Vijfde Briefing: Vele Stemmen in het Universum

Er zijn nu vele stemmen die tot de mensheid zullen spreken, stemmen uit de Grotere Gemeenschap. Hun boodschappen zullen worden overgebracht aan personen om aan de wereld te geven. Veel van deze boodschappen zullen hetzelfde of zeer gelijksoortig zijn – Contact wordt aangemoedigd, vertrouwen en inschikkelijkheid worden aangemoedigd en verzet wordt ontmoedigd, twijfel wordt ontmoedigd evenals verder onderzoek en het stellen van vragen. De mensheid heeft slechts één groep ware bondgenoten in deze omgeving van de ruimte waarin jullie wereld zich bevindt. Wij zijn gezonden om hen te vertegenwoordigen. Er zijn andere mentoren verder weg die een boodschap zullen sturen naar de mensheid om menselijke vrijheid, eenheid en soevereiniteit aan te moedigen. Maar onder degenen die leven in jullie nabijheid vertegenwoordigen wij die vrije naties die het dichtst bij de mensheid staan en het meest hebben te hopen of te vrezen, afhankelijk van de beslissingen die de mensheid voor zichzelf zal nemen.

Voor ons zullen de gevolgen groot zijn. Want vrije naties zijn zeldzaam en hebben hun vrijheid moeten verdienen. Zij moesten volwassen, sterk en verenigd worden om de vele invloeden af te weren die de Grotere Gemeenschap hen onvermijdelijk zal brengen.

Er zijn vele stemmen in het universum. Er worden vele boodschappen overgebracht aan de Aarde. Jullie moeten ze evalueren op basis van hun inhoud.

Jullie weten nog niet welk een grote vereiste dit is. Misschien hebben jullie er nog geen vertrouwen in dat de mensheid een dergelijk belangrijke doelstelling kan halen – een doelstelling die verre overtreft wat de mensheid tot nu toe voor zichzelf gerealiseerd heeft.

De Interventie ondermijnt het menselijk vertrouwen, moedigt bij de mensheid afhankelijkheid van buitenaardse mogendheden aan voor haar technologie, leiding en bestuur, terwijl jullie ware bondgenoten alleen wijsheid zullen verschaffen en in de richting van Kennis zullen wijzen.

Er zijn vele stemmen. Als jullie leven alleen gebaseerd is op wensdenken en hoop zullen jullie die stemmen uitkiezen die jullie vertellen wat jullie willen horen en die jullie hoop versterken en rechtvaardigen. Als jullie benadering van het leven gebaseerd is op angst zullen jullie luisteren naar die stemmen die jullie zeggen dat jullie geen macht hebben in het universum en dat het zinloos is om je te verzetten.

Dit zijn twee vormen van overreding die tot hetzelfde resultaat leiden. Maar de weg naar vrijheid voor de mensheid betekent een hoger doel stellen, een doel dat moeilijker te bereiken is. Want toegeven is makkelijk. Onderwerping lijkt makkelijk. Het ontvangen van geschenken, en daarmee leiding, lijkt makkelijk. Veel mensen willen wat makkelijk is, zelfs als dat niet juist is.

Deze kwestie van vertrouwen en vastberadenheid is van cruciaal belang voor de mensheid, want jullie bondgenoten zullen jullie niet met geweld komen redden. Wij hebben er lang aan gewerkt onze positie in de Grotere Gemeenschap veilig te stellen, we hebben ons isolement en onze anonimiteit opgebouwd, daarbij onze connecties met elkaar in stand gehouden, we hebben onze kracht en ons onderscheidingsvermogen, onze eenheid en ons zelfvoorzienend vermogen opgebouwd. We willen dit niet allemaal in de waagschaal stellen om een zwak en verdeeld ras te redden, ondanks haar grote talenten en groot potentieel.

Het is de mensheid die deze kracht, dit vertrouwen en deze vastberadenheid moet verwerven. Als ze dit nu niet doet, zal ze dit in de toekomst ook niet doen. De kracht van Kennis in jullie zal hierbij je gids zijn en jullie ertoe brengen dit zowel als individu als deel van een grotere krachtsinspanning te doen.

Het waarborgen van stabiliteit en vrijheid in jullie wereld zijn de twee grote activiteiten nu voor de menselijke familie. Dit betekent dat jullie stabiliteit moeten realiseren nu jullie te maken hebben met de grote verandering die in jullie leefomgeving plaatsvindt en dat jullie eensgezindheid moeten bewerkstelligen die gebaseerd is op consensus en inzicht en niet op gedwongen overgave. Jullie moeten je hierop richten en geen genoegen nemen met een compromis met enige buitenaardse macht.

Een van de redenen dat vrije naties zeldzaam zijn is dat het doel veel kracht, vertrouwen en vastberadenheid vergt. Het is erg gemakkelijk om jezelf aan te sluiten bij andere mogendheden. Het is gemakkelijk hun aanbiedingen te ontvangen. Het is gemakkelijk de teugels van het gezag te overhandigen aan anderen, in de hoop en overtuiging dat zij welwillend zijn in hun bedoelingen.

Velen kiezen deze weg. Velen worden ertoe gebracht deze weg te kiezen. Sommigen worden er gemakkelijk toe gebracht. Bij anderen gaat dat moeilijker. Maar de mensheid moet volstrekt onafhankelijk zijn als ze vrij wil blijven binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar de uitingen van macht en beïnvloeding zeer sterk en zeer constant zijn. Het is de kracht van iemand te zijn die sterk is binnen zijn eigen cultuur, tegenover zoveel invloeden die die persoon in gevaar zouden kunnen brengen. We kunnen hierover meepraten, want het is een universeel probleem.

Een vrije natie zal sterke individuen willen hebben. Een natie die niet vrij is wil individuen die zich aan de regels houden.

Een vrije natie ondersteunt individuele creativiteit en bijdrage. Een natie die niet vrij is zal iedere persoon sturen naar het ontwerp dat hij heeft meegekregen.

Een vrije natie zal het ontdekken en ervaren van Kennis ondersteunen. Een natie die niet vrij is zal haar nooit noemen, als ze zich er al bewust van is.

Een vrije natie probeert geïsoleerd te blijven in het universum en haar zelfvoorziening te bevorderen. Een natie die niet vrij is wil alle rijkdom en macht die het maar kan krijgen van anderen en raakt aldus verwikkeld in de intenties en de compromissen die met andere naties gesloten zijn.

Een vrije natie zal niet proberen toegang tot andere werelden te verkrijgen om hun grondstoffen te exploiteren en controle te verkrijgen over hun inwoners. Een natie die niet vrij is zal dit doen binnen de grenzen van wat toegestaan is binnen hun regio van de ruimte.

Als een niet-vrije natie leeft in gebied dat niet in kaart is gebracht of in een dunbevolkt deel van de Melkweg kan zij geweld gebruiken om een andere natie over te nemen, want in die omstandigheid is er niets dat haar in de weg staat tenzij zij een directe concurrent heeft.

Vrije naties zullen een band met elkaar in stand willen houden voor steun en het delen van wijsheid. Naties die niet vrij zijn zullen aan elkaar gekoppeld worden voor rijkdom en acquisitie en om elkaar te steunen bij het in stand houden van hun volgzame bevolkingen.

Vrije naties zullen proberen diepgaand en openlijk met andere vrije naties te communiceren. Naties die niet vrij zijn zullen proberen de opvattingen en de reacties van anderen onder controle te krijgen en te manipuleren.

Vrije naties zullen hun wijsheid met opkomende rassen zoals dat van jullie delen. Naties die niet vrij zijn zullen proberen te profiteren van deze opkomende rassen. Als deze opkomende rassen rijkdom of een wereld van strategisch belang bezitten zullen zij proberen daar heerschappij en controle te verkrijgen.

Zeer wijze individuen in het universum, van wie wij in de loop van de tijd in onze eigen ontwikkeling hebben geleerd, hebben ons verteld dat je niet moet streven naar technologie die verder gaat dan wat nodig en vereist is voor eenheid, zelfvoorziening en discretie. Want als je met technologie steeds maar meer macht en voordeel zoekt zul je te maken krijgen worden met andere naties. Je zult concurreren met andere naties.

Je zult verstrengeld raken met andere naties. Er zijn vele stemmen in het universum. Er worden vele boodschappen doorgegeven aan de Aarde. Jullie moeten ze evalueren op basis van inhoud en van jullie connectie met Kennis. Jullie moeten de waarheid boven en voorbij enig voordeel willen, anders zullen jullie verlangens jullie verblinden en zullen jullie overtuigingen je op een dwaalspoor brengen.

Het is een moeilijke uitdaging een ras te zijn dat ontdekt wordt. Het brengt grote verantwoordelijkheid en groot gevaar met zich mee. De mensheid heeft nog geen verdediging tegen dergelijke invallen noch erkent zij het gevaar dat aan haar grenzen bestaat. Jullie leven en denken alsof jullie in isolement leven, zonder te beseffen dat jullie isolement voorbij is en nooit meer terug zal komen. Jullie hebben een punt in jullie ontwikkeling bereikt waarop andere rassen jullie voortdurend zullen proberen te overreden en beïnvloeden.

Jullie beschikken over rijkdom en tegelijkertijd is Kennis jullie gelukkig niet afgenomen. Jullie hebben jullie religieuze tradities in stand gehouden. Jullie hebben het bewustzijn behouden dat jullie een verbinding hebben met een Goddelijke Bron die iedere wereldse macht te boven gaat. Jullie waarderen nog steeds jullie geweten. Kennis is in de wereld in jullie voordeel in leven gehouden. Nu hebben jullie haar als nooit tevoren nodig.

Kennis heeft ons verteld dat we deze Briefings voor het welzijn van de mensheid moeten voorbereiden. Kennis heeft ons ertoe gebracht grote risico’s voor onszelf te nemen om in de nabijheid van jullie wereld te komen om de Interventie die hier gaande is nauwlettend in de gaten te houden. Nu onze Briefings openbaar geworden zijn is de Interventie zich bewust van onze aanwezigheid en heeft ze geprobeerd ons te vinden. Om niet gevangen genomen te worden hebben we jullie regio verlaten en bevinden ons nu in een veilige positie ver buiten jullie zonnestelsel.

Onze gedachten zijn privé. Kennis heeft ons geleerd hoe onze gedachten privé te houden. En de Grote Aanwezigheid – die wij de Leraren noemen, die jullie misschien omschrijven als de Aanwezigheid der Engelen – heeft deze communicatie met de Aarde mogelijk gemaakt, vrij van technologische storing of onderschepping.

Wij hebben veel hulp bij deze zaak. En de mensheid heeft ook veel hulp. Maar zelfs de grootste hulp kan niet effectief zijn als de mensheid haar eigen kracht niet opeist en haar eigen plichten en verantwoordelijkheden als de inheemse bewoners van deze wereld niet nakomt. Grote hulp kan tweeslachtigheid niet overwinnen. Ze kan niet alle compromissen overwinnen die jullie hebben gesloten voor jullie omgang met elkaar en het gebruik van jullie wereld.

Wij weten hoe het is ontdekt te worden en we zijn uiterst geschikt om deze wijsheid aan jullie over te brengen, want wij hebben interventie ondergaan, ieder van ons in onze eigen werelden. In verscheidene van onze wereld nam de Interventie de controle over en moest ze tegen hoge kosten met geweld omver geworpen worden. Anderen onder ons waren in staat de inbeslagname van onze naties en bezittingen te voorkomen.

Wij hebben met vallen en opstaan de wijsheid geleerd die we jullie nu aanbieden. Wij geloofden ook dat wij het middelpunt van het leven in het universum waren en dat eenieder die ons kwam bezoeken zeer geïnteresseerd in ons zou zijn. Omdat we op onszelf gericht waren geloofden en verwachtten wij dat het bezoek op ons gericht zou zijn. Maar helaas, ze waren aanwezig om toegang te verkrijgen tot onze grondstoffen, onze loyaliteit te winnen, ons afhankelijk te maken van hun technologie en ons te verweven met hun netwerken van handel en commercie, waarbij ze ons verleidden met beloften van rijkdom en macht.

Elk van onze naties is tot op zekere hoogte voor deze verleiding gezwicht, want wij stonden in verschillende gradaties voor onze eigen problemen met de uitputting van onze grondstoffen. Van onze naties werden er vier overmeesterd. De andere drie verzetten zich voldoende om kracht op te bouwen om de interventie te weerstaan. Wij willen niet dat de mensheid onder de overredingskrachten van buitenaardse mogendheden komt te vallen, want de meeste rassen die dat doen zullen hun vrijheid of soevereiniteit nooit meer herwinnen.

Het is een cruciaal moment om te beslissen over hoe jullie gaan leven, hoe jullie jullie wereld gaan gebruiken en behouden en hoe jullie omgaan met de Grotere Gemeenschap en haar kunnen waarnemen. De wijsheid die wij hier verschaffen kan heel behulpzaam voor jullie zijn om te begrijpen waarmee jullie geconfronteerd worden buiten de grenzen van jullie wereld. Maar wij moeten een beroep doen op jullie kracht. We moeten jullie aanmoedigen deze taak zelf op te pakken, om jullie volkeren bij te scholen en te beginnen met het onderricht over de Grotere Gemeenschap. Jullie volkeren worden geconfronteerd met overreding, impulsen en zoethoudertjes door hun contact met diegenen die zich vandaag in jullie wereld bevinden. De Interventie geeft niets om jullie culturen, en vrijheid is hen onbekend. Ze zien het alleen als zwakheid van de mensheid, omdat ze geloven in de kracht van hun eendrachtige inspanning.

Jullie zullen hun leiders niet ontmoeten want die houden zich op de achtergrond. Jullie zullen alleen maar hun dienaren en menselijke vertegenwoordigers zien. Ze hebben reeds hybride individuen gecreëerd die adviseurs zijn in de wandelgangen van de macht, vooral in de zakenwereld. Ze planten zaden voor een langdurige operatie en de mensheid helpt hen op meer manieren dan ze weet door zich te mengen in conflicten tussen jullie naties en stammen, in concurrentie en spanningen tussen jullie religieuze instellingen en door bovenmatige exploitatie en bovenmatig gebruik van de grondstoffen van jullie wereld en door die niet gelijkelijk te verdelen, zoals iedere geavanceerde natie moet doen.

Jullie helpen de Interventie op talloze manieren. Ze hoeven hun zaadjes maar te planten, hun agenda verder uit te voeren en de tijd af te wachten om de mensheid in hun greep te krijgen. Het is een goed uitgedacht plan, maar het kan niet gerealiseerd worden als de mensheid goed op de hoogte was van de gang van zaken in de Grotere Gemeenschap, als ze het gevaar in haar midden erkende en vastbesloten was de activiteiten en gedragingen ervan in de wereld recht te zetten.

Daarom hebben jullie Bondgenoten Briefings gestuurd en zijn deze opnieuw gestuurd. We moeten onze boodschap voortdurend herhalen zodat ze goed begrepen wordt, want we wedijveren met andere boodschappen die naar de wereld gezonden worden, boodschappen van de Interventie en boodschappen van die naties die de Interventie ondersteunen. Wij communiceren hele andere boodschappen, afkomstig van heel andere bronnen, met een hele andere boodschap die leidt tot een heel ander resultaat.

Als jullie geloven of bidden dat een of andere natie jullie zal komen redden zullen jullie gered worden door zo’n natie die jullie geholpen heeft jullie in jullie huidige en toekomstige staat van verval te brengen. Jullie spelen in op de plannen die voor jullie bedacht en gesmeed zijn. Welke natie zou jullie komen helpen jullie wereld te verdedigen en jullie leiders te sturen als zij niet de intentie had zich hier te vestigen? Geen enkele natie, geen enkele vrije natie zou haar anonimiteit riskeren om dit te doen of om zich rechtstreeks te verzetten tegen naties die niet vrij zijn, om oorlog te riskeren en de vernietiging van alles wat zij gerealiseerd hebben om hun immuniteit, hun discretie en hun vrijheid van de Grotere Gemeenschap als geheel op te bouwen.

Het is een valstrik voor dwazen. Jullie zien nog niet dat diegenen die jullie zogenaamd komen redden slechts de concurrenten zijn van hen die jullie lijken te bedreigen, of die in sommige gevallen zelfs met hen samenwerken. De ene zal jullie verzwakken. De andere zal jullie lijken te redden. En al dit soort gedrag zal ten toon gespreid worden overeenkomstig met wat toegestaan is zolang de mensheid geen duidelijk verzet tegen de aanwezigheid van buitenaardse rassen laat zien. Net als vele algemene regels zijn er vele manieren om ze te omzeilen, veel manieren om ze te gebruiken en uit te buiten.

De regionale mogendheden die zo’n grote invloed hebben in deze regio van de ruimte willen simpelweg geen oorlog of regelrecht conflict. Ze willen niet dat hun handelsnetwerken verstoord worden. Enkele zullen belang hebben bij de mogelijkheden voor jullie wereld, maar ze willen simpelweg de grote netwerken die zij opgezet hebben en waarvan ze nu afhankelijk zijn in stand houden.

Jullie ware vrienden in de Grotere Gemeenschap zullen niet proberen jullie wereld over te nemen. Allen die in jullie wereld komen en zich bemoeien met menselijke zaken moeten proberen menselijk bewustzijn, menselijke waarneming en gedragingen voor eigen doeleinden onder controle te krijgen. Zelfs als ze ervan overtuigd zijn dat ze dit doen voor jullie welzijn moeten ze nog steeds de controle overnemen en hun invloed op zodanige manier uitoefenen dat dat jullie toekomst en jullie vrijheid zal ondermijnen.

Wijzen in het universum weten deze dingen. De niet-wijzen weten het niet of ze kiezen ervoor niet te luisteren. Het lot van de mensheid zal in de komende decennia bepaald worden door hoe de mensheid met haar eigen milieucrisis omgaat en hoe de mensheid verkiest met de Interventie die vandaag de dag in de wereld is om te gaan en hoe ze erop zal reageren. Het is een tijd van belangrijke keuzes, een tijd van grote risico’s.

Wij weten dit. Wij hadden eerst met betrekking tot onze ontmoetingen met leven in het universum een verkeerde keuze gemaakt en vervolgens een juiste. Maar we hadden anderen zoals wij om ons te adviseren, want we hadden niet alleen bondgenoten in het universum, we hadden ook grote vrienden voorbij het zichtbare bereik. Er werden groepen zoals die van ons gestuurd naar elk van onze werelden om ons te adviseren en te helpen ons voor te bereiden middels Kennis en wijsheid. Ze namen niet actief deel aan onze bevrijding. Ze coachten ons alleen maar naar onze vrijheid en onderrichtten ons over wat voor vrijheid nodig was en hoe ze gerealiseerd kon worden.

Ieder intelligent individu in het universum heeft Kennis in zich. Maar in een zeer gecontroleerde omgeving wordt de kans dat deze Kennis gestimuleerd wordt en te voorschijn komt heel, heel klein. Wij zouden het leven in deze naties ondraaglijk en extreem wreed vinden. Daar word je gewoon als middel gebruikt om het bestaan en het overleven van je groep en de mogendheden die je leiden te dienen. Vandaag de dag zijn er zelfs naties in jullie wereld die in deze richting neigen. We hebben dit gezien en geleerd door jullie communicatie, door jullie dwaze radio- en tv-uitzendingen.

Als je je middelen van bestaan verliest zul je je vrijheid verliezen. Ook zonder de Interventie zou dit het geval zijn. Om de beschaving voor ineenstorting te behoeden zou strikte orde opgelegd moeten worden waar afwijkende meningen of tegenspraak niet toegestaan is. Daarom heeft het vernietigen van jullie zelfvoorziening zowel jullie bondgenoten als jullie concurrenten naar jullie wereld geroepen. Jullie concurrenten zien een groot voordeel. Jullie bondgenoten zien een grote noodzaak.

Wij hebben niet nodig wat jullie wereld heeft, maar we hebben wel behoefte aan een andere vrije natie in ons midden – een natie die niet van verre aangestuurd wordt, een natie die stabiliteit en veiligheid voor haar mensen gerealiseerd heeft, een natie die gegroeid is in rijpheid en inzicht en die betrouwbaar en eensgezind is geworden.

Wij ondersteunen dit in het hele universum en wij ondersteunen dit enorm in onze eigen regio. Daarom heeft Kennis ons in dienst van de mensheid gesteld. In de grote tradities van leven in het universum hebben die rassen die vrijheid en het collectieve bewustzijn van Kennis hebben gerealiseerd de verantwoordelijkheid Kennis en wijsheid te verschaffen aan zwakkere rassen en opkomende rassen zoals dat van jullie. Maar dit moet zonder directe bemoeienis beschikbaar gesteld worden. Dat is een van de vereiste bepalingen. Wij kunnen adviseren, maar we mogen niet tussenbeide komen als we deze wijsheid door willen geven aan de volkeren van de Aarde, en als we de volkeren van de Aarde in hun kracht willen zetten om een sterk en eensgezind ras te worden.

Deze geweldige erfenis bij het doorgeven van wijsheid is al begonnen voordat iemand het zich herinnerde of bewust was. Het is onderdeel van het Plan van de Schepper om wat het ene ras bereikt heeft te delen met andere. Wij nemen aan dat dit overal in het universum gebeurt, hoewel we dat niet met zekerheid kunnen zeggen.

Wij werden bijgestaan bij het herstellen van onze vrijheid en onafhankelijkheid en nu zijn we hier om de menselijke familie te adviseren over wat ze moet zien, weten en doen om haar vrijheid en onafhankelijkheid te waarborgen. Zo wordt de traditie in stand gehouden en voortgezet.