Sjette Briefing: De Vises Netværk

Religion er ikke vort formål, for religion har mange ansigter i universet. Der er mange religioner, vi har hørt om, og nogle få, vi indirekte er stødt på, udenfor vore egne kyster. Det er ikke vort formål, ser du, for vi ledes af de Højere Magter, som I vil anse for at være den Englelige Forsamling. Da vore verdener er relativt frie i universet, afspejler vore religioner de ting, vi studerer, til gavn for vore racer og for vore verdeners velvære. Men det, vi selv studerer, er af højere karakter. Det er af de Vises Koordinering, forbundet med Højere Magter, hinsides det fysiske rige. Af denne grund er vi her ikke for at repræsentere vore verdeners religioner, for dem fungerer vi meget uafhængigt af. Vi er her ikke for at repræsentere vore verdeners racer, som var vi ambassadører af en eller anden art, for vi er her i et helt andet ærinde og på en helt anden mission. Vi er ikke her, for at etablere formelle forbindelser mellem vore nationer og jeres nation, for det er alt for tidligt for noget lignende at blive etableret. Og det er virkeligt ikke vores ultimative mål. For vi er blevet dirigeret af et formål, der er højere end dette. I universet er religion så ofte et emblem for regerende magter, hvis religion overhovedet eksisterer. Vi føler, at større åndelig sandhed hos nogen race er meget sjælden. Vi finder, at det næsten er utænkeligt, at en oplyst race eksisterer, for det er for meget at forvente af nogen, der lever i den fysiske virkelighed.

Men de Vise har mange tilknytninger og et større Netværk, der handler uafhængigt af regeringer og store kommercielle institutioner og store handelsnetværk. Disse ting kan være nyttige for os, men for det meste er vores virke hinsides dem. I vil finde den Vise mange steder, men som regel skjult og fungerende i dyb hemmelighed. For, det, at have denne form for større kraft, vil i de fleste tilfælde virke truende for de herskende magter i alle verdener i universet, medmindre de er meget frie, på de måder, som vi taler om her i dag.

At være styret af Højere Magter langvejs fra, i det Guddommeliges tjeneste, kan kun være de udvalgte individers forsyn, individer, der ikke kun er udvalgt, på baggrund af deres høje status i deres verdener. Nej, dette er af en anden karakter.

De Vises Netværk er valgt udfra individers større historie, en større skæbne, de har. Det er en vanskelig ting, for, det at have så stor en skæbne, specielt i en verden, der ikke er fri, repræsenterer en meget besværlig opgave, en meget farlig opgave, en opgave, der forlanger enorm tilbageholdenhed og diskretion og dømmekraft.

Tænk ikke på dette som en glædelig rejse, som du håber at blive udvalgt til at påtage dig, for i universet er det som helhed en skræmmende opgave og et stort ansvar. Og selv hvis du over tid skulle opfylde kravene og blive udvalgt til en sådan rolle, ville du være nødt til at være forbundet med andre individer, som du aldrig ville møde, end ikke i din egen verden i sig selv, og heller ikke i andre verdener.

Religion er ikke vort formål, for religion har mange ansigter i universet. Der er mange religioner, vi har hørt om, og nogle få, vi indirekte er stødt på, udenfor vore egne kyster.

Du ville være nødt til at vente på dem i lange perioder, så bestemte situationer kan finde sted og bliver frugtbare og passende for dit arbejde. Så også dette ville forlange enorm tålmodighed. Det er derfor, vi kan være så tålmodige overfor den menneskelige familie, for vi har måttet udvikle denne store tålmodighed, selv overfor hinanden i den Store Koordinering.

Vores mission er endnu ikke fuldført. Når den er, vil vi vende tilbage til vore verdener, hvis vi overlever denne proces. Hvornår det kan finde sted, kan vi ikke sige, men vi bliver holdt som en livsvigtig ressource for den menneskelige familie – at blive tilkaldt, når det er nødvendigt, at bevidne livet i universet, som vi kender det og har oplevet det, og de større sandheder, som vi har måttet lære og vore racer har måttet lære – ting, som den menneskelige familie ikke kan se eller vide, uden dette vidnesbyrd.

Det klogeste for jer nu er blot at have et åbent sind og tilsidesætte de kulturelle overbevisninger, der kan være, med hensyn til livet udenfor jeres verden, for ikke at være påvirket af andres meninger, eller jeres regeringers arbejde eller af de fantasier og spekulationer, der eksisterer omkring dette store og vigtige emne.

Uden selv at vide det, er den menneskelige familie del af en Større Koordinering. Det er noget, som kun de Vise fuldt ud kan forstå. Og selv her må deres forståelse af dette store Netværk forblive ufuldkommen. For, hvilket individ kan kende et Netværk så mægtigt, så kompliceret og koordineret af Højere og Større Magter, underlagt så mange omstændigheder og skiftende vilkår, at det er udenfor noget individs eller endda nogen gruppes evne til fuldtud at forstå? Men at vide, at du er del af denne Koordinering, her for at udføre dine pligter, som del af denne Koordinering, er det bjerg, du må bestige, for at lære disse ting tilstrækkeligt.

Nu taler vi om ting i tjeneste til denne Åbenbaring, der bliver givet til verden, og dens lære om livet i universet i særdeleshed. For I må have vidnesbyrd fra selve universet, og ikke alene fra én race eller én enkeltperson, men fra et større Netværk, der repræsenterer talløse racer, der virker udenfor regeringers og kommersens rækkevidde; udenfor ambitiøse individers og gruppers og nationers rækkevidde; hinsides al den korruption og manipulation, der findes i denne region af rummet, som er betragtelig og kompliceret og farlig.

Vi bringer jer virkeligheden af livet i universet, som vi ser det og har kendt det. Det er imidlertid ikke blot vores forståelse, vi præsenterer jer for her. Det er visdommen fra de Vises Netværk, der deler deres visdom med hinanden, gennem de Højere Magter. På denne måde har Himlen sine agenter på jorden – her, der, overalt, skjulte, små grupper og nogle gange isolerede individer, men meget vel forbundet, så den visdom, vi giver, ikke kun vil repræsentere vor individuelle oplevelse eller forståelse, men De Vises visdom i hele denne del af universet.

Der er ingen race, der fuldt ud vil kunne forstå meningen med livet i dette univers, eller fuldt ud vil kunne forstå, at alle væsener, der lever i den fysiske virkelighed, lever i en tilstand af Adskillelse fra det Guddommelige.

Nu kan Åbenbaringen for jeres verden og Budbringeren, der er sendt hertil med dette formål, forklare disse ting for jer, for I har brug for en menneskelig repræsentant til at forklare dette for jer. Han er også en del af den Større Koordinering, ligesom hans familie er. De er blevet sendt hertil, som frø af denne Større Koordinering i verden, ikke kun for at møde den store udfordring, som Interventionen udgør, og de store udfordringer, menneskeheden står overfor, men også for at ledsage menneskeheden i dens fremkomst i det Større Fællesskab og her opbygge dette hellige bånd.

Hvis menneskeheden nogensinde skal opnå reel frihed i universet, eller kunne opretholde denne frihed og opnå stabilitet i denne verden med jeres miljø, vil I her få brug for denne Større Koordinering, for at opretholde et højere niveau af Kundskab og, hvis muligt, endda rådgive jeres fremtidige ledere. For, hvilken leder i en fri nation vil ikke ønske at have adgang til så stor visdom, uden at være en del af selve Netværket? Folk med politisk magt er sjældent involveret i de store Netværk, fordi de er for stærkt kontrollerede og under deres regeringers indflydelse.

Det er visdommen fra de Vises Netværk, der deler deres visdom med hinanden, gennem de Højere Magter. På denne måde har Himlen sine agenter på jorden - her, der, overalt...

Tænk derfor ikke, at de bemærkelsesværdige mennesker i jeres verden er del af dette større Netværk. De er ikke frie. De kan ikke fungere på dette niveau. Men i fremtiden kan de, der er del af dette Netværk, rådgive disse mennesker. Og i en fri nation er sådan rådgivning afgørende vigtig, for nu har I adgang til visdom fra hele universet, ikke kun fra lokale regioner, ikke kun fra individuelle opfattelser, ikke kun fra én nations egen historie og begrænsede bevidsthed.

Vi siger disse ting til jer, så I mere fuldstændigt kan forstå, hvem vi er, og hvorfor vi er her, og hvad vi tjener. Vi håber, at dette vil mane enhver forestilling i jorden om, at vi her repræsenterer politiske magter eller økonomiske magter eller nogen magt forbundet med Interventionen. Vi er her ikke for at repræsentere andre regeringer, andre verdener.

Selv de frie nationer kan ikke intervenere i jeres verden, og ville ikke, for det ville være i modstrid med deres ikke-interventionsaftaler i universet, som de fleste frie nationer må etablere, for at have autonomi på denne større livets arena.

Da I er en fremkommende race er det vigtigt, at I kan kende til disse store Netværk. Selvom Interventionen muligvis vil høre disse informationer, kan den ikke få adgang til disse fremragende Netværk. Kun de store Netværk, der er fri for det fysiske livs og ledelses rænkespil, kan have denne frihed i universet.

Tænk derfor ikke, at de bemærkelsesværdige mennesker i jeres verden er del af dette større Netværk. De er ikke frie. De kan ikke fungere på dette niveau.

Derfor vil enhver individuel gruppe i Netværket kun delvist kunne forstå det, så selv hvis de skulle fejle eller blive overtaget af andre magter, ville de ikke kunne forråde hele Netværket.

Måske er det derfor, at du, der hører disse ord og tager imod dette budskab, må forstå, at det ikke er målet at få stadig større visdom, stadig større bevidsthed. Udover din sande rolles og formåls funktionalitet, vil Himlen ikke give dig disse ting, for det ville gøre andre alt for sårbare overfor dine fejl. Her udvises stor omhu, med hensyn til individers udvikling og tildelingen af roller.

Ligesom vi iagttog jeres verden, da vi befandt os i dens nærhed, er der andre, der iagttager os, for at sikre, at vi ikke gør noget forkert. Alle væsener i universet er fejlbarlige og tilbøjelige til at fejle. Det er vilkårene for at leve i Adskillelse i fysisk form. Vi befinder os i fysisk form. Vi er sansende væsener fra flere verdener. Derfor iagttager de Højere Magter os langt mere omhyggeligt, end de vil iagttage andre individer.

Men vi kan stadig vakle. Vi kan stadig blive overtaget af andre magter, der søger at få adgang til os eller tilintetgøre os eller opfatter os som en trussel. Det er grunden til, at vi ikke befinder os i jeres verden og vandrer rundt i jeres verden, ser du, for der er magter i jeres verden, som helt afgjort vil opfatte os som en trussel – som en trussel mod deres politiske magt eller deres religiøse position, for vi repræsenterer en Større Autoritet i livet.

Enhver individuel gruppe i Netværket vil kun delvist kunne forstå det, så selv hvis de skulle fejle eller blive overtaget af andre magter, vil de ikke kunne forråde hele Netværket.

Vi er ikke blot tjenere. Vi er denne Større Autoritets udsendinge. Men som vi har erklæret i vore Briefinger, er vores mission her meget specifik. Vi forstår grænserne for disse ansvar, som i sig selv er store nok til konstant at udfordre os.

Derfor er det vigtigt for jer at forstå, at der er to styringsniveauer i universet. Der er de politiske og de religiøse og de økonomiske kræfters styring, der forekommer at dominere overalt og endog må være stærke i frie verdener. Det er billedet af det univers, som jeres sanser rapporterer.

Men der er et dybere styrings- og indflydelsesniveau, der taler til den dybeste del i jer, den del, som vi kalder Kundskab eller Septa Varne. Denne større indflydelse og magt taler til denne i jer, og kalder bestemte individer til højere tjenesteniveauer i deres respektive verdener. Og de, for hvem det lykkes at tage denne lange forberedelse, vil blive tilknyttet denne, det Guddommeliges Større Koordinering, hvis Vilje og Formål er at etablere frihed og visdom og Kundskabens kraft overalt, idet potentialet for den findes i alle sansende væsener i alle verdener i hele universet.

Selvom vi tjener i en specifik funktion, for at alarmere og hjælpe med at forberede menneskeheden på dens fremkomst i dette Større Fællesskab af liv, repræsenterer vi også denne Større Autoritet og indflydelse og taler, hvis vi kan, for fremkomsten af Kundskab i individet, som vi har gjort, til støtte for den store Åbenbaring, som det Guddommelige har sendt til verden – en sjælden og bemærkelsesværdig begivenhed i denne del af universet. For, hvor få racer i denne del af universet kunne offentligt tage imod en Ny Åbenbaring fra Gud. I har ingen idé om, hvor heldige I er, at befinde jer i denne position, eller hvor sjældent det er i et univers, bestående af undertrykte nationer og strenge regeringer.

I, der virker til at være fascinerede og forelskede i teknologi, indser endnu ikke dens store farer og den risiko, den udgør for jeres frihed, individuelt og som en hel verden. Derfor har vi i Briefingerne talt om ikke at tage imod teknologi fra andre racer, for det vil plante kimen til disse racers kontrol i jeres verden – så de vil kontrollere jeres verden, mere end I gør, og I vil blive afhængige af deres teknologi.

Tænk ikke, at fremragende teknologi i universet på nogen måde repræsenterer åndelig magt. Dette er fuldstændigt falskt. Tænk ikke, at den repræsenterer ægte åndelig kraft i jeres egen verden, af samme grund, som vi taler om. Vi må gentage denne visdom, som vi er sikre på er en del af den store Åbenbaring, der bliver givet til verden.

Der er et dybere styrings- og indflydelsesniveau, der taler til den dybeste del i jer, den del, som vi kalder Kundskab eller Septa Varne.

Der må være stor nøgternhed i forbindelse med indtrædelsen i andette univers. Det er den største tærskel, som nogen verden kan træde over. Den har store farer og kan have store løfter, afhængigt af hvad der næres i pågældende verden og i hvor høj grad den dybere Kundskab er blevet dyrket og holdt i live der.

Menneskeheden anses for at have stort løfte i denne henseende, men der er stærke kræfter i jeres verden, der modarbejder dette og altid har modarbejdet dette, og der er menneskenes store sårbarhed overfor universet – med hensyn til dets påvirkninger, dets fristelser, dets løfter om fred og magt, dets tilbud om teknologi overfor en mere primitiv og dog mere spirituelt orienteret race, som jeres.

Forstå derfor, at menneskehedens sande Allierede kun delvist er repræsentanter for de frie nationer. Men den fulde betydning indikerer, at det er de Vises Netværk, der er jeres største allierede og største aktiv, og dem, der i virkeligheden kan repræsentere disse ting, for de vil være fri af en hvilken som helst verdens korruption. De har ikke teknologisk magt. De bruger teknologi til at tjene deres mål, men den er ikke deres kraft. Den er ikke deres styrke. Den er ikke deres banner. For de har ikke noget banner, da de stort set er usynlige for jeres øjne.

Menneskehedens sande allierede er altså de Vise i alle verdener og de få, der er Vise i jeres verden, som vil fremme Kundskabens kraft. Men jeres største allierede er De Usete, de Højere Magter, som I vil tænke på som de Englelige, der nu bringer en Ny Åbenbaring fra det Guddommelige til verden, for at forberede menneskeheden på det Større Fællesskab, sørge for grundlaget for ægte forening og større frihed i jeres verden.

Med præsentationen af denne store Åbenbaring, er vi kaldt til tjeneste og koordinering. Selvom den ikke er givet specifikt til os, kender vi dens formål og hensigt, og vi gentager med største sikkerhed dens visdom. Men det, der må belæres jer i jeres verden, må komme fra jeres verden. Og det, der må belæres jer fra hinsides verden, må komme fra hinsides verden. Det er alt sammen del af denne store Åbenbaring for menneskeheden.

Derfor beder vi dig om at tænke på os på denne større måde, selvom det kan være svært at forstå eller forestille sig. Det er så vigtigt for jer at adskille og skelne de Guddommelige Magter på arbejde i universet, fra de politiske magter, der anstrenger sig overalt.

Det er de Vises Netværk, der er jeres største allierede og største aktiv, og dem, der i virkeligheden kan repræsentere disse ting, for de vil være fri af en hvilken som helst verdens korruption.

Forveksl dem ikke, ellers vil du åbne dig for megen forførelse og manipulation. Tænk ikke, at en nation, der ankommer til jeres kyster, er åndeligt tilbøjelig eller repræsenterer de Vises Netværk, for det ville medføre den ultimative forførelse af jeres folk. Og selvom Interventionen vil forsøge at fremme denne idé, idet den er opmærksom på jeres dispositioner og jeres sårbarheder, må I ikke give efter for disse overtalelser.

Tænk aldrig, at de væsner, der synes at have fantastisk teknologi, på nogen måde er hævet over jer i deres etik eller moral eller spiritualitet. I har helt afgjort set dettes sandhed i jeres egen verden i det forløbne århundrede, at højere teknologi ikke repræsenterer større sandhed, større mening eller højere formål.

Der er så meget, der må adskilles og skelnes her, så I kan forstå vort budskab, vort formål og vor virkelighed. Der er så mange idéer og overbevisninger, der bevidst må tilsidesættes, for at kunne se disse ting, med nogen som helst klarhed. Det er en udfordring i jeres verden og i en hvilken som helst verden.

Hvor få er der ikke i universet, der har friheden til at se, uden den overvældende indflydelse fra deres nationer og kulturer og religioner, hvis de har en religion. Det er noget sjældent og smukt, og potentialet for det findes i hver enkelt person i verden, i dig og i andre, da Kundskab er holdt i live her, gennem den store indsats af mange, der er i det Guddommeliges tjeneste, og som opererer på forskellige niveauer, med stort individuelt afkald, stort mod, stor integritet – ting, der forekommer at være sjældne, men som dog er nærværende i tilstrækkelig grad i jeres verden til, at give jeres race som helhed et større løfte og større anerkendelse blandt de Vise.

Må vore gaver til dig genlyde dybt i dig. Og må du erkende de krav og den påkrævede tilbageholdenhed, for at se en Større Virkelighed, der, til enhver tid og i hele universet, lever i jeres midte.