Fjerde Briefing: Kollektiverne

I det Større Fællesskab eksisterer samfund på ethvert tænkeligt socialt og åndeligt udviklingsniveau. Disse samfund strækker sig fra før-landbrugssamfund hele vejen op til imperier, Kollektiver, samt andre former for organisationer, der er etableret mellem nationer, for gensidigt forsvar og handel. Der er talløse udtryk på ethvert niveau af denne evolution. Men, som vi har sagt, er der mægtige regioner i galaksen, der er uudforskede og tyndt befolkede, hvor mange samfund lever i hemmelighed. Og der er mange kulturer, der endnu ikke er opdaget. I vor forrige diskurs, brugte vi analogien med, at galaksen er forbundet med en række ruter, ligesom på et vejkort i jeres verden. Der er hoved-handelsveje, der er sekundære handelsveje, og der er områder, hvor der overhovedet ingen ”veje” er. De indtryk, vi gerne vil give jer af det Større Fællesskab, er meget relevante for jeres beliggenhed i rummet og er meget beskrivende for det miljø, der ligger tæt på jeres verden. Men jeres synsfelt er stadigt yderst indskrænket og I kan ikke se udover de nærmeste planeter, end ikke i jeres eget solsystem. Jeres forsøg på radiokommunikation er udsigtsløs, for der er ingen, der bruger den slags teknologi til interplanetarisk kommunikation. Rejsehastigheden i universet er i høj grad accelereret i forhold til jeres standarder men er dog stadig meget langsom, taget det fysiske landskabs enorme størrelse i betragtning. Store imperier og Kollektiver kan kun ekspandere dér, hvor de i forvejen har etableret en infrastruktur i nærheden. At passe fjerne udposter er logistisk set meget vanskeligt og indebærer andre farer, som for eksempel andre racers intervention og problemer med regionale jurisdiktioner og tvister. Af denne grund vil Kollektiver ikke blive fundet i galaksens tyndt befolkede områder. Selv store imperier vil sjældent sende ressourcesøgere til disse regioner, for de ligger alt for langt væk, og selv hvis opdagelser kunne gøres, er de logistiske problemer med at sende forsyninger og få adgang til disse ressourcer, overvældende. For yderligere at komplicere sagen, er der i mere befolkede områder i galaksen regionale adfærdsregler. Så nationer har reelt ikke så meget frihed til at bevæge sig hvorhen de vil, i deres udforskninger.

Vi kan selvfølgelig ikke forvente, at menneskeheden forstår dette. Jeres nuværende perspektiv er, at universet i virkeligheden er der for at blive udforsket og indtaget til jeres egen fordel. Men, ak, I er ikke de første til at ankomme her. Og der er mange civilisationer og imperier, der er meget ældre end noget, menneskeheden hidtil har etableret på Jorden.

Hvis et Kollektiv søgte at indtage denne verden med magt, ville det blive modarbejdet af andre Kollektiver, som har en interesse i denne verden, samt af deres konkurrenter andre steder, hvilket vil holde disse handlinger i skak.

Krige og store konflikter finder sted i universet, men er relativt sjældne. Oprør og interne stridigheder er mere almindelige, mens krige mellem store nationer og imperier i universet er langt mere sjældne, end I måske tænker. Vi kan ikke tale for andre galakser, for dér har vi aldrig vovet os ud. Men fra det vi ved om denne galakse og fra vore egne rejser, ved vi, at disse ting er meget sande.

Menneskeheden opdager stadigt mange hemmeligheder indenfor teknologi, og sådan er det dér, den ligger sine håb og sine løfter. Men mellem mere avancerede nationer er påvirkningsmagten i det Mentale Miljø den meget større indflydelsesarena. For, som vi har sagt, kan teknologi anskaffes og kopieres. Det er ikke her de reelle fordele almindeligvis vil blive fundet.

Men ressourcer er imidlertid værdifulde, og derfor ses der generelt med ugunst på ødelæggelsen af ressourcer. For at bevare disse ressourcer og miljøer, vil de fleste ressourcesøgere, inklusiv Kollektiver, forsøge at overtale den indfødte race til at alliere sig med sig, snarere end at prøve på at overtage den pågældende race med magt. Denne strategi forstås også af mange avancerede civilisationer, der har lært gennem megen prøvelse og fejl og gennem mange vanskelige perioder i deres verdens historie. Idet samfund bliver mere teknologisk avancerede, bliver behovet for ressourcer større, og der lægges større vægt på at bevare de naturlige ressourcer. I mange tilfælde har hjemmeverdener udtømt deres egne verdeners ressourcer, endog i så høj grad, at disse verdener er blevet golde og uproduktive.

Dette vidner om, hvorfor jeres verden ses på med så stor interesse af de få racer, relativt set, der er bevidste om jer. Biologisk rig, rig på ressourcer, strategisk vigtig og tilgængelig for mange af de Kollektiver, der lever i denne del af galaksen, er den en sand skat.

Jeres nærhed til områder, der er temmeligt befolkede er både en ulempe og en fordel for jer. Ulempen er naturligvis, at jeres verden vil blive erkendt og bliver erkendt og ligger indenfor Kollektivernes rækkevidde, Kollektiver, som kun er én form for social struktur i universet. Fordelen for jer er imidlertid, at jeres verden ikke kan erobres, for I lever i en region, der styres af adfærdsregler. Befandt jeres verden sig i en meget fjern del af galaksen, hvor sådanne adfærdsregler ikke var etablerede, kunne jeres verden indtages med magt. Den kunne indtages af ressourcesøgere, af pirater, af store nationalstater, af enhver, der kunne få adgang til den og bevare kontrol og autoritet.

Så det faktum, at I lever i en mere, skal vi sige, ”civiliseret” del af universet, giver jer nogen beskyttelse. I denne region, hvor vi også bor, er det illegalt at invadere en ny verden, som jeres, uden den indfødte races tilladelse. Det betyder, at jeres verden ikke kan blive del af en større association, medmindre menneskeheden synligt demonstrerer, at den indvilliger deri, og at den byder intervention velkommen.

Da det Større Fællesskab er et meget konkurrencepræget miljø, især i det område, hvor I bor, og da der er mange Kollektiver, der holder til her, har de en tendens til at holde hinanden i skak og vil, om nødvendigt, tage retslige skridt imod hinanden, hvis de grundlæggende adfærdsregler overtrædes.

Så, hvis et Kollektiv søgte at indtage denne verden med magt, ville det blive modarbejdet af andre Kollektiver, som har en interesse i denne verden, samt af deres konkurrenter andre steder, hvilket vil holde disse handlinger i skak.

Vi kan ikke forvente, at I kender til detaljerne i så kompleks en situation, men det er vigtigt for jer at vide, at universet omkring jer ikke er tomt og blottet for liv. Det er vigtigt for jer at vide, at universet nær jeres kyster ikke er primitivt og ureguleret. Det vil hjælpe jer med at forstå, hvordan de Kollektiver, der er involveret i jeres verden, fungerer, og hvordan de kan modarbejdes. Det giver jer visse fordele, som I må lære at erkende og benytte, på egne vegne.

Der er andre dele af universet, hvor store imperier eksisterer, og de opsætter deres egne regler, idet de kun har få konkurrenter indenfor deres regioner. Og der er mange andre områder, hvor mange nationer har sluttet sig sammen i associationer, enten økonomiske, politiske eller militære, eller alle tre, for gensidig handel og forsvar. De er ret almindelige i velbefolkede områder i universet.

Den region, I lever i, der i jeres målestok omfatter et kæmpestort område, indeholder cirka fem tusinde stjerner. Vi kalder det for en region, for det er sådan det afgrænses. Det er, som du kan forestille dig, en meget lille del af galaksen, men temmelig stor, hvad jeres interesser og behov angår. I denne region er der vigtige adfærdsregler. Der er små imperier, som I, for nogles vedkommende, ville kalde diktaturer, mens andre er mere demokratiske af natur. Der er Kollektiver, som er ret magtfulde men begrænsede på visse af deres indflydelsesområder. Men alle områder i denne region, der er forbundet med hoved-handelsveje, styres af retningslinjer og råd. Det er for at yde tryghed og sikkerhed, og for at sikre, at vold ikke bryder ud og udvikler sig til total krigsførelse. Stridigheder finder jævnligt sted og klares via forhandlinger eller juridiske procedurer.

Men disse styrende organer fører primært tilsyn med handelsruter. Og de støttes af statsorganisationer, der tilhører dem, for gensidige fordele og sikkerhed. Nogle af disse organisationer er stærkere end andre. Men, hvor der er større konkurrerende kræfter tages ordensreglerne ganske alvorligt og håndhæves ganske alvorligt.

I den region, hvori jeres verden ligger, er det ikke tilladt Kollektiverne at have hære eller militære styrker. Men det er tilladt dem at have sikkerhedsstyrker til eget forsvar. Da de primært er økonomiske institutioner, søger de at beskytte deres interesser og forretningsveje med deres egne styrker. Men de har ikke store hære, som I kan have forestillet jer. De kan hyre sikkerhedsstyrker, når de rejser i områder, der anses for at være handelsmæssigt usikre eller politisk ustabile mellem de residerende nationer. Men det væsentlige er, at Kollektiver, som vi gerne vil tilbringe nogen tid med at beskrive nu, ikke er militære kræfter. De er økonomiske kræfter. Deres fokus er handel, ressource-anskaffelse og dannelsen af deres alliancer med verdener, som jeres egen.

Der er mange Kollektiver, der har deres virke i denne region, jeres verden ligger i. Nogle af disse Kollektiver er centreret i denne region. Nogle er centreret andre steder og har vigtige satellitanlæg anlagt her. Ét af livets interessante fakta er, at hvor der end er Kollektiver, som konkurrerer indbyrdes, har andre nationer etableret deres egne forsvar imod Kollektiverne, så Kollektiverne ikke kan intervenere i disse verdeners handel, kommers eller interne anliggender. Da vi taler om mange nationer indenfor én region, hvoraf mange har deres egne militære anlæg, må Kollektiverne respektere visse adfærdsregler, eller se meget alvorlige konsekvenser i øjnene. Uden deres egne våben af betydning, må de benytte sig af forhandlinger, diplomati og indflydelse, som deres primære indfaldsvinkler til at nå resultater.

Så, de væsner, I vil støde på i universet på dette tidspunkt, repræsenterer yderst organiserede, meget hierarkiske organisationer, hvis funktion er ressource-anskaffelse og udvikling. Kollektiver er i det store og hele bygget op af en række af racer, der har deres virke på forskellige autoritets- og kommandoniveauer. Det er sandsynligt, at ingen i verden endnu er stødt på de væsner, der reelt styrer de Kollektiver, der har deres virke i jeres verden. I har kun set de arbejderklasser, der opdrættes for at tjene bestemte funktioner. Skønt de er biologiske entiteter, giver deres biologiske kode, deres træning, deres opvækst og deres genetiske fokus dem meget lidt individualitet og individuelle evner til at ræsonnere og til at skelne. De fungerer meget som, ja, et kollektivt sind. De styres strengt. De har kun lidt eller ingen personlig frihed. Deres virke er meget specifikt og udføres med imponerende effektivitet.

Men Kollektiver er i sig selv svage, fordi de ikke bygger på, hvad vi kalder ”Kundskab.” Derfor har de ikke indsigtens styrke. De er ikke kreative i deres tilgang. De har en tendens til at abe efter hinanden. De sætter deres lid til deres struktur, deres adfærdskodeks og til egen evne til at manipulere med, ikke blot deres medlemmers, men også de racers tanker og følelser, de forsøger at påvirke. Mens Kollektiverne er meget magtfulde i visse henseender, har de iboende svagheder.

Det har været meget vanskeligt for Kollektiver op gennem hele historien at bevare kontrol og autoritet over deres hjemmehørende befolkninger, idet de omfatter mange raciale grupper. Arbejderklasserne er opdrættet til at tjene, men selv de har visse egenskaber, som Kollektivernes regerende klasser finder svære at håndtere. Oprør har fundet sted, og Kollektiver har lidt store tab som følge heraf. De er afgjort uperfekte, men det er endnu mere grundlæggende, at de ikke er styret af Kundskab eller Åndens magt. Det betyder, at deres forsvar kan gennemtrænges, deres hemmeligheder kan afdækkes, deres aktiviteter kan afsløres og deres bedrag kan begribes af de mennesker, der er stærke med Kundskab og frie til at se, vide og handle.

Jeres verden vil blive erkendt og bliver erkendt og ligger indenfor Kollektivernes rækkevidde, Kollektiver, som kun er én form for social struktur i universet.

Andre nationer i regioner, som jeres, behandler Kollektiverne med meget stor forsigtighed og lader dem ikke på nogen måde trænge ind til deres verdeners interne anliggender. Sommetider betragtes Kollektiver som et nødvendigt onde, for leveringen af essentielle ressourcer, der er nødvendige for disse verdener. Kollektiverne har fremragende fartøjer og store færdigheder på de områder, hvor de er stærke. Og nationer, for hvem det er lykkedes at interagere med dem, har været nødt til at opretholde en betydelig distance og være yderst diskrete overfor dem.

Interventioner som den, der finder sted i jeres verden, ville bestemt ikke blive tilladt af nogen race, der forstod dens sande interesser og livets realiteter i universet. Det faktum, at Interventionen er godt i gang i jeres verden viser, at menneskeheden ikke er klar over, at den finder sted, og har hverken det sammenhold eller sociale samhørighed, der skal til, for at stå imod og afbøde uretmæssige og uønskede interventioner, som denne.

Vi er blevet fortalt, at der er store økonomiske organisationer, der har interesser overalt på denne klode, og som engagerer forskellige nationer og forskellige grupper, i disse organisationers tjeneste. Måske kan dette tjene som et eksempel. Men Kollektiver er meget større. De kan omfatte hundreder af verdener og planetariske anlæg og strække sig over mægtige vidder i rummet. De kan have betydelig kontrol og er altid interesserede i at danne nye alliancer og få nye medlemmer.

Kollektiver er blot én form for social struktur i universet. Kollektiver varierer indbyrdes. Nogle er rent økonomiske og sekulære i deres virke, i deres fokus, teori og filosofi. Andre har religiøse komponenter. Men, at have en religiøs komponent, betyder imidlertid ikke, at de er religiøse af natur. Det betyder simpelthen at, i den grad åndelig bevidsthed findes hos deres medlemmer, omfatter dele af deres filosofi spiritualitet og deres filosofi taler til den og dirigerer denne åndelige bevidsthed eller interesse, især blandt deres herskende klasser. Dog har vi med meget få undtagelser fundet, at Kollektiver betragter deres egen overlevelse og deres egen struktur som deres loyalitets eneste fokus. Deres loyalitet er næsten religiøs af natur, selvom deres organisationer sjældent er. Var de stærke med Kundskab, ville de ikke være Kollektiver.

Grundlæggende er et Kollektiv anderledes end et imperium ved ingen hjemmeplanet at have. Det er en gruppe uensartede planeter, der har sluttet sig sammen, almindeligvis gennem erobring og gennem overtalelse og er blevet en formidabel økonomisk magt. Mens et imperium almindeligvis er centreret i én verden eller i én region af én race, består Kollektiver af mange forskellige racer. Vi har aldrig kunnet trænge ind til et Kollektivs hierarki og kan derfor ikke sige noget om dets lederskabs sammensætning, med hensyn til dets raciale baggrund. Men vi ved, at de er mangeartede, og at de styrer deres diversitet med strenge etiske regler og en hierarkisk kontrol, som I ville finde helt igennem undertrykkende. Vi kunne afgjort ikke leve i den slags samfund, omend hver enkelt af os kom meget tæt på at måtte gøre det.

Sandt demokrati, som I ville kalde det, findes i universet, selv i fremragende manifestationer, men er langt mere sjældne, end I måske tror. Og ethvert sandt demokrati vil afgjort være nødt til at være meget stærk i sit samspil med det Større Fællesskab, og være meget omhyggelig med at undgå interaktioner med Kollektiver og andre aggressive former for imperier, hvis muligt.

Der er ikke noget imperium eller Kollektiv i universet, der er altdominerende. Der er for megen diversitet og for meget liv. Der er for megen konkurrence. Og der har været langvarige stridigheder mellem bestemte nationer. Avanceret teknologi er der en overflod af i mange samfund, så de fordele, der søges, er ikke teknologisk af natur. Selvom nogle nationer er rigere end andre, er forsvar mod voldelig indtrængning blevet formidabel i universet. Her, igen, har Kollektiverne visse fordele, ved ikke at bruge magt. De sætter ikke deres lid til en militær tilstedeværelse for at nå deres mål.

Vores oprindelige verdener ligger alle i den samme region, som jeres verden, eller tæt på. Vi har alle måttet tage os af Kollektiverne. Vi har alle måttet tage os af ressource-søgere fra andre nationer. Vi har alle måttet lære at beskytte og sikre vores frihed og blive så selvforsynede som muligt, og i mange tilfælde stole på hinanden, for essentielle ressourcer, for vores overlevelse og velvære.

Des mere selvforsynet en verden kan blive og des mere den kan opretholde denne selvforsyning, desto stærkere og mere uafhængig vil den af natur være i universet. Nationer bliver ofte afhængige af Kollektiver, fordi de har udtømt deres basale ressourcer og nu må sætte deres lid til handel og kommers, for selve de grundlæggende ting, de har brug for, for at leve. Det gør dem selvfølgeligt sårbare for usurpation og, i mange tilfælde, for selv at blive del af Kollektiver eller yderst afhængige af dem.

Med forringelsen af jeres naturlige miljø og den hurtige opbrugning af jeres essentielle ressourcer, bevæger I jer ind i en yderst sårbar og magtesløs position i universet. Dette må blive en del af din forståelse. I jeres befolkning, og selv indenfor regeringer og blandt ledere, er der kun lidt eller intet kendskab til livets, handelens og manipulationens realiteter i universet. Vi har lært en hel del af jeres transmissioner, og vi har lært meget af De Usete. Jeres verden har i mange henseender problemer, der er fælles for fremkommende og udviklende liv i hele universet.

I har derfor en naturlig interesse i at bevare og opretholde jeres verdens basale ressourcer og succesfuldt regenerere disse ressourcer. Hvis ikke, vil Kollektiverne have en stor fordel med deres lokkeri. Uden dette, ville I, selv hvis I modstod Kollektiverne, med tiden få brug for det, de har at tilbyde – råvarer, energi, fødevareproduktion, avanceret teknologi. Alle disse ting skaber en afhængighedstilstand, enten til et Kollektiv, eller til en af mange andre former for stater, nationer og organisationer, der er direkte involveret i handel og kommers. Det er klart, at jeres verden ville være dårligt stillet, hvis det ikke lykkes jer at forhandle om netop de ting, I har brug for. I ville til sidst være nødt til at acceptere de vilkår, der blev præsenteret for jer. Så ville udfaldet være indlysende. I er inkorporeret i andre verdeners infrastruktur, om det gælder et Kollektiv, et imperium, eller en aggressiv association af verdener, hvor alle altid leder efter nyt territorie eller nye ressourcer.

De Usete har fortalt os, at mange mennesker, som respons på vores første sæt af diskurser, har følt sig hjælpeløse og uden håb, ved at måtte se alle disse ting i øjnene. Vi forstår dette. Vi har selv stået ved disse tærskler, med meget alvorlige konsekvenser til følge, fordi vi ikke forberedte os i tide. Men, som vi har sagt og fortsat må understrege, har menneskeheden magten og evnen til at standse Interventionen og forebygge fremtidige interventioner af denne art. I har en iboende Kundskab, der lever i jer. Den er det, vi mener med åndelighed. I har tilstrækkelig individuel magt og tilstrækkelig teknologi til at afbøde den form for intervention, der finder sted i jeres verden på dette tidspunkt. I kunne drive de besøgende ud, hvis I havde viljen til at gøre det, men I må uddanne jer om det Større Fællesskab, og I må være meget klare og nøgterne med hensyn til, hvad I har med at gøre på dette tidspunkt. Derfor er vort råd så vigtigt, hvis I kan tage imod det.

Del af den tilskyndelse, som Interventionens benytter sig af, er at tage modet fra de mennesker, der kender til dens sande natur. Med andre ord, de besøgende vil fokusere på at demoralisere og afskrække de mennesker, der bliver klar over Interventionen, få dem til at føle sig svage, hjælpeløse og magtesløse i lyset af den, få dem til at tro, at de bliver besøgt af enorme kræfter med ubegrænset styrke, og at de absolut ingen mulighed har for at modstå de besøgendes overtalelse eller afbøde de besøgendes tilstedeværelse i verden.

Det er ikke andet end del af den manipulation, der forøves. Med hensyn til de mennesker, der forekommer at være samarbejdsvillige og modtagelige, vil de glorværdige fordele ved samarbejdet med de besøgende blive understreget. Med hensyn til de mennesker, der tvivler på disse ting eller ikke kan overtales, vil modløshed og demoralisering være den primære påvirkning.

Så, her er det nødvendigt for dig at forstå, at din egen følelse af svaghed og hjælpeløshed ikke blot er et produkt af din egen mangel på selvtillid, men faktisk er en del af den manipulation, der kastes ind i jeres mentale miljø. Vi forstår at jeres verdens regeringer tilskynder deres befolkninger til at føle sig svage og afhængige af deres regeringers struktur og autoritet. Men her taler vi om en større og mere gennemtrængende form for påvirkning.

I den region, hvori jeres verden ligger, er det ikke tilladt Kollektiverne at have hære eller militære styrker. Men det er tilladt dem at have sikkerhedsstyrker til eget forsvar.

Menneskeheden vil bukke under, enten fordi den overtales til at gøre det, eller fordi den afskrækkes fra at stå imod. Dette er to former for manipulation med ét fælles mål. Derfor må du ikke miste troen. Du må lære om livet i det Større Fællesskab.

I har styrker og I har svagheder. Kollektiverne har styrker og de har svagheder. Jeres position i universet har fordele og ulemper. I har også allierede, der gerne vil se menneskelig frihed beskyttet og gerne vil se menneskeheden dukke op i det Større Fællesskab, som en fri og forenet og beskyttet verden. Dette støtter vi overalt, for det en den ægte åndelige tendens. I det univers, I lever i, er der frygtindgydende kræfter, der modsætter sig dette. Men der er magtfulde kræfter, der holder frihed i live og tilskynder til den og nærer den, hvor den end kan opnås.

Så, hvis du føler dig svag og hjælpeløs, forstå da, at denne følelse delvist kommer fra selve Interventionen. Her må du have stor tillid til menneskehedens iboende godhed og erkende jeres friheds reelle værdi. I er aldrig blevet udfordret på denne måde før. Som race, som et folk, som en verden, er jeres frihed aldrig før blevet udfordret. Men alle i verden kan i det mindste sætte pris på muligheden for frihed og den frihed, de kan have i dette øjeblik. Nu er dette alt sammen i fare.

Det er her, I finder jeres fællesskab, og det er her, I heler jeres konflikter og jeres ældgamle fjendskaber mellem hinanden. Her bilægger I jeres scorer, for nu betyder de ikke længere noget. Det, der betyder noget, er bevarelsen af menneskelig frihed og jeres forrang i jeres egen verden. Det, der nu betyder noget, er bevarelsen af jeres verdens ressourcer, for jeres egen fremtidige overlevelses og sikkerheds skyld. Det, der nu betyder noget, er at I erkender Interventionen og tager de nødvendige skridt, til at hindre den og standse den. Disse ting må ske på alle niveauer i jeres samfund – på regerings niveau, på religionens niveau og på niveauet for den almindelige befolknings vilje.

Vi ved, at der er stærke åndelige kræfter i verden, der støtter dette og som tilskynder til dette. Men deres indflydelse og deres stemmer kan overskygges af Interventionens indvirkning og af selve folks uvidenhed. I vores verdener blev der sendt udsendinge til at rådgive os, med hensyn til den lurende fare, vi stod overfor fra fremmede magters infiltration i vore verdener. Vi blev forførte, ligesom I nu forføres, til at tage del i handelens og kommersens gensidige fordele. De af os, der var skeptiske, og de af os, der modsatte os denne overtalelse, blev fremmedgjorte i vores samfund og gjort modløse og demoraliserede, så vi ikke kunne være den styrende stemme og ikke kunne repræsentere folks vilje.

Hvis jeres folk bare vil have små nipsgenstande fra universet, ny teknologisk legetøj at lege med, og I vil give jeres frihed og jeres autonomi bort for disse ting, vil vore ord afgjort ikke være nok. Men uddannelsen må begynde et sted. Og den må nå de mennesker, der allerede er sensitive overfor det Større Fællesskab. Den må nå de mennesker, der værdsætter menneskelig frihed og ikke tager den for givet. Den må nå de mennesker, der allerede er blevet påvirkede af Interventionen, enten direkte eller indirekte. Den må begynde et sted. I har brug for at vide, at I har allierede i det Større Fællesskab, men I har også brug for at vide, at det vil være menneskelig styrke og menneskeligt samarbejde, der vil vende tidevandet til jeres fordel. Vi kan ikke blande os, udover at give jer vort råd.

I må, uden ambivalens og forvirring, forstå Interventionens sande væsen og dens virkelige formål i jeres verden i dag. På dette tidspunkt er jeres sande Allierede ikke nærværende i verden. De vandrer ikke rundt på jeres verdens overflade. De holder ikke til i jeres verden. De påvirker ikke jeres regeringer eller mennesker i magtstillinger. De kontakter ikke jeres sensitive eller jeres synske. De prøver ikke på at overtale folk, der har religiøse holdninger.

Vi taler for jeres ægte allierede. Vores råd er at give jer perspektiv, forståelse og nøgternhed, og hjælpe jer med at afbøde den påvirkning, der kastes over jer, og nu er kastet over jer gennem årtier. I har magten til at stå imod. I har magten til at forene jer. I har magten til at afværge denne indflydelse.

Kollektiverne tror ikke på, at I vil modstå dem, og således er de mindre omhyggelige med at påvirke jer, end de måske burde være. De tænker, at dette projekt vil være tidskrævende men nemt, og at det ultimative mål vil nås, uden store vanskeligheder. Så vi må tale til de mennesker, der er rede og i stand til at reagere. Der er intet problem eller dilemma i jeres liv, der er så afgørende som dette. Alt det, I etablerer på egne vegne, eller på jeres nations, gruppes, kulturs eller jeres religiøse traditioners vegne, vil gå tabt i lyset af Interventionen. I har ikke lyst til at blive del af et Kollektiv. I må stole på os i denne henseende og alvorligt overveje vore ord. Der er ingen frihed der. I vil intet andet blive end tyende bundet til jeres nye mestre. Og skønt de af jer, der repræsenterer jeres mestre, vil få visse privilegier, vil I alle blive slavebundne. Og så vil magten til at sætte jer imod, skønt den stadigt kan opbydes, have meget større omkostninger og konsekvenser.

Det må, for de regerende magter, der observerer de Kollektiver, der intervenerer i jeres verden, forekomme, at menneskeheden byder Kollektivernes tilstedeværelse velkommen. Set udefra, må det se ud som om, at menneskeheden går ind for denne Intervention. Derfor gøres der så store anstrengelser for at sikre udsendinge for Interventionen og at have enkeltpersoner i magt- og lederstillinger til at tale for de besøgendes tilstedeværelse og bekræfte de besøgendes løfter om større rigdom, magt, frihed og fred. Kan du forstå det, vi her fortæller dig? Dette er et bedrag, både i jeres verden og hinsides.

Før der er en stærk stemme, som er gjort kendt og offentlig, der modsætter sig Interventionen, vil det for udefrakommende observatører se ud som om, at Interventionen bydes velkommen af menneskeheden og anbefales af menneskeheden. Interventionen har allerede mange fortalere og repræsentanter, men kun få højlydte kritikere. Bare jeres højlydte kritik vil skabe problemer for Interventionen. Bare folk, der taler og siger ”Nej, dette er forkert! Vi bliver besøgt imod vores vilje! Vi bliver overtalt og manipuleret med imod vores vilje! Dette må ikke ske! Vi byder det ikke velkomment! Og vi forlanger, at de besøgende forlader os!” Før disse stemmer høres, vil det for regerende organer og for de væsener, der konkurrerer med disse Kollektiver, forekomme, at de befinder sig her med menneskeligt samtykke. Bare det, at vække et offentligt ramaskrig, vil have store fordele for jer her.

I vil ikke fysisk være nødt til at fjerne de besøgende. Derimod vil I være nødt til at demonstrere, at I misbilliger deres tilstedeværelse og deres aktiviteter. Og I bliver nødt til at være nøgterne overfor deres lokkerier og deres bedrag. Og I må tale imod deres forsøg på at krydse sig med menneskeheden for at skabe et nyt lederskab her. I må tale imod kidnapningen af mennesker imod deres vilje. For, disse ting foregår i hemmelighed. Selv ikke autoriteter udefra ved, at det foregår.

Vi må blive ved med at understrege disse ting, så I kan se og forstå det klart. Hæv jeres stemme imod Interventionen, og Interventionen sættes i fare. Modsæt jer Interventionen, og Interventionen må standse, og Kollektiverne må finde andre måder at få jeres opmærksomhed og jeres loyalitet på.

Som vi har sagt i vore forrige diskurser burde ingen sætte sin fod på jeres jorde, uden jeres udtrykkelige samtykke. Og jeres allierede ville ikke komme her, uden dette udtrykkelige samtykke, selvom jeres allierede på et tidligere tidspunkt forsøgte at nå visse enkeltpersoner i verden, i lyset af Interventionen. Men generelt set ville ingen sand allieret af menneskeheden blande sig i menneskelige anliggender.

Nationer bliver ofte afhængige af Kollektiver, fordi de har udtømt deres basale ressourcer og nu må sætte deres lid til handel og kommers, for selve de grundlæggende ting, de har brug for, for at leve.

Tro ikke, at I kan overtale disse arbejdere i Kollektiverne, som højst sandsynligt er dem, I vil støde på i jeres ansigt-til-ansigt møder. De har ikke dømmekraften eller viljen til at forstå jeres perspektiv. De udfører blot deres pligter, som de er avlet til at gøre. Skønt de er biologiske væsner og endnu har Åndens potentiale, er sandsynligheden for, at I vil kunne overtale dem, meget, meget spinkel. De fungerer tankeløst. De har ikke det moralske grundlag, som I har. Personlig frihed er dem ukendt, og de værdsætter den ikke, idet de har lært, at personlig frihed er kaotisk, uregerlig og destruktiv. De ville ikke acceptere jeres bønner eller jeres formaninger. Og end ikke de væsner, der styrer og kontrollerer dem, skønt de har større autoritet, vil kunne begribe jeres beklagelser eller jeres overtalelser.

Det er ikke på denne måde Interventionen vil blive standset. Den vil ikke blive standset ved, at I skaber splid i dens klasser. Den vil blive standset ved, at I har skabt en stemme imod den, og at folk er forenede, med henblik på at forhindre den i at finde sted i verden. I dette øjeblik kommer og går fremmede fartøjer efter behag. Folk kidnappes efter behag. Biologiske ressourcer tages efter behag. At skabe sig adgang til enkeltpersoner i magtstillinger sker efter behag. Der er ikke den nødvendige kollektive enighed og den nødvendige kollektive modstand til at neutralisere nogen af disse indtrængninger, nogen af disse krænkelser af jeres grundlæggende rettigheder. Det må ændre sig. Og det må begynde med nogen. Det må begynde med dig og med andre, som dig, der har en større bevidsthed og følsomhed. Det må begynde med de mennesker, der kan reagere på et budskab, som vores, og som har den indre tiltro til at vide, at vi taler sandt.