeten krijgen in jullie eigen wereld. Het is een keuze van fundamenteel belang. Het is de belangrijkste keuze die jullie moeten maken en die zal herhaaldelijk gemaakt moeten worden – kiezen voor oorlog en conflict of overeenstemming en samenwerking.

Jullie slinkende hulpbronnen zullen jullie in dit opzicht helpen, want als een natie in jullie wereld agressief en vijandig wil blijven kan de rest van de wereld haar de hulpbronnen ontzeggen. Dit is wat er in de Grotere Gemeenschap gebeurt als een natie agressief en vijandig wordt, probeert andere naties te domineren of te overweldigen, verovering van grondgebied nastreeft of probeert haar concurrenten uit te schakelen. Een dergelijke natie zal te maken krijgen met een verenigd verzet van alle anderen die betrokken zijn bij hun handelsnetwerken. Dit heeft een groot deel van de conflicten in het universum op effectieve wijze geëlimineerd.

Het is dus noodzaak die dwingt tot een dergelijke samenwerking. Maar de mensheid heeft dergelijke afspraken nog niet gemaakt, want ze heeft nog niet onder ogen hoeven zien wat alle vooruitstrevende naties in het universum onder ogen moeten zien, en dat is de uitputting van hun hulpbronnen.

Het is uitputting van hulpbronnen die de mogelijkheid in zich draagt een grotere eenheid te smeden onder jullie volkeren. Maar uitputting van hulpbronnen kan ook tot concurrentie, conflict en oorlog leiden. Er zijn vele naties waarvan we weten of waarover we gehoord hebben die zichzelf op de drempel van de Grotere Gemeenschap vernietigd hebben – met hun strijd om wie de baas zal zijn, wie rijkdom en voorrang zal hebben in hun eigen werelden.

Een ras moet vroeg of laat één worden. Dat kan gerealiseerd worden door onderwerping en overheersing of door overeenstemming en wijsheid. Dit is ook een fundamentele keuze. Helaas hebben de meeste naties die we kennen en zeker de meeste naties in deze regio van de ruimte gekozen voor de eerste optie, gekozen voor onderwerping en dominantie van hun volkeren om eenheid van doel tot stand te brengen en afvalligheid uit te roeien. Vrije naties, die zeer zeldzaam zijn in het universum, hebben gekozen voor overeenstemming en wijsheid als hun allerhoogste noodzaak en nadruk.

Geconfronteerd met het slinken van jullie hulpbronnen en het verwoesten van jullie wereld zal de mensheid zowel deze beslissing moeten nemen als wat voor soort eenheid ze wil realiseren. Als jullie geen eenheid tot stand brengen zullen jullie eenvoudig de resterende hulpbronnen vernietigen en de mogelijkheid voor de mensheid om in deze wereld te kunnen leven in hoge mate beperken.

Andere rassen willen dit niet zien gebeuren en dus ligt de nadruk bij hun interventie deels op het voorkómen van de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving die zij veel waardevoller vinden dan de menselijke aanwezigheid hier. Toch moeten jullie begrijpen dat die rassen die strijden om de toegang tot deze wereld de menselijke familie niet willen vernietigen, want zij hebben jullie nodig als schakels om in deze wereld te werken. Ze zijn niet in staat binnen deze wereld te leven, in de leefomgeving ervan, en de biologische gevaren van haar ontelbare organismen het hoofd te bieden. Rassen die in steriele omgevingen zijn geëvolueerd kunnen niet leven in werelden zoals die van jullie zonder immens gevaar en zonder het enorme risico dat ze zichzelf maar ook hun thuis-werelden besmetten met vreemde biologische stoffen waartegen ze geen immuniteit hebben opgebouwd en waarvoor ze nog geen medicijnen ontwikkeld hebben om dat tegen te gaan.

Daarom is de mensheid waardevol voor rassen die hier ingrijpen – waardevol als arbeidskrachten die in de wereld kunnen werken ten voordele van vreemde mogendheden. Maar dit voordeel zal niet voor jullie zijn en mochten jullie je vrijheid verliezen aan interventie en beïnvloeding van buitenaf dan zou het leven dat zo gecreëerd werd waarlijk tragisch en betreurenswaardig zijn.

In de Grotere Gemeenschap zijn alle vooruitstrevende naties geconfronteerd met het probleem van uitputting van grondstoffen. Dientengevolge is de hoogste prioriteit komen te liggen op het verkrijgen van grondstoffen en de stabiliteit en de houdbaarheid daarvan. Naties die over geavanceerde technologie beschikken waarvoor grondstoffen uit vreemde oorden nodig zijn worden uiterst afhankelijk van het behoud van toegang tot deze grondstoffen en van het aanknopen van vreedzame diplomatieke betrekkingen met diegenen die deze leveren.

Hier maakt geavanceerde technologie je nog kwetsbaarder voor buitenaardse overtuiging en controle. Als je zeldzame elementen nodig hebt die je alleen maar kunt vinden in verafgelegen regio’s of die alleen in bezit zijn van bepaalde rassen moet je je aanpassen aan hun behoeften, eisen en voorkeuren om het voorrecht te hebben dergelijke middelen te mogen ontvangen. De concurrentie om deze middelen zou zeer fel zijn. Dit maakt elke natie met zulke behoeften kwetsbaar en met een groot risico op instabiliteit en zelfs ineenstorting. Als de technologie en de structuur van een samenleving afhankelijk zijn van buitenaardse productie en middelen, dan is zij kwetsbaar.

Het is deze kwetsbaarheid die de mensheid moet proberen te vermijden. Wees niet zo dwaas geschenken te accepteren van hen die jullie wereld bezoeken. Laat je niet omverpraten dat jullie deze buitenaardse technologie voor je eigen welzijn moet hebben. Als jullie zulke zaken toch accepteren zullen jullie kwetsbaar worden. Omdat je nu niet in staat bent voor jezelf te zorgen zullen jullie moeten voldoen aan de voorwaarden van hen die jullie leveranciers zijn geworden.

Hier raken vrijheid en zelfvoorziening met elkaar verweven. Als je niet zelfvoorzienend bent zijn jullie niet vrij. Zelfs als jullie van anderen toegang zouden kunnen verkrijgen tot die middelen waaraan jullie gewend zijn geraakt en waarop jullie de infrastructuur van jullie nieuwe samenleving hebben opgebouwd zouden jullie je vrijheid verliezen. Jullie zouden elke zeggenschap verliezen die jullie hebben over hoe je met anderen moet omgaan en wat de voorwaarden van die omgang zullen zijn.

Dit is een essentieel begrip dat jullie moeten hebben in de benadering van de Grotere Gemeenschap. Accepteer geen leuke hebbedingetjes uit de ruimte want jullie zullen jullie vrijheid gaandeweg verliezen. In dit opzicht zullen zij die zich met jullie wereld bemoeien niet iets echt belangrijks geven aan de mensheid. Ze proberen afhankelijkheid en verslaving te creëren. Dit geeft hen zelfs met hun geringe aantallen macht en zeggenschap over een veel grotere menselijke familie die niets vermoedt en gemakkelijk overreed kan worden.

De introductie van nieuwe krachtbronnen in jullie wereld zou jullie afhankelijk maken van hen die hier zijn om te profiteren van de wereld voor hun eigen doeleinden. De mensheid heeft nog niet de eenheid bereikt om haar technologie te gebruiken voor geheel heilzame doeleinden. Jullie hebben nu niet nóg krachtiger wapens nodig. Jullie hebben niet meer destructieve wapens nodig. Wapengebruik is in de ruimte zeer beperkt. Dat is niet hoe je voordeel of bescherming krijgt in de Grotere Gemeenschap. Dit te leren is een rijpere fase van de evolutie van de mensheid. Hier zijn het overreding en waarneming, vrijheid en een diepere Kennis die jullie welzijn zal verzekeren, niet het gebruik van geweld.

Naties in jullie regio hebben veiligheidstroepen en kunnen gezamenlijk een grote militaire macht bijeenbrengen, maar dit is alleen ter wederzijdse verdediging van hun handelsnetwerken. Ze hebben zich gerealiseerd dat ze elkaar niet met geweld kunnen overvallen en dus proberen ze elkaar door overtuiging en gedachten te beïnvloeden. Dit is een volwassener gebruik van macht in het universum en een nieuwe leerdrempel voor de mensheid.

Jullie roekeloos gebruik van de hulpbronnen van jullie wereld en jullie vertrouwen in technologie om jullie van de consequenties ervan te redden zijn twee zeer dwaze en schadelijke bezigheden. Jullie zullen jezelf in stand moeten houden met wat jullie binnen deze wereld hebben als jullie vrij willen blijven. Zelfs jullie bondgenoten in het universum zullen niet in staat zijn jullie van veraf te onderhouden omdat ze deze capaciteiten niet hebben. Ze zullen jullie niet verleiden afhankelijk te worden van hun technologie of buitenaardse bestuur omdat zij vrije naties vertegenwoordigen en niet die naties die proberen te profiteren van zwakkere en die uit te buiten, zoals die van jullie.

Jullie moeten jullie wereld zien als jullie opslagplaats voor voedsel, water en energie en voor alle dingen die jullie zowel nu als in de toekomst nodig hebben. Als jullie deze uitputten zullen jullie achteruitgaan en alle vooruitgang die jullie geboekt hebben tenietdoen. Zelfs jullie technologisch potentieel zal niet gerealiseerd kunnen worden in het geval van zo’n grote sociale desintegratie. Dit zou jullie kwetsbaar maken voor een van de grote kansen die anderen hebben op een zwak en falend ras, een kans die in de Grotere Gemeenschap is toegestaan. Die kans wordt gezien als het redden van de hulpbronnen van een planeet van de overexploitatie van haar inheemse ras, wat toelaatbaar is gegeven de ethiek en de omgangsregels die bestaan in dit deel van de Melkweg.

Wij willen niet de onderwerping of ondergang van de mensheid promoten maar juist haar kracht, haar eenheid en de invulling van haar grote potentieel in het universum. Maar bepaalde dingen moeten begrepen worden. Technologie alleen zal jullie niet redden van uitputting van hulpbronnen, en uitputting van hulpbronnen zal jullie technologie tenietdoen. Jullie moeten door tijd, consensus en samenwerking een duurzaam gebruik van jullie wereld tot stand brengen – met behoud van haar biologische diversiteit, de kwaliteit van haar lucht, wateren, bodem en land.

Tegenspoed zal jullie helpen om dit te aanvaarden en de noodzaak ervan in te zien. Maar tegenspoed kan jullie ook uitschakelen doordat vernietigende krachten in beweging gezet worden die zeer moeilijk te stoppen zouden zijn.

Jullie bondgenoten in het universum zijn hier zeer bezorgd over. Gezien jullie uitzendingen de ruimte in hebben ze het potentieel hier gezien. Ze kennen het pad dat de meeste rassen volgen als ze de hulpbronnen van hun werelden uitputten, de onvermijdelijke gevolgen van deze uitputting en het daaruit voortvloeiende verlies van hun soevereiniteit en controle aan andere naties. Dit is het pad dat de meeste naties hebben gekozen. De gevolgen zijn voorspelbaar en grotendeels hetzelfde.

Op dit moment beschouwen grotere mogendheden in het universum die zich van jullie bewust zijn jullie als roekeloos en destructief. Hoewel zij zelf niet in jullie wereld ingrijpen zullen zij andere onafhankelijke commerciële groeperingen toestaan hier toegang te verkrijgen. Mocht die toegang gerealiseerd en voltooid zijn en mocht de macht van het gezag van de menselijke familie overgeheveld zijn naar anderen, dan zullen de grotere mogendheden binnenkomen om te profiteren van de situatie.

Veel hangt af van jullie begrip en waarneming en van de zelfvoorziening die jullie in jullie wereld tot stand kunnen brengen en in stand kunnen houden. Als jullie volkeren ermee instemmen eenvoudig te leven, hulpbronnen te delen en jullie bevolking op ethische wijze te beperken zullen jullie in staat zijn een grotere stabiliteit en zelfvoorziening tot stand te brengen. Dan zullen de grotere mogendheden in jullie regio niet met hetzelfde verlangen naar interventie naar jullie kijken, maar zullen ze jullie moeten respecteren als een verenigd volk dat niet veroverd mag worden door het gebruik van subtiele krachten.

Eenheid geeft jullie kracht maar ook respect in de Grotere Gemeenschap. Hoewel de pogingen om jullie binnen de netwerken te integreren steeds door zullen gaan en overtuigend zullen zijn zal het niet aannemelijk zijn dat geprobeerd zal worden in te grijpen zoals het vandaag de dag in de wereld gebeurt. Maar in jullie verdeelde en conflictueuze staat is een dergelijke interventie al gaande en boekt ze vooruitgang. Ze zal proberen met menselijke deelname en steun het gezag van de wereld over te hevelen naar buitenaardse mogendheden. Ze zal proberen de menselijke familie te gebruiken. Ze zal proberen door de inzet van menselijke arbeid en samenwerking de grote voordelen te verkrijgen die deze wereld biedt met haar uitgebreide biologische hulpbronnen

Het is ons via jullie uitzendingen en door onze eigen observatie van jullie wereld bekend dat sommige mensen denken dat andere rassen gemakkelijk naar de wereld kunnen komen om een kolonie te stichten en zichzelf hier te vestigen met behulp van hun geavanceerde technologie. Maar vanwege het biologische risico dat jullie wereld schept voor de bezoekers is dit niet makkelijk om te doen en is nog nooit tot een succesvol einde gebracht. Eigenlijk heeft jullie wereld de macht om hele rassen in jullie lokale universum te besmetten en te vernietigen vanwege de aanwezigheid en de diversiteit van haar biologische stoffen. Andere rassen hebben hun werelden onvruchtbaar gemaakt en in vele gevallen beroofd van bijna alle inheemse levensvormen. Ze zijn nauwelijks of niet immuun voor besmetting.

De Aarde kan dus zowel als een grote aanwinst als een immense bron van besmetting gezien worden. Alle rassen die zich bewust zijn van jullie aanwezigheid en die het belang van jullie wereld en de toestand van de mensheid erkennen zien jullie op deze beide manieren.

De derde vereiste is de noodzaak tot uiterste discretie. Om een vrij ras te kunnen zijn in een deel van de ruimte vol rassen die geen vrijheid hebben en vrijheid ook niet willen aanmoedigen moeten jullie uiterst discreet worden. Jullie moeten jezelf vestigen als een aanwezigheid die niet bedreigend is voor deze werelden. Jullie moeten je niet inlaten met handel van enige betekenis met hen. En jullie moeten hen niet toestaan jullie wereld te bezoeken en jullie gedrag nauwkeurig te onderzoeken.

De omgangsregels in deze regio van de ruimte geven jullie deze rechten als jullie een verenigde intentie en doelgerichtheid kunnen laten zien bij het vaststellen en onderhouden van jullie grenzen naar de ruimte. Krachtige naties erkennen andere krachtige naties. Ze worden niet overtuigd door andere soorten prikkels. Voor hen zijn hulpbronnen macht, en hulpbronnen staan niet alleen voor rijkdom maar ook voor overleven. Want door hun geavanceerde technologie is hun overleven nu moeilijker te handhaven en zijn hulpbronnen voor hen moeilijker te verkrijgen.

Dit is zo anders dan hoe de volkeren van de wereld dit zien. Zij denken dat de wereld er is om te plunderen, en als de wereld eenmaal geplunderd is kan het universum geplunderd worden en dan geloven ze dat ze de technologie hebben om het te plunderen. Maar je kunt het universum niet plunderen. Velen hebben het geprobeerd en geen van hen is erin geslaagd.

Jullie discretie wordt dus van cruciaal belang. Jullie zullen moeten leren hoe je met elkaar kunt communiceren zonder het uit te zenden in de ruimte. Zelfs de meest geheime betrekkingen van jullie regeringen worden in veel situaties de ruimte in gezonden en kunnen gemakkelijk waargenomen worden door hen die kennis van jullie taal en neigingen hebben opgedaan. Want de wereld is al lange tijd geobserveerd door alle mogendheden in jullie omgeving.

Zij die hier willen profiteren hebben gewacht totdat jullie een infrastructuur gebouwd hadden die zij kunnen gebruiken en nu proberen ze jullie te verleiden hen de teugels van de macht te overhandigen en jullie afhankelijk te maken van hun technologie en de bronnen van hun technologie.

Deze aanpak vergt tijd en geduld, maar dit is de manier waarop naties controle over andere naties verkrijgen. Het is bewezen de meest effectieve weg te zijn om je eigen invloed en macht uit te breiden, vooral in dichtbevolkte gebieden van het universum zoals dit.

Jullie moeten niet open zijn naar het universum. Jullie moeten jullie activiteiten, conflicten, moeilijkheden, ambities, plannen en doelen niet onthullen aan hen die jullie observeren. Jullie bondgenoten begrijpen dit, want zij hebben grote geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van hun aanwezigheid in het universum en hun omgang met andere naties. Alleen die naties die vrij zijn kunnen vrijer met elkaar omgaan, maar zelfs dan is hun omgang beperkt en moet ze nadrukkelijk beschermd worden.

Jullie weten niets af van het grote nadeel dat jullie voor jezelf veroorzaken door jullie communicatie de ruimte in te sturen. Dat is het probleem van leven aan de oppervlakte van jullie wereld, waar alles geobserveerd kan worden. Vele geavanceerde naties in het universum hebben er voor dit doel voor gekozen ondergronds te leven en sommige hebben uit noodzaak gekozen ondergronds te leven, want als het klimaatsysteem van je planeet verstoord is wordt het leven aan de oppervlakte moeilijk, zo niet onmogelijk. Ondergronds leven heeft veel voordelen. Discretie is er daar een van. Maar dat is nu niet jullie situatie, dus jullie zullen andere manieren moeten vinden om discretie te behouden.

Jullie wereld wordt in de gaten gehouden. Jullie regeringen worden in de gaten gehouden. Jullie conflicten worden in de gaten gehouden. Jullie handel en commercie worden in de gaten gehouden. Jullie neigingen worden in de gaten gehouden, zowel door jullie bondgenoten als door hen die ernaar streven jullie uit te buiten.

In de toekomst zal het ontwikkelen van deze discretie van essentieel belang worden, mochten jullie een grotere eenheid opbouwen en in staat zijn het gebruik van jullie wereld in stand te houden. Want in de natuur wordt indiscretie altijd uitgebuit. Het maakt je in de natuur altijd kwetsbaar en het universum is in wezen een natuurlijke omgeving. Er zijn grenzen aan technologie.

Er zijn grenzen aan reizen. Er zijn grenzen aan wat iemand kan doen met apparaten. Jullie hebben die grenzen nog niet bereikt, maar die zijn er wel. Er zijn oudere rassen in jullie buurt die die grenzen bereikt hebben en daarom proberen ze macht in de mentale omgeving te gebruiken en om deze macht te ontwikkelen zowel voor hun eigen verdediging als om te profiteren van elke mogelijkheid binnen hun invloedssfeer en binnen hun lokale regio in de ruimte.

Uiteindelijk zou niemand van buitenaf moeten weten wat er in jullie wereld gebeurt, zelfs niet jullie bondgenoten of potentiële vrienden. Zij zullen deze discretie respecteren. Zij zullen het verwachten en begrijpen.

Dit zal een heel andere aanpak vragen van hoe jullie leven en hoe jullie communiceren. Jazeker, de manier waarop jullie dingen uitzenden is volstrekt ongepast. Daarom zullen jullie wetenschappers die uitzendingen in het universum proberen af te luisteren niet heel veel horen omdat geen enkele geavanceerde natie op deze manier uitzendt. Er wordt discrete informatie gezonden. Er worden discrete communicatiekanalen opgezet en intensief gebruikt, maar uitzending in het algemeen wordt niet gedaan juist vanwege de redenen die wij hier beschrijven.

Derhalve voldoet de menselijke familie op dit moment niet aan de drie vereisten van vrijheid. Jullie zijn niet verenigd en lopen het risico op nog grotere verdeeldheid en conflicten tussen jullie volkeren en naties. Jullie zijn in snel tempo jullie zelfvoorziening in jullie wereld aan het vernietigen. En jullie zijn nauwelijks discreet en sturen jullie sterke en zwakke eigenschappen de ether in voor iedereen die dat maar wil zien.

Deze drie gebieden vormen dus de primaire focus voor de vooruitgang van de mensheid: het tot stand brengen van menselijke eenheid en samenwerking op basis van noodzaak; het stoppen van overmatig gebruik van de wereld en het in stand houden van haar hulpbronnen en alles wat daarvoor nodig is in termen van hoe mensen leven en met elkaar omgaan in jullie wereld; en het uitrollen van discrete communicatiekanalen – door zowel een dieper bewustzijn als door middel van technologie.