Eerste Briefing: De Realiteit van Contact

Wij groeten jullie nu van ver weg. Voor onze eerste twee reeksen communicaties met jullie konden we in de nabijheid van jullie wereld op een verborgen locatie in jullie zonnestelsel verblijven. Maar nu, omdat onze onthullingen openbaar zijn geworden, zijn we gedwongen te vluchten. De Interventie die in jullie wereld plaatsvindt door die buitenaardse rassen die proberen te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid zijn naar ons op zoek geweest, ze proberen ons te vinden en te vernietigen zodat we geen verslag meer kunnen uitbrengen over hun activiteiten in de wereld en op die manier hun verborgen plannen en bedoelingen kunnen onthullen. De mensen van jullie wereld moeten weten dat jullie nu opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, een Grotere Gemeenschap waar jullie niets over weten en waar jullie je nog niet aan aangepast hebben. Het is een Grotere Gemeenschap van geavanceerde werelden, want jullie leven in een ontwikkeld en bevolkt deel van het universum waar grote naties ingewikkelde en langdurige handelsovereenkomsten met elkaar hebben gesloten, waar geweldsinstructies en gedragsregels heersen die alle handelsnaties in deze regio moeten naleven.

Jullie weten hier natuurlijk niets vanaf, omdat jullie nog steeds geïsoleerd zijn in jullie wereld. Maar jullie wereld wordt bezocht door kleine groepen – kleine niet-militaire groepen, commerciële belangengroeperingen zou je kunnen zeggen – die hier op zoek zijn naar voordelen en grondstoffen. Zij zien dat de mensheid op dit moment een zwak, verdeeld en bijgelovig ras is en niets geleerd heeft over de zaken van de Grotere Gemeenschap waarin jullie altijd hebben geleefd.

De Interventie die in jullie wereld plaatsvindt door die buitenaardse rassen die proberen te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid zijn naar ons op zoek geweest, ze proberen ons te vinden en te vernietigen

Wij zijn als waarnemers gezonden vanuit verschillende vrije naties in deze ruimteregio, om de buitenaardse Interventie die vandaag de dag in de wereld plaatsvindt te observeren, om over haar activiteiten verslag te doen en om haar verborgen motieven en agenda te onthullen zodat de menselijke familie zich bewust kan worden van de realiteit van Contact en zich daarop kan voorbereiden. Het is deze realiteit van Contact die essentieel is voor jullie begrip.

Jullie wereld is een buitenkansje. Ze wordt hogelijk gewaardeerd door anderen. Jullie zijn nietsvermoedend en misschien nemen jullie aan dat geavanceerde technologische rassen ook spiritueel ontwikkeld zijn. Maar helaas is dat niet het geval. De weg van technologische ontwikkeling leidt meestal weg van echte vrijheid en de ware aard van spiritualiteit zoals die bestaat in al het manifeste intelligente leven.

Dit is slechts één van de belangrijke lessen die de menselijke familie nu moet leren als zij de aanwezigheid van vreemde bezoekers met helderheid, wijsheid en onderscheidingsvermogen wil beschouwen en als ze de grote noodzaak voor de mensheid erkent om haar eigen omgangsregels vast te stellen met betrekking tot alle huidige en toekomstige bezoeken aan jullie wereld. Zulke regels zijn niet vastgesteld. De mensheid staat naakt in het universum, kwetsbaar voor ingrijpen en overreding door kleine, sluwe groepjes grondstoffen-verkenners en economische Collectieven – die binnen het lokale universum rondreizen op zoek naar voordelen en kansen voor zichzelf en hun cliënten.

Jullie kunnen dit natuurlijk op geen enkele manier begrijpen, omdat jullie je nog nooit ver genoeg de ruimte in gewaagd hebben om getuige te zijn van deze activiteiten en om te leren over de aard van de interacties en de handel in dit deel van het universum. Dus jullie weten niet wat je kunt verwachten en bij gebrek aan wijsheid, helderheid en geïnformeerd bewustzijn, begrijpen veel mensen die zich bewust zijn van de Interventie haar aanwezigheid verkeerd en leggen ze haar onjuist uit in de overtuiging dat ze hier is voor het welzijn van de mensheid.

Omdat de mensheid niet afdoende met wijsheid gereageerd heeft op deze Interventie zijn wij, als vertegenwoordigers van de vrije naties in jullie ruimteomgeving hiernaartoe gestuurd om deze Interventie te observeren, om over haar activiteiten in jullie wereld te leren en aan jullie de aard van deze activiteiten te onthullen alsmede de bedoeling ervan en uiteraard de aard van dergelijke Interventies zoals zij zo veelvuldig overal in de Grotere Gemeenschap voorkomen.

Jullie komen op in een concurrerende omgeving in de ruimte, een ingewikkelde omgeving, een omgeving waar lang bestaande regels zijn vastgesteld om de stabiliteit tussen naties en werelden te bewaren waarvan de vestigingen veel ouder zijn dan wat ooit op Aarde tot stand gekomen is.

In dit opzicht zijn jullie slechts een jong ras, jong en roekeloos – een jong ras dat de voordelen en verantwoordelijkheden van technologische macht begint te ervaren; een jong ras dat een prachtige planeet aan het verwoesten is, een planeet die op prijs wordt gesteld door anderen; een jong ras zonder wijsheid en vooruitziende blik die haar zelfvoorziening aan het afbreken is – zelfvoorziening die altijd een vereiste is voor een opkomend ras om haar vrijheid en haar zelfbeschikkingsrecht in het universum te kunnen behouden.

De mensheid moet nu zoveel leren en doen. Er moeten grote acties ondernomen worden, maar die moeten ingegeven worden door een helder begrip van het universum waarin jullie opkomen – hoe naties handelen en functioneren, wat hen belemmert, wat hen aanmoedigt, de vrijheden die zij hebben om in een wereld als die van jullie in te grijpen en de beperkingen die hen ervan weerhouden om bepaalde activiteiten te ondernemen.

Zelfs nu kunnen wij, ook al zijn we ver van jullie wereld af, verslag doen over deze dingen en jullie een helderder inzicht geven in de aard van de interactie, handel en commercie in jullie deel van de Melkweg, in dit dichtbevolkte gebied van het universum. Hiermee hopen we de menselijke familie een grote aanmoediging te geven haar autochtone wijsheid te benutten, op haar geweldige kracht voort te bouwen en niet ten prooi te vallen aan overtuigingskracht of zelfbedrog wat altijd een groot risico is op dit soort drempels.

Opkomen in de Grotere Gemeenschap is de grootste drempel waar een ras mee geconfronteerd kan worden. Veel rassen falen op deze drempel en komen onder de overredingskracht en overheersing van vreemde mogendheden te staan. Veel naties falen omdat zij hun hulpbronnen om in eigen onderhoud te voorzien hebben vernietigd en hulpeloos geworden zijn en afhankelijk van anderen die door middel van pressie en commerciële manipulatie in staat waren controle te verkrijgen over deze jonge, opkomende rassen.

Het is een drempel met grote risico’s en toch één met immense kansen. Geconfronteerd met de Grotere Gemeenschap moeten jonge rassen zich verenigen, zij moeten hun destructieve gedrag corrigeren en ze moeten zich richten op het veiligstellen van hun wereld en haar grenzen naar de ruimte toe.

Wij zijn als waarnemers gezonden vanuit verschillende vrije naties in deze ruimteregio, om de buitenaardse Interventie die vandaag de dag in de wereld plaatsvindt te observeren, om over haar activiteiten verslag te doen en om haar verborgen motieven en agenda te onthullen zodat de menselijke familie zich bewust kan worden van de realiteit van Contact en zich daarop kan voorbereiden.

Wij vertrouwen er bij deze derde set Briefings op dat wij in staat mogen zijn het belang hiervan te illustreren en onze aanmoediging en ons vertrouwen te geven dat de mensheid nog steeds de kracht en de integriteit heeft om een grote inspanning namens en voor zichzelf te leveren en de basis te leggen een vrij en onafhankelijk ras in het universum te worden.

Want jullie moeten weten dat vrijheid zeldzaam is in de Grotere Gemeenschap en dat wanneer ze eenmaal gerealiseerd is ze zorgvuldig beschermd en bewaakt moet worden. Grote naties die niet vrij zijn, die hun burgers geen vrijheid bieden, bekijken de aanwezigheid van vrije werelden en naties met grote angst en achterdocht. Daarom behouden vrije naties, op enkele uitzonderingen na, hun autonomie en proberen ze zich niet te laten meeslepen in de complexe en problematische aard van handel en commercie in de Grotere Gemeenschap.

Misschien kunnen jullie dit begrijpen vanuit jullie eigen bestaanservaring in de wereld, een wereld waar de commercie de integriteit en de zelfbeschikking van zwakkere naties in gevaar heeft gebracht. Wij hebben het bewijs hiervan gezien in jullie uitzendingen, die dwaas de ruimte in gestuurd worden zodat iedereen ze kan zien.

Wij brengen dit voorbeeld naar voren zodat jullie een beroep kunnen doen op jullie eigen ervaringen en waarnemingen van de wereld, want gebeurtenissen in de Grotere Gemeenschap en de realiteit van de Grotere Gemeenschap zelf representeren dezelfde soorten krachten, compromissen en moeilijkheden, maar op veel grotere schaal met veel meer deelnemers.

Hier kunnen jullie je niet als kinderen gedragen, roekeloos zijn, je middelen verkwisten, elkaar bestrijden, niet letten op jullie grenzen naar de ruimte, je er niet van bewust zijn wie vandaag de dag ingrijpt in jullie wereld en domweg genade en redding verwachten van hen die jullie zouden kunnen bezoeken. Dit zijn acties die niet in jullie belang zijn, acties die geleid worden door wensdenken en door dwaze en slecht ingelichte verwachtingen. Zo’n benadering van het leven in het universum zal jullie blootstellen aan misleiding en manipulatie, veel meer dan waar jullie aan gewend zijn en waarvoor jullie nog geen afdoende tegenmaatregelen hebben ontwikkeld.

Het leven in het universum is moeilijk omdat alle geavanceerde naties het vermogen van hun wereld om hen te ondersteunen uitgeput hebben, waardoor ze gedwongen werden om handel te drijven en tot op zekere hoogte onder controle kwamen te staan van andere naties aan wier handelsovereenkomsten zij zich nu noodgedwongen moeten overgeven.

Het leven in het universum is gevaarlijk als je niet oplet. En toch is de Grotere Gemeenschap waarin jullie nu opkomen uitgestrekt en geweldig, met immense kansen om te leren en onderwijs te volgen en immense kansen om jezelf te ontdekken en om een wereld te stichten waar een grotere eenheid gerealiseerd moet worden en effectief gerealiseerd kan worden.

Er zijn rassen in het universum die zeer gevorderd zijn in dit opzicht, ver voorbij wat de mensheid voor elkaar heeft gekregen hier op Aarde. Maar zij houden zich niet bezig met ruimteverkenning. Zij houden zich niet bezig met de jacht op grondstoffen of met pogingen jonge en nietsvermoedende rassen als de menselijke familie te overreden of te manipuleren, want dat is niet ethisch en leidt tot onfortuinlijke gevolgen.

Wijzen hebben veel dingen geleerd gedurende eonen van tijd in het universum, veel dingen die de mensheid nog niet ontdekt heeft of pas begint te leren. Wijzen hebben geleerd dat alle naties grondstoffen nodig hebben en ofwel hun eigen zelfvoorziening en handel met zeer betrouwbare partners moeten opbouwen ofwel het grote en onfortuinlijke risico moeten nemen betrokken te raken bij grotere netwerken van handel en jacht op grondstoffen – grotere netwerken die altijd hun integriteit en zelfbeschikking in gevaar zullen brengen. Want als je afhankelijk bent van anderen voor de dingen die je nodig hebt zullen zij, en niet jij, de aard van de overeenkomst en de voorwaarden waaraan zo’n overeenkomst moet voldoen bepalen.

In jullie eigen wereld hebben jullie kleinere naties zien vallen voor de overkoepelende overreding van andere naties – overreding die ingezet werd zonder geweld te gebruiken, overreding die gericht was op de zwakheid en de verdeeldheid binnen deze zwakkere naties, waardoor deze nu buiten hun macht afhankelijk zijn van grotere naties en waaraan zij zich gedwongen moeten onderwerpen.

Jullie moeten in dit opzicht veel leren, en jullie hebben natuurlijk veel vragen. In deze Briefings zullen we proberen een aantal van jullie vragen te beantwoorden, als ze al beantwoord kunnen worden. Maar sommige vragen moeten beantwoord worden door een Hogere Macht, de Hogere Macht van de Schepper van al het leven, die Kennis als potentieel binnen iedere persoon en binnen het intelligente leven door het hele universum heen heeft gelegd. Maar dit potentieel is nog maar nauwelijks ontdekt door de menselijke familie en zoals jullie zullen ontdekken blijft het buiten het bereik en bewustzijn van velen in de Grotere Gemeenschap, speciaal van hen die een grote technologische macht ten toon spreiden, die hun vroege religieuze tradities opgegeven hebben om de religie van macht, handel en technologie te dienen.

Het is waar in het universum dat wijzen verborgen moeten blijven om wijs te kunnen blijven, en dat vrijheid gebouwd is op drie fundamentele realiteiten: één: dat de volkeren van een wereld voldoende verenigd moeten zijn om het universum tegemoet te treden als één volk; twee: dat zo’n volk haar zelfvoorziening moet behouden én beschermen om niet gebonden te raken aan en afhankelijk te worden van vreemde machten die haar waarden of haar nadruk op vrijheid niet delen; en drie: dat dat volk uiterst discreet moet worden met betrekking tot haar activiteiten en gedrag, waarop altijd scherp gelet zal worden door hen die wensen te profiteren van dit volk of die de bang zijn voor de vrijheid die dat volk mogelijk bezit.

Verwar het Aloude Thuis van God niet met de Grotere Gemeenschap. Want de Grotere Gemeenschap is een fysieke realiteit, en iedereen in die Gemeenschap moet worstelen om te overleven en de realiteit van concurrentie en al haar gevaren onder ogen zien. Toch draagt ieder ras de belofte in zich om zich te ontwikkelen en vrij en wijs te worden. Deze mogelijkheid blijft nog steeds overal aanwezig, in alle wezens en alle naties in het universum.

Je moet hier niet komen met hoopvolle verwachtingen of met angst of vrees, maar met een grotere ernst en helderheid van geest. Benader de Grotere Gemeenschap niet met dingen voor jezelf te willen, in de hoop en overtuiging dat zij die je zult ontmoeten deze dingen voor je zullen verzorgen. Want dit is onverstandig en het zal je beroven van het onderscheidingsvermogen dat je moet hebben om helder te zien en om in staat te zijn die kansen te onderscheiden die gunstig zijn van de kansen die alleen maar gunstig lijken te zijn. Dit is de wijsheid die iemand moet gebruiken in zijn eigen wereld, want dit is een universele waarheid.

Het is onze taak om de ware aard van de Interventie die vandaag de dag plaatsvindt in de wereld te onthullen, jullie te waarschuwen en jullie voor te bereiden op de realiteiten van het leven in het universum, om jullie een grotere impuls te geven voor menselijke eenheid en samenwerking en om jullie te laten zien dat het hoogstnoodzakelijk is dat aan de conflicten in jullie wereld een einde komt. Wij doen dit omdat wij de mensheid als ras waarderen. Maar we doen dit ook voor ons eigen zelfbehoud, want het is voor ons van groot belang nog een vrije natie in deze buurt van de ruimte te hebben. Wij ondersteunen het als een idee voor alle rassen. Maar in onze lokale ruimtesfeer zal het helpen onze integriteit te bewaren en zal het helpen onze autonomie te bewaren indien een ras als dat van jullie zich naar de Grotere Gemeenschap toe vrij van vreemde overheersing en geschoold in de realiteiten van het leven voorbij jullie grenzen kan evolueren.

Wij zullen in deze Briefings spreken over deze grotere arena van leven. We zullen jullie die informatie geven die nodig is, zelfs als dat niet voldoet aan jullie wensen met betrekking tot specifieke namen, data en plaatsen, die voor jullie geen betekenis zouden hebben en die geen nuttig doel zouden dienen, want jullie kunnen deze dingen niet voor jezelf verifiëren.

Wat jullie nodig hebben is een groter perspectief en een grotere visie. Wat we zullen delen zal niet ongewoon en vreemd voor jullie zijn. Het zal in vele opzichten lijken op wat jullie zelf in jullie wereld hebben gezien en wat jullie kunnen herkennen door jullie kennis van de natuur en de geschiedenis.

Het leven in het universum heeft vele verschillende vormen aangenomen. Ook al gebruiken veel rassen technologieën die jullie huidige capaciteiten te boven gaan, alle moeten nog steeds de ontberingen van het leven onder ogen zien. Alle moeten nog steeds de moeilijke keuzes maken tussen vrijheid en onderwerping. En alle moeten nog steeds rekening houden met de behoefte aan grondstoffen en stabiliteit. Het is een waarheid die ze allemaal onder ogen moeten zien. Niet één heeft door middel van technologie vrijstelling gekregen voor de grote eisen van het leven.

Jullie die net beginnen aan jullie reis naar de Grotere Gemeenschap toe moeten nu een hogere opleiding volgen. Deze hogere opleiding zal een beroep doen op jullie krachten, jullie bewustzijn en alle wijsheid die in jullie hart en in het hart van iedereen die woont in jullie wereld aanwezig is. Want het is deze wijsheid die jullie nu meer dan ooit tevoren nodig hebben.