Femte Briefing: Mange Stemmer i Universet

Der er mange stemmer på dette tidspunkt, der vil tale til menneskeheden, stemmer fra det Større Fællesskab. Deres budskaber vil blive leveret til enkeltpersoner, for at blive givet til verden. Mange af disse budskaber vil være de samme eller meget ens – opmuntring til Kontakt, opmuntring til tillid, opmuntring til at føje sig og afskrækkelse fra modstand, modvirkning af tvivl, afskrækkelse fra at undersøge dybere og afskrækkelse fra at stille spørgsmål. Menneskene har kun én gruppe af sande allierede i dette nabolag af rummet, hvor jeres verden ligger. Vi er blevet sendt for at repræsentere dem. Der er andre mentorer længere væk, som vil sende et budskab til menneskeheden, der opmuntrer til menneskelig frihed, menneskelig forening og menneskelig suverænitet. Men blandt dem, der bor i jeres nærhed, repræsenterer vi de frie nationer, der er tættest på menneskeheden, og som har mest at håbe på og at frygte, afhængigt af de beslutninger, menneskeheden vil træffe for sit eget vedkommende. Konsekvenserne bliver store for os. For frie nationer er sjældne og har måttet gøre sig fortjent til deres frihed. De har måttet modnes og blive stærke og forenede, for at afværge de mange påvirkninger, som det Større Fællesskab uundgåeligt vil bringe deres vej. Du ved endnu ikke, hvilket stort krav dette er. Måske har du ikke en gang tillid til, at menneskeheden kan nå et så betydningsfuldt mål – et mål, der langt overgår noget, som menneskeheden har etableret for sig selv hidtil.

Interventionen eroderer menneskehedens tillid, fremmer dens afhængighed af fremmede magter, for dens teknologi, dens vejledning og dens regeringsførelse, mens jeres sande allierede kun vil give visdom og pege i Kundskabens retning.

Der er mange stemmer i universet. Der er mange budskaber, der leveres til Jorden. Du må vurdere dem baseret på deres indhold og på din forbindelse til Kundskab.

Der er mange stemmer. Hvis dit liv er baseret på ønsketænkning og håb alene, vil du vælge de stemmer, der fortæller dig, hvad du gerne vil høre, og som forstærker og retfærdiggør dit håb. Hvis din tilgang til livet er baseret på frygt, vil du lytte til de stemmer, der fortæller dig, at du ikke har nogen magt i universet, og at det er nytteløst at stå imod.

Det er to former for overtalelse, der fører til samme mål. Men frihedens vej for menneskene må have et højere mål og et, der er vanskeligere at nå. For indvilligelse er let. Underkastelse forekommer at være let. At tage imod gaver og med dem, regeringsførelse, ser ud til at være let. Mange mennesker vil have det, der er let, til trods for, at det ikke er det rigtige.

Dette med tro og beslutsomhed er afgørende vigtig for menneskeheden, for jeres allierede vil ikke komme og redde jer med magt. Vi har brugt meget lang tid på at sikre vores position i det Større Fællesskab, på at opbygge vores isolation og vores anonymitet, holde vores forbindelser til hinanden vedlige, opbygge vores styrke og vores dømmekraft, vores forening og vores selvforsyning. Alt dette vil vi ikke sætte i fare, for at redde en svag og splittet race, uanset dens store talenter og potentiale.

Det er menneskeheden, der må få denne styrke, denne tro og denne beslutsomhed. Hvis den ikke gør det nu, vil den ikke gøre det i fremtiden. Kundskabens kraft i dig vil guide dig og føre dig til at gøre dette, som individ, og som del af en større indsats.

At sikre stabilitet og frihed i jeres verden repræsenterer nu de to store aktiviteter, som den menneskelige familie må foretage. Det vil sige at skabe stabilitet i lyset af den store forandring, der sker i jeres miljø, og etablere forening baseret på konsensus og bevidsthed, snarere end på tvungen underkastelse. I må sigte mod dette og ikke forlige jer med et kompromis med nogen fremmed magt.

Én af grundene til, at frie nationer er sjældne er, at målet kræver stor styrke, tro og beslutsomhed. Det er let at tilpasse sig andre kræfter. Det er let at tage imod deres tilbud. Det er let at overdrage autoritetens tøjler til andre, i håbet om og troen på, at de er venligtsindede i deres hensigter.

Mange vælger denne vej. Mange bliver ført til at vælge denne vej. Nogle føres let. Med andre er det sværere. Men menneskeheden bliver nødt til at være stærkt uafhængig, hvis den skal forblive fri i et Større Fællesskab af intelligent liv, hvor udtryk for magt og indflydelse er meget stærk og meget konstant. Det er styrken ved at være en person, der er stærk indenfor sin egen kultur, og som står overfor så mange påvirkninger, der ville kompromittere denne person. Vi kan tale om dette, for det er et universelt problem.

En fri nation vil have stærke individer. En nation, der ikke er fri, vil have føjelige individer.

En fri nation vil bakke individuel kreativitet og bidrag op. En nation, der ikke er fri, vil lede hver enkelt person, i overensstemmelse med det design, som er blevet dem givet.

En fri nation vil bakke op om opdagelsen og oplevelsen af Kundskab. En nation, der ikke er fri, vil aldrig nævne den, hvis overhovedet den er bevidst om den.

En fri nation vil søge at forblive isoleret i universet og understøtte sin selvforsyning. En nation, der ikke er fri, vil søge den rigdom og magt, den kan opnå fra andre, og dermed blive sammenflettet med de intentioner og de kompromiser, der indgås med andre nationer.

En fri nation vil ikke forsøge at få adgang til andre verdener for at udnytte deres ressourcer og få kontrol over deres indbyggere. En nation, der ikke er fri, vil gøre dette indenfor grænserne af det tilladelige i deres område af rummet.

Hvis en nation, der ikke er fri, bor i et u-kortlagt territorium eller i en tyndt befolket del af galaksen, kan den bruge magt til at overmande en anden nation, for i den situation er der intet til modarbejde den, medmindre den har en direkte konkurrent.

Frie nationer vil gerne bevare forbindelsen med hinanden for støtte og for at dele visdom. Nationer, der ikke er frie, vil blive bundet sammen af rigdom og erhvervelse og for at støtte hinanden i at opretholde deres føjelige befolkninger.

Frie nationer vil søge at kommunikere dybt og åbent med andre frie nationer. Nationer, der ikke er frie, vil søge at kontrollere og manipulere andres opfattelser og reaktioner.

Frie nationer vil dele deres visdom med fremkommende racer som jeres egen. Nationer, der ikke er frie, vil søge at drage fordel af disse fremkommende racer. Hvis disse fremkommende racer besidder rigdom eller en verden, der har strategisk betydning, vil de søge dominans og kontrol der.

De meget vise i universet, som vi i vores egen udvikling gennem tiden har lært af, har fortalt os, at man ikke skal søge teknologi ud over det, der er nødvendigt og påkrævet for forening, selvforsyning og diskretion. For søger man stadig mere magt og fordele med teknologi, vil man være blotlagt for andre nationer. Man vil konkurrere med andre nationer. Man vil blive sammenflettet med andre nationer.

Der er mange stemmer i universet. Der er mange budskaber, der leveres til Jorden. Du må vurdere dem baseret på deres indhold og på din forbindelse til Kundskab. Du må ønske sandheden over enhver anden fordel, ellers vil dine ønsker blænde dig, og dine overbevisninger vil føre dig på afveje.

Det er en vanskelig udfordring at være den race, der bliver opdaget. Det medfører et stort ansvar og en stor fare. Menneskeheden har endnu intet forsvar mod sådan indtrængen, og den erkender heller ikke den fare, der ligger ved dens grænser. I lever og tænker, som levede I isoleret, uden at indse, at jeres isolation er forbi, og at I aldrig vil få den igen. I har nået et punkt i jeres udvikling, hvor andre racer fortsat vil forsøge at overtale jer og påvirke jer.

I besidder rigdom og dog, til jeres fordel, er Kundskab ikke blevet taget fra jer. I har bevaret jeres religiøse traditioner. I har bevaret bevidstheden om, at I har en forbindelse til en Guddommelig Kilde, hinsides enhver verdslig magt. I værdsætter stadig jeres samvittighed. Kundskab er blevet holdt i live i verden til jeres fordel. Den har I nu brug for som aldrig før.

Kundskab har fortalt os at gøre disse Briefinger klar, til gavn for menneskeheden. Kundskab har guidet os til selv at tage store risici, for at komme i nærheden af jeres verden, for nøje at observere den Intervention, der finder sted her. Nu hvor vores Briefinger er blevet offentliggjorte, er Interventionen blevet opmærksom på vores tilstedeværelse og har forsøgt at finde os. For at undgå tilfangetagning, har vi forladt jeres region og befinder os nu på en sikker position, langt udenfor jeres solsystem.

Vore tanker er private. Kundskab har lært os, hvordan vi holder vore tanker private. Og det Store Nærvær – som vi kalder Lærerne, som I muligvis tænker på som et Engleligt Nærvær – har gjort, at disse kommunikationer til Jorden kan finde sted, fri for enhver teknologisk interferens eller aflytning.

Vi har stor assistance i denne sag. Og også menneskeheden har stor assistance. Men selv den største assistance kan ikke være effektiv, hvis menneskeheden ikke vil gøre krav på sin egen styrke og opfylde sine egne pligter og ansvar, som denne verdens indfødte folk. Stor assistance kan ikke overvinde ambivalens. Den kan ikke overvinde alle de kompromiser, I har indgået i jeres engagement med hinanden og i jeres brug af jeres verden.

Vi ved, hvordan det er at blive opdaget, og vi er godt klædt på til at give jer denne visdom, for hver enkelt af os har gennemgået Intervention i vore egne verdener. I flere af vore verdener tog Interventionen kontrol og måtte væltes med vold, med store omkostninger til følge. Andre iblandt os kunne forhindre beslaglæggelsen af vore nationer og vore aktiver.

Gennem fejltagelser og gennem prøvelser har vi lært den visdom, som vi præsenterer for jer nu. Vi troede også på, at vi i universet var livets centrum, og at enhver, der ville komme og besøge os, ville interessere sig meget for os. Da vi var selvcentrerede, troede og forventede vi, at besøget ville være centreret omkring os. Men, ak, deres tilstedeværelse drejede sig om at få adgang til ressourcer, at opnå troskab, at etablere vores afhængighed af deres teknologi og at sammenflette os med deres handels- og kommersnetværk og lokke os med løfter om rigdom og magt.

Alle vore nationer bukkede under til en vis grad for denne overtalelse, for vi stod overfor vor egen udfordring med ressourceopbrugning i forskellige stadier. Af vore syv nationer blev fire overtaget. De andre tre modstod dette tilstrækkeligt til at få styrken til at modstå intervention. Vi vil ikke gerne se menneskeheden falde under fremmede magters overtalelse, for de fleste racer, der gør det, vil aldrig genvinde deres frihed eller suverænitet.

Det er et afgørende beslutningstidspunkt, for hvordan I vil leve, hvordan I vil bruge og opretholde jeres verden, og hvordan I vil engagere jer med og skelne det Større Fællesskab. Den visdom, som vi giver her, kan være meget nyttig for jer til at forstå, hvad I står overfor, på den anden side af jeres verdens grænser. Men vi må påkalde jeres styrke. Vi må opfordre jer til at opbyde denne indsats for jeres egen skyld, at uddanne jeres folk og påtage jer en Større Fællesskabsuddannelse. Jeres folk står, med den kontakt, som de har med dem, der befinder sig i jeres verden i dag, overfor overtalelse, ansporing og pacificering. Interventionen bekymrer sig ikke om jeres kulturer, og frihed er ukendt for dem. De ser den kun som menneskehedens svaghed, idet de tror på deres forenede indsats’ styrke.

I vil ikke møde deres ledere, for de er skjulte. I vil kun møde deres tjenere og deres menneskelige repræsentanter. De har allerede skabt krydsningsindivider, som sidder som rådgivere i magtens korridorer, især på kommersens arena. De sår kimene til et langsigtet foretagende, og menneskeheden assisterer dem på flere måder, end den ved, ved at engagere sig i konflikter mellem sine nationer og stammer, engagere sig i konkurrence og strid mellem sine religiøse institutioner og ved at overudnytte og overforbruge sin verdens ressourcer og ikke fordele dem retfærdigt, som enhver fremskreden nation må gøre.

I assisterer Interventionen på utallige måder. De behøver kun at så deres frø, gå videre med deres dagsorden og give tid til at få menneskeheden ind i deres greb. Det er en veludtænkt plan, men den kunne ikke nås, hvis menneskeheden var velbevandret i Større Fællesskabs-anliggender, erkendte den fare, der befinder sig i dens midte, og var fast besluttet på at rette op på sine aktiviteter og opførsel i verden.

Det er af denne grund, at der er sendt Briefinger fra jeres Allierede, og at de er sendt igen. Vi må fortsat gentage vort budskab, så det bliver forstået klart, for vi konkurrerer med andre budskaber, der bliver sendt til verden, budskaber fra Interventionen og budskaber fra de nationer, der støtter Interventionen. Vi kommunikerer helt forskellige budskaber i forhold til hinanden, fra helt forskellige kilder, med et helt andet budskab, hvilket fører til et helt andet resultat.

Hvis I tror på eller beder for, at en anden nation vil komme og redde jer, vil I blive reddet af en anden nation, som har hjulpet jer med at føre jer ind i jeres nuværende og fremtidige tilbagegang. I vil spille med i de planer, der er blevet sået og lagt for jer. Hvilken nation ville komme for at forsvare jeres verden og guide jeres ledere, hvis ikke de havde til hensigt at etablere sig der? Ingen nation, ingen fri nation, ville risikere sin anonymitet, for at gøre dette, eller sætte sig selv i direkte opposition til nationer, der ikke er frie, og risikere krig og ødelæggelsen af alt, hvad de har skabt for at opbygge deres immunitet, deres diskretion og deres frihed fra det Større Fællesskab som helhed.

Det er en tåbes fælde. Du kan endnu ikke se, at dem, der ville komme for at redde jer, ikke er andet end konkurrenter til dem, der forekommer at true jer, og arbejder endda i nogle tilfælde sammen med dem. Den ene vil svække jer. Den anden vil tilsyneladende redde jer. Og alt dette vil blive udført i overensstemmelse med det tilladte, så længe menneskeheden ikke viser væsentlig modstand mod tilstedeværelsen af fremmede racer. Ligesom med mange almindelige regler, er der mange måder at komme rundt om dem på, mange måder at bruge dem på og mange måder at udnytte dem på.

De regionale magter, der har en sådan indflydelse i denne region af rummet, ønsker simpelthen ikke krig eller direkte konflikt. De ønsker ikke, at deres handelsnetværk skal forstyrres. Nogle få vil interessere sig for mulighederne for jeres verden, men de fleste ønsker simpelthen at bevare de gode netværk, de har etableret, og som de nu er afhængige af.

Jeres sande venner i det Større Fællesskab vil ikke forsøge at overtage jeres verden. Enhver, der kommer til jeres verden og blander sig i menneskelige anliggender, må forsøge at kontrollere menneskelig bevidsthed, opfattelse og adfærd, for deres egne interessers skyld. Selvom de tror, at de gør dette til fordel for jer, må de dog tage kontrollen og udøve deres indflydelse, på måder, der vil underminere jeres fremtid og jeres frihed.

De vise i universet ved disse ting. De uvise ved det enten ikke eller vælger ikke at lytte. Menneskehedens skæbne vil blive afgjort indenfor de næste årtier, ved den måde, hvorpå menneskeheden ser sin egen miljøkrise i øjnene, og den måde, hvorpå menneskeheden vælger at håndtere og reagere på den Intervention, der finder sted i verden i dag. Det er en tid med store valg, en tid med stor risiko.

Det ved vi. Vi havde valgt forkert og derefter rigtigt, med hensyn til vore møder med livet i universet. Men vi havde nogen, ligesom vi selv, til at rådgive os, for ikke kun havde vi allierede i universet, vi havde også fremragende venner udenfor det visuelle område. Grupper som vores blev sendt til hver enkelt af vore verdener, for at rådgive os og hjælpe os med at forberede os, gennem Kundskab og visdom. De tog ikke aktivt del i vores befrielse. De vejledte os kun i retning af vores frihed, og uddannede os i, hvilke krav frihed stiller og hvordan den kunne opnås.

Hvert enkelt intelligent individ i universet har Kundskab i sig. Men i et stærkt kontrolleret miljø, bliver muligheden for denne Kundskab at stimuleres og komme frem meget, meget lille. Vi ville betragte livet i disse nationer som utåleligt og yderst grusomt. Der bliver man blot brugt som en ressource, til at tjene sin gruppes eksistens og overlevelse og de kræfter, der leder én. Der er nationer selv i jeres verden i dag, som hælder i denne retning. Vi har set dette og lært det gennem jeres kommunikation, gennem jeres tåbelige udsendelser.

Hvis I mister jeres ressourcer, mister I jeres frihed. Selv uden Interventionen, ville dette være tilfældet. For at forhindre civilisationen i at kollapse, ville der blive pålagt streng orden, uden hensyn til protest eller uenighed. Det er derfor, at ødelæggelsen af jeres selvforsyning har kaldt både jeres allierede og jeres konkurrenter til jeres verden. Jeres konkurrenter ser en stor fordel. Jeres allierede ser et stort behov.

Vi har ikke behov for det, som jeres verden har, men vi har et behov for at have en anden fri nation mellem os – en nation, der ikke styres langvejs fra, en nation, der har etableret stabilitet og sikkerhed for sit folk, en nation, der er vokset i modenhed og spændvidde og er blevet troværdig og forenet.

Dette støtter vi i hele universet, og vi støtter det i høj grad i vores egen region. Det er derfor, Kundskab har bragt os i menneskehedens tjeneste. I de store traditioner i livet i universet, har de racer, der har opnået frihed og den kollektive bevidsthed om Kundskab, et ansvar for at give Kundskab og visdom videre til svagere racer og fremkommende racer, som jeres egen. Men der må sørges for, at det bliver gennemført uden indblanding. Det er en af de betingelser, der er. Vi kan rådgive, men vi kan ikke blande os, hvis vi skal give denne visdom videre til Jordens folk, og hvis vi skal styrke Jordens folk, til at blive en stærk og forenet race.

Denne store arv med videreførelsen af visdom, har været igangværende siden før nogens hukommelse eller bevidsthed. Det er en del af Skaberens Plan, at dele en races præstationer med andre. Vi antager, at dette foregår overalt i universet, selvom vi ikke med sikkerhed kan sige det.

Vi blev støttet med henblik på at genetablere vores frihed og uafhængighed, og nu er vi her for at rådgive den menneskelige familie om, hvad den må se, vide og gøre, for at sikre sin frihed og uafhængighed. Dermed bevares og videreføres traditionen.