Zevende Briefing: Vragen en Antwoorden

Het verheugt ons dat we deze vragen kunnen beantwoorden, want wij weten dat ze belangrijk zijn om jullie een groter inzicht te geven. Jullie hebben dit inzicht nu nodig, want de wereld verandert en jullie toekomst en bestemming ligt open voor jullie. Het is een voorrecht voor ons deze grotere wijsheid met jullie te kunnen delen. Wij kunnen alleen maar hopen dat ze op de juiste wijze begrepen en toegepast kan worden, want zulke dingen kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden en er kunnen ernstige fouten uit voortkomen. Laten we nu beginnen.   “In welk opzicht zijn jullie anders dan die groepen die vandaag de dag in de wereld ingrijpen?”

Wij vertegenwoordigen die vrije rassen in jullie regio van de ruimte die nog steeds waarde hechten aan individuele vrijheid en die buiten de grotere commerciële handelsnetwerken zijn gebleven, die, ook al zijn ze machtig, individuele vrijheid niet eerbiedigen en de kracht van Kennis in het individu niet erkennen als een zegen en een belangrijke bron.

Wij komen hier niet om in te grijpen maar om onze wijsheid en ons perspectief te delen die de mensheid nodig heeft om met grotere zekerheid, kracht en begrip voort te gaan bij haar omgang met leven in het universum. Jullie kunnen jezelf dit onderricht niet geven. Het kan niet onderwezen worden aan jullie universiteiten of leercentra. Daarom moet het door anderen aan jullie gegeven worden die jullie aanwezigheid in het universum waarderen en niet graag zien dat jullie onder de invloed en het gezag van buitenaardse mogendheden terechtkomen.

Onze intentie is dus volkomen anders dan die van de Interventie. Onze samenlevingen zijn volkomen anders. Onze focus en wijsheid zijn volkomen anders. Als jullie kunnen begrijpen dat de mensheid zichzelf moet verenigen en haar eigen kracht en wijsheid moet verzamelen zonder buitenaardse controle, dan zullen jullie begrijpen waarom wij niet ingrijpen in de wereld, maar in plaats daarvan jullie alleen maar onze wijsheid, ons perspectief en onze leidraad bieden die jullie kunnen gebruiken of niet, al naar gelang jullie keuze.

 

“Wat wil de Interventie hier op Aarde?”

De Interventie streeft ernaar deze wereld en de volkeren van de wereld onder controle te brengen. Zij doet dit niet alleen om aan haar eigen doelen tegemoet te komen, namelijk het vergaren van rijkdom en grondstoffen, maar ook om grotere mogendheden die de Interventie heimelijk gebruiken om controle over de wereld te verkrijgen van dienst te zijn. Deze grotere mogendheden durven de wereld niet te betreden zoals de Interventie dat nu doet, maar zij gebruiken deze meer gewetenloze groepen om hun eigen doelstelling van invloed en acquisitie te realiseren.

De Interventie wil een inschikkelijke mensheid. Ze wil geen opstandige mensheid want ze zou die niet in de hand kunnen houden. De Interventie wil dat de mensheid toegeeflijk meewerkt – dat ze gelooft in haar doelen, principes en beloftes. Deze zijn natuurlijk vals en misleidend en het zou een zeer, zeer ernstige fout zijn als de mensheid deze mandaten zou opvolgen.

Jullie moeten dus begrijpen dat jullie nu concurrentie hebben vanuit het universum – concurrentie omwille van de waarde en de grondstoffen van deze wereld, haar strategische positie en die dingen die heimelijk verborgen zijn zonder dat mensen het weten, die van onmetelijke waarde zijn voor die rassen in het universum die ervan op de hoogte zijn.

Van nu af aan zullen jullie jullie wereld moeten verdedigen tegen interventie en overreding die zeer krachtig en zeer invloedrijk kunnen zijn. De uitoefening van deze krachten in onze werelden is zeer nadelig geweest voor onze volkeren en we moesten vechten en worstelen om onze vrijheid terug te winnen en deze invloeden af te wenden en ze buiten onze districten te houden. Het is de prijs in het universum waar vrijheid zeldzaam is.

Vrijheid vereist waakzaamheid. Vrijheid vereist grote zorgvuldigheid en een groot onderscheidingsvermogen. De mensheid moet deze vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen als ze wil overleven in een divers en invloedrijk universum, als ze vrij en autonoom wil blijven te midden van de aanwezigheid van andere krachtige mogendheden.

 

“Zijn er bezoekers bij die heilzaam zijn voor de mensheid?”

Niemand van hen die jullie wereld nu bezoekt of dat onlangs heeft gedaan is heilzaam voor de mensheid. Zij vertegenwoordigen allemaal concurrerende groeperingen die strijden om macht en invloed hier. Ze maken allemaal deel uit van de Interventie, die uit meer dan één ras bestaat. Als jullie jullie situatie diepgaander konden begrijpen zouden jullie erkennen dat interventie in elke vorm schadelijk is voor de mensheid en dat zo’n interventie uitgevoerd wordt uit eigenbelang om controle en heerschappij te verkrijgen.

Geen enkele ware bondgenoot van de mensheid zou in de wereld zijn om te proberen het menselijk bewustzijn te manipuleren, het menselijk gedrag te reguleren, het menselijk lot in de richting van haar eigen doeleinden te sturen.

Dus jullie staan voor een overduidelijke situatie. Jullie worden niet belast met te proberen vriend van vijand te onderscheiden onder hen die ingrijpen in de wereld. Dat zou heel moeilijk zijn voor jullie, gezien de krachten van overreding die op dit moment over de mensheid worden gelegd.

Jullie hebben het voordeel te staan voor een duidelijke en ondubbelzinnige situatie. Zij die jullie wereld bezoeken zijn hier om te manipuleren en te bedriegen. Zij vinden dat hun doelen juist zijn en dat zij beter dan jullie de mensheid op de juiste manier kunnen aansturen. Maar dat is volgens hun waardesysteem, dat op geen enkele manier individuele vrijheid eerbiedigt, noch waarde hecht aan de grotere kwaliteiten van de menselijke natuur en de prestaties van de mensheid.

 

 “Zal iemand uit de ruimte de mensheid komen redden?”

Er zal niemand komen om de mensheid te redden en zij die beweren voor dit doel hier te zijn vertegenwoordigen de Interventie zelf. Als de mensheid ooit sterk en zelfbepalend wil worden in het universum moet zij zichzelf redden. Wat zij nodig heeft van andere rassen in het universum is het soort wijsheid en begeleiding die wij nu verschaffen middels deze serie Briefings. Dit is wat elke andere samenleving in het universum die zich bekommert om de toekomst en vrijheid van de mensheid zou kunnen geven in een wereld waar een verdeelde mensheid met zichzelf worstelt, haar wereld leeg plundert en de drie fundamentele acties die nodig zijn voor vrijheid ondermijnt: eenheid, zelfvoorziening en discretie.

Jullie moeten niet denken dat anderen hier zullen komen om de mensheid te redden, want ze zullen hier komen om de wereld voor henzelf te redden en de mensheid zal slechts een middel zijn dat zij zullen gebruiken om hun eigen doelen te behalen. Wees niet dwaas en naïef. Denk niet dat andere rassen hun energie zouden besteden en zich in zo’n hoge mate zouden inzetten alleen om jullie vrijheid te verzekeren, want een dergelijke inzet moet voor hun eigen doeleinden zijn. Dit vereist van jullie kant zorgvuldig nadenken en overweging , een zeer nuchtere benadering en een grotere objectiviteit.

 

“Als verovering in deze regio van de ruimte niet toegestaan is, hoe kan een Interventie dan plaatsvinden en succes hebben?”

Verovering is niet toegestaan in deze regio van de ruimte, dus wordt er naar andere middelen gezocht door middel van prikkels, door het aanbieden van geschenken van technologie en door een inheems ras ervan te overtuigen dat het zichzelf niet alleen kan besturen of zijn eigen toekomst zeker kan stellen. Het zijn dezelfde soort verleidingen die de mensheid zichzelf aanbiedt door middel van haar commerciële en politieke overtuigingen.

De mensheid heeft een grotere bestemming en een groter potentieel. De mensheid kan een duurzaam gebruik van deze wereld realiseren. Ze kan deze zekerheid en stabiliteit realiseren, maar ze zal heel anders te werk moeten gaan dan ze nu doet. Anders zal ze denken dat anderen haar geschenken komen brengen, haar wetenschap en technologie komen verheffen en haar laten zien hoe ze in vrede moet leven.

Maar dit is waar jullie kwetsbaar zijn en gemakkelijk vallen voor buitenaardse verleiding. Want een dergelijke vrede bestaat niet bij hen die op dit moment in de wereld ingrijpen. En er is geen gratis energie in het universum die echt gratis is.

Zij komen om jullie uit te buiten en te profiteren van jullie verwachtingen en jullie naïviteit. Daarom moeten jullie hier erg behoedzaam en erg voorzichtig zijn. Het zijn deze overredingskrachten en krachten van invloed in de mentale omgeving die zo’n grote impact zullen hebben op menselijk denken, menselijke verwachtingen en emoties.

Hier stellen jullie je open voor een dergelijke verleiding, of jullie erkennen dat je je ertegen moet verzetten. Hier zal de aanpak van de mensheid het verschil maken, want echt een kleine niet-militaire groepering kan overwicht  verkrijgen in de wereld zonder geweld te gebruiken. Die zou dat kunnen doen door de kracht van overreding en door de inheemse volkeren dingen te beloven waarvan zij denken dat die dat willen. Zo zijn inheemse volkeren door de hele menselijke geschiedenis heen verleid door andere interveniërende mogendheden. Nu worden jullie geconfronteerd met interventie vanuit het universum, waarvan de overreding veel geraffineerder en veel krachtiger is. Als je in hun nabijheid bent kunnen ze je denken, je gevoelens en je waarneming controleren. Dit is de macht die ze hebben over invloed in de mentale omgeving.

 

Jullie kunnen deze kracht weerstaan vanwege de aanwezigheid van Kennis in jullie zelf, de Kennis die de Schepper van al het leven in jullie geplaatst heeft. Want zij kan niet overreed worden. Zij kan niet misleid worden. En zijn kan niet omgekocht worden. Jullie moeten toegang tot deze grotere Kennis krijgen als jullie vrij willen blijven en wijsheid en rijpheid in de Grotere Gemeenschap willen ontwikkelen.

 

“Welke eventuele rol spelen onze regeringen bij het ondersteunen van de activiteiten van de Interventie?”

Sommige regeringen hebben de Interventie geholpen, maar kwamen erachter dat deze hen tegenwerkt en dat ze bedrieglijk en niet te vertrouwen is. Regeringen van belang in de huidige wereld hebben in het verleden contact gehad en hebben bepaalde afspraken gemaakt om de Interventie hier te laten functioneren in ruil voor bepaalde soorten technologie. Maar dit heeft een zeer gevaarlijke inmenging in de menselijke wereld en in de menselijke samenlevingen mogelijk gemaakt. De invloed hiervan is aanzienlijk en wordt gericht op die individuen die geacht worden het meest meegaand en het gemakkelijkst over te halen zijn.

Maar de laatste tijd is er een verschuiving geweest naar het beïnvloeden van leiders in de commerciële wereld, want die hoeven geen verantwoording af te leggen aan het publiek. Zij worden niet gekozen en worden nauwelijks herkend door de menselijke bevolking. Ze vergaren enorme rijkdom en hoeven niet te pretenderen dat ze grote gewetensbezwaren hebben, zoals jullie gekozen leiders misschien beweren. Ze kunnen in het geheim opereren met zeer weinig verantwoording aan wie dan ook.

Er is dan ook verandering opgetreden in de nadruk die de Interventie legt door zich te richten op leidende personen in de commerciële wereld, vooral met betrekking tot de acquisitie en verdeling van grondstoffen. Want deze personen hebben veel macht op deze gebieden en het is veel gemakkelijker hen over te halen. Jullie mensen weten niet wat er in jullie midden gebeurt.

 

“Zijn er regeringen in de wereld die zich verzetten tegen de Interventie?”

Ja, de Verenigde Staten en Rusland verzetten zich tegen de Interventie. Dat is een van de redenen dat zij hun concurrentie die gedurende vele tientallen jaren zo vernietigend was hebben beëindigd. Ze werken nu meer samen, want ze beseffen dat ze elkaar nodig hebben om de impact en de verleiding die op de mensheid wordt uitgeoefend succesvol te kunnen neutraliseren.

Er zijn kleinere regeringen die nu (de Interventie) ondersteunen, maar het zijn in de eerste plaats deze twee grootmachten die zo’n enorme militaire kracht en overtuiging in de wereld hebben. Zij waren het die voor de misleiding van de aliens gevallen waren en zij zijn het die zich nu tegen de Interventie gekeerd hebben. Dat is de reden waarom ons contact op Aarde, Marshall Vian Summers, deze informatie kan ontvangen en onze Briefings en advies kan ontvangen zonder angst voor onderdrukking door de overheid. Hij wordt in de gaten gehouden, daar zijn we zeker van, maar we kunnen niet zeggen in welke mate.

Hij verleent niet alleen een dienst aan de volkeren van de wereld, maar ook aan de regeringen die zich bewust zijn van de Interventie en die zich nu verzetten tegen haar aanwezigheid en activiteiten in de wereld.

 

“Menselijke wetenschappers zeggen dat niemand sneller dan het licht kan reizen. Hoe is het dan mogelijk dat de Interventie hier kan komen of zelfs maar dat jullie hier kunnen komen?”

Dit is absoluut een veronderstelling die het menselijk begrip beperkt. Als je niet sneller dan het licht zou kunnen reizen, zou je helemaal niet kunnen reizen in de ruimte en dat is misschien de overtuiging van velen die nog steeds denken dat dit een grens is die niet overschreden kan worden.

Zelfs voordat er menselijke beschavingen in de wereld waren was ruimtevaart in zeer grote en geavanceerde mate aan de gang. Je kunt sneller dan het licht reizen en het effect ervan op tijd en veroudering tegengaan en dit is veel langer in praktijk gebracht dan welke menselijke beschaving dan ook.

Maar reizen gaat niet zo snel als jullie misschien denken of je voorstellen. Het kost nog steeds tijd om te reizen tussen zonnestelsels – volgens jullie schattingen en tijdsbestek soms dagen en weken of zelfs maanden, afhankelijk van de afstand die men moet afleggen. Dit zou voor jullie begrippen verbluffend snel zijn, maar jullie bewegen je nog steeds maar langzaam kruipend voort, terwijl andere naties reeds honderdduizenden van jullie jaren betrokken zijn in commercie, handel en reizen, zelfs in jullie regio van de ruimte.

Jullie leven niet in een of ander recentelijk ontwikkeld deel van het universum. Er is al een lange geschiedenis in deze regio, langer dan wij kunnen verklaren – een geschiedenis van vroege oorlog, verovering en conflict. Dit is overwonnen door een grotere eenheid, een groot handelsnetwerk en een groot controle-netwerk – waardoor oorlog en conflict onderdrukt zijn, maar waardoor ook vrijheid en zelfbeschikking onder haar deelnemende naties onderdrukt zijn.

Jullie moeten dus bedenken dat deze barrière, de zogeheten lichtsnelheid, iets is dat de mensheid in de verre toekomst in staat zal zijn te overschrijden. Zelfs op eigen kracht zal zij een manier vinden om dit te doen. Maar ze kan zeker niet vasthouden aan zo’n grens als zijnde absoluut. Want wij zijn in de nabijheid van de Aarde gekomen, en nu zijn we ver weg van de Aarde en de Interventie is in de wereld komen ingrijpen, wat ze nu met elk jaar dat voorbij gaat meer en meer doet. Handel en commercie vinden in veel regio’s in het Melkwegstelsel plaats en we kunnen alleen maar aannemen dat dat in andere stelsels ook zo is. Jullie moeten dus nooit denken dat technologie in het universum beperkt wordt door menselijk begrip of prestatie.

 

“Wanneer zal de mensheid in staat zijn om buiten dit zonnestelsel te reizen?”

Voor jullie is buiten dit zonnestelsel reizen misschien binnen de komende twee eeuwen mogelijk, maar we zeggen: “misschien mogelijk” omdat jullie de grote milieuverandering die in jullie wereld plaatsvindt, die de kracht heeft de menselijke beschaving te ondermijnen, moeten aanpakken. En jullie moeten ook de gevolgen van de Interventie in jullie wereld aanpakken, die het menselijk gezag zou kunnen vervangen en de mensheid onder buitenaardse controle en overheersing zou kunnen plaatsen. Beide gebeurtenissen kunnen de loop van het menselijk lot diepgaand veranderen, de prestaties van de mensheid en haar bestemming als vrije en zelfbepalende volkeren in het universum een halt toe roepen en in hun greep houden.

Jullie staan dus voor grote gevaren en daarom zijn onze Briefings zo belangrijk en zijn wij door hogere Spirituele Machten geroepen om naar de Aarde te komen om aan een waardige wereld en aan een waardig volk onze boodschappen door te geven.

 

“Jullie zeggen  dat individuele vrijheid zeldzaam is in het universum. Waarom is dat?”

Vrijheid is moeilijk in goede banen te leiden. Ze kan ongedisciplineerd en ongeorganiseerd zijn. Ze kan leiden tot gevaarlijke individuele beweringen. Ze kan desastreuze gevolgen hebben als het niet verstandig en gewetensvol bestuurd wordt. Het is voor naties veel gemakkelijker om controle uit te oefenen en gezag te vestigen over hun volkeren en samenlevingen. Daarom kiezen de meeste naties voor deze gemakkelijkere en doelmatiger weg, ook al leidt het tot een uitkomst die veel minder productief en creatief is.

Vrijheid is moeilijk in goede banen te leiden, zelfs op individueel niveau. Het vereist verantwoordelijkheid. Het vereist bewustzijn. Het vereist verstandige leiding en raad. Het vereist verstandig leiderschap en een bereidwillige en goed opgeleide bevolking. Deze dingen zijn allemaal zeer moeilijk te realiseren en daarom kiezen vele naties de alternatieve route naar stabiliteit.

Wij geloven echter dat de weg van individuele vrijheid leidt tot een sterkere natie en tot hogere creativiteit en prestaties onder haar burgers voor het welzijn van allen. Wij geloven dat onderdrukkende samenlevingen, ook al zijn ze gemeengoed in het universum, deze creativiteit niet hebben en niet kunnen profiteren van de wijsheid die en het hogere doel dat iedere persoon bij zich draagt. Op die manier zijn hun prestaties beperkt en neigen ze ertoe elkaar te kopiëren want ze zijn niet creatief. Nieuwe technologie, nieuwe wijsheid en nieuwe manieren van creatief sociaal bestuur worden bij deze naties niet gerealiseerd. Zij zijn conservatief en verzetten zich tegen vooruitstrevend denken en vooruitstrevende prestaties.

Hier moet de mensheid zien dat ze een van de twee wegen moet volgen bij het vestigen van een grotere zekerheid en stabiliteit in de wereld. Ze creëert ofwel een onderdrukkend regime dat orde afdwingt en de creativiteit en vrijheid van individuen aan banden legt. Ofwel kiest zij voor de moeilijkere weg van het vestigen van een vrijere, meer creatieve en productieve samenleving.

Het is onze hoop en wens dat de mensheid de weg van vrijheid zal kiezen en de vrijheid opbouwt die zij reeds in vele delen van de wereld heeft gerealiseerd. Ze heeft hierin natuurlijk nog een lange weg te gaan en het is geen gemakkelijke taak. Maar op dit moment met het vooruitzicht van slinkende hulpbronnen in de wereld en de aanwezigheid van interveniërende, manipulatieve krachten staat de mensheid in dit opzicht voor een enorme uitdaging.

In het universum kun je je vrijheid nooit als vanzelfsprekend aannemen. Vrijheid is een voorrecht en niet slechts een recht. Ze moet met kracht en wijsheid opgebouwd worden en ze moet altijd met waakzaamheid beschermd worden.

 

“Als jullie door de Interventie gepakt zouden worden wat zou er dan met jullie gebeuren en zouden er gevolgen zijn voor jullie eigen werelden?”

Als wij door de interveniërende groeperingen gepakt zouden worden, zouden we gemarteld worden en blootgesteld worden aan wrede straffen om ons alle informatie te ontfutselen die we zouden kunnen hebben. Onze thuis-werelden zouden worden opgemerkt en er zou grote druk van buitenaf op de leiders van onze naties uitgeoefend worden vanwege onze aanwezigheid en invloed hier in de wereld. Want onze werelden hebben afspraken gemaakt dat we ons niet zouden bemoeien met regio’s buiten onze eigen wereld en dit is wat ons autonomie verleent, een autonomie die altijd breekbaar is en steeds opnieuw bekeken moet worden op de mogelijkheid van herziening.

Volgens onze afspraken mogen wij niet in de nabijheid van jullie wereld zijn om dergelijke adviezen te geven, ook al grijpen we niet rechtstreeks in. Maar we zijn dichtbij en ons doel is nobel en waardevol en wordt geleid door een hogere Bron. Wij die voor dit doel bij elkaar gekomen zijn zouden dus zeker gemarteld en vernietigd worden. En onze werelden zouden onder grotere controle en enorme druk komen te staan en onze contracten waarmee onze autonomie gegarandeerd werd zouden bedreigd en aangevochten worden.

Dit zou ernstig zijn voor onze leiders. Wij gaan daarom in het diepste geheim te werk. Daarom beschrijven wij niet hoe wij eruit zien. Daarom geven wij onze namen niet, noch beschrijven we onze werelden of vertellen jullie waar onze werelden zich bevinden. Het is voor ons van het grootste belang dat deze dingen geheim blijven. Wij hebben ze niet eens onthuld aan ons contact hier op Aarde. En dat zouden we ook niet doen. Want iedere menselijke geest kan beïnvloed worden en haar inzicht kan eraan ontfutseld worden door die interveniërende groeperingen die nu in de wereld zijn.

Jullie moeten dus het belang van discretie begrijpen. Daarom is het een van de drie vereisten voor het verwezenlijken en behouden van vrijheid in het universum: eenheid, zelfvoorziening en discretie. Jullie beginnen nog maar net te leren over de kracht van de mentale omgeving. Jullie beginnen nog maar net te leren hoe andere rassen toegang kunnen verkrijgen tot menselijke wijsheid en inzicht. Jullie beginnen je nog maar net te realiseren hoezeer jullie vrijheid behoed en beschermd moet worden als jullie haar in stand willen houden in een universum waar vrijheid zeldzaam is.

 

“In De Briefings wordt beweerd dat de Interventie menselijk conflict stimuleert. Hoe doet ze dit? Kunnen jullie ons een voorbeeld geven van wat jullie tot dusver gezien hebben?”

Je hoeft alleen maar religieus extremisme en nationalisme aan te wakkeren en de leiders en beïnvloedbare individuen ervan te overtuigen dat andere mensen hun vijand zijn en een bedreiging vormen. Je hoeft alleen maar beelden van spirituele heiligen en afgezanten te projecteren die beweren dat het nodig is tegenstanders te overwinnen. Dit is hoe de Interventie conflict in de wereld kan aanjagen. De bemoeienis van de Verenigde Staten en hun oorlog in Irak is een heel goed voorbeeld van leiders die overgehaald werden iets te doen dat volkomen dwaas is, zich begeven in een hardnekkig conflict zonder vaststaand resultaat, zoveel van hun middelen eraan spenderen, zelfs de wereldopinie riskeren door zich op deze manier te engageren. Andere naties, vooral naties die machtig en invloedrijk zijn, zullen er op deze manier door middel van overreding door de Interventie bij betrokken worden – om zo hun macht en invloed te verminderen, het moreel van hun eigen volkeren te verlagen en hun eigen economieën te verslechteren. Want voor de Interventie is het noodzakelijk dat de mensheid aftakelt om zichzelf te kunnen presenteren als ware weldoener voor het menselijke lot.

De Interventie zal dus proberen de sterkste machten te verzwakken om hun invloed in de wereld te verminderen en om in het algemeen een situatie te creëren waarin de Interventie echt waardevol geacht wordt en haar adviezen en leiding nageleefd en opgevolgd worden.

 

“Jullie geven ook aan dat de Interventie mensen zoet houdt. Hoe kan ze mensen zoet houden en toch menselijk conflict bevorderen?”

De Interventie houdt bepaalde bevolkingsgroepen zoet – jonge mensen, goed-opgeleide mensen, zij die neigen naar het spirituele, zij die niet aangemoedigd kunnen worden om oorlog of conflict met anderen te beginnen. Diegenen die de hoogste afgezanten voor de Interventie zouden kunnen zijn zullen zoet gehouden en geleid worden. Zij zullen geloven in het nieuwe leiderschap. Zij zullen geloven dat de Interventie hier is om een worstelende mensheid in verval te redden.

Zij die niet zoet gehouden kunnen worden zullen aangemoedigd worden hun oude vijandigheden en hun wantrouwen jegens hun buren op te pakken en hun verzet en vijandigheid jegens hun vijanden uit het verleden te intensiveren. Landen kunnen betwist worden. Hulpbronnen zullen in toenemende mate betwist worden. Zelfs binnen naties zullen er groepen zijn die zullen opstaan die proberen die naties te destabiliseren en over te nemen. Veel groepen zullen worden geleid door religieuze ideologieën, niet alleen vanuit de tekortkomingen van de menselijke natuur, maar ook door de invloed en leiding die uitgeoefend wordt door de Interventie zelf.

 

“Is de Interventie bezig met het manipuleren van voedselproductie of andere industrieën hier op Aarde?”

De Interventie hoeft de voedselproductie niet te manipuleren want deze neemt af ten gevolge van de invloed van de mensheid op jullie eigen leefomgeving. Andere industrieën, zoals de militaire – industrieën die militaire inzet en avonturen kunnen bevoorraden en ondersteunen – deze worden absoluut gestimuleerd. Er zijn machten die menselijk conflict stimuleren. Dit is de impact die de Interventie heeft. Hoewel er een stimulans voor vrede is, is er ook een stimulans voor verovering. Daarom bouwen veel naties hun militaire capaciteit op. Dat deden ze tenminste toen wij voor het laatst in de nabijheid van jullie wereld waren en wij moeten ervan uitgaan dat dit nog steeds zo is.

Dit is niet alleen het resultaat van menselijk wantrouwen en menselijke angst. Het geeft ook de impact van de Interventie weer. De Interventie wordt niet bedreigd door jullie wapens. Alleen kernenergie en kernwapens bedreigen hun bestaan hier. En deze dingen kunnen niet gebruikt worden zonder grote gevolgen voor het welzijn en de toekomst van de mensheid.

De Interventie gebruikt macht in de mentale omgeving – de krachten van overreding, krachten die de mensheid nog maar net begint te onderscheiden en begrijpen. De mensheid denkt nog steeds dat militaire macht haar lot en toekomst zal bepalen, maar in een universum met grotere vaardigheden en grotere invloed zal dit niet effectief blijken te zijn. Dit is een nieuwe leer- en prestatie-drempel voor de menselijke familie.

 

“Kunnen jullie vertellen waar de Interventie bases heeft op Aarde zodat we ze kunnen uitschakelen?”

Hiervan zijn we niet volledig op de hoogte. Inderdaad werden de eerste bases gevestigd in oceanen en ondiepe wateren, weg van de aanwezigheid van menselijke troepenmachten – in de Poolgebieden en in gebieden waar geen militaire vestigingen zijn. In bergachtige streken zijn ondergrondse bases gebouwd die veel moeilijker te realiseren zijn. Er zijn zenders geplaatst in berggebieden met steden aan de voet – zenders om de mentale omgeving te beïnvloeden en het publiek zoet te houden. Dit is een van de pogingen van de Interventie.

Wij weten niet waar al deze zenders zijn geplaatst maar we weten wel dat ze gebruikt worden. Wij weten niet waar alle bases gevestigd zijn, met name op het land. Wij zijn nooit dicht genoeg bij het aardoppervlak  geweest om deze dingen voor onszelf te zien en kunnen alleen maar van hun bestaan getuigen door de uitzendingen van de Interventie te ontcijferen. Maar het is voor jullie voldoende te weten dat zulke bases hier bestaan en dat er een aanzienlijke buitenaardse aanwezigheid in de wereld is. Het is geen militaire aanwezigheid. Het is het vaardig gebruik van commerciële krachten door hen die macht en invloed hebben verkregen in de mentale leefomgeving.

Jullie zullen jullie inzichten in het gebruik van macht moeten wijzigen om te beseffen hoe sterk deze invloed is en hoe veel effectiever zij is bij het vaststellen van jullie doelen en prioriteiten dan de uitoefening van militaire macht. De uitoefening van militaire macht wordt beperkt in jullie wereld en wordt sterk onderdrukt in dit deel van de Melkweg.

 

“Als de Interventie overwonnen is wat moet de mensheid dan doen met al die individuen die een gevolg zijn van het kruis-programma?”

Als de Interventie overwonnen kan worden zullen jullie te maken krijgen met toekomstige interventies. Maar wat betreft de aanwezigheid van dergelijke individuen: jullie zullen ze moeten laten re-ïntegreren in de menselijke samenleving en dat zal veel tijd en energie kosten. Deze individuen kunnen in principe nuttige deelnemers van de samenleving zijn, maar hun begrip en de invloeden die op hen worden uitgeoefend zullen aanzienlijk moeten veranderen.

Sommigen kunnen wijze zieners worden. Maar hun loyaliteit aan de mensheid moet volledig gewaarborgd worden en ze moeten leren zichzelf af te schermen van de effecten van de Interventie die hen nog kan beïnvloeden, zelfs als zij niet aanwezig is in de wereld. Want in de ruimte kan invloed in de mentale omgeving over grote afstanden toenemen. Als invloed eenmaal tot stand is gekomen kan dit plaatsvinden.

Dit zal een uitdaging worden. Deze individuen kunnen nuttig worden voor de mensheid als hun loyaliteit hier gesitueerd kan worden en als verleidelijke invloeden op hen geminimaliseerd of geëlimineerd kunnen worden.

 

“Interdimensionaal reizen lijkt de snelste weg te zijn om je te verplaatsen in de ruimte. Waarom wordt dat niet benut?”

Hoewel veelbelovend is interdimensionaal reizen desastreus gebleken, want je  hebt je terugkeer niet onder controle en zelfs als je een van de portals zou kunnen vinden, die voortdurend in beweging zijn, zou je niet kunnen vaststellen waar je zou uitkomen – in wat voor soort fysieke omgeving of fysieke gesteldheid je jezelf zou aantreffen. Daarom zijn zoveel ruimteschepen die deze doorgangen hebben geprobeerd nooit teruggekomen.

De portals blijven een mysterie. Interdimensionaal reizen blijft hypothetisch. Wij weten dat bepaalde rassen in staat zijn geweest de kloof tussen dimensies te overbruggen. Ze zijn in staat geweest te communiceren vanuit de andere dimensie, maar ze zijn niet in staat geweest terug te keren en het contact met hen was van korte duur, waardoor de uitkomst onzeker was.

De mensheid hoopt en gelooft dat zulke dingen voor haar beschikbaar zullen zijn zodat ze overal naar toe kan reizen waarheen ze wil, om in een oogwenk door de Melkweg heen te reizen en om in welke omgeving dan ook uit te komen. Maar de realiteit van de Grotere Gemeenschap zal deze opvattingen veranderen, jullie ambities temperen en jullie een heel andere werkelijkheid laten zien dan die jullie voor  jullie zelf voor ogen hebben.

Zelfs als jullie door zulke reizen ergens zouden uitkomen zouden jullie eindigen in de nabijheid van vreemde werelden waarmee jullie geen relaties hebben of in fysieke omgevingen die ronduit gevaarlijk zijn. Jullie zouden op geen enkele manier een doorgangsroute in kaart kunnen brengen tenzij jullie bondgenoten hadden in die regio. En zulke bondgenootschappen zouden zeer moeilijk te sluiten zijn, want geen enkel ras wil op deze manier binnengevallen worden door rassen van veraf. Dit zou een gevaar zijn voor hun veiligheid en hun lokale handelsnetwerk. Ze zouden zich ernstig bedreigd voelen door de verschijning van een vreemd ras waarmee zij geen geschiedenis of relaties hadden.

Je hoeft over deze dingen slechts zorgvuldiger en objectiever na te denken om te zien en te begrijpen wat we aan jullie meegeven. Dit vereist serieuze overweging. Anders zullen jullie blijven toegeven aan fantasieën over geavanceerde technologie en supersnelle ruimte reizen. Maar jullie zullen geconfronteerd worden met een heel andere werkelijkheid als jullie opkomen in de Grotere Gemeenschap van leven.

 

“Veel mensen hier op Aarde zouden graag naar andere werelden willen reizen en andere rassen daar willen ontmoeten, maar jullie geven aan dat dit zeer beperkt zou zijn. Waarom is dit zo?”

De meeste naties zijn niet blij met een bezoek tenzij dat komt van hun langdurige handelspartners en zelfs dan zal het beperkt worden, want samenlevingen willen niet beïnvloed worden door andere samenlevingen. En zeker zou geen enkele vrije natie welkom zijn om een natie te bezoeken die niet vrij is.

Dan is er het probleem van biologische besmetting. We kunnen geen enkele wereld bedenken waar de mensheid echt welkom zou zijn gezien de biologische realiteit van jullie wereld en de enorme bedreiging die deze kan vormen voor een buitenaardse wereld. Ze zijn niet voorbereid om om te gaan met de ontelbare biologische agentia en invloeden die hier zijn en het ontvangen van een afgezant van de Aarde zou voor hen een zeer uitdagend vooruitzicht zijn.

Als het geen vrije samenlevingen zijn zouden ze niet geïnteresseerd zijn in jullie individuele uitingen. Ze zouden zich bedreigd voelen door jullie muziek en kunst. Ze zouden niet willen dat  hun culturen hierdoor beïnvloed werden. Ze zouden niet willen dat hun eigen bevolkingen jullie zagen of begrepen, want hierin zouden jullie een grote bedreiging vormen voor hen en voor alles wat zij hebben geïnvesteerd in de opbouw van hun sterk gecontroleerde samenlevingen.

Jullie zouden niet in staat zijn andere naties te bereiken omdat jullie gebieden zouden moeten doorkruisen die in bezit zijn van anderen. Jullie zouden handelsroutes moeten gebruiken die beheerd worden door handels-autoriteiten. Jullie zouden afspraken moeten maken en compromissen moeten sluiten. Jullie zouden met veel andere mogendheden tot overeenstemming moeten komen alleen maar om vrijelijk in deze regio van de ruimte te kunnen reizen. Als jullie buiten deze gevestigde routes reisden zouden jullie altijd te maken krijgen met het gevaar van piraterij. Ook zouden jullie geconfronteerd worden met het risico verdwaald te raken.

Zelfs in onze werelden zouden we menselijk bezoek op dit moment niet verwelkomen, want jullie zijn nog niet wijs genoeg, nog niet verenigd of onderscheidend genoeg dat wij actieve relaties met jullie willen aangaan. Daarom behoort niemand zich in de wereld te mengen. Niemand zou mogen proberen relaties met de menselijke familie aan te gaan en degenen die dat wel doen zijn hier voor hun eigen doeleinden, om hun eigen zucht naar macht en overheersing te realiseren.

Jullie zijn naïef, begrijpen de realiteiten van leven en reizen in het universum niet en moeten deze dingen nog duidelijk leren zien. Maar als je er zorgvuldig over nadenkt zullen jullie het begrijpen. Er zijn zelfs in jullie eigen wereld naties die jullie op dit moment niet vrijelijk kunnen bezoeken omdat ze niet vrij zijn, omdat ze jullie invloed en aanwezigheid in hun midden niet op prijs zouden stellen. Hoewel er maar weinig van zulke naties zijn dienen hun voorbeelden om te illustreren wat we zeggen.

Het universum is veel diverser en de samenlevingen ervan verschillen veel meer van elkaar dan wat jullie hier op Aarde hebben gerealiseerd. Rassen verschillen veel meer van elkaar. En het kan lang duren voordat vertrouwen in relaties gesteld wordt en dit wordt altijd zeer nauwgezet en zorgvuldig onderhouden. Dit is de realiteit waar jullie mee te maken krijgen als jullie in deze grotere arena van leven opkomen.

 

“Het lijkt zeer waarschijnlijk dat we in de nabije toekomst op zijn minst een paar van onze essentiële grondstoffen zullen hebben opgemaakt. Hoe kan de menselijke beschaving voortbestaan als we geen technologie en hulp van onze buren in de ruimte ontvangen?”

Als jullie technologie en hulp zoeken zullen jullie meegesleept worden in de overredingstactieken, eisen en commerciële handelsnetwerken van andere naties. Zij zullen jullie vrijheid inperken. Zij zullen inperken wat jullie hier op Aarde kunnen doen. Zij zullen invloed uitoefenen op het soort samenlevingen dat jullie in de toekomst zullen opbouwen en zullen in sterke mate de vrijheid voor jullie burgers inperken. Jullie zouden zoveel op moeten geven voor deze technologie en hulp. Jullie beseffen nog niet hoe groot dit verlies zou zijn en hoeveel de mensheid bij de ruil zou verliezen.

Jullie hebben hier voldoende op Aarde als de mensheid zichzelf verstandig  bestuurt  en als naties voldoende samenwerken om de grondstoffen van de wereld te behouden en op een duurzame manier te gebruiken. Jullie zullen nieuwe technologie moeten ontwikkelen, maar meer nog dan technologie zullen jullie de wil en de samenwerking hiervoor nodig hebben.

In de loop van de tijd zal de mensheid efficiënte en menselijke manieren moeten vinden om haar bevolking en haar consumptie in te perken. Het zou een hele andere wereld zijn dan de wereld waarin jullie vandaag de dag leven, die gebaseerd is op de zucht naar en de verwachting van eindeloze groei en expansie.

Zelfvoorzienend zijn is een van de vereisten voor vrijheid. Als de mensheid zelfvoorzienend wil zijn in deze wereld zou dat een heel andere vorm van samenleving en heel andere prioriteiten voor jullie leiders en jullie burgers vereisen.

Wat anders dan noodzaak kan deze grote verandering teweeg brengen? Jullie staan voor een grote verandering in de wereld – grote milieuverandering, grote verandering die alle vooruitstrevende technologische samenlevingen onder ogen hebben moeten zien of onvermijdelijk in hun evolutie onder ogen zullen moeten gaan zien. Hoe je dit herkent en hoe je je hierop voorbereidt, hoe je hierop reageert en wat voor soort samenleving je opbouwt, hetzij vrij hetzij onderdrukkend, dat is wat de toekomst van het menselijke bestaan in deze wereld zal bepalen.

 

“Zijn er veel werelden zoals de onze in de ruimte?”

Er zijn veel werelden die beroofd zijn van hun natuurlijke hulpbronnen en dientengevolge kaal geworden zijn. Aardse werelden zoals die van jullie zijn zeker zeldzaam, misschien bevat een op de vijf- of zesduizend planeten de biologische diversiteit die jullie genieten en als vanzelfsprekend beschouwen in jullie wereld. Dat zijn nog steeds veel planeten in het universum. Maar zulke planeten zijn altijd bezet, worden altijd op waarde geschat en de inheemse rassen moeten altijd hun rechten, hun privileges en hun beheer verdedigen als zij beginnen op te komen in de Grotere Gemeenschap.

Aardse planeten creëren biologische risico’s voor bezoekers. En daarom wordt kolonisatie gewoonlijk geprobeerd zodra het inheemse ras een bruikbaar netwerk heeft opgebouwd dat de bezoekers kunnen gebruiken, zoals hier op Aarde het geval is, of zichzelf hebben vernietigd door conflicten en oorlog en daarbij de deur hebben opengelaten zodat interventie kan plaatsvinden, zelfs militaire interventie. Militaire interventie is onder dergelijke omstandigheden toegestaan in deze regio van de ruimte. Dit is onderdeel van de ethiek van contact die door vele naties in dit deel van de Grotere Gemeenschap aanvaard en toegepast wordt.

 

 “Veel mensen concluderen dat de bezoekers goedgezind zijn omdat ze ons nog niet aangevallen en overgenomen hebben. Wat zouden jullie hierop zeggen?”

De Interventie is hier niet om de mensheid aan te vallen maar om haar over te halen. De Interventie heeft een volgzame mensheid nodig om voor haar te werken en om zich bij haar aan te sluiten om deel te gaan uitmaken van haar Collectief. Deze aanname dat de mensheid aangevallen en overgenomen zou worden is volkomen verkeerd. Dat is jullie visie op het verkrijgen van toegang tot nieuwe landen en nieuwe hulpbronnen.

Maar zelfs in jullie moderne wereld worden, meer nog dan militaire, economische krachten ingezet om toegang tot grondstoffen te verkrijgen en dit is wat er met de wereld gebeurt als het gaat om haar relaties in de ruimte. Jullie hebben te maken met kleine, economische Collectieven die hier zijn om het proces van acquisitie in gang te zetten dat grotere naties later kunnen overnemen, als de Interventie erin slaagt haar aanwezigheid en haar macht in jullie wereld te verwezenlijken.

Het is verkeerd te denken dat jullie aangevallen zouden worden en dat de hier aanwezige groeperingen gunstig voor jullie zijn omdat jullie nog niet aangevallen zijn. Beide berusten op verkeerde veronderstellingen. Daarom zijn de conclusies niet juist.

De mensheid heeft zo lang geïsoleerd geleefd en is zo oorlogszuchtig dat het zeer aannemelijk is dat ze zulke veronderstellingen doet en dat ze doorgaat met daarin te geloven en ze in stand te houden. Het is de onwetendheid en ook de arrogantie van de mens die aanleiding geven tot zulke dingen. Want jullie mogen dan een vooraanstaande positie in jullie eigen wereld hebben, maar dat hebben jullie niet in de Grotere Gemeenschap en jullie meest nabije buren kijken niet (bepaald) welwillend naar jullie vanwege jullie oorlogszuchtige neigingen en het destructieve gebruik van jullie leefomgeving.

Die buren die niet vrij zijn zullen met grote angst en bezorgdheid naar de vrijheden die jullie tot dusverre ontwikkeld hebben kijken en ze willen niet dat deze invloeden uitgeoefend worden binnen hun eigen werelden. Jullie hebben geen idee wat jullie muziek en dans in zulke werelden zouden kunnen oproepen en waarom ze als een bedreiging gezien worden door die controlerende mogendheden die hen beheersen.

 

“Hoe behouden vrije rassen hun autonomie en weerhouden ze onvrije rassen ervan in te grijpen?”

Ah, dit is de uitdaging! Dit is de uitdaging die jullie wacht als jullie in staat zijn de Interventie die vandaag de dag in de wereld plaatsvindt te neutraliseren. De interesse in jullie wereld houdt  niet op en pogingen om jullie te beïnvloeden zullen blijven doorgaan. Hoe zou je dergelijke invloeden op afstand kunnen houden? Voor vrije rassen die in ruimere omstreken  van werelden wonen die niet vrij zijn vereist dit vaak het tekenen van non-interferentie verdragen, die in het algemeen beogen dat de vrije naties niet buiten hun grenzen en gebieden of regio’s binnen hun invloedssfeer zullen participeren. Ze zullen niet proberen hun vrijheid buiten hun wereld uit te oefenen of te promoten. In ruil hiervoor stemmen andere naties ermee in buiten hun invloedssferen te blijven en niet rechtstreeks met hen in contact te treden.

In dichtbevolkte gebieden van de ruimte worden dus vaak verschillende van dit soorten contracten gesloten, maar zulke contracten zijn aan verandering en heroverweging onderhevig en daarom reizen de vrije naties niet buiten hun districten of proberen vrijheid daarbuiten te promoten. Want dat zou hun eigen autonomie en hun eigen afzondering van de Grotere Gemeenschap zelf schenden.

In gebieden waar geen hoge concentratie van naties bestaat zullen vrije naties hun veiligheid met militaire middelen moeten handhaven en daarbij iedereen die in hun nabijheid komt op agressieve wijze uitdagen.

Dit is natuurlijk minder wenselijk, maar in dunbevolkte regio’s in onbekende gebieden is dit absoluut nodig. Iedereen in het universum is op zoek naar grondstoffen. Velen in het universum willen invloed hebben op andere naties. Zelfs in grotendeels bewoonde regio’s als deze blijven deze verlangens en behoeften voortbestaan.

Het is dus een fragiel evenwicht dat een vrije natie of een groep vrije naties moet zien te vinden om de Grotere Gemeenschap buiten hun territoria te houden en om het soort interventie dat vandaag de dag plaatsvindt in de wereld te verhinderen.

De mensheid denkt nog steeds dat het universum een grote lege ruimte is die erop wacht verkend en gekoloniseerd te worden, met onuitputtelijke grondstoffen die daar voor het grijpen liggen, als de mensheid tenminste voldoende technologie kan ontwikkelen om er toegang toe te verkrijgen. Maar deze veronderstellingen komen voort uit jullie isolement en jullie diepe onwetendheid over de aard van het leven, de handel en de interacties in de Grotere Gemeenschap.

Wij begrijpen dit en we veroordelen jullie er niet om, want wij hadden ook veel dezelfde veronderstellingen voordat voor ons het contact met de Grotere Gemeenschap begon, voordat er in onze werelden geprobeerd werd in te grijpen. Sindsdien hebben wij een grotere autonomie tot stand gebracht maar die moet zorgvuldig bewaakt worden, zowel in de fysieke als in de mentale omgeving.

Andere naties werken met zieners die proberen in onze werelden te zien, om te zien wat voor soort technologie wij fabriceren en waar onze kracht en onze zwakheid ligt. Wij moeten deze indringers in de mentale omgeving neutraliseren met onze eigen zieners, die geleid worden door Kennis en die dit soort interventie in de mentale omgeving kunnen belemmeren.

Dit is een geheel nieuwe barrière voor jullie en voor de menselijke wetenschap en religie. Macht in de mentale omgeving kan op vele manieren gelijkwaardig zijn aan macht in de fysieke omgeving en de gevaren en verdedigingsmechanismen die hier vastgesteld moeten worden zijn enorm. Dit is de prijs van vrijheid in het universum – constante waakzaamheid, constante zorg en grote verantwoordelijkheid.

 

“Jullie blijven zeggen dat Kennis de sterkste kracht is in het universum. Hoe kan dat waar zijn als er zovele andere sterke krachten zijn om rekening mee te houden?”

Kennis vertegenwoordigt de kracht om te zien, te weten en met zekerheid te handelen. Zij vertegenwoordigt ook de kracht om overreding, misleiding en beïnvloeding in de mentale omgeving te weerstaan. De persoon of de natie die deze kracht bezit heeft de kracht interventie te weerstaan en de bedoelingen en activiteiten van andere naties te begrijpen die mogelijk een bedreiging vormen voor haar vrijheid en bestaan.

Het is de ultieme vorm van intelligentie, zie je, en zieners die geleid worden door Kennis zijn machtiger dan zieners die dat niet worden.. Hier ben je in staat de toekomst en toekomstige gebeurtenissen waar te nemen nog voor ze gebeuren, in variërende  mate van nauwkeurigheid. Hier ben je in staat de bedoelingen en de vermogens van anderen te onderscheiden zonder technologie te gebruiken. Hier kun je doen alsof je zwak bent terwijl je in feite echt sterk bent. Hier kun je non-agressief lijken terwijl je in feite zeer scherp kunt zijn in je onderzoeken. Hier kun je goed beschermd en goed verdedigd zijn zonder dat je een militaire macht of infrastructuur nodig hebt. Hier kun je wijze beslissingen nemen met betrekking tot je relaties met andere naties zelfs als hun bedoelingen twijfelachtig of onzeker zijn. Hier kun je met veel meer zekerheid dan anders diplomatie bedrijven met andere naties.

Het is deze kracht en deze Kennis die de mensheid nodig heeft als zij de kracht en de toewijding wil vinden om een grotere eenheid onder haar naties en het verstandig en duurzaam gebruik van de wereld te realiseren. Dit zal hebzucht en inhaligheid overwinnen. Dit zal concurrentie, conflict en oorlog overwinnen. Dit zal wraakgevoelens en haat en ongelijkheid overwinnen.

Daarom is Kennis de grootste kracht in het universum. Het is een kracht die de Interventie niet gebruikt, anders zou ze hier niet bezig zijn met de activiteiten die ze onderneemt. Dit is de kracht die de mensheid de kracht zal geven interventie te neutraliseren en toekomstige interventies te voorkomen. Dit is de kracht die de mensheid de stabiliteit geeft om een nieuwe wereld te vestigen met een veel grotere gelijkmoedigheid en gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid.

Denk na over deze dingen.