Fjerde Briefing: Skjulte Kræfter

Menneskeheden har en styrke, som den endnu ikke har erkendt, en styrke, der kan afbøde Interventionen, en styrke, der vil give menneskeheden et større løfte og en større magt i universet. Dette er en usynlig styrke. Det er en styrke, der, når den først er oplevet, bliver en essentiel kraft, med hensyn til at dirigere éns liv og i tilvejebringelsen af éns sande magt og sikkerhed.

Denne kraft kaldes Kundskab i universet. Den er kraften til at se, at vide og at handle med klarhed og vished. Den er en kraft, der hverken kan overtales eller manipuleres med af nogen fremmed kilde eller af nogen anden kilde. Den er en kraft, der gives som et potentiale til hver enkelt individ i den menneskelige familie og derudover.

I det Større Fællesskab bliver religion ultimativt studiet og anvendelsen af Kundskabens Vej, for den er det mest oversættelige i religion. Lokale skikke, lokale lærere, lokalhistorie, oversættes ikke fra én verden til en anden. Kun det, der er væsentligt i studiet og bevidstheden om Skaberen og Skaberens store Kundskabs-begavelse til individet, er oversætteligt.

Kun i verdener, hvor individuel frihed værdsættes og understøttes, er Kundskab reelt lagt vægt på og er et sandt mål, ikke blot for individet, men for nationen som helhed. Det er grunden til, at Kundskab frygtes og undgås i nationer, hvor der ikke er individuel frihed, idet Kundskabens kraft kan stimulere individuel kreativitet, individuel protest og individuel skelnen af gruppens vilje og retning. Det er denne frihed og kreativitet, der giver dit liv dets dynamiske karaktér, dets kraft og dets styrke. Den gør det muligt for et individ at opfylde sin skæbne i verden.

At dyrke Kundskab finder sjælden sted i universet, fordi frihed er sjælden i universet. Kundskabens Vej studeres i mange verdener og nationer i hemmelighed, verdener og nationer, hvor frihed modarbejdes eller ikke er tilladt. Det er i frie nationer, den er mest kraftfuldt udtrykt, hvor den ikke kun ses som vejen til personlig opfyldelse og bidrag, men også som en kilde til magt i det mentale miljø – en magt, der kan bruges til at beskytte en fri race mod fremmed indtrængen og intervention.

Modstand vil demonstrere, at menneskeheden er en selvbestemmende race og ikke vil lade sig forstyrre og kontrollere af fremmede magter.

Menneskeheden ved endnu ikke, hvor meget styrke den virkeligt har, og de fordele, I har, ved at jeres religioner er bevarede og ikke er erstattet af en tro på teknologi. De er ikke fuldstændigt underlagt de herskende nationers politiske dagsordener. Selvom der, som vi forstår det, har været meget korruption, er Kundskabens magt og tilstedeværelse i menneskeheden fortsat stærk, og dens potentiale for fremtiden er meget opløftende.

Hvis denne Kundskab ikke var til stede og ikke var tilgængelig for mennesker, ville vores advarsels- og opmuntringsbudskab og budskab om håb intet formål have. Vi taler til denne Kundskab i dig og i alle menneskers hjerter. Det er ikke idéer, vi præsenterer, men snarere en erkendelse af virkeligheden og den forberedelse, som menneskeheden må gennemgå, for at forberede sig på sin fremtid i det Større Fællesskab. For jeres skæbne er der, og jeres succes og fiasko vil finde sted indenfor rammerne af dette Større Fællesskab.

Kundskab repræsenterer en dybere stemme. Det er sådan Skaberen vil tale til dig – for at vejlede dig, beskytte dig og forberede dig. Den er fuldstændig fri for forstyrrelse, overtalelse og manipulation. Den repræsenterer kernen af din styrke og dit mest magtfulde aktiv. Enhver handling, du måtte gøre, for at bevare menneskehedens frihed, ville i sidste ende vise sig at være uden succes, hvis ikke den var ledsaget af Kundskab.

Igen er dette en af grundene til, at de vise forbliver skjulte, for de har Kundskabens magt og tilstedeværelse. Interventionen kender ikke til denne Kundskab og bruger den ikke, og derfor repræsenterer den jeres største styrke. Men bevidstheden om Kundskab må dyrkes. Behovet for Kundskab må anerkendes, for jeres individuelle intellekt kan ikke konkurrere med kraften af det gruppesind, der eksisterer i det Større Fællesskab. Men Kundskab i dig er immun overfor dettes indflydelse og kan gennemskue dets bedrag.

Dine idéers og overbevisningers styrke er svage sammenlignet med dem, der fastholdes af mange sind i det Større Fællesskab. Men Kundskabens magt er stærkere. Den kan ikke vendes. Den kan ikke afskrækkes. Den kan ikke ændres af nogen magt i universet. Kun Skaberen af alt liv kan tale til den, og kun til denne lytter den.

Kundskab i dig er forenet med Kundskab i andre. Så efterhånden som Kundskab bliver stærkere i den menneskelige familie, vil krig og konflikter miste deres appeal, deres tiltrækning. Efterhånden som Kundskab bliver stærkere i den menneskelige familie, vil tilbud om fremmed teknologi og fremmed regeringsførelse miste deres tiltrækning. De vil intet betyde for Kundskab. Alle de ting, der påvirker folk til at skade sig selv, eller til at engagere sig i aktiviteter, der ikke er i deres bedste interesse, vil miste deres tiltrækning i lyset af Kundskab, denne dybere magt.

Ikke alle mennesker behøver at finde denne magt, men mange gør. Ellers vil Interventionen forløbe uhindret. Regeringer vil skjule det, de ved, og kæmpe med sig selv om, hvordan de skal håndtere denne tilstedeværelse og dens hensigter, og verdens folk vil forblive selvbesatte og ignorante, uvidende om den større trussel mod deres fremtid og deres frihed.

Hvis tilstrækkeligt mange mennesker kan blive stærke med Kundskab og lære om det Større Fællesskab, vil menneskeheden ikke dø. Den vil stå imod Interventionen. Og dens modstand vil overfor handels- og kommersguvenørerne demonstrere, at menneskeheden er en selvbestemmende race og ikke vil lade sig forstyrre og kontrollere af fremmede magter. Dette vil give jer en styrke og en respekt, som I ikke har i øjeblikket.

Den største gave, som nogen anden race kan give jer, er deres visdom om livet i universet og deres bevidsthed om Kundskabens kraft. Det er denne ikke-teknologiske magt, der vil gøre hele forskellen på, hvilken vej I tager – om I vil vælge konflikt og krig i jeres verden, eller samarbejde og forening, om I vil forberede jer på det Større Fællesskab, ved at anerkende tilstedeværelsen af Interventionen og dens trussel, eller om I vil ignorere dem, for at fokusere på andre ting, som I mener er vigtige. Og det er menneskers bevidsthed om denne indre kraft, der vil afgøre, hvilken vej menneskeheden vil tage, for at etablere menneskelig forening – om det er en undertrykkelses- og underkastelsesvej, eller en vej med konsensus og bevidsthed. Dette vil afgøre, hvad folk ser, hvad de ved, og hvad de foretager sig.

Så central er Kundskab for jeres oplevelse, og derfor repræsenterer den den største kraft i universet. De, der er stærke med Kundskab, har magt i det mentale miljø. De kan ikke forføres, og de kan ikke forledes af nogen kraft. De vil værdsætte frihed, de vil værdsætte styrke, de vil værdsætte forening og de vil værdsætte formål. Menneskene værdsætter disse ting, men ikke i tilstrækkelig grad med hensyn til jeres fremkomst i det Større Fællesskab, og ikke i tilstrækkelig grad med hensyn til jeres verdens tilbagegående forfatning.

Vi ved dette, fordi Intervention har fundet sted mange steder, selv i vores egne verdener, hvor vi måtte slås og kæmpe, for at genvinde vores frihed og fordrive de kræfter, der forsøgte at vejlede os og kontrollere os. Vores historier er svære og ikke uden anger. Mange af vores egne gik tabt i kampen for frihed, fordi vi ikke i tide agtede advarslen og derefter måtte stå overfor den meget vanskelige opgave at vælte dem, der havde etableret sig som autoriteter i vores respektive verdener.

Det er grunden til, at Skaberen af alt liv har sendt os, for at tale for menneskehedens allierede – for at rådgive menneskeheden, for at advare den og opmuntre den til at erkende dens store muligheder og de store farer, der ligger forude, og opmuntre til at forberede sig i overensstemmelse hermed og søge Kundskabens dybere kraft, som vil give jer inspirationen, modet og viljen til at foretage den vanskelige forandring, der må etableres i verden.

Menneskeheden kender ikke til sin styrke, og Interventionen får den kun til at tro på sin svaghed. Interventionen ønsker, at menneskeheden skal føle sig svag og hjælpeløs, modløs og opgivende. Det er det perfekte miljø, hvori Interventionen kan etablere sig – etablere sin magt, opbygge sin støtte og opnå sine fordele i en fremmed verden.

Derfor må du overveje disse ting, vi taler om, før du kommer til nogen konklusioner om potentialet for menneskeheden i dens egen verden og udenfor dens verden. Stor forsigtighed og færdighed må bringes til jeres møder med intelligent liv udefra. Behovet for gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med et hvilket som helst besøg er meget stort. Her må I have vished og ikke kun håb.

Kundskab giver vished. Uden Kundskab kan du have håb, men uden vished er håbet svagt og kan let slukkes. Vished vil fortælle dig, hvad du skal gøre. Den vil informere dig om, hvad der kræves af dig som individ, og hvad der kræves af jeres nationer. Vi har givet de tre krav til opbygningen og etableringen af frihed i det Større Fællesskab. De kan tjene som sammenhænge, hvori vigtig menneskelig udvikling må finde sted. Men denne udvikling må være inspireret af Kundskab. Ellers kan ønsket om forening føre til undertrykkelse. Ønsket om skarpsindighed kan føre til hemmelighedskræmmeri, hvis ikke ledet af Kundskab.

Interventionen skal modarbejdes. Der skal tages afstand fra den tilstedeværelse. Dens aktiviteter skal afsløres. Folk må nægte at tro på fremmede magter, som er her uden menneskelig tilladelse og handler imod menneskelig vilje og bevidsthed. Offentliggørelse fra regeringers side er vigtig, men folk må også offentliggøre, hvad de ser, og hvad de selv har oplevet, med hensyn til Interventionens tilstedeværelse.

Menneskeheden må etablere sin grænse til rummet. Den må rette sine øjne og sin opmærksomhed mod rummet. Man kan ikke vende ryggen til universet, hvis man skal kunne se, hvad der kommer, og hvad der allerede er her.

Folk må nægte at tro på fremmede magter, som er her uden menneskelig tilladelse og handler imod menneskelig vilje og bevidsthed.

At de tager folk imod deres vilje må afsløres og tages afstand fra. Det har et lusket formål. Det kan kun svække og splitte den menneskelige familie yderligere. I må erkende, at der nu eksisterer konkurrence – konkurrence udefra. Denne konkurrence må anerkendes og må blotlægges. De, der har troet, at denne tilstedeværelse er her for menneskehedens bedste, må se, at dette ikke er tilfældet, at de er taget ved næsen, og at de, der er blevet taget mod deres vilje, tror på ting, som de blev opfordret til at tro på.

I er denne verdens indfødte folk. I er ude for Intervention. Jeres verdenshistorie lærer jer, hvad intervention er, og at den altid udføres i de intervenerendes interesse. Så, lad jer ikke falde under fremmed overtalelse og intervention. Forstå, at jeres sande venner og allierede aldrig ville intervenere i verden på denne måde eller udføre disse aktiviteter, som kun truer menneskenes velbefindende og underminerer jeres forening, selvforsyning og diskretion.

For at kunne skelne ven fra fjende i universet, må du kende forskellen på din styrke og din svaghed, for din fjende vil tale til din svaghed, og din ven vil tale til din styrke. Alt det, som menneskene værdsætter, er nu sat i fare – alt det, I har skabt, alle jeres fremskridt, alt betydningsfuldt, I har opnået. I erkender ikke de gaver, der her er blevet givet, og hvor betydningsfulde de er.

I vil støde på racer i universet indenfor hvis befolkninger ikke vises medfølelse overfor hinanden. Deres folk er blevet mere som maskiner – styret, kontrolleret og dirigeret, med meget lidt tanke eller følelser for sig selv eller for hinanden. Dette er almindeligt. Det er en af de retninger en race kan vælge, for at etablere stabilitet og sikkerhed. Det er ikke den retning, jeres allierede har valgt. De har udstukket en meget anden kurs for deres folk og for deres fremtid.

Tro ikke, at menneskehedens fremtid er håbløs, for i så fald er man faldet som offer for den overtalelse, der bliver kastet over den menneskelige familie. For Interventionen søger enten at vinde din gunst eller at slå din modstand tilbage. Hvis de ikke kan vinde din gunst, vil de søge at afskrække dig og overlade dig til dig selv, uden håb og fortvivlet.

Tro på menneskeheden, tro på magten i god menneskelig ledelse, tro på nødvendigheden og på kravet om menneskelig forening, selvforsyning og diskretion – mist aldrig denne tro. Uanset hvordan tingene ser ud til at være, må du aldrig give op. Interventionen ønsker, at I giver op, giver efter og overgiver jer. Men det må I aldrig gøre i det Større Fællesskab. For når først jeres frihed er tabt, er den ekstremt svær at generobre, som vi selv så stærkt har oplevet.

Det kommer til at kræve et enormt mod at gøre det, der må gøres i verden – enorm menneskelig opfindsomhed, menneskeligt engagement og samarbejde. Hvis du ikke tror på, at det er muligt, har Interventionen allerede vundet. Så er det kun et spørgsmål om tid. I vil da være bukket under, uden endda at erkende den indflydelse, der kastes over jer.

Frihed og forening er svære at opnå, og de må være drevet af en stor nødvendighed. Det er ikke tilfældet, der afgør om en nation bliver fri i universet. Det er en nødvendighed og et valg. Hvis man ikke er fri i universet, vil man blive styret af andre. Hvis man ikke opnår og støtter sin frihed, vil man ikke styre sin skæbne. Det er livets realitet i universet. Det er en realitet, der enten kan forløse én eller slå én, alt efter hvordan man reagerer på den.

Det er mislykkedes mange i det Større Fællesskab, af netop disse grunde. Fremkommende racer som jeres, der ikke har kunnet etablere deres frihed eller har mistet deres selvforsyningsevne, finder sig selv under fremmede magters overtalelse – ofte overtaget, uden nogen synlig vold, overtaget som følge af deres egne konflikter, overmandet af deres egen berøvelse. Alle fremskredne nationer står overfor ressourceopbrugning. Det er det, de vælger at gøre i lyset af dette, der gør hele forskellen. Kundskab i den enkelte vil guide vedkommende til at træffe den rigtige beslutning. Men hvis Kundskab er uerkendt eller ikke opleves, vil andre beslutninger blive truffet.

Menneskeheden har stor styrke, men den bruger den ikke. Den har stort potentiale, men den indser ikke sit potentiale. Individer og nationer søger stadig at få så meget fra deres miljø, som de kan, uden nogen tanke for morgendagen og for hvad morgendagen vil bringe. Nationer går imod hinanden, og grupper går imod hinanden, uden nogen bevidsthed om, at i det Større Fællesskab står begge parter overfor at blive domineret.

Her kan det Større Fællesskab enten blive set som en stor trussel, en trussel, som folk vil fornægte eller undgå, eller som en stor udfordring, der kan forene menneskeheden på egne vegne, ved at bruge sin egen styrke og færdighed. Her vil menneskeheden få styrke gennem nødvendighed – styrken ved at reagere på et omskifteligt miljø og på en omskiftelig række af omstændigheder.

Fremkommende racer som jeres, der ikke har kunnet etablere deres frihed eller har mistet deres selvforsyningsevne, finder sig selv under fremmede magters overtalelse – ofte overtaget, uden nogen synlig vold.