Zesde Briefing: Realiteiten van de Grotere Gemeenschap

Het is nu voor ons noodzakelijk om bepaalde aannames in jullie wereld over het leven in het universum te corrigeren. Deze aannames geven jullie een zeer verkeerde indruk van wat echt gebeurt in de werelden in jullie nabijheid, hoe rassen onderling met elkaar omgaan en de vrijheid en het ontbreken van vrijheid die bestaan in een dichtbevolkt deel van het universum. Dit zijn de beperkingen van leven binnen een Grotere Gemeenschap, beperkingen die voor- en nadelen hebben. Het voordeel voor jullie is de relatieve vrede die er is in dit deel van de Melkweg, waar naties niet proberen elkaar met geweld te veroveren, waar openlijk geweld uiterst zeldzaam is en waar je je geen zorgen hoeft te maken over binnendringende legers en vloten van schepen die jullie wereld naderen. Jullie leven in een zeer beschaafde en beheerste regio van de ruimte.

Naties gedragen zich omdat zij afhankelijk zijn van elkaar. Omdat ze geconfronteerd werden met de uitputting van hun hulpbronnen zijn ze, door overreding en uit noodzaak, afhankelijk geworden van elkaar en bouwen daarom heel erg op stabiele relaties met elkaar. Toch zijn er nog steeds tal van grondstoffen-verkenners en economische Collectieven betrokken bij zowel legale als illegale handel en ondernemen ze activiteiten waar de meeste werelden zich niet direct mee zouden inlaten.

De mensheid heeft lagen van verwachting, fantasie en overtuiging opgebouwd die het jullie onmogelijk maken de realiteit van het leven buiten jullie grenzen te overdenken.

In deze regio van de ruimte zullen jullie niet in staat zijn vrijelijk te reizen mochten jullie buiten de grenzen van jullie zonnestelsel komen. De handelsroutes zijn bepaald en worden in stand gehouden voor die rassen die ze gebruiken. Sommige zijn uiterst privaat. Sommige zijn heel groot en sluiten aan op systemen ver buiten deze regio. Hier kun je niet gaan waarheen je maar wilt en gaat reizen relatief langzaam.

Inter-dimensionaal reizen is buitengewoon gevaarlijk gebleken. Het is de ervaring, tenminste in dit deel van het universum, dat diegenen die het proberen nooit terugkeren, want de portals zijn altijd in beweging en kunnen niet betrouwbaar in kaart gebracht of bereisd worden. Zij die er doorheen gaan naar een andere dimensie bevinden zich of in het territorium van iemand anders of in een realiteit waarin ze niet kunnen overleven. Er is een reden dat er grenzen zijn tussen deze dimensies.

Je kunt niet van het ene eind van de Melkweg naar het andere gaan. Trouwens, niemand heeft ooit de hele lengte van de Melkweg bereisd voor zover wij weten. Je eigen district verlaten is betekent de veiligheid en zekerheid van je eigen invloedssfeer verlaten. Buiten dit dichtbevolkte deel van de ruimte reizen is betekent gebieden binnengaan die gevaarlijk zijn en misschien onbekend, waar piraterij gemeengoed is en waar je misschien zonder het te weten het terrein van iemand anders betreedt, waardoor je jezelf in extreem gevaar kunt brengen.

Naties die leven buiten gevestigde regio’s als deze handhaven een zeer strakke beveiliging, want zij worden zeer blootgesteld aan de onzekerheden en gevaren die in de Grotere Gemeenschap overvloedig aanwezig zijn. Vrije rassen gaan met elkaar om maar reizen zelden naar grotere regio’s van de ruimte. Ze zijn niet verbonden aan uitgestrekte handelsnetwerken en proberen daarom verborgen en op die manier veilig te blijven.

Er wordt gereisd en gehandeld over grote afstanden, maar alleen op gevestigde routes waar voor veiligheid wordt gezorgd onder lidstaten, leden van de organisaties die deze handelsroutes beheren en controleren. Als je geen deel uitmaakt van een dergelijke associatie heb je geen toegang tot deze reisroutes. Elke poging om buiten deze routes de reizen wordt als zeer riskant beschouwd, want buiten de handelsroutes vindt illegale handel plaats en is het gevaar voor je veiligheid veel groter.

Er is een reden waarom naties zich verenigen voor hun verdediging – om hun eigen handelsnetwerken op te zetten, om voor elkaar de toegang tot vitale hulpbronnen te verzekeren, om stabiliteit in hun regio’s te handhaven en elke manoeuvre tot verovering of uitbreiding van een rijk tegen te gaan. Grote rijken zijn zeldzaam in het universum, zoals we al genoemd hebben. Ze zijn inherent instabiel en moeilijk in stand te houden.

De meeste naties vertegenwoordigen één ras, met variaties van dat ras die voor bepaalde doeleinden zijn geteeld, als collectief telen al door een wereld opgezet wordt. Collectief telen blijkt lastig te zijn met onvoorziene consequenties. Collectieven maken er gebruik van, maar alleen voor zeer specifieke taken. In de ruimte zijn milieu-barrières aanzienlijk en ze worden met uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid benaderd. Rassen in verschillende werelden bezoeken elkaar zelden vrijuit. Dit wordt alleen met enige nonchalance gedaan bij vrije naties die langdurig contact met elkaar hebben en elkaars leefomgevingen door en door kennen.

Je zult zeer zelden werelden vinden waar verschillende rassen naast elkaar bestaan en zeker niet bij handelsnaties, waar milieu- of biologische gevaren vanuit perifere regio’s geïntroduceerd kunnen worden. Naarmate naties ervoor kiezen in een hogere technologische staat te leven raken ze steeds minder aangepast aan natuurlijke leefomgevingen en de biologische drempel wordt daardoor uitermate belangrijk en uiterst gevaarlijk.

Er zijn pogingen ondernomen kolonies te vestigen op Aarde, maar deze kolonies zijn allemaal mislukt vanwege het biologische gevaar. De inheemse rassen van jullie wereld waren veel te primitief om beschouwd te worden als belangrijke relaties – belangrijk genoeg om kruisings-activiteiten van enige omvang op te zetten. Er zijn pogingen gedaan om vroegere culturen in jullie wereld te beïnvloeden, maar de resultaten waren niet overtuigend.

Diegenen die tegenwoordig in jullie wereld ingrijpen vertegenwoordigen geen rassen die lang geleden op bezoek waren, en hebben dus geen recht of aanspraak op deze planeet of op enige aangeboren verwantschap met de menselijke familie. Wie jullie zullen ontmoeten zijn fysieke wezens die gedreven worden door fysieke behoeften. Het zijn geen demonen. Het zijn geen engelen. Als het mogelijk is zullen ze jullie uitbuiten, want jullie hebben jezelf nog niet als een eensgezind ras met enige potentie in de Grotere Gemeenschap gevestigd, en zolang jullie dat nog niet gedaan hebben zullen anderen proberen te profiteren van de waarde van deze wereld en van jullie aanwezigheid hier.

Er zijn grote spirituele machten in het universum, maar verwar ze niet met hen die ingrijpen in jullie wereld, anders maken jullie een cruciale en mogelijk fatale beoordelingsfout.

Vrijheid is zeldzaam in het universum voor zover wij dat kennen. Van wat wij gedurende vele eeuwen hebben geleerd, van de omgang met rassen ver weg en van het ontvangen van contact-signalen van veraf zijn de omstandigheden die wij in deze lokale regio’s van de ruimte ervaren ook zeer vergelijkbaar met andere gebieden.

Alleen in onbekende gebieden of in regio’s die spaarzaam bevolkt zijn door technologisch geavanceerde rassen zijn de omstandigheden heel anders. Deze regio’s vormen een uniek gevaar. Zelfs voor een ras dat geïsoleerd en afgezonderd wil zijn vormen zij een uniek gevaar.

Daarom blijven onbekende gebieden onbekend, want verkenning van de ruimte vindt slechts aan de randen plaats en niet erg ver daarbuiten. Ruimteschepen hebben brandstof nodig. Brandstof kan niet aangevuld worden. Verkenners gaan regio’s binnen waar onbekende krachten zijn. Verkenners stuiten op ecologische en logistieke problemen.  Het bezoeken van land planeten vormt altijd een biologisch gevaar als ze een grote biologische diversiteit bevatten. Veel groepen zijn ziek geworden en omgekomen.

Jullie vrijheid, onze vrijheid en de mogelijkheid tot vrijheid elders vertegenwoordigen de ware expansie en evolutie van het leven en de grootste belofte en prestatie voor allen die leven in dit uitgestrekte universum.

Reizen in het universum is een heel moeilijke en geduchte onderneming. De afstanden erin zijn ongelooflijk groot en als je eenmaal bekend gebied verlaat sta je er alleen voor. Als je geen goede kaarten hebt kun je gemakkelijk verdwaald raken en is het moeilijk je weg terug te vinden.

Naties gebruiken zenders om te communiceren met verre reizigers, maar vanaf een bepaalde afstand is het onmogelijk een ruimteschip te lokaliseren. Dit geeft de grenzen van technologie aan, grenzen die de menselijke familie nog niet heeft bereikt. De menselijke familie droomt van ongelimiteerde macht en mogelijkheden in het universum, en ze denkt dat ze overal kan gaan en staan waar ze wil, doen wat ze wil en ontmoeten wie ze maar wil. Maar helaas, de realiteit is echt heel anders.

Er is geen ras dat de mensheid hoedt alsof jullie de kinderen waren en zij de ouders. Maar jullie hebben potentiële bondgenoten met wie je in de toekomst in contact kunt komen, als jullie ooit de drie vereisten voor vrijheid die wij genoemd hebben kunnen realiseren en in stand houden.

Op dit moment is de mensheid niet klaar voor Contact en dat is een van de redenen waarom de Interventie ongepast en onethisch is. De mensheid is niet in staat op verstandige wijze om te gaan met de Grotere Gemeenschap. Het ontbreekt haar aan volwassenheid, eenheid, kracht en onderscheidingsvermogen om dit effectief te kunnen doen. In contact treden met de mensheid onder deze omstandigheden is gebruik maken van haar zwakheid en gebrek aan wijsheid en expertise. Je kunt een jong ras niet helpen door je ermee te bemoeien en te proberen het lot ervan te bepalen en geen enkele verstandige natie zou dit proberen. Zij die dat wel doen zijn hier voor hun eigen doeleinden en proberen hun eigen doelen te verwezenlijken.

De mensheid heeft lagen van verwachting, fantasie en overtuiging opgebouwd die het jullie onmogelijk maken de realiteit van het leven buiten jullie grenzen te overdenken of in te zien dat de Grotere Gemeenschap een uitdrukking van de natuur op uitgebreide en onbegrijpelijke schaal is. Hier gelden nog steeds de natuurwetten en beperken ze nog steeds de bewegingen en het gedrag van rassen. Technologie kan dit niet geheel en al overwinnen.

Veel mensen zijn misschien teleurgesteld in het universum dat wij presenteren, maar dit is het werkelijke universum waar jullie mee te maken krijgen en jullie negeren op eigen risico de geschenken van deze visie. De Grotere Gemeenschap is geen menselijk universum dat beheerst wordt door menselijke waarden, menselijke aspiraties, menselijke wensen of menselijke geschiedenis. Zelfs de rassen dichtbij jullie in deze regio van de ruimte, relatief gezien, zijn volkomen anders in uiterlijk, gedachten, gedrag, in de structuur van hun samenlevingen en beschaving en in wat zij belangrijk vinden. Zij zouden voor jullie onbegrijpelijk zijn, zoals jullie onbegrijpelijk voor hen zijn.

De paar rassen die aandacht aan deze wereld schenken zien de mensheid als chaotisch, onhandelbaar en potentieel gevaarlijk. Jullie worden zeer zeker niet hoog aangeslagen vanwege hoe de Aarde uitgebuit en haar rijkdom geplunderd wordt.

Jullie realiseren je niet hoe waardevol een boom is in de Grotere Gemeenschap, hoe waardevol zaden zijn, de grote behoefte aan sappen van planten en dieren en het probleem van het veiligstellen van biologische hulpbronnen en zeldzame metalen. Daarom wordt de mensheid gezien als roekeloos en onverstandig.

Hoewel jullie concurrenten geen respect voor jullie hebben erkennen jullie bondgenoten de kracht van Kennis die bestaat binnen de menselijke familie en haar vermogen jullie in de juiste richting te leiden en te voorkomen dat jullie gemakkelijk verleid worden of bezwijken voor jullie eigen zwakheid of voor de overredingskracht van andere rassen die profiteren van jullie situatie en omstandigheden.

Jullie gerichtheid op oorlog is volkomen ongepast in de Grotere Gemeenschap die jullie gaan ontmoeten, waar geweld uiterst zeldzaam is en sterk wordt onderdrukt. Jullie zullen niet in staat zijn het universum in te trekken om daar alle grondstoffen die jullie hier op Aarde vernietigd hebben te exploiteren zonder jezelf permanent te verbinden aan een complex netwerk van handel en commercie waarover jullie weinig tot geen gezag hebben.

Dit zijn enkele zaken die rechtgezet moeten worden als de mensheid de Grotere Gemeenschap objectief wil benaderen, met gebruikmaking van jullie kennis van de natuur, van jullie eigen geschiedenis, van de interventie-geschiedenis in jullie wereld en wat inheemse volkeren moeten doen om hun soevereiniteit en hun zelfbeschikking te realiseren te midden van de aanwezigheid van vreemde en onverwachte mogendheden.

Jullie moeten niet denken dat onderwerping jullie lot is. Jullie moeten niet geloven dat een ander ras jullie met wijsheid en mededogen zal komen leiden. Jullie moeten niet denken dat het verwerven van steeds hogere niveaus van technologie jullie groter voordeel zal opleveren in de Grotere Gemeenschap. Meer dan alleen de vereisten van het realiseren van jullie eenheid, jullie zelfvoorziening en discretie, wordt technologie zelfs nog gevaarlijker. Ze begint tegen alles wat jullie voor jezelf gecreëerd hebben te werken.

Jullie grootste verdediging tegen uitbuitende mogendheden in het universum is jullie eenheid, jullie zelfvoorziening en jullie discretie. Er zullen bepaalde technologische niveaus behaald moeten worden om in de toekomst aan de behoeften van de mensheid te kunnen voorzien en om de aanwezigheid van buitenaardse bezoekers te kunnen waarnemen. Maar omdat jullie leven in een dichtbevolkte regio van de ruimte hebben jullie bepaalde voordelen die anderen weerhouden van pogingen geweld tegen jullie te gebruiken.

Jullie vrijheid, onze vrijheid en de mogelijkheid tot vrijheid elders vertegenwoordigen de ware expansie en evolutie van het leven en de grootste belofte en prestatie voor allen die leven in dit uitgestrekte universum.

Naarmate rassen zich ontwikkelen beginnen ze te beseffen dat geweld destructief is en dat overreding veel gunstiger is, hoewel misschien tijdrovender. Dit is hun kracht en jullie zwakte. Maar omdat Kennis levend is in jullie kan deze zwakheid overwonnen worden.

Het is de grote kans voor de mensheid om eindelijk een toestand van eenheid, stabiliteit en veiligheid tot stand te brengen – interne veiligheid en veiligheid aan de buitenkant. Zonder deze veiligheid is het leven gevaarlijk en voortdurend problematisch en wanordelijk.

Jullie gaan nu in jullie eigen wereld een periode tegemoet waarin stabiliteit en interne veiligheid steeds belangrijker worden, ze vervangen jullie nadruk op groei en uitbreiding en vereisen andere vormen van gedrag en een hogere mate van samenwerking en hulp binnen de menselijke familie.

Jullie bondgenoot hier is tegenspoed als jullie die op de juiste wijze kunnen benutten. Het is niet alleen een beslissing voor jullie leiders, maar ook voor jullie burgers. Het is tijd dat de mensheid volwassen wordt, dat zij een volwassener fase van haar lange geschiedenis ingaat, dat zij zich verenigt om een permanente en stabiele verblijfplaats in deze wereld te realiseren en om grenzen en onderscheiding vast te stellen met betrekking tot jullie omgang met andere rassen.

Als jullie de nadruk blijven leggen op groei en uitbreiding zullen jullie je direct de Grotere Gemeenschap in storten in de meest kwetsbare positie die je je kunt inbeelden. Wij waarschuwen jullie daarvoor.

Onze aanwezigheid hier is een herinnering dat er rassen in het universum zijn die vrij zijn, die hun vrijheid verdiend hebben en die grote acties hebben moeten ondernemen om hun vrijheid te herstellen toen deze bedreigd werd. Het universum is een gevaarlijke omgeving, maar ook een omgeving van groei. Jullie kunnen niet als pubers te werk gaan binnen deze complexe omgeving.

Deze woorden vertegenwoordigen een deel van ons geschenk aan de mensheid, een geschenk van wijsheid – gegeven zonder dat ze beïnvloed of gemanipuleerd werd, gegeven zonder dat geprobeerd werd menselijk denken of gedrag onder controle te brengen of over te nemen. Het is een geschenk van onvergelijkbare waarde als je het kunt ontvangen en toepassen in jullie eigen wereld, in jullie eigen omstandigheden. De risico’s zijn immens. De vereisten zijn enorm. Jullie hebben niet erg veel tijd om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap. Het leven gaat snel. De Aarde wordt overweldigd. Jullie zijn jullie leven-gevende hulpbronnen in zeer hoog tempo aan het vernietigen.

Jullie hebben dus niet veel tijd en wij bidden en vertrouwen erop dat onze richtlijnen en adviezen ontvangen kunnen worden als een geschenk van respect van onze naties aan die van jullie en dat onze bedoelingen duidelijk zijn voor jullie en niet als verdacht beschouwd zullen worden. Wij hebben geen enkel plan ons te bemoeien met jullie wereld, want jullie zijn verre van klaar voor echt contact dat voor ons goed zou zijn. Wij streven niet naar wat jullie wereld bezit, want wij zijn zelfvoorzienend geworden, hetgeen misschien de grootste prestatie is die een ras in het universum kan leveren en in stand houden.

Misschien kunnen we in de toekomst meer vertellen over hoe wij onze samenlevingen tot stand hebben gebracht, maar voor dit moment zijn er belangrijker zaken aan de orde. Jullie hebben grotere kwesties om aan te pakken. Jullie moeten menselijke eenheid bevorderen. Jullie moeten het beëindigen van oorlog aanmoedigen om redenen die wij hebben gegeven voor de veiligheid van de wereld en haar positie in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

Menselijke eenheid, zelfvoorziening en discretie zijn noodzakelijk als de mensheid zich wil bevrijden van constante bemoeienis en interventie vanuit de Grotere Gemeenschap. Hier moet de mensheid haar eigen omgangsregels opstellen betreffende al het bezoek aan deze wereld en een grens naar de ruimte bepalen waarover de mensheid de regie heeft. De mensheid heeft door recht en erfenis het gezag gekregen binnen dit zonnestelsel als zijnde jullie natuurlijke invloedssfeer, maar verder dan deze kunnen jullie jezelf niet uitbreiden, en zouden jullie dat ook niet moeten doen, tenzij geleid door Kennis en wijsheid.

Dit zijn aanbevelingen en correcties. Sla er goed acht op, want ze zullen jullie nu van dienst zijn. Jullie kunnen je niet veroorloven toe te geven aan fantasieën en wensdenken over de Grotere Gemeenschap waarin jullie leven. Jullie moeten sterk en vastberaden worden en jullie moeten toegang zien te krijgen tot de diepere Kennis die zich binnenin jullie bevindt, die vrij is van dwaling en door niets overgehaald kan worden wat buiten de wil en de kracht van de Schepper van al het leven om gaat. Het is deze Kennis die mee zal klinken met onze woorden en die aan jullie onze oprechte bedoeling en jullie grote belofte voor de toekomst zal laten zien.

Er zijn vele stemmen die tot de wereld spreken. Kennis zal jullie vertellen waar je naar moet luisteren, maar je verbinding met Kennis moet waarachtig zijn, moet diep en sterk zijn. Jullie zijn geboren om in deze tijden te leven en deze uitdagingen aan te gaan, dus heeft de Schepper van al het leven jullie Kennis geschonken die jullie ertoe kan leiden dit op juiste en effectieve wijze te doen, zowel voor het heden als voor de toekomst.

Vrijheid is moeilijk te bereiken en te behouden, maar haar waarde kan niet hoog genoeg geschat worden. Vergeet dit nooit. Jullie vrijheid, onze vrijheid en de mogelijkheid tot vrijheid elders vertegenwoordigen de ware expansie en evolutie van het leven en de grootste belofte en prestatie voor allen die leven in dit uitgestrekte universum.