Derde Briefing: De Invloed Op De Mensheid

Het is voor ons van vitaal belang nu te praten over de aard van de lokmiddelen die de mensheid voorgeschoteld worden. Want dit is een Interventie en geen bezoek en omdat haar allerbelangrijkste doelstelling en doel is jullie wereld te domineren en het menselijk ras te onderwerpen, zullen de methodes die benut worden dienen om de mensheid aan te moedigen, te lokken en te verleiden tot een coöperatieve, ondergeschikte rol ten opzichte van jullie bezoekers. Omdat het jullie bezoekers niet toegestaan is om deze wereld rechtstreeks binnen te vallen moeten ze deze methoden wel gebruiken. Omdat er meer dan één Collectief werkzaam is in de wereld dat dit doel wil bereiken zullen ze allemaal deze methoden gebruiken. Collectieven opereren hierbij op vrijwel dezelfde manier. Omdat de Collectieven zich niet wagen in niet in kaart gebrachte of afgelegen territoria moeten ze hun focus houden op waar zij een machtsconcentratie hebben en waar hun organisatie effectief kan functioneren. Daarbij zijn ze zeer bedreven geworden in het gebruik van overtuigingskracht. Hun belangrijkste focus buiten hun normale wegen voor handel en commercie is toegang te verkrijgen tot opkomende werelden zoals die van jullie en op nieuwe minerale en biologische ontdekkingen in de regio’s waar zij dominant zijn. In de meeste regio’s mogen de Collectieven geen militaire aanwezigheid hebben anders dan voor hun eigen veiligheid. Dientengevolge moeten zij subtielere en tijdrovender activiteiten hanteren. En toch wordt dit hier door hen als gepast gezien omdat zij de medewerking van de mensheid willen. Ze kunnen zonder jullie hulp niet functioneren in de wereld. Ze kunnen niet ademen in jullie atmosfeer. Ze kunnen geen toegang verkrijgen tot jullie hulpbronnen. Ze kunnen niet effectief leven op het oppervlak van jullie wereld dus hebben ze menselijke hulp nodig om ten volle te kunnen profiteren van de hulpbronnen van jullie wereld en de strategische positie van jullie wereld.

Behalve dit willen de Collectieven die op dit moment in de wereld functioneren inderdaad een menselijke component toevoegen aan hun collectieve gemeenschap en mentaliteit. Het is niet simpelweg dat zij willen dat jullie hun werkvolk worden; ze willen dat jullie deel van hen gaan uitmaken. Dit draagt bij aan hun collectieve kracht en minimaliseert de weerstand die de mensheid in de toekomst in haar eigen belang zou kunnen opbouwen. Daarom wordt er zoveel tijd en energie gestoken in menselijke loyaliteit, in een binding met de mensheid door zich met haar te kruisen en het tot stand brengen van een diepe en wijdverbreide associatie met de menselijke familie.

Aan hen in de wandelgangen van jullie regeringen, aan die personen die geacht worden ontvankelijk en coöperatief te zijn, zal de belofte van een grotere technologie en zelfs van wereldheerschappij aangeboden worden.

Deze wereld is zo waardevol dat de Interventie een menselijke revolutie in de toekomst niet wil riskeren. Zulke revoluties hebben al eerder plaatsgevonden. We kunnen hiervan uit eigen ervaring getuigen. Wij zijn het product van zulke revoluties in onze eigen werelden. Hoewel onze omstandigheden heel anders waren dan die van jullie, waren de aard van de Interventie en de gebruikte methodes feitelijk ongeveer hetzelfde. Daarom kunnen wij met gezag over dit onderwerp spreken.

Voor personen die geacht worden ontvankelijk en coöperatief te zijn in regerings-zalen zal de verleiding de belofte van grotere macht en technologie zijn. De mensheid bevindt zich in deze zin in een zeer kwetsbare positie omdat haar geloof in technologie en haar hoop dat technologie al haar problemen zullen oplossen zeer, zeer krachtig zijn. Dit wordt natuurlijk ondersteund door de Interventie omdat dit een van de manieren is waarop de mensheid waarschijnlijk afhankelijk zal worden van de Interventie zelf.

Aan hen in de wandelgangen van jullie regeringen, aan die personen die geacht worden ontvankelijk en coöperatief te zijn, zal de belofte van een grotere technologie en zelfs van wereldheerschappij aangeboden worden. Dit kan enerzijds via de Mentale Omgeving gepresenteerd worden als ideeën die in de hoofden van deze personen worden gestuurd, of, zoals al gebeurd is, via persoonlijke ontmoetingen met de bezoekers zelf.

En wat zullen ze de mensheid aanbieden? Zij zullen de mensheid iets van hun basistechnologie aanbieden, zeker niet iets wat zij beschouwen als geavanceerd, uniek, geheim of heilig voor hen – basis-aandrijving in de ruimte, basisgebruik van elektronische energie, productiemethodes. Zij zullen niet de kracht in de Mentale Omgeving onderwijzen want zij willen niet dat de mensheid deze macht heeft tenzij die compleet onder controle en beheer van de bezoekers zelf staat.

Mensen in posities van grote economische macht en rijkdom zullen ook bereikt worden als zij geacht worden coöperatief en ontvankelijk te zijn. En nogmaals: wie onder hen kan zo’n verleiding weerstaan, zo’n belofte van rijkdom, macht en controle? En toch zijn deze verleidingen slechts misleiding

En wie in jullie wandelgangen van de macht zou zo’n verleiding kunnen weerstaan? Velen zullen zwichten. Ze zullen in deze aanbiedingen rijkdom, macht, controle, dominantie en enorm voordeel zien ten opzichte van hun medemensen en ten opzichte van andere naties waarmee zij rechtstreeks concurreren. Alleen die personen in wie Kennis sterk is zullen in staat zijn de misleiding te herkennen en de verleiding van deze prikkels te weerstaan.

Mensen in posities van grote economische macht en rijkdom zullen ook bereikt worden als zij geacht worden coöperatief en ontvankelijk te zijn. En nogmaals: wie onder hen kan zo’n verleiding weerstaan, zo’n belofte van rijkdom, macht en controle? En toch zijn deze verleidingen slechts misleiding – een middel om andere mensen mee te laten doen met de activiteiten van het Collectief, een middel om een sterke band te smeden. Die mensen met wie contact gezocht wordt, die personen die ten prooi vallen aan deze misleiding, zullen de ware betekenis erachter niet begrijpen. En welke kracht en macht hen ook maar gegeven wordt, het zal slechts een tijdelijke gift zijn.

Zoals we al hebben gezegd: de bezoekers hebben de hulp van de mens nodig. Ze hebben ook leiderschap van de mens nodig. De Collectieven hebben niet zoveel individuen werkzaam in deze wereld en dus hebben ze een hiërarchie van menselijk autoriteit nodig om hen te dienen. Zij hebben de infrastructuren nodig die jullie al opgebouwd hebben. Dit is ook een reden waarom zij niet eerder op bezoek kwamen. Dit is waarom de Interventie uitgesteld is tot dit tijdperk van menselijke ontwikkeling. De Interventie heeft regeringen nodig; ze heeft religies nodig; ze heeft deze hele functionerende structuur nodig waarlangs haar organisatie kan stromen.

Daarom moeten zij in het begin allianties verwerven. Ze moeten volgers krijgen. Ze moeten steun krijgen van individuen, met name van degenen die volgens hen een positie van macht en autoriteit hebben. Wij hebben hierover al in de eerste serie van onze briefings gesproken. En toch moet het herhaald worden, want jullie moeten begrijpen dat deze dingen op dit moment gebeuren en al gebeurd zijn.

Er zijn mensen in machtsposities in het bedrijfsleven en in de regering die al in verbinding staan met de Interventie. Hun aantal zal groeien en hun kracht en invloed zullen toenemen als de Interventie niet gestopt wordt en het publiek niet succesvol kan worden voorgelicht.

De volgende groep personen waarop ze zich zullen richten zijn leiders van jullie religieuze organisaties. Van hen zullen zij die volgens hen ontvankelijk en coöperatief zijn het doelwit vormen en er zullen ideeën en er zal informatie in hun hoofden stromen tot het moment daar is dat een directe ontmoeting geregeld kan worden. Wat hen aangeboden zal worden is de belofte dat hun specifieke religieuze organisatie en leer zal overheersen in een nieuwe wereldorde. En zelfs nog meer dan dat: elk van hen zal de belofte krijgen dat hun religieuze leer, omdat die groter is dan de anderen, in staat zal zijn zich uit te breiden tot buiten de wereld en invloed zal hebben in de Grotere Gemeenschap zelf. Welke vrome religieuze leider zou de verleiding kunnen weerstaan dat zijn traditie zal groeien en zich zal uitbreiden tot voorbij de grenzen van deze wereld? Niet alle leiders zullen benaderd worden. Alleen zij die geacht worden ontvankelijk en coöperatief te zijn en welwillend en bruikbaar zouden kunnen worden binnen de Interventie zelf.

Interventies zijn onderdeel van jullie eigen menselijke geschiedenis. Wij begrijpen dat zulke dingen ontelbare keren gebeurd zijn. Als sterkere naties proberen de zwakkere over te nemen proberen zij de leiders van die zwakkere groeperingen en naties te verleiden met beloftes van macht en gezag en geschenken van technologie, kleine dingetjes. Hoe effectief is dit geweest! Toch is het niet uniek voor jullie wereld. Het gebeurt in het hele universum.

Er zijn mensen in machtsposities in het bedrijfsleven en in de regering die al in verbinding staan met de Interventie.

Aan leiders van jullie religieuze organisaties zal superioriteit in jullie wereld beloofd worden. Zelfs hun overtuigingen zullen erkend worden, maar ook dit is slechts misleiding.  De bezoekers geven niets om jullie religies. Zij vinden dat die slechts dwaasheid en bijgeloof zijn van de mensheid. Ze hebben zelf geen godsdienst die jullie misschien zouden kunnen herkennen en begrijpen en zullen die van jullie proberen te gebruiken om jullie loyaliteit jegens hen te winnen. De Collectieven geloven dat dit volkomen ethisch is, want zij geloven dat de mensheid de wereld zal vernietigen zonder hun Interventie. Dit is natuurlijk niet waar, maar dat is hun overtuiging. En ze vinden dat zulke methodes nodig zijn om het doel dat zij proberen te bereiken veilig te stellen. De Collectieven rechtvaardigen dit gedrag omdat zij geloven in de superioriteit van hun ras en in de noodzaak van hun missie hier in de wereld.

Hun gedachte is: “Waarom zouden we de inheemsen de wereld laten ruïneren als wij die voor hen kunnen runnen en als wij hen de grote waarde en het grote voordeel van onze collectieve gemeenschap kunnen leren?” Om deze reden moeten jullie de Interventie niet op een bijgelovige manier bekijken. De bezoekers zijn geen engelen en het zijn geen demonen. Ze worden gedreven door dezelfde noden als de mensheid en ze zullen veel van dezelfde technieken gebruiken die de mensheid heeft geprobeerd te gebruiken, hoewel op veel kleinere schaal, om hun doelen te bereiken.

Vervolgens zal de verleiding gericht worden op twee verschillende groepen personen. Dit zijn eigenlijk geen groepen personen, maar meer categorieën mensen. De eerste wordt gevormd door hen die beschouwd worden als paranormaal en gevoelig. De verleiding hier bestaat uit het bevestigen van hun gevoeligheid en hen over te halen tot de collectieve geest van de Interventie zelf.  Hier zullen deze personen aangemoedigd worden de Interventie te steunen en hun eigen overtuigingen met betrekking tot de zwakheid en de zondigheid van de mensheid zullen versterkt worden. En hun hoop dat er een of andere grotere macht van buiten de wereld zal komen om de mensheid van haar eigen teloorgang te redden zal ten zeerste aangewakkerd worden. Hier zal hen verteld worden dat zij deel uitmaken van een grotere associatie van leven dat door de Interventie zelf wordt uitgedragen. Op dit punt worden hun religieuze gezichtspunten en ambities aangemoedigd maar dan wel gericht op de Collectieven.

Deze mensen zal worden verteld dat ze moeten vertrouwen op de buitenaardse aanwezigheid die er is in de wereld, dat die er is om de mensheid te verheffen, om de mensheid te transformeren en om de mensheid te redden van haar eigen fouten. Ze zullen worden aangemoedigd om hun vertegenwoordigers te worden, hun sprekers te worden, anderen te inspireren om geloof en vertrouwen te schenken aan de buitenaardse aanwezigheid en om deel uit te gaan maken van deze beweging in bewustzijn, deze grote evolutionaire verandering die in hun midden plaatsvindt. Maar deze personen zullen, zonder de ware aard of de bedoelingen van de Interventie te kennen, onbewust haar sprekers en haar vertegenwoordigers worden. Als ze eenmaal deel uitmaken van het Pacificatie Programma van de bezoekers zullen deze mensen nu anderen rustig houden en hen naar de Interventie brengen.

Dus terwijl de bezoekers verbinding zoeken met personen op machtsposities binnen de regering en de godsdienst proberen ze ook afgezanten te werven onder de hele menselijke bevolking. De vaardigheden en vermogens van die gevoelige personen die niet ontvankelijk voor en samenwerkend met de Interventie kunnen worden, zullen worden gedwarsboomd en geneutraliseerd. Als zulke personen inzicht beginnen te krijgen in de ware aard van de interventie kunnen ze het doelwit worden van reële mentale ontwrichting. Daar komt nog bij dat er onder hooggevoelige en paranormaal begaafde mensen een zoektocht zal zijn naar die zeldzame personen die vandaag de dag in de wereld leven die een aangeboren en intuïtief bewustzijn hebben van de opslagplaatsen. De zoektocht naar deze mensen is al gaande.

De bezoekers begrijpen dat de sleutel tot menselijke loyaliteit de zucht naar macht, rijkdom en spirituele vervulling is. Op dit punt opereren mensen tegen hun eigen belang in als zij geloven dat hun activiteiten opgedragen en gesteund worden door een grotere macht. We hebben hier al eerder over gesproken in onze eerste serie verhandelingen. Maar we moeten nader ingaan op dit punt. Misschien zien jullie personen die beweren paranormaal begaafd en hooggevoelig te zijn mensen ondersteunen en aanmoedigen om de aanwezigheid van de bezoekers te vertrouwen en erin te geloven, omdat ze denken dat de bezoekers een spiritueel bewustzijn, een spirituele kracht, ja zelfs evolutie zelf vertegenwoordigen.  De bezoekers zullen hen vertellen: “Kijk, wij hebben geen oorlog. Wij leven in vrede en samenwerking. Jullie hebben deze dingen niet bereikt. Vertrouw er daarom op dat wij in staat zijn jullie dat te geven en jullie de wegen van samenwerking te leren en jullie te leren hoe je in vrede, harmonie en gelijkmoedigheid moet leven.”

Welke idealist die het vertrouwen in de menselijke geest heeft verloren kan zo’n verleiding weerstaan? Ze hebben tot op zekere hoogte menselijke instellingen afgewezen en kijken nu naar de hemel voor hulp, voor inspiratie en voor redding zelf. En wanneer ze meegenomen zijn door de bezoekers of benaderd zijn door de bezoekers stellen zulke neigingen hen in de perfecte positie ontvankelijk voor de Interventie te worden en afgezanten te worden voor de Interventie.

Zij die niet willen samenwerken zullen verwarrende informatie krijgen. Ze kunnen zelfs mentaal gekweld worden tenzij ze een beroep doen op de kracht van de Ongezienen, de Aanwezigheid der Engelen, om hen te helpen. En ze moeten een sterke positie van verzet tegen de Interventie innemen met een helder inzicht in haar motieven. Onze woorden zullen hen kracht en bemoediging geven. Dit is deels waarom onze boodschap zo dringend nodig is in de wereld van vandaag.

De volgende groep die benaderd zal worden zullen diegenen zijn die fanatieke vertegenwoordigers van hun eigen religieuze tradities zijn. Hun fundamentalisme ligt in veel opzichten zeer dichtbij de filosofie en de mentaliteit van de Collectieven. De Collectieven ondersteunen slechts één kijk op de realiteit en slechts één kijk op gemeenschap en zij houden hieraan zo vol verering vast dat het bijna een religieuze lading heeft. Die mensen die fanatiek zijn, vooral zij die vol woede en wrok zitten jegens de wereld en jegens diegenen die zij als hun tegenstanders zien, zullen de eerste kandidaten zijn om een samenwerking aan te gaan met de Collectieven en de vernietiging van hen die tegen de Collectieven zijn.

Dit is een zeer moeilijke en gevaarlijke situatie want de bezoekers zullen de menselijke loyaliteit en hun menselijke afgezanten gebruiken om hun vernietigende activiteiten in de wereld uit te voeren. Het zullen niet de bezoekers zijn die diegenen die niet willen of kunnen samenwerken zullen vernietigen. Het zullen de menselijke aanhangers van de bezoekers zijn, hun menselijke vertegenwoordigers, die zo’n vernietiging zullen uitvoeren. Op deze manier zullen de ware aard en het ware doel van de Interventie verborgen blijven en zullen zulke daden van geweld gewoon toegeschreven worden aan menselijke fouten en gewelddadigheid en de noodzaak van de Interventie bewijzen. Want de bezoekers zullen opnieuw zeggen: ‘Kijk naar deze verschrikkelijke geweldsdaden! Wij zijn niet gewelddadig. Wij komen niet met oorlogswapens. Wij vernietigen jullie niet. Dit is het resultaat van menselijke onwetendheid en menselijke verdorvenheid. Wij zullen jullie leren hoe je al deze dingen kunt ontgroeien.’ Dus zelfs het geweld dat gepleegd is door de Interventie zal door de bezoekers gebruikt worden om hun superioriteit te ondersteunen en om bij te dragen aan de illusie dat zij zelf geen misleiding, manipulatie of geweld gebruiken om hun voordeel te behalen.

Er zijn duidelijk figuren in jullie wereld die erg fanatiek zijn in hun religieuze overtuigingen en aspiraties. De Ongezienen hebben ons hier veel over verteld, en natuurlijk hebben we dit gezien in vele andere werelden. Het is niet uniek voor de mensheid. Maar het is een vorm van blinde passie, en blinde passie gevoed door woede en vijandigheid wordt een verterende kracht voor het individu, een kracht die hogelijk gemanipuleerd kan worden en die kwetsbaar is voor misbruik door de Interventie zelf.

Zulke fanatiekelingen zullen een beweging van strikte navolging opzetten en zullen hen die zich tegen zo’n strikte navolging verzetten naar voren halen. Er zal geweld gepleegd worden tegen de ongelovigen en ze zullen aan de kant gezet worden. Op deze manier zullen, in de ogen van de Interventie, degenen die tegen de Interventie zijn en diegenen die haar niet van harte ondersteunen geïdentificeerd en uitgezocht worden uit de vele mensen die in jullie wereld wonen. En dat sorteren zal plaatsvinden op elk niveau van menselijke interactie. Op deze manier zullen de bezoekers hun ware tegenstanders en hun potentiële tegenstanders herkennen. En omdat ze nu een netwerk van menselijke vertegenwoordigers opgezet hebben die hun religieuze zaken fanatiek steunen en bevorderen zal de Interventie deze figuren gebruiken als middel waarmee geweld gepleegd zal worden. Ondertussen blijven de bezoekers schijnbaar boven en voorbij zulke activiteiten en gedragingen.

Misschien stop je nu en vraag je jezelf af: “Hè, hoe kunnen zulke dingen gebeuren? Dit lijkt zo extreem! Dit lijkt zo negatief, zo afschuwelijk!” Maar ieder die de menselijke geschiedenis bestudeerd heeft zal de bewijzen van al deze dingen waar we over spreken zien – religieuze manipulatie, het mixen van rassen, het toepassen van geweld op tegenstanders, in het bijzonder in situaties waar de inheemse volkeren aangemoedigd worden hun nieuwe bezoekers te accepteren en te aanvaarden. Het is veel gemakkelijker over iemand te heersen die in jouw zaak gelooft en die meewerkt dan over iemand die gewoon onderworpen wordt. De mensheid bezit grote kracht om de boeien van onderwerping af te gooien. En dus zal de Interventie proberen deze verleidingen te gebruiken om zoveel mogelijk samenwerking en vertrouwen in hun aanwezigheid en in hun zaak te krijgen. Zij zullen personen in machtsposities aan het werk zetten, zij die hooggevoelig zijn en paranormale gaven hebben en zij die fanatieke vertegenwoordigers zijn van hun religieuze tradities, om zo’n samenwerking aan te moedigen en te genereren.

Voor de overgrote meerderheid van de mensen in jullie wereld zal de Interventie onbekend en compleet verborgen zijn. Maar zij die zich ervan bewust worden, óf doordat ze ontvoerd zijn, óf doordat ze bewijs hebben gezien van de Interventie in jullie wereld, deze mensen zullen hetzij aangemoedigd worden de Interventie te geloven en te ondersteunen of ze zullen aan de kant geschoven en erdoor gekweld worden. Er zijn reeds mensen in jullie wereld, begrijpen wij, die aan de kant geschoven zijn en die gekweld worden, die dingen gezien en gevoeld en herkend hebben die zij niet kunnen rijmen met hun verstand. Omdat ze geen medeleven vinden bij hun medemensen vervallen zij in depressie en raken van zichzelf vervreemd.

De bezoekers proberen jullie óf aan zich te binden óf ze proberen jullie uit te schakelen. Alleen iemand die sterk is met Kennis zal in staat zijn de verleiding te weerstaan en bescherming tegen en vrijheid van kwelling vinden. Daarom moet het leren van De Weg van Kennis gestimuleerd worden.

Jullie moeten leren om weerstand te bieden aan jullie eigen neigingen om een goed resultaat te willen zien en een hoopvol standpunt in te willen nemen, want dat maakt jullie kwetsbaar voor overreding en manipulatie. Jullie moeten zien met heldere ogen, nuchtere ogen, zonder hoop en angst, maar met de helderheid van Kennis binnenin. Als jullie dit bewustzijn kunnen verkrijgen zal alles wat we jullie vertellen en alles waar we jullie aan herinneren heel duidelijk worden voor jullie. Jullie hoeven niet rondgereisd te hebben door de Grotere Gemeenschap om te begrijpen wat er nu gebeurt in jullie wereld. Maar jullie hebben wel hulp nodig. Jullie hebben een breder perspectief nodig. Jullie hebben een groter begrip nodig. Jullie hebben aanmoediging nodig om helder te zien en niet jullie eigen geest, jullie hart en jullie wereld over te geven aan een willekeurige macht die jullie vrede, macht, vrijheid en gemoedsrust belooft, want deze dingen moeten uit jullie eigen aard en uit jullie eigen activiteiten voortkomen. Ze kunnen jullie niet met geweld opgedrongen of zelfs gewoon gegeven worden. Jullie moeten ze zelf bereiken en ze zelf opbouwen.

In het begin moeten jullie hierover geïnformeerd worden. En jullie moeten nuchter en wijs worden. Jullie mogen onze woorden betwijfelen maar jullie zullen nergens anders zo’n geruststelling vinden, want wij zijn de enige vertegenwoordigers van jullie bondgenoten. De andere buitenaardse machten die feitelijk betrokken zijn in jullie wereld zijn hier alleen maar om jullie loyaliteit te winnen en om de controle over jullie wereld over te nemen, hoewel ze zichzelf misschien presenteren als de bondgenoten en de redders van de mensheid. Jullie hebben onder hen geen vrienden. De situatie is heel duidelijk maar erg moeilijk, erg uitdagend. Ze is niet dubbelzinnig. Hoewel jullie vele vragen hebben over het leven in de Grotere Gemeenschap en de realiteit van de Interventie zelf, vele vragen die zelfs wij niet met succes kunnen beantwoorden, kunnen jullie nog steeds duidelijk zien wat er aan de hand is en de nodige krachtsinspanning leveren om je ertegen te verzetten. Jullie hebben de individuele en de collectieve kracht om dit te doen.

Hoewel de bezoekers een superieure technologie hebben berust het succes van heel hun  missie op hun vermogen mensen over te halen en aan te moedigen loyaal aan hen te zijn. Jullie hebben de kracht om dit te weerstaan. Jullie hebben de kracht om door de misleiding heen te kijken. Wat jullie nodig hebben is geen technologie maar bewustzijn, onderscheidingsvermogen en innerlijke overtuiging. De situatie is erg helder als je het kunt zien, en als je het eenmaal ziet zul je geen twijfels hebben over wat er gebeurt en je zult om je heen kijken en met grote bezorgdheid zien hoe anderen er gedachteloos in meegaan , of zelfs precies datgene aanmoedigen wat de mensheid van haar eigen vrijheid en zelfbeslissingsrecht zal beroven.

Zoals we hebben gezegd is dit hele verschijnsel niet een of andere mystieke of complexe toestand die het menselijk verstand te boven gaat. Het is de natuur die subtiel en met grote vakkundigheid wordt uitgevoerd. Het is een sterkere macht die probeert te profiteren van een zwakkere. Zo’n activiteit zal ofwel slagen ofwel falen, afhankelijk van de kracht en de vastberadenheid van de zwakkere macht. Het wordt de Collectieven verhinderd om eenvoudig jullie wereld over te nemen. Hun concurrenten zullen dat niet toestaan en de regelgevende organisaties die commercie en handelen in deze regio waarin jullie wereld zich bevindt bepalen zullen het niet toestaan. Een Collectief zal te werk gaan volgens de regels, maar voorbij die regels zal het elk mogelijk middel gebruiken om haar doelen te bereiken en haar missie te vervullen.

Er wordt een grote verleidende invloed over de wereld gelegd. Op veel manieren komt dat tot uitdrukking en wordt dat benadrukt. Maar het is allemaal gericht op één doel – om de mensheid te brengen naar een positie van vertrouwen, loyaliteit en gedienstigheid ten aanzien van de Interventie zelf.  Dit verhult volledig de ware aard van de bezetting waarnaar gestreefd wordt in jullie wereld. Deze bezetting zal gemakkelijk herkend worden als ze eenmaal ten volle is gerealiseerd, maar dan is het te laat voor jullie om haar invloeden zonder grote strijd en offers af te wenden.

Daarom dringen wij er bij jullie op aan en moedigen wij jullie sterk aan om dit verschijnsel op de voorgrond van jullie bewustzijn en aandacht te plaatsen. Jullie hebben tijd om de Interventie te stoppen. Ze kan gestopt worden. Jullie hebben de macht en de collectieve kracht om dit te doen. Het is niet de technologie die jullie nadeel is. Het is onwetendheid. Het is hebzucht. Het is vijandigheid. Het is naïviteit. Dit zijn de dingen die de kracht van de mensheid zullen ondermijnen. Het zijn deze dingen die het mogelijk maken dat de wereld overgenomen wordt zonder oorlog en zonder grootschalig geweld. Maar het is de kracht van Kennis binnenin jullie die het verschil zal maken bij het verhinderen hiervan als jullie eenmaal de ogen hebben om te zien en de situatie goed kunnen begrijpen.