Anden Briefing: Udfordringen for Menneskelig Frihed

Menneskeheden nærmer sig en meget farlig tid og en meget vigtig tid i sin kollektive udvikling. I er på nippet til at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv. I vil støde på andre slags væsner, der kommer til jeres verden, hvor de søger at beskytte deres interesser og finde muligheder, der kan ligge her. De er ikke engle eller englelige væsner. De er ikke spirituelle entiteter. De er væsner, der kommer til jeres verden efter ressourcer, efter alliancer og for at opnå en fordel i en opdukkende verden. De er ikke onde. De er ikke hellige. I dette er de også meget som jer. De er simpelthen drevet af deres behov, deres tilknytninger, deres overbevisninger og deres kollektive mål.

Dette er en meget stor tid for menneskeheden, men menneskeheden er ikke forberedt. Fra vores udsigtspunkt, kan vi se dette på en større skala. Vi involverer os ikke i enkeltmenneskers daglige liv i verden. Vi forsøger ikke at overtale regeringer eller gøre krav på visse dele af verden eller på visse ressourcer, der findes her. I stedet observerer vi, og vi vil gerne rapportere det, vi ser, for dette er vores formål med at være her.

De Usete har fortalt os, at der er mange mennesker i dag, der føler en underlig utilpashed, en vag følelse af at noget haster, en følelse af, at noget vil ske og at noget må gøres. Måske er der ingenting i deres daglige oplevelsessfære, der retfærdiggør disse dybere følelser, bekræfter vigtigheden af disse følelser, eller giver substans til deres udtryk. Vi kan forstå dette, for vi har været igennem lignende ting selv i vor egen fortid. Vi repræsenterer flere racer, der har sluttet sig sammen i vores lille alliance, for at støtte Kundskabens og Visdommens opdukken i universet, især i racer, der står på tærsklen til at dukke op i det Større Fællesskab. Disse opdukkende racer er særligt sårbare overfor fremmed indflydelse og manipulation. De er særligt sårbare med hensyn til at misforstå deres situation, og forståeligt nok, for hvordan skulle de kunne begribe livets mening og kompleksitet i det Større Fællesskab? Derfor vil vi gerne spille vores lille del, ved at forberede og uddanne menneskeheden.

I vores første diskurs gav vi en bred beskrivelse af de besøgendes engagement i fire områder. Det første område er påvirkningen af vigtige personer i magtstillinger i regeringer og ledere af religiøse institutioner. Det andet indflydelsesområde er på mennesker, der har en åndelig tilbøjelighed og som gerne vil åbne sig for de større magter, der findes i universet. Det tredje engagement er de besøgendes byggeri af anlæg i verden på strategiske steder nær befolkningscentre, hvorfra deres indflydelse på det Mentale Miljø kan udøves. Og til sidst talte vi om deres genetiske krydsningsprogram med menneskeheden, et program, der har været undervejs i nogen tid.

Vi forstår, hvor bekymrende disse nyheder kan være, og måske hvor skuffende de kan være for mange mennesker, der havde store håb og forventninger om, at besøgende udefra ville bringe velsignelser og store fordele for menneskeheden. Det er måske naturligt at antage og forvente disse ting, men det Større Fællesskab, hvori menneskeheden dukker op, er et vanskeligt og konkurrencepræget miljø, især i områder af universet, hvor mange forskellige racer kappes med hinanden og interagerer med handel og kommers for øje. Jeres verden ligger i sådan et område. Det kan synes at være utroligt, for det har altid forekommet jer, at I levede isoleret, alene i rummets mægtige tomhed. Men i virkeligheden lever I i en befolket del af universet, hvor handel er etableret, og hvor traditioner, interaktioner og tilknytninger alle er langvarige. Og til jeres fordel, lever I i en smuk verden – en verden med stor biologisk diversitet, et pragtfuldt sted i kontrast til så mange andre verdeners nøgenhed.

Men dette gør også jeres situation meget presserende og udgør en virkelig risiko, for I besidder noget mange andre gerne vil have for sig selv. De søger ikke at ødelægge jer, men at vinde jeres loyalitet, så jeres eksistens i verden og jeres aktiviteter her kan være til deres fordel. I dukker op i en moden og kompliceret række af omstændigheder. Her kan I ikke opføre jer som børn og tro og håbe på velsignelser fra alle, I kan støde på. I må blive vise og skarpsindige, ligesom vi, gennem vores vanskelige historier, har måttet blive vise og skarpsindige. Nu må menneskeheden lære om det Større Fællesskabs måder, om interaktionens forviklinger mellem racer, om handelens kompleksiteter og om de umærkelige manipulationer af foreninger og alliancer, der er etableret mellem verdener. Det er en vanskelig, men vigtig tid for menneskeheden, en løfterig tid, hvis ægte forberedelse kan påtages.

I denne anden diskurs, vil vi gerne tale mere detaljeret om indblandingen i menneskelige anliggender, indblandinger foretaget af forskellige grupper af besøgende, hvad dette kan betyde for jer, og hvad det vil kræve. Vi kommer ikke for at opildne til frygt, men for at fremprovokere en ansvarsfølelse, for at fremkalde en større bevidsthed og opfordre jer til at forberede jer på det liv, I træder ind i, et større liv, men et liv ligeledes med større problemer og større udfordringer.

Vi er sendt hertil gennem De Usetes åndelige magt og tilstedeværelse. Måske vil du tænke på dem på en venlig måde som engle, men i det Større Fællesskab er deres rolle større og deres engagementer og deres alliancer dybe og gennemtrængende. Deres åndelige magt er her for at velsigne sansende væsener i alle verdener og alle steder og fremme udviklingen af den dybere Kundskab og Visdom, der vil gøre den fredelige fremkomst af relationer mulig, både mellem verdener og indenfor verdener. Vi er her på deres vegne. De har bedt os komme. Og de har givet os meget af den information, vi har, information, vi ikke selv kunne samle. Fra dem har vi lært en hel del om jeres natur. Vi har lært en hel del om jeres evner, jeres styrker, jeres svagheder og jeres store sårbarhed. Vi kan forstå disse ting, for de verdener, vi kommer fra, er kommet over denne store tærskel, som det er at dukke op i det Større Fællesskab. Vi har lært meget, og vi har lidt meget på grund af vores egne fejltagelser, fejltagelser vi håber, at menneskeheden vil undgå.

Vi kommer derfor ikke kun med vores egne erfaringer, men med en dybere bevidsthed og en dybere følelse af formål, der er givet os af De Usete. Vi observerer jeres verden fra en lokalitet nær ved, og vi overvåger de væsners kommunikation, der besøger jer. Vi ved, hvem de er. Vi ved, hvor de kommer fra og hvorfor de er her. Vi konkurrerer ikke med dem, for vi er her ikke for at udnytte verden. Vi betragter os selv som Menneskehedens Allierede, og vi håber med tiden, at I vil tænke på os, som sådan, for det er det, vi er. Og selvom vi ikke kan bevise det, håber vi at demonstrere det gennem vores ord og gennem visdommen i vores råd. Vi håber at forberede jer på, hvad der er i vente. I vores mission, kommer vi med en følelse af uopsættelighed, for menneskeheden er langt bagud med dens forberedelse på det Større Fællesskab. Mange tidligere forsøg årtier tilbage på at skabe kontakt med mennesker og forberede mennesker på deres fremtid, skulle vise sig ikke at lykkes. Kun nogle få mennesker kunne nås, og, som vi er blevet fortalt, blev mange af disse kontakter misforstået og brugt af andre til forskellige formål.

Derfor er vi sendt i de væsners sted, der kom før os, for at tilbyde menneskeheden hjælp. Vi arbejder sammen i vores forenede sag. Vi repræsenterer ikke en stor militær magt, men snarere en hemmelig og hellig alliance. Vi ønsker ikke at se den slags ting, der finder sted i det Større Fællesskab, begået her i jeres verden. Vi ønsker ikke at se menneskeheden miste sin frihed og sin selvbestemmelse. Det er der en ægte risiko for. Af denne grund opmuntrer vi jer til at overveje vores ord dybt, uden frygt, hvis det er muligt, og med den slags overbevisning og beslutsomhed, som vi ved findes i alle menneskers hjerter.

I dag og i morgen og i overmorgen er der stor aktivitet i gang og vil være i gang, med henblik på at etablere et netværk af indflydelse over den menneskelige race, af dem, der besøger verden med deres egne formål for øje. De føler, at de er kommet her for at redde verden fra menneskeheden. Nogle mener endda, at de er her for at redde menneskeheden fra sig selv. De føler, at de er i deres ret, og anser ikke deres handlinger for at være upassende eller uetiske. Ifølge deres etik, gør de det, der anses for at være rimeligt og vigtigt. Men for frihedselskende væsner, kan en sådan tilgang ikke retfærdiggøres.

Vi observerer de besøgendes aktiviteter, som tager til. Hvert år er de flere. De kommer langvejs fra. De medbringer forsyninger. De gør deres engagement og involvering dybere. De anlægger kommunikationsstationer mange steder i jeres solsystem. De iagttager alle jeres indledende rumtogter og de vil modarbejde og ødelægge alt det, de føler, vil forstyrre deres aktiviteter. De søger at etablere kontrol, ikke bare over jeres verden, men i området omkring jeres verden. Årsagen er, at der er konkurrerende kræfter her. Hver enkelt repræsenterer en alliance, der består af flere racer.

Lad os nu adressere det sidste af de fire områder, som vi talte om i vor første diskurs. Dette har at gøre med de besøgendes krydsning med den menneskelige art. Lad os give jer lidt historie først. For mange tusinde af år siden, i jeres tid, kom der mange racer for at krydse sig med menneskeheden, for at give menneskeheden en større intelligens og tilpasningsevne. Dette førte til den ganske pludselige opdukken af, hvad vi forstår kaldes “den Moderne Mand”. Det gav jer dominans og magt i jeres verden. Dette fandt sted for længe siden.

Vi ønsker ikke at se menneskeheden miste sin frihed og sin selvbestemmelse. Det er der en reel fare for.

Men det krydsningsprogram, der er i gang nu, er slet ikke det samme. Det udføres af andre slags væsner og af andre alliancer. Gennem krydsning søger de at skabe et menneske, der vil være del af deres association og dog vil kunne overleve i jeres verden og have et naturligt slægtskab til verden. Jeres besøgende kan ikke leve på overfladen af jeres verden. De må enten søge ly under jorden, som de gør, eller leve ombord på deres egne fartøjer, som de ofte holder skjult i store vandmængder. De vil gerne krydse sig med menneskeheden for at beskytte deres interesser her, hvilke primært er jeres verdens ressourcer. De vil gerne sikre menneskehedens loyalitet og har således gennem mange generationer været engageret i et krydsningsprogram, som indenfor de sidste tyve år er blevet ret omfattende.

Deres hensigt er dobbeltsidig. For det første vil de besøgende, som vi har nævnt, skabe et menneskelignende væsen, der kan leve i jeres verden, men som vil være knyttet til dem og have en større række følsomheder og evner. Den anden hensigt med dette program er at påvirke alle de mennesker, de støder på, og opmuntre folk til at assistere dem i det, de har påtaget sig. De besøgende vil have og har brug for menneskelig assistance. Det fremmer deres program i alle henseender. De anser jer for at være værdifulde. Men de anser jer ikke for at være deres ligemænd eller deres jævnbyrdige. Nyttige, er hvordan I opfattes. Så i alle, som de vil støde på, i alle de vil tage, vil de besøgende forsøge at skabe denne følelse af deres overlegenhed, deres værd og værdien i og betydningen af det, de bestræber sig på i verden. De besøgende vil fortælle alle, som de kontakter, at de er her for det gode, og de vil forsikre alle de mennesker de fanger om, at de ikke behøver at være bange. Og de vil forsøge at skabe alliancer med de mennesker, der synes specielt modtagelige – en fælles følelse af formål, endda en fælles følelse af identitet og familie, arv og skæbne.

Som en del af deres program, har de besøgende studeret menneskelig fysiologi og psykologi meget indgående, og de vil drage fordel af det, folk gerne vil, især de ting, som folk gerne vil, men ikke selv har kunnet opnå, såsom fred og orden, skønhed og sindsro. Disse ting vil blive budt dem, og nogle vil overbevises. Andre vil simpelthen blive brugt efter behov.

Her er det nødvendigt at forstå, at de besøgende med henblik på at bevare verden mener, at dette er helt passende. De føler, at de gør menneskeheden en stor tjeneste, og således er de helhjertede i deres overtalelser. Desværre demonstrerer dette en stor sandhed om det Større Fællesskab – at ægte Visdom og ægte Kundskab er ligeså sjældne i universet, som de må forekomme at være i jeres verden. Det er naturligt for jer at håbe på og forvente, at andre racer er vokset fra luskethed, egoistiske formål, konkurrence og konflikter. Men, ak, det er ikke tilfældet. Bedre teknologi højner ikke enkeltpersoners mentale eller åndelige styrke.

Der er i dag mange mennesker, der gentagne gange bliver taget imod deres vilje. Da menneskeheden er meget overtroisk og søger at fornægte ting, den ikke kan forstå, foregår denne uheldige aktivitet med betydelig succes. Selv nu er der hybrider, delvist mennesker, delvist fremmede, der går rundt i jeres verden. De er ikke mange, men deres antal vil vokse i fremtiden. Måske vil du møde en en dag. De vil se ud som jer, men være anderledes. Du vil tro, at det er mennesker, men noget essentielt vil synes at mangle, noget, der værdsættes i jeres verden. Det er muligt at skelne og identificere disse enkeltpersoner, men for at gøre det, må du have færdigheder i det Mentale Miljø og lære, hvad Kundskab og Visdom betyder i det Større Fællesskab.

Vi føler, at det er af allerstørste vigtighed at lære dette, for fra vores udsigtspunkt ser vi alt, hvad der foregår i jeres verden, og De Usete rådgiver os med hensyn til ting, vi ikke kan se eller ikke har adgang til. Vi forstår disse begivenheder, for de har fundet sted utallige gange i det Større Fællesskab, idet påvirkning og overtalelse kastes over racer, der enten er for svage eller for sårbare til at reagere effektivt.

Vi håber på og har tiltro til, at ingen af jer, der vil høre dette budskab, mener, at denne indtrængen i menneskelige anliggender er gavnlig. De mennesker, der påvirkes, vil blive influeret til at tro, at disse møder er gavnlige, både for dem selv og for verden. Folks åndelige aspirationer, deres higen efter fred og harmoni, familie og inddragelse, vil blive imødegået af de besøgende. Disse ting, der repræsenterer noget så specielt ved den menneskelige familie er, uden Visdom og forberedelse, et tegn på jeres store sårbarhed. Kun de mennesker, der er stærke med Kundskab og Visdom, vil kunne se bedraget bag disse overtalelser. Kun de er i en position til at se bedraget, der forøves mod den menneskelige familie. Kun de kan beskytte deres sind imod den påvirkning, der kastes i det Mentale Miljø, så mange steder i verden i dag. Kun de vil se og vide.

Vores ord vil ikke være nok. Mænd og kvinder må lære at se og at vide. Vi kan kun opmuntre jer til det. Det, at vi kommer her til jeres verden, sker i overensstemmelse med præsentationen af læren om Større Fællesskabs Spiritualitet, for forberedelsen er her nu, og derfor kan vi være en kilde til opmuntring. Hvis ikke forberedelsen var her, ville vi vide, at vores formaninger og vores opmuntring ikke ville være nok og ville ikke lykkes. Skaberen og De Usete ønsker at forberede menneskeheden på det Større Fællesskab. Faktisk er det det vigtigste behov for menneskeheden på dette tidspunkt.

Derfor opfordrer vi dig til ikke at tro på, at bortførelsen af mennesker og af deres børn og af deres familier på nogen måde er til gavn for menneskeheden. Vi må understrege dette. Jeres frihed er dyrebar. Jeres personlige frihed og jeres frihed som race er dyrebar. Det har taget os så lang tid at genvinde vores frihed. Vi ønsker ikke at se jer miste jeres.

Krydsningsprogrammet, der foregår i verden, vil fortsætte. Den eneste måde at stoppe det på er gennem mennesker, der opnår denne større bevidsthed og følelse af indre autoritet. Kun dette vil gøre en ende på disse påtrængende aktiviteter. Kun dette vil afdække bedraget bag dem. Det er hårdt for os at forestille os, hvor forfærdeligt det må være for jeres folk, for disse mænd og kvinder, for de små, der gennemgår denne behandling, denne genuddannelse, denne pacificering. For vores værdier, forekommer dette afskyeligt, og dog ved vi, at disse ting foregår i det Større Fællesskab og er foregået siden tidernes morgen.

Måske vil vores ord fremkalde flere og flere spørgsmål. Det er sundt og det er naturligt, men vi kan ikke besvare alle jeres spørgsmål. I må finde måderne til selv at få svarene. Men det kan I ikke, uden en forberedelse, og I kan det ikke, uden at have en retning. Som vi er blevet fortalt, kan menneskeheden ikke på dette tidspunkt skelne mellem en Større Fællesskabs demonstration og en åndelig manifestation. Det er virkelig en vanskelig situation, for jeres besøgende kan projicere billeder, de kan tale til mennesker i det Mentale Miljø, og deres stemmer kan blive modtaget og udtrykt gennem mennesker. De kan kaste den slags indflydelse, fordi menneskeheden endnu ikke har denne færdighed eller denne evne til at skelne.

Menneskeheden er ikke forenet. Den er brudt. Den er i strid med sig selv. Dette gør jer ekstremt sårbare for udefrakommende indblanding og manipulation. Jeres besøgende forstår, at jeres åndelige higen og tilbøjeligheder gør jer specielt sårbare og gør jer til specielt gode emner for deres anvendelse. Hvor vanskeligt er det ikke at opnå virkelig objektivitet med hensyn til disse ting. Selv fra, hvor vi er kommet, har dette været en stor udfordring. Men dem, der gerne vil forblive frie og øve selvbestemmelse i det Større Fællesskab, må udvikle disse færdigheder, og må bevare deres egne ressourcer, for at undgå at måtte søge dem hos andre. Hvis jeres verden mister sin selvforsyningsevne, vil den miste meget af sin frihed. Hvis I bliver nødt til at gå udenfor jeres verden for at søge de ressourcer, I har brug for for at leve, vil I miste meget af jeres magt til andre. Da jeres verdens ressourcer hurtigt svinder, er dette en alvorlig bekymring for os, der ser på langvejs fra. Det er også en bekymring for jeres besøgende, for de vil gerne forebygge ødelæggelsen af jeres miljø, ikke for jeres skyld, men for deres.

Jeres frihed er dyrebar. Jeres individuelle frihed og jeres frihed som race er dyrebar. Det har taget os så lang tid at genvinde vores frihed. Vi ønsker ikke at se, at I mister jeres.

Krydsningsprogrammet har kun et formål, og det er at gøre det muligt for de besøgende at etablere en tilstedeværelse og en kommanderende indflydelse i verden. Tro ikke, at I har noget, som de besøgende mangler fra jer, andet end jeres ressourcer. Tro ikke, at de har brug for jeres menneskelighed. De vil kun have jeres menneskelighed for at sikre sig deres egen stilling i verden. Bliv ikke smigret. Forfald ikke til den slags tanker. De er ikke berettigede. Hvis du kan lære at se situationen klart, som den virkeligt foreligger, vil du se og vide disse ting selv. Du vil forstå, hvorfor vi er her, og hvorfor menneskeheden har brug for allierede i et Større Fællesskab af intelligent liv. Og du vil se vigtigheden af at lære større Kundskab og Visdom og at lære om Større Fællesskabs Spiritualitet.

Da I dukker op i et miljø, hvor disse ting bliver livsvigtige for succes, for frihed, for lykke og for styrke, har I brug for større Kundskab og Visdom for at etablere jer selv, som en uafhængig race i det Større Fællesskab. Men I mister imidlertid noget af jeres uafhængighed for hver dag, der går. Og du vil måske ikke se tabet af din frihed, selvom du kan mærke det på en måde. Hvordan skulle du kunne se det? Du kan ikke tage udenfor din verden og bevidne de begivenheder, der omgiver den. Du har ikke adgang til de fremmedes politiske og økonomiske engagementer, de fremmede kræfter, der opererer i verden i dag, for at kunne forstå deres kompleksitet, deres etik og deres værdier.

Tænk aldrig, at nogen race i universet, der rejser for kommers, er åndeligt fremskredne. De, der søger kommers, søger fordele. De, der rejser fra verden til verden, de, der søger ressourcer, de, der søger at plante deres eget flag, er ikke det, I ville anse for at være åndeligt fremskredne. Vi anser dem ikke for at være åndeligt fremskredne. Der er verdslig magt, og der er åndelig magt. Du kan se forskellen mellem disse, og nu er det nødvendigt at se denne forskel, indenfor et større miljø.

Så vi kommer med en pligtfølelse og en stærk opfordring til jer om at bevare jeres frihed, at blive stærke og skarpsindige og ikke give efter for overtalelse og løfter om fred, magt og inddragelse fra nogen, I ikke kender. Og lad dig ikke trøste til at tro, at alt vil blive godt for menneskeheden, eller bare for dig selv personligt, for det er ikke Visdom. Den Vise overalt må lære at se livets virkelighed omkring sig og lære at håndtere dette liv på en gavnlig måde.

Tag derfor imod vores opfordring. Vi vil igen tale om disse ting og illustrere vigtigheden af skarpsindighed og diskretion. Og vi vil tale mere om jeres besøgendes engagement i verden på områder, der er meget vigtige for jer at forstå. Vi håber, at I kan tage imod vores ord.

For hver dag, der går, mister I jeres uafhængighed. Og måske ser I ikke tabet af jeres frihed, selvom I måske kan mærke det på en eller anden måde.