Tweede Briefing: De uitdaging voor de menselijke vrijheid

De mensheid nadert een zeer gevaarlijke en zeer belangrijke tijd in haar collectieve ontwikkeling. Jullie staan op het punt om in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven op te komen. Jullie zullen andere levensvormen ontmoeten die naar jullie wereld komen om op te komen voor hun belangen en om te ontdekken welke mogelijkheden er in het verschiet liggen. Het zijn geen engelen of hemelse wezens. Het zijn geen spirituele entiteiten. Het zijn wezens die naar jullie wereld komen voor hulpbronnen, voor bondgenootschappen en om hun voordeel te halen in een opkomende wereld. Ze zijn niet slecht. Ze zijn niet heilig. Hierin lijken zij ook veel op jullie. Ze worden eenvoudigweg gedreven door hun behoeftes, hun organisaties, hun overtuigingen en hun collectieve doelstellingen.

Dit is een zeer belangrijke tijd voor de mensheid, maar de mensheid is niet voorbereid. Vanuit ons uitkijkpunt kunnen we dit op een grotere schaal zien. Wij houden ons niet bezig met het dagelijks leven van individuen in de wereld. Wij proberen geen regeringen in te palmen of claims te leggen op bepaalde delen van de wereld of op bepaalde bestaande hulpbronnen. In plaats daarvan observeren wij en willen wij graag verslag uitbrengen van hetgeen wij waarnemen, want dat is de reden waarom we hier zijn.

De Ongezienen hebben ons verteld dat er tegenwoordig veel mensen zijn die een vreemd ongemak voelen, een vaag gevoel van urgentie, een gevoel dat er iets staat te gebeuren en dat iets gedaan moet worden. Misschien is er niets in hun dagelijkse belevingssfeer dat deze diepere gevoelens rechtvaardigt, dat de belangrijkheid van deze gevoelens bevestigt, of dat betekenis geeft aan de uiting ervan. Wij begrijpen dit omdat wij in onze eigen geschiedenis door soortgelijke zaken heen zijn gegaan. Wij vertegenwoordigen meerdere rassen die zich in ons kleine bondgenootschap bij elkaar aangesloten hebben om de opkomst van Kennis en Wijsheid in het universum te ondersteunen, in het bijzonder bij rassen die op de drempel staan van een opkomen in de Grotere Gemeenschap. Deze opkomende rassen zijn bijzonder gevoelig voor invloed en manipulatie van buiten. Zij zijn bijzonder kwetsbaar als het gaat om het verkeerd opvatten van hun situatie, begrijpelijkerwijs, want hoe zouden zij de strekking en de complexiteit van het leven binnen de Grotere Gemeenschap kunnen doorgronden? Daarom spelen wij graag onze kleine rol in het voorbereiden en in het onderwijzen van de mensheid.

In ons eerste gesprek gaven wij een brede omschrijving van de betrokkenheid van de bezoekers in vier gebieden. Het eerste gebied is het beïnvloeden van belangrijke mensen in machtsposities in regeringen en aan de top van religieuze instellingen. Het tweede gebied van beïnvloeding is bij mensen die spiritueel geörienteerd zijn en die zich graag open willen stellen voor de hogere machten die in het universum bestaan. Het derde gebied van betrokkenheid is het zich vestigen op strategische locaties in de wereld, nabij bevolkingscentra, waar hun invloed op de Mentale Omgeving uitgeoefend kan worden. En tenslotte hebben we het gehad over  hun kruisingsprogramma met de mensheid, een programma dat al enige tijd aan de gang is.

Wij begrijpen hoe verontrustend dit nieuws kan zijn en misschien hoe teleurstellend het is voor veel mensen die vol hoop en verwachtingen  waren dat bezoekers van buiten de wereld de mensheid zegeningen en groot voordeel zouden brengen. Het is misschien normaal om dit te veronderstellen en te verwachten, maar de Grotere Gemeenschap waarin de mensheid opkomt is een moeilijke en concurrerende omgeving, met name in gebieden in het universum waar veel verschillende rassen met elkaar wedijveren en op elkaar reageren ten behoeve van transacties en handel. Jullie wereld bevindt zich in zo’n gebied. Dit kan voor jullie ongeloofwaardig lijken, omdat het er altijd naar uit heeft gezien dat jullie in afzondering leefden, alleen binnen de enorme uitgestrektheid van het heelal. Maar in werkelijkheid leven jullie in een bewoond deel van het universum waar transacties en handel zijn opgezet, en waar tradities, interacties en genootschappen allemaal lange bestaan. En ten voordele van jullie, jullie leven in een prachtige wereld – een wereld met een grote biologische diversiteit, een schitterende woonplaats in contrast tot de verlatenheidheid van zoveel andere werelden.

Maar, dit maakt jullie situatie ook erg dringend en vormt een echt risico, want jullie bezitten wat veel anderen voor zichzelf wensen. Ze zijn er niet op uit om jullie te vernietigen maar om jullie loyaliteit en jullie affiniteit te verkrijgen, zodat jullie bestaan in de wereld en jullie activiteiten hier in hun voordeel kunnen zijn. Jullie komen op in volwassen en gecompliceerde omstandigheden. Hier kunnen jullie niet als kleine kinderen zijn en geloven en hopen op de zegen van iedereen die jullie eventueel tegenkomen. Jullie moeten wijs en scherpzinnig worden,  net zoals wij door onze moeilijke geschiedenis heen wijs en scherp moesten worden. Nu zal de mensheid moeten leren over hoe het eraan toe gaat in  Grotere Gemeenschap, over de ingewikkelde interactie tussen rassen, over de gecompliceerdheid van handel en over de subtiele manipulaties van genootschappen en verbonden die worden gesloten tussen werelden. Het is een moeilijke maar belangrijke tijd voor de mensheid, een veelbelovende tijd als de ware voorbereiding getroffen kan worden.

In onze tweede lezing willen we graag dieper ingaan op de interventie in menselijke aangelegenheden door verschillende groepen bezoekers, wat dit voor jullie zou kunnen betekenen en wat het van jullie verlangt. Wij komen niet om angst op te roepen maar om jullie een gevoel van verantwoordelijkheid te ontlokken, om een groter bewustzijn te creëren en om jullie aan te moedigen om je voor te bereiden op het leven dat jullie binnentreden, een groter leven maar tevens een leven met grotere problemen en uitdagingen.

Wij zijn hiernaar toegestuurd door de spirituele macht en aanwezigheid van de Ongezienen. Je zou je hen op een vriendelijke manier voor kunnen stellen als Engelen, maar in de Grotere Gemeenschap vervullen ze een grotere rol en hun betrokkenheid en hun allianties zijn diep en diepgaand. Hun spirituele macht is hier om bewuste wezens in alle werelden en alle plaatsen te zegenen en om de ontwikkeling van de diepere Kennis en Wijsheid te bevorderen, wat een vreedzaam aangaan van relaties mogelijk maakt, zowel tussen werelden als in werelden. Wij zijn hier namens hen. Zij hebben ons gevraagd te komen. En zij hebben ons veel van de informatie gegeven die wij hebben, informatie die wij zelf niet konden verzamelen. Van hen hebben we een groot deel over jullie aard geleerd. We hebben veel geleerd over jullie talenten, jullie sterke kanten, jullie zwakten en jullie grote kwetsbaarheid. Wij kunnen dit soort zaken begrijpen omdat de werelden waar wij vandaan komen de drempel van het opkomen in de Grotere Gemeenschap al gepasseerd zijn. Wij hebben veel geleerd, en wij hebben veel geleden door onze eigen fouten, fouten waarvan wij hopen dat de mensheid ze vermijden zal.

Wij komen dus niet alleen met onze eigen ervaring, maar met een dieper bewustzijn en een dieper gevoeld doel dat de Ongezienen ons gegeven hebben. Wij observeren jullie wereld vanuit een nabijgelegen locatie, en wij luisteren de communicatie af van degenen die jullie bezoeken. Wij weten wie zij zijn. Wij weten waar zij vandaan komen en waarom zij hier zijn. Wij wedijveren niet met hen, omdat wij hier niet zijn om de wereld uit te buiten. Wij beschouwen onszelf als de Bondgenoten van de Mensheid, en wij hopen dat jullie ons te zijner tijd ook als zodanig willen beschouwen,  want dat zijn wij. En hoewel wij dit niet kunnen bewijzen, hopen wij dit aan te kunnen tonen door onze woorden en door de wijsheid van ons advies. Wij hopen jullie voor te bereiden op datgene wat komen gaat. Onze missie is zeer dringend, want de mensheid loopt erg achter in haar voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Veel eerdere pogingen, tientallen jaren geleden, om contact te maken met mensen en de mensen voor te bereiden op hun toekomst bleken zonder succes. Slechts enkele mensen konden bereikt worden, en zoals we gehoord hebben, werden veel van deze contacten verkeerd begrepen en door anderen gebruikt voor andere doeleinden.

Daarom zijn wij gestuurd om degenen die vóór ons zijn gekomen te vervangen en hulp te bieden aan de mensheid. Wij werken samen in onze . gezamenlijke doel. Wij vertegenwoordigen geen grote militaire macht, maar meer een geheim en heilig verbond. Wij willen het soort aangelegenheden die bestaan binnen de Grotere Gemeenschap niet zien gebeuren hier in jullie wereld. Wij willen de mensheid geen satellietstaat zien worden van een groter netwerk van machten. Wij willen niet zien dat de mensheid haar vrijheid en haar zelfbeschikking verliest. Dit zijn werkelijke risico’s. Om deze reden moedigen wij jullie aan om diep na te denken over onze woorden, zonder angst indien mogelijk en met het soort overtuiging en vastberadenheid waarvan wij weten dat die in de harten van alle mensen zetelt.

Vandaag, morgen en de dagen daarna worden grote activiteiten ontplooid en zullen worden ontplooid om een netwerk van invloed over de mensheid op te zetten door diegenen die de wereld bezoeken voor hun eigen doeleinden. Zij denken dat zij hier naartoe komen om de wereld van de mensheid te redden. Sommigen geloven zelfs dat ze hier zijn om de mensheid van zichzelf te redden. Ze vinden dat zij hiertoe het recht hebben en zien niet dat hun acties ongepast en onethisch zijn. Volgens hun eigen ethiek, doen ze wat beschouwd wordt als redelijk en belangrijk. Hoe dan ook, voor geen enkel  vrijheidslievend wezen is zo’n benadering te rechtvaardigen.

We observeren de activiteiten van de bezoekers, die aan het toenemen zijn. Ieder jaar zijn er meer van hen hier. Zij komen van verre. Ze brengen voorraden. Zij intensiveren hun betrokkenheid en inmenging. Ze vestigen communicatiestations op veel plaatsen binnen jullie zonnestelsel. Ze observeren al jullie beginnende uitstapjes in de ruimte en ze zullen alles tegenwerken of vernietigen waarvan ze het idee hebben dat het hun activiteiten belemmert. Zij streven er niet alleen naar controle over jullie wereld krijgen, maar ook over het gebied om jullie wereld heen. Dit omdat zich hier concurrerende mogendheden bevinden. Elke mogendheid vertegenwoordigt een samenwerking tussen verschillende rassen.

Laten we ons nu richten op de laatste van de vier gebieden waarover wij in onze eerste lezing gesproken hebben. Dit heeft te maken met de kruising tussen de bezoekers en het menselijk ras. Laten we jullie eerst een stukje geschiedenisles geven. Duizenden jaren geleden, in jullie tijdrekening, kwamen meerdere rassen om zichzelf te kruisen met de mensheid om de mensheid een grotere intelligentie en een groter aanpassingsvermogen te geven. Dit heeft tot de relatief plotselinge opkomst geleid van wat, zoals wij het begrijpen, de “Moderne Mens” genoemd wordt. Dit heeft jullie dominantie en macht gegeven in jullie wereld. Dit is lang geleden gebeurd.

Wij willen niet zien dat de mensheid haar vrijheid en haar zelfbeschikking verliest. Dit zijn werkelijke risico’s

Echter, het kruisingsprogramma dat nu plaatsvindt lijkt hier in het geheel niet op. Het wordt uitgevoerd door ander wezens en door andere allianties. Door kruising proberen ze een menselijk wezen te creëren dat deel uitmaakt van hun unie, maar dat in jullie wereld overleven kan en dat een natuurlijke affiniteit heeft met de wereld. Jullie bezoekers kunnen niet op het oppervlak van jullie wereld leven. Ze moeten of beschutting zoeken onder de grond, wat ze nu doen, of ze moeten aan boord van hun voertuigen leven, die ze vaak verbergen in grote wateren. Zij willen zichzelf kruisen met de mensheid om hun belangen veilig te stellen, die in de eerste plaats gevormd worden door de hulpbronnen van jullie wereld. Ze willen de menselijke loyaliteit veiligstellen en dus zijn ze al meerdere generaties lang betrokken bij een kruisingsprogramma, dat in de laatste twintig jaar behoorlijk uitgebreid is.

 

Hun bedoeling is tweevoudig. Ten eerste, zoals we reeds gezegd hebben, willen de bezoekers een mensachtig wezen creëren, dat in jullie wereld kan leven, maar dat aan hen gebonden is en grotere gevoeligheden en meer bekwaamheden heeft. Het tweede doel van dit programma is om iedereen te beïnvloeden die zij tegenkomen en om mensen aan te moedigen hen te assisteren bij deze onderneming. De bezoekers willen en moeten menselijke hulp hebben. Dit bevordert hun programma in alle opzichten. Zij beschouwen jullie als waardevol. Maar zij beschouwen jullie niet als hun collega’s of hun gelijken. Nuttig, zo worden jullie gezien. Dus aan eenieder die zij zullen tegenkomen, aan iedereen die zij zullen binnenhalen, zullen de bezoekers proberen dit gevoel van hun superioriteit, hun waarde en het nut en de betekenis van hun inspanningen in de wereld over te brengen. De bezoekers zullen iedereen met wie ze contact maken vertellen dat ze hier ten goede zijn, en zij zullen diegenen die ze gevangen hebben verzekeren dat ze niet bang hoeven te zijn. En met diegenen die bijzonder ontvankelijk lijken zullen ze proberen ze samenwerkingsverbanden op te zetten – een gedeeld gevoel van nut, zelfs een gedeeld gevoel van identiteit en familie, van erfenis en bestemming.

In hun programma hebben de bezoekers de menselijke fysiologie en psychologie zeer uitgebreid bestudeerd, en ze zullen hun voordeel doen met wat mensen willen, met name die dingen die mensen willen en nooit hebben kunnen krijgen voor henzelf, zoals vrede en orde, schoonheid en kalmte. Deze zullen aangeboden worden en sommige mensen zullen er in geloven. Anderen zullen eenvoudigweg gebruikt worden zoals het uitkomt.

Hier is het noodzakelijk te begrijpen dat de bezoekers geloven dat dit volledig terecht is teneinde de wereld te kunnen behouden. Zij denken dat ze de mensheid een grote dienst bewijzen en zijn zodoende oprecht in hun overtuiging. Jammer genoeg demonstreert dit een grote waarheid over de Grotere Gemeenschap – dat echte Wijsheid en echte Kennis even zeldzaam zijn in het universum als zij in jullie wereld lijken te zijn. Het is normaal voor jullie om te hopen en te verwachten dat andere rassen onoprechtheid, egoïstische bezigheden, concurrentie en conflict ontgroeid zijn. Maar helaas is dit niet het geval. Geavanceerdere technologie verhoogt niet de mentale en spirituele kracht van individuen.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die herhaaldelijk tegen hun wil meegenomen worden. Omdat de mensheid erg bijgelovig is en zaken die zij niet begrijpt probeert te ontkennen, wordt deze rampzalige activiteit met aanzienlijk succes voortgezet. Zelfs op dit moment zijn er hybride individuen, deels menselijk, deels buitenaards, die rondlopen in jullie wereld. Het zijn er niet veel, maar hun aantal zal toenemen in de toekomst. Misschien kom je er op een dag een tegen. Ze zullen er hetzelfde uitzien, maar anders zijn dan jij. Je denkt dat het mensen zijn, maar iets essentieels in hen lijkt te ontbreken, iets dat gewaardeerd wordt in jullie wereld. Het is mogelijk om in staat te zijn deze individuen te onderscheiden en te identificeren, maar om dit te kunnen, zou je geschoold moeten worden in de Mentale Omgeving en leren wat Kennis en Wijsheid in de Grotere Gemeenschap betekenen.

Wij hebben het gevoel dat het van het grootste belang is dit te leren, omdat we alles wat er in jullie wereld gebeurt zien vanuit onze uitkijkpost en de Ongezienen ons advies geven over zaken die wij niet kunnen zien of waar we geen toegang toe hebben. Wij begrijpen deze gebeurtenissen omdat ze ontelbare malen gebeurd zijn in de Grotere Gemeenschap, als invloed en overreding uitgeoefend worden op rassen die óf te zwak óf te kwetsbaar zijn om er effectief op te kunnen reageren.

Wij hopen en vertrouwen erop dat niemand van jullie die deze boodschap hoort zal denken dat deze inbreuk op het menselijk leven heilzaam is. Diegenen die getroffen zijn zullen zodanig beïnvloed worden dat ze denken dat deze ontmoetingen heilzaam zijn, zowel voor henzelf als voor de wereld. De spirituele ambities van mensen, hun verlangen naar vrede en harmonie, familie en erbij horen zullen allemaal gebruikt worden door de bezoekers. Deze zaken, die zo speciaal zijn voor  de menselijke familie, zijn zonder Wijsheid en voorbereiding een teken van jullie grote kwetsbaarheid. Alleen die individuen die gesterkt zijn met Kennis en Wijsheid zouden in staat zijn de misleiding achter deze overredingen te zien. Alleen zij zijn in staat de misleiding te zien die de menselijke familie ondergaat. Alleen zij kunnen hun gedachtewereld beschermen tegen de invloed die uitgeoefend wordt in de Mentale Omgeving op zoveel plaatsen in de wereld vandaag de dag. Alleen zij zullen zien en weten.

Onze woorden zullen niet genoeg zijn. Mannen en vrouwen moeten leren zien en weten. Wij kunnen dit slechts aanmoedigen. Onze komst hier naar jullie wereld is in overeenstemming met de introductie van het onderricht in de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap, want de voorbereidende studie is nu hier aanwezig en daarom kunnen wij een bron van aanmoediging zijn. Als de voorbereiding hier niet zou zijn, zouden wij weten dat onze waarschuwingen en onze aanmoediging niet voldoende zouden zijn en geen succes zouden hebben. De Schepper en de Ongezienen willen de mensheid voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. In feite is dat op dit moment de belangrijkste behoefte voor de mensheid.

Daarom moedigen wij jullie aan om niet te geloven dat het ontvoeren van mensen en hun kinderen en hun families enig voordeel voor de mensheid heeft. Wij moeten dit met klem benadrukken. Jullie vrijheid is kostbaar. Jullie individuele vrijheid en jullie vrijheid als ras zijn kostbaar. Het heeft ons zoveel tijd gekost om onze vrijheid te herwinnen. Wij willen niet aanzien dat jullie die van jullie verliezen.

Het kruisingsprogramma dat in de wereld plaats vindt zal doorgaan. De enige manier waarop dit gestopt kan worden is als mensen dit grotere bewustzijn en gevoel van innerlijke autoriteit bereiken. Alleen dit zal deze schendingen tot een einde brengen. Alleen dit zal het bedrog erachter aan het licht brengen. Het is voor ons zo moeilijk voor te stellen hoe vreselijk het voor jullie mensen moet zijn, voor die mannen en vrouwen, voor die kleintjes, die deze behandeling ondergaan, deze heropvoeding, deze pacificatie. Volgens onze waarden is dit afschuwelijk, en toch weten we dat deze dingen in de Grotere Gemeenschap gebeuren en sinds mensenheugenis gebeurd zijn.

Misschien roepen onze woorden meer en meer vragen op. Dit is gezond en dit is normaal, maar wij kunnen niet al jullie vragen beantwoorden. Jullie moeten de middelen vinden om zelf de antwoorden te vinden. Maar jullie kunnen dit niet doen zonder een voorbereiding, en jullie kunnen dit niet doen zonder een richting. Op dit moment, begrijpen wij, kan de mensheid als geheel het verschil tussen een demonstratie van de Grotere Gemeenschap en een spirituele manifestatie niet zien. Dit is een werkelijk moeilijke situatie, aangezien jullie bezoekers beelden kunnen projecteren, ze kunnen via het mentale milieu met mensen spreken en hun stemmen kunnen door mensen ontvangen en uitgesproken worden. Zij zijn in staat dit soort invloeden uit te oefenen omdat de mensheid dit soort vaardigheden of onderscheidingsvermogen nog niet bezit.

Jullie vrijheid is kostbaar. Jullie individuele vrijheid en jullie vrijheid als ras zijn kostbaar. Het heeft ons zoveel tijd gekost om onze vrijheid te herwinnen. Wij willen niet aanzien dat jullie die van jullie verliezen

De mensheid is niet verenigd. Zij is verbrokkeld. Zij is in conflict met zichzelf. Dit maakt jullie extreem kwetsbaar voor inmenging en manipulatie van buitenaf. Jullie bezoekers hebben begrepen dat jullie spirituele verlangens en neigingen jullie bijzonder kwetsbaar maken en bijzonder bruikbaar voor hun doelen. Het is zo moeilijk om echte objectiviteit te bereiken, wat deze zaken betreft. Zelfs waar wij vandaan zijn gekomen is het een enorme uitdaging geweest. Maar zij die vrij willen blijven en zelfbeschikking willen handhaven in de Grotere Gemeenschap moeten deze vaardigheden ontwikkelen, en moeten hun hulpbronnen behouden teneinde te voorkomen dat ze die bij anderen moeten zoeken. Als jullie wereld haar onafhankelijkheid verliest zal ze veel van haar vrijheid verliezen. Als jullie de hulpbronnen die jullie voor je levensonderhoud nodig hebben buiten jullie wereld moeten zoeken, zullen jullie veel van jullie macht aan anderen moeten afstaan. Omdat jullie hulpbronnen erg snel afnemen, baart dit diegenen van ons die van verre toekijken grote zorgen. Het is ook van belang voor jullie bezoekers, want zij willen de teloorgang van jullie milieu verhinderen, niet voor jullie maar voor henzelf.

Het kruisingsprogramma dient slechts één doel, en dat is de bezoekers in staat te stellen hier hun aanwezigheid en dominerende macht binnen de wereld te vestigen. Denk niet dat de bezoekers iets te kort komen dat ze van jullie nodig hebben uitgezonderd jullie hulpbronnen. Denk niet dat ze jullie menselijkheid nodig hebben. Zij willen jullie menselijkheid alleen maar om hun positie in de wereld zeker te stellen. Wees niet gevleid. Ga je niet te buiten aan dit soort gedachten. Ze zijn ongegrond. Als jullie kunnen leren de situatie helder te zien zoals ze werkelijk is, zullen jullie deze dingen zelf zien en weten. Jullie zullen begrijpen waarom wij hier zijn en waarom de mensheid bondgenoten nodig heeft in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. En jullie zullen het belang begrijpen van het leren van grotere Kennis en Wijsheid en leren over de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap.

Omdat jullie opkomen in een omgeving waar dit soort zaken van groot belang zijn voor succes, voor vrijheid, voor geluk en voor kracht, zullen jullie grotere Kennis en Wijsheid nodig hebben, teneinde jezelf als een onafhankelijk ras in de Grotere Gemeenschap te vestigen. Echter, jullie verliezen jullie onafhankelijkheid met elke dag die voorbij gaat. En misschien zien jullie het verlies van jullie vrijheid niet, alhoewel jullie het misschien op de een of andere manier wel voelen. Hoe zouden jullie het ook moeten zien? Jullie kunnen jullie wereld niet verlaten en getuige zijn van wat er om haar heen gebeurt. Jullie hebben geen toegang tot de politieke en commerciële  verwikkelingen van de buitenaardse machten die op dit moment in de wereld actief zijn om hun complexiteit, hun ethiek of hun waarden te begrijpen.

Denk nooit dat enig ras in het universum dat voor commerciële redenen reist spiritueel gevorderd is. Diegenen die commercie zoeken, zoeken voordeel. Diegenen die van wereld naar wereld reizen, die op zoek zijn naar grondstoffen, diegenen die proberen hun eigen vlag te planten zijn niet wat jullie spiritueel gevorderd zouden noemen. Wij zien hen niet als spiritueel gevorderd. Er is wereldlijke macht en er is  spirituele macht. Jullie kunnen het verschil tussen deze twee zaken begrijpen, en nu is het nodig om dit verschil in een groter verband te zien.

We zijn hier naartoe gekomen omdat we ons betrokken voelen en we moedigen jullie ten sterkste aan om jullie vrijheid te behouden, sterk te worden, onderscheid te leren maken en niet toe te geven aan overredingen of beloftes van vrede, macht en erbij horen van diegenen die jullie niet kennen. En stel jezelf niet gerust met de gedachte dat het allemaal wel goed komt met de mensheid of zelfs met jou persoonlijk, want dit is geen Wijsheid. Want de Wijzen overal moeten leren de realiteit van het leven om hen heen te zien en zich op een voorspoedige manier door dit leven heen te leren slaan.

jullie verliezen jullie onafhankelijkheid met elke dag die voorbij gaat. En misschien zien jullie het verlies van jullie vrijheid niet, alhoewel jullie het misschien op de een of andere manier wel voelen.

Neem daarom onze aanmoediging in ontvangst. Wij zullen later weer over deze zaken spreken en het belang van het verkrijgen van inzicht en terughoudendheid toelichten. En we zullen het uitgebreider hebben over de bemoeienis van jullie bezoekers in de wereld in gebieden waarvan het voor jullie erg belangrijk is dat je dat inziet. Wij hopen dat jullie onze woorden kunnen aanvaarden.