Første briefing: Det Univers, hvori I Indtræder

Vi hilser. Vi er meget glade for at have denne mulighed for at tale med jer igen og give de oplysninger, som vi er ved at overbringe. Vi forstår, at vores første række af rapportager har skabt stor interesse, mange spørgsmål og måske også en del forvirring. Vi håber derfor i dette andet bind at give mere indsigt; at besvare nogle af disse spørgsmål, hvis de kan besvares, og give jer et vindue ud til det større univers, som I lever i, så I kan se ud over jeres egen verdens grænser, ud til livets virkelighed i det Større Fællesskab.

Nu er dette en nødvendig del af jeres uddannelse, for jeres verden er ved at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv, et Større Fællesskab som I altid har levet i. Vi er blevet sendt for at give jer en række briefinger, til at hjælpe med at forberede menneskene på denne store tærskel. Inkluderet i disse briefinger er vores observationer af den udenjordiske Intervention, der finder sted i verden i dag, hvorfor denne Intervention finder sted, hvordan den udføres, og hvordan den kan afbødes for jeres eget velbefindendes skyld.

Dette forlanger, at I lærer om livet i det Større Fællesskab, så I kan blive ordentligt orienterede om denne nye og langt større virkelighed, som I dukker op i. Jeres evne til at genkende sandheden i det, vi er ved at give, er helt grundlæggende for jeres overlevelse, for jeres fremskridt, og reelt for bevarelsen af netop de friheder, som I holder allermest af.

For det Større Fællesskab, som I dukker op i, er måske meget anderledes end, hvad I kan have troet før. Vi er blevet sendt for at repræsentere menneskehedens allierede. Vi er deres repræsentanter. Vi opholder os ikke i jeres verden, men har observeret jeres verden fra et skjult sted i nærheden. Vi er ikke kommet for at etablere os selv her, eller for at danne forbindelser med den menneskelige familie, eller for at etablere en økonomisk eller politisk forbindelse til jeres regeringer. I stedet er vi kommet på en meget enkel mission. Vores mission er at observere den udenjordiske Intervention, der finder sted i jeres verden i dag, og givet muligheden for at gøre det, give det perspektiv, som I vil få brug for, for at forstå og afbøde denne Intervention og forberede jer på livets realitet i universet.

Vores første række briefinger gav et generelt overblik over Interventionen, hvordan den udføres, og hvad folk må komme til at forstå, for at undgå dens indflydelse og dens overtalelse, og for at genkende dens virkelighed. Og alligevel er der flere ting, I må lære om dette, for at få øjnene at se med og selv forstå disse ting. Selvom alt dette kan virke mærkeligt og nyt for dig, er det blot endnu en demonstration på naturen, den natur, som I forstår og begriber fra jeres eget rige.

{Nearly everything we are about to impart to you and that we have imparted already can be understood from your experience of nature. That is why the extraterrestrial Intervention is not a mystery. It is a demonstration of nature.}Næsten alt, hvad vi er ved at formidle til jer, og som vi allerede har formidlet, kan forstås ud fra jeres erfaring med naturen. Så den udenjordiske Intervention er ikke et mysterium. Den er en naturens demonstration. Det vanskelige er dog, at den kaster jer ind i en anden rolle, end I er vant til. For I er vant til at være overlegne i jeres egen verden. I er vant til at føle, at I har den store evolutionære fordel indenfor jeres eget rige. Men i det Større Fællesskab har I ikke denne overlegenhed eller denne fordel. Derfor må I få større færdigheder og et større samarbejde mellem jer.

Dette er både en stor vanskelighed og en stor mulighed for jeres race, for det er måske kun ved, at det Større Fællesskab overskygger og de vanskeligheder, som dette vil konfrontere jer med, der vil gøre menneskeheden i stand til at forene sig og finde sin fælles grund. Hvorvidt dette lader sig gøre, må vise sig. Men udfordringen er over jer, og denne udfordring konfronterer alles liv og fremtid, der lever i verden i dag.

Ét øjeblik kan dette virke mærkeligt og uforståeligt, og dog kan du i det næste øjeblik forstå, at det er naturen, der udfolder sig. I besidder et miljø og nogle ressourcer, der værdsættes af andre, som søger at bruge og have disse ting for sig selv. Det er jeres miljø, de vil have. Det er jeres hjælp, de har brug for. De søger ikke at tilintetgøre jer, men at få jer til at blive en del af deres Kollektiv, i deres tjeneste.

Næsten alt, hvad vi er ved at formidle til jer, og som vi allerede har formidlet, kan forstås ud fra jeres erfaring med naturen. Så den udenjordiske Intervention er ikke et mysterium. Den er en naturens demonstration.

Dette må siges mange gange på mange forskellige måder, så I kan få en meget klar forståelse. Som vi har sagt, er det ikke et mysterium. Det er kun en præsentation af jeres liv i det Større Fællesskab. Det er naturens realitet, som I selv kan forstå. Dog befinder I jer nu i en anden position, og den kræver styrke, skarpsindighed og menneskeligt samarbejde og en bestemt form for nøgternhed, med hensyn til jeres forståelse af livets natur i universet.

This paragraph is only for this quote: {this is not a mystery. It is but a presentation of your life in the Greater Community. It is the reality of nature, which you yourself can understand.}Dette er ikke et mysterium. Det er kun en præsentation af jeres liv i det Større Fællesskab. Det er naturens realitet, som I selv kan forstå.

I denne, vores anden række af briefinger, vil vi gerne give jer en større forståelse og et større syn på, hvordan livet reelt er i universet omkring jer. Det er ikke kun et spørgsmål om perspektiv. Men hensyn til vores erfaring i disse spørgsmål er den meget stor mellem os. Vi har vores egne unikke perspektiver, men der er visse realiteter, der er indlysende for os, for vi er i stand til at se dem og genkende dem. Vi har gennemlevet mulighederne og vanskelighederne i disse realiteter – alt sammen ting, som I endnu selv har at opleve. Og alligevel ønsker jeres allierede udenfor Jorden, at spare jer for de store risici, som I nu ser i øjnene, risiciene ved at træde ind i det Større Fællesskab. De vil gerne vise jer jeres behov for at bevare jeres frihed og jeres integritet som race, mens I går gennem denne svære og langvarige overgangsperiode.

Dette er den største udfordring nogen race i universet nogensinde vil stå overfor, og dens konsekvenser vil være varige og vidtrækkende. Og dog er der store kræfter for det gode i universet, kræfter, der arbejder på vegne af individuel frihed og alt livs integritet, kræfter, der søger at nære og holde liv i den større åndelige Kundskab, der ligger som et potentiale i alle sansende væsener. Jeres allierede repræsenterer kun et lille udtryk af denne større kraft. For, hvorend der er liv, er der integriteten i denne åndelige Kundskab. Den er ikke blot information; den er et levende “Nærvær.” Vi vil gerne demonstrere virkeligheden og betydningen af denne Kundskab, og hvorfor den er så grundlæggende for jeres succes, med hensyn til at hele jeres verdens sår, og med hensyn til at møde denne eneste store udfordring, der kan forene og opløfte menneskeheden.

Dette er ikke et mysterium. Det er kun en præsentation af jeres liv i det Større Fællesskab. Det er naturens realitet, som I selv kan forstå.

Universet er fyldt med liv. Men universet er enormt. Og intelligent liv, der lever i den fysiske manifestation, er spredt rundt omkring på en stor og mægtig arena. Det er koncentreret nogle steder mere end andre. På nogle måder vil dette ligne et kort over jeres lande, hvor der er store områder, hvor mange mennesker er samlede, og der er områder, hvor der bor meget få mennesker. Mellem disse områder med store samlinger i universet, er der handelsruter, store veje, der er meget trafikerede. I tyndt befolkede områder er der meget få ruter, hvoraf mange sjældent eller aldrig benyttes.

Vi vil gerne give jer denne analogi over spredningen af intelligent liv i denne galakse. Vi har aldrig vovet os ud over galaksen, så vi kan ikke tale om andre muligheder. Men indenfor denne galakse alene, er der sådan en mangfoldighed af liv. Vi har selv kun set en meget, meget lille del af den, for galaksen er meget stor.

Jeres verden eksisterer i et samlingsområde, et område der har mange beboede verdener. Dette finder I ikke i jeres eget solsystem, men udenfor jeres solsystem er dette absolut sandt. I bor ikke i en tyndt befolket del af universet. I bor ikke i en region, der er u-kortlagt eller ukendt for andre. Dette giver jer visse ulemper, da jeres verden bliver gransket af mange magtfulde kræfter. Nu søger de en Intervention, da menneskeheden er nået et punkt i sin udvikling, hvor den har bygget en infrastruktur, som andre racer mener, de selv kan bruge. Det er grunden til, at Interventionen ikke fandt sted på et tidligere tidspunkt. Det gav menneskeheden muligheden for at opdage ressourcerne og bygge infrastrukturen først. Med andre ord, I gjorde arbejdet for dem, der mener, at I i fremtiden vil være i deres tjeneste.

Så I bor ikke i en fjern og tilbagetrukket del af galaksen. Dette må I forstå. Rejser i rummet foregår ad bestemte ruter eller veje, ligesom i jeres verden. Visse veje er stærkt befærdede; trafik er sjælden på andre. Jeres verden eksisterer i et område med betydelig trafik, hvilket vil sige, at der er mange racer, der benytter sig af disse ruter til kommers og handel. Indenfor denne region er der mange nye racer som jeres egen, der alle nøje overvåges af andre.

Som vi har sagt i vores tidligere diskurser, er det Større Fællesskab, som I er ved at træde ind i, et konkurrencepræget miljø på en skala, I næppe kan forestille jer. Handel og konkurrence om ressourcer, om alliancer og om verdener, der har strategisk værdi, er betydelig. Og alligevel er situationen langt mere kompleks, end den umiddelbart kan se ud. Erobring af andre lande tolereres ikke i velbefolkede områder. På grund af dette konkurrenceprægede miljø er der begrænsninger. Over en lang tidsperiode er der opstillet regler for, hvordan handlen skal foregå, og hvilke regler og retningslinjer der skal følges. Overtrædelsen af disse regler medfører gengældelse fra ens modstandere og konkurrenter, og sådan er der et system af kontrol og balance. Dette system overholdes generelt, men som det så ofte er tilfældet, søges der undtagelser på mange forskellige måder. Det er vigtigt for jer at vide, at det ikke er tilladt, at jeres verden invaderes, militært set. De kræfter, der intervenerer i jeres verden, er ikke stærke militære styrker. De er store kommercielle kræfter. Vi kalder dem “Kollektiver.” Og i denne anden række af diskurser får I mulighed for at lære mere om deres natur og struktur.

For at økonomiske magter kan få adgang til jeres verden og få kontrol over jeres verden, må de bruge mere subtile metoder – overtalelsesmetoder, tilskyndelsesmetoder. De må få det til at se ud som om, at I gerne vil have dem her, at I byder dem velkomne, at I gerne vil have det, de har at byde på, at I søger deres assistance og deres indledende tilbud. De vil gerne have jer til at tro, at I har brug for dem, og at uden dem vil det ikke lykkes jer. På denne måde tilfredsstiller de de tilbageholdenheder, der er pålagt dem. På denne måde kan de få kontrol over jeres verden i henhold til de regler, der er etableret.

Det er vores ønske og vores hensigt at hjælpe jer i denne forberedelse, ved at give jer et perspektiv og en orientering om den realitet, som I nu står overfor, og som I fra denne tid og fremover løbende vil møde.

Den overtalelse og tilskyndelse, der vil blive pålagt jeres verden, er meget kraftfuld og meget overbevisende. Mange mennesker vil af egen lyst og på grund af deres stillings svaghed i livet, være meget tiltrukket af denne overtalelse. Og dog er den kun et bedrag. Den er en forførelse. Så, tilsyneladende med menneskehedens generelle godkendelse, kan Interventionen begynde og kan opfyldes, uden at overtræde nogen restriktioner, der forhindrer invasion, erobring og så videre.

Lå jeres verden i et meget fjerntliggende eller u-kortlagt område, et område, hvor denne slags regler for handel og adfærd ikke var etableret, ville militær erobring blive forsøgt, for der ville ikke være noget, der forhindrede det. Men de, der søger at drage fordel af denne verden, engagerer sig ikke i militær erobring. Det behøver de ikke. Det er ikke, hvor de ligger vægten. Det er ikke deres formål. Det er de ikke organiseret til at gøre.

De fæster deres lid til jeres svaghed, ligesom I må lære at fæste jeres lid til jeres styrke. De fæster deres lid til jeres manglende tillid til den menneskelige ånd, ligesom I må lære at fæste jeres lid til denne ånd i jer selv. Deres tilstedeværelse her rummer store farer for menneskeheden, og store muligheder, hvis menneskeheden kan reagere ansvarligt og vist.

Derfor er det vores ønske og vores hensigt at hjælpe jer i denne forberedelse, ved at give jer et perspektiv og en orientering om den realitet, som I nu står overfor, og som I fra denne tid og fremover løbende vil møde. For der er ingen venden tilbage til jeres tidligere isolerede tilstand. Nu må I lære at værdsætte og beskytte jeres frihed, at konsolidere jeres frihed og at opbygge jeres frihed, i et miljø, hvor denne frihed konstant vil blive udfordret. Kun en verden, der er stærk og forenet og vis i sin omgang med det Større Fællesskab, kan bevare sin autonomi og forblive fri i universet. Dette gælder for alle frie verdener, uanset om de ligger i samlingsområder, eller ligger i fjerntliggende områder, der sjældent besøges.

This paragraph is only for this quote: {it is our desire and our intention to help you in this preparation by giving you a perspective and an orientation to the reality that you are now facing and that you will face continuously from this time forward. }Det er vores ønske og vores hensigt at hjælpe jer i denne forberedelse, ved at give jer et perspektiv og en orientering om den realitet, som I nu står overfor, og som I fra denne tid og fremover løbende vil møde.

Dette er naturen. At andre verdener har skabt højere niveauer af teknologi, ændrer ikke på livets realiteter. Det gør kun interaktionerne mellem verdener mere komplicerede og ofte sværere at gennemskue. Det er lettere at genkende en militær konfrontation, end det er at genkende den skjulte hensigt hos dem, der ser ud til at bære gaver og svar og teknologiens vidundere.

Menneskeheden er uden uddannelse med hensyn til det Større Fællesskab. Og derfor er I så sårbare. Menneskeheden er opdelt mellem sine nationer og sine kulturer. Og derfor er I så sårbare. Jeres natur og jeres religiøse overbevisning kan ikke forberede jer tilstrækkeligt på det, I nu står overfor.

I det Større Fællesskab er der mange racer, som har opnået meget høje niveauer af modenhed i deres åndelige forståelse og har opnået en tilstand af frihed, som menneskeheden end ikke er kommet nær. I modsætning til dem, der besøger jer, involverer disse samfund sig ikke i særlig høj grad i interplanetarisk handel, hvis overhovedet. De er ikke involveret i udforskning. De er ikke ressourcesøgere. De søger ikke at opnå alliancer for politiske og økonomiske fordele, undtagen i visse situationer, for deres eget forsvar. De udnytter ikke andre verdener. De søger ikke at forføre unge racer, som dukker op i det Større Fællesskab. De engagerer sig ikke i krig. De er ikke del af Kollektiverne.

Jeres allierede, som vi repræsenterer, demonstrerer denne grundlæggelse, grundlæggelsen af frie racer. Denne frihed er meget svær at opnå og bevare i universet. For at fungere med succes i det Større Fællesskab må man være selvforsynet. Man må være forenet. Og man må være meget diskret. – Ser du disse kvaliteter demonstreret i den menneskelige familie på dette tidspunkt? Demonstreres de gennem dig og dine relationer? Vi bibringer jer en større Visdom, en Visdom, som har været svær for os at nå, som vi har nået med store omkostninger til følge. At vi formår at være her, for at hjælpe menneskeheden, er en demonstration på denne præstation. For, i modsætning til dem, der intervenerer i jeres verden på dette tidspunkt, søger vi kun at observere og rådgive. Når vores transmissioner er afsluttet, bliver vi nødt til at trække os tilbage for vores egen sikkerheds skyld. For vi er her, uden nogen officiel tilladelse fra handelsmyndigheder, tilsynsførende organer, eller lignende. Hvis de, der intervenerer i jeres verden, skulle opdage os, ville vi helt sikkert gå til.

Med præsentationen af vores første række af briefinger, er vores egen sikkerhed sat i fare. De racer, der intervenerer i jeres verden, har allerede sat en eftersøgning i gang i jeres solsystem efter os. Derfor må vi videregive denne information og derefter trække os tilbage til et sted langt fra jeres verden, til et sted, hvor vi ikke længere kan observere Interventionen direkte. Derfor må vi give jer disse oplysninger nu. Derfor må I søge at lære dem og bruge dem efter bedste evne. For når først vi rejser, kan der ikke mere være direkte assistance til jer.

Af denne grund tillægger vi disse briefinger den største betydning. Derfor må I tage imod dem og anerkende, at det er det, de er. Vi vil give jer, hvad I har brug for at vide om Kollektivernes natur, hvordan de fungerer, hvorfor de er her, og hvad de laver i verden. Vi vil give jer et overblik over realiteten af intelligent liv i universet, og hvordan interaktioner faktisk finder sted. Vi vil give jer et perspektiv på jeres verdens strategiske betydning, og hvor den står i forhold til andre beboede verdener i jeres nærhed. Vi vil også tale om de større åndelige kræfter, der eksisterer i universet og i den menneskelige familie.

Jeres isolation er nu ovre. I vil aldrig have den igen på de måder, som I tidligere har kendt den. Lyt derfor omhyggeligt til alt det, vi er ved at fortælle jer.