Derde Briefing: Een grote waarschuwing

Wij stonden te popelen om meer met jullie te spreken over de wereldse aangelegenheden en jullie, indien mogelijk, te laten zien wat wij vanuit onze waarnemingspost zien. Wij beseffen dat dit moeilijk te aanvaarden is en nogal wat ongerustheid en bezorgdheid zal veroorzaken, maar jullie moeten geïnformeerd worden. De situatie is vanuit ons perspectief zeer ernstig en wij denken dat het rampzalig zou zijn als mensen niet correct geïnformeerd zouden worden. Er is zo veel misleiding in de wereld waarin jullie leven, en in veel andere werelden eveneens, dat de waarheid hoewel duidelijk en voor de hand liggend niet herkend wordt en haar signalen en boodschappen onopgemerkt blijven. Wij hopen daarom dat onze aanwezigheid het beeld kan helpen verhelderen en jullie en anderen kan helpen zien wat er werkelijk aan de hand is.  Wij hoeven geen compromissen te sluiten bij onze waarneming, want wij zijn gestuurd om over precies die zaken te getuigen die wij beschrijven.

Op den duur, zouden jullie misschien zelf achter deze zaken kunnen komen, maar jullie hebben deze tijd niet. Er is nu weinig tijd. De voorbereiding van de mensheid op het verschijnen van mogendheden vanuit de Grotere Gemeenschap loopt ver achter op schema. Veel belangrijke mensen hebben niet gereageerd. En de invasie in de wereld is  veel sneller verlopen dan oorspronkelijk voor mogelijk gehouden werd.

Er rest ons nog maar weinig tijd, en toch moedigen wij jullie aan om deze informatie te delen. Zoals wij in de voorgaande boodschappen hebben aangegeven, wordt de wereld geïnfiltreerd en de Mentale Omgeving geconditioneerd en voorbereid. De bedoeling is niet om de mensen uit te roeien maar om hen te werk te stellen, om hen arbeiders voor een groter “collectief” te laten worden. De instellingen van de wereld en zeer zeker de natuur worden in ere gehouden en de bezoekers kiezen ervoor dat deze worden behouden voor hun eigen gebruik. Ze kunnen hier niet leven, en dus passen zij veel van de technieken die wij beschreven hebben toe teneinde jullie vertrouwen te winnen. Wij zullen doorgaan met onze beschrijving om deze zaken te verhelderen.

Onze komst hier werd bemoeilijkt door verschillende factoren, niet in de laatste plaats omdat diegenen die wij moesten bereiken er niet klaar voor waren. Onze spreker, de auteur van dit boek, is de enige met wie wij een stabiel contact konden maken, dus moeten wij onze spreker de fundamentele informatie geven.

Pogingen zullen worden ondernomen om de leiders van de sterkste naties ontvankelijk te maken voor de aanwezigheid van de bezoekers en om geschenken en lokkertjes tot samenwerking te ontvangen met de belofte van wederkerig voordeel

Vanuit het perspectief van jullie bezoekers, zoals wij geleerd hebben, worden de Verenigde Staten beschouwd als de wereldleider, en dus zal de grootste nadruk hier worden gelegd. Maar andere belangrijke naties zullen eveneens benaderd worden, want zij worden als machtig erkend, en macht wordt door de bezoekers begrepen, want zij volgen de bevelen van de leiding zonder deze in twijfel te trekken en zij doen dat in veel hogere mate dan kennelijk in jullie wereld het geval is.

Pogingen zullen worden ondernomen om de leiders van de sterkste naties ontvankelijk te maken voor de aanwezigheid van de bezoekers en om geschenken en lokkertjes tot samenwerking te ontvangen met de belofte van wederkerig voordeel, en zelfs de belofte van wereldheerschappij voor sommigen. In de wandelgangen van de wereldmachten zullen er mensen zijn die op deze lokkertjes zullen ingaan, omdat zij zullen denken dat hier een grotere kans ligt om de mensheid voorbij het spookbeeld van kernoorlog te leiden naar een nieuwe gemeenschap op aarde, een gemeenschap die zij zullen leiden voor hun eigen doelstellingen. Maar deze leiders worden bedrogen, want hen zal de sleutel tot dit rijk niet gegeven worden. Zij zullen simpelweg de tussenpersonen tijdens de machtsoverdracht zijn.

Dit moeten jullie begrijpen. Het is niet zo ingewikkeld. Vanuit ons perspectief en oogpunt is het voor de hand liggend. Wij hebben dit elders zien gebeuren. Het is een van de manieren waarop gevestigde organisaties van rassen die hun eigen collectief hebben opkomende werelden zoals die van jullie werven. Zij  geloven stellig dat hun agenda rechtschapen is en ter verbetering van jullie wereld dient, want de mensheid wordt niet erg gerespecteerd, en hoewel jullie op bepaalde manieren zeer goed bezig zijn, overtreffen jullie kwalijke gewoontes ruimschoots jullie potentieel, vanuit hun gezichtspunt bekeken. Wij kijken er niet op die manier tegen aan, anders hadden we niet in de positie gezeten waarin we nu zitten en zouden we onze diensten als Bondgenoten van de Mensheid niet aan jullie aanbieden.

Er is dus nu een groot probleem in onderscheidingsvermogen, een grote uitdaging. De uitdaging voor de mensheid is om te begrijpen wie werkelijk haar bondgenoten zijn en om hen te kunnen onderscheiden van haar eventuele tegenstanders. In deze kwestie zijn er geen neutrale partijen. De wereld is veel te kostbaar, en haar hulpbronnen worden onderkend als uniek en van een aanzienlijke waarde. Er zijn geen neutrale partijen verwikkeld in menselijke aangelegenheden. De ware aard van de buitenaardse Interventie is om invloed en controle uit te oefenen en eventueel hier haar heerschappij te vestigen.

Zo’n nazaat zou in een perfecte positie verkeren om een nieuw leiderschap voor de mensheid te leveren, een leiderschap geboren uit de bedoelingen van de bezoekers en de campagne van de bezoekers.

Wij zijn de bezoekers niet. Wij zijn waarnemers. Wij eisen geen rechten op over jullie wereld en wij hebben geen agenda om onszelf hier te vestigen. Om deze reden zijn onze namen geheim, want wij streven geen relaties na met jullie buiten ons vermogen om jullie op deze manier van advies te voorzien. Wij kunnen de uitkomst niet bepalen. Wij kunnen jullie alleen maar adviseren over de keuzes en beslissingen die jullie mensen moeten nemen in het licht van deze grotere gebeurtenissen.

De mensheid is veelbelovend en heeft een rijk spiritueel erfgoed gecultiveerd, maar ze is niet onderlegd in de Grotere Gemeenschap waarin zij opkomt. De mensheid is intern verdeeld en strijdlustig, waardoor zij kwetsbaar wordt voor manipulatie en voor indringing van buiten haar grenzen. Jullie mensen zijn volledig in beslag genomen door de dagelijkse bezigheden, maar de realiteit van morgen wordt niet erkend. Welk voordeel zouden jullie ooit kunnen behalen met het negeren van de grotere beweging van de wereld en met de veronderstelling dat de Interventie die op dit moment plaatsvindt in jullie belang is? Er is met zekerheid niemand onder jullie die dit zou beweren als jullie maar de realiteit van de situatie zouden inzien.

Op een bepaalde manier is het een kwestie van perspectief. Wij kunnen zien en jullie niet, want jullie bevinden je niet in de meest gunstige positie hiervoor. Jullie zouden je buiten jullie wereld, buiten het invloedsgebied van jullie wereld moeten begeven om te kunnen zien wat wij zien. Echter, om te zien wat wij zien moeten wij verborgen blijven want als wij ontdekt zouden worden, zouden wij met zekerheid omkomen. Want jullie bezoekers beschouwen hun missie hier van  zeer groot belang en ze zien de Aarde naast enkele andere als  de belangrijkste kolonie . Zij zullen zich door ons niet tegen laten houden. Dus is het jullie eigen vrijheid die jullie moeten waarderen en die jullie moeten verdedigen. Wij kunnen dit niet voor jullie doen.

Nu al zijn er wezens die jullie Aarde bewandelen die ontsproten zijn aan het bewustzijn en de collectieve inspanningen van de bezoekers.

Elke wereld, die haar eigen eenheid, vrijheid en zelfbeschikking nastreeft in de Grotere Gemeenschap, moet deze vrijheid verwerven en indien nodig verdedigen. Anders zal overheersing met zekerheid plaatsvinden en deze zal totaal zijn.

Waarom willen jullie bezoekers jullie wereld? Het is zo erg voor de hand liggend. Ze zijn niet specifiek in jullie geïnteresseerd. Het zijn de biologische hulpbronnen van jullie wereld. Het is de strategische positie van dit zonnestelsel. Jullie zijn bruikbaar voor hen in zoverre deze zaken gewaardeerd en gebruikt kunnen worden. Ze zullen jullie aanbieden wat jullie willen en ze zullen zeggen wat jullie willen horen. Ze zullen jullie lokken met aanbiedingen en zij zullen jullie godsdiensten en jullie godsdienstige idealen gebruiken om het geloof en het vertrouwen te kweken dat zij, beter dan jullie, de behoeften van jullie wereld begrijpen en in staat zullen zijn in deze behoeften te voorzien teneinde hier een grotere gemoedsrust te bewerkstelligen. Omdat de mensheid niet in staat lijkt te zijn om eenheid en orde te bewerkstelligen, zullen veel mensen hun denken en hun hart open stellen voor diegenen waarvan zij geloven dat zij daarin meer kans maken.

In de tweede verhandeling spraken we kort over het kruisingsprogramma. Sommigen hebben van dit fenomeen gehoord en wij begrijpen dat hierover wat discussie gevoerd is. De Ongezienen hebben ons verteld dat er een toenemende bewustwording plaatsvindt dat zo’n programma bestaat, maar het is niet te geloven dat mensen de voor de hand liggende implicaties niet kunnen zien, omdat ze zo vasthouden aan hun voorkeuren betreffende dit onderwerp en zo slecht toegerust zijn om om te gaan met wat zo’n Interventie zou kunnen betekenen. Een kruisingsprogramma is duidelijk een poging om de aanpassing aan de fysieke wereld van de mens te mengen met de groepsgeest en het collectieve bewustzijn van de bezoekers. Zo’n nazaat zou in een perfecte positie verkeren om een nieuw leiderschap voor de mensheid te leveren, een leiderschap geboren uit de bedoelingen van de bezoekers en de campagne van de bezoekers. Deze individuen zouden bloedverwanten in de wereld hebben en dus zouden anderen met hen verbonden zijn en hun aanwezigheid accepteren. En toch zou hun geest niet bij jullie zijn en evenmin hun hart. En hoewel zij sympathie zouden kunnen voelen voor jullie en jullie omstandigheden en hoe jullie omstandigheden uiteindelijk zouden worden, zouden zij niet de individuele autoriteit hebben, om jullie bij te staan of weerstand te bieden aan het collectieve bewustzijn dat hen hier heeft gekweekt en hen leven gegeven heeft, juist omdat zij niet geoefend zijn in De Weg van Kennis en Inzicht.

Op dit moment wedijveren verschillende collectieven met elkaar om hier de overhand te verkrijgen. Dit plaatst de mensheid in het centrum van zeer ongebruikelijk en toch verhelderende omstandigheden.

Individuele vrijheid wordt door de bezoekers niet gewaardeerd, begrijpen jullie? Zij beschouwen het als roekeloos en onverantwoordelijk. Zij begrijpen enkel hun eigen collectieve bewustzijn, hetwelk zij zien als een voorrecht en een zegen. En toch hebben zij geen toegang tot echte spiritualiteit, Kennis genoemd in het universum, want Kennis wordt geboren uit individuele zelfontdekking en tot stand gebracht door relaties van een hoger kaliber. Geen van deze fenomenen zijn aanwezig in de sociale aard van de bezoekers. Zij kunnen niet voor zichzelf denken. Hun wil is niet van hen alleen. En dus kunnen zij de vooruitzichten voor een ontwikkeling van deze twee grote fenomenen in jullie wereld van nature niet respecteren en zij zijn zeker niet in staat om zulke zaken te cultiveren. Zij zijn alleen op zoek naar inschikkelijkheid en loyaliteit. En de spirituele leringen die zij zullen aanmoedigen dienen enkel om mensen volgzaam te maken, open en niets vermoedend teneinde een vertrouwen in te winnen dat ze nooit verdiend hebben.

Wij hebben dit soort zaken elders eerder gezien. Wij hebben complete werelden onder controle van zulke collectieven zien vallen. In het universum bestaan veel van dit soort collectieven. Omdat dit soort collectieven zich inlaten met interplanetaire handel en zich uitstrekken over enorme afstanden, houden zij vast aan een strikte gelijkvormigheid zonder af te wijken. Er is geen individualiteit onder hen, tenminste niet op een manier die jullie kunnen herkennen.

Wij weten niet zeker of wij een voorbeeld kunnen geven binnen jullie eigen wereld over hoe dit er uit kan zien, maar ons is verteld dat er commerciële belangen in jullie wereld zijn die meerdere culturen beslaan en die enorme macht uitoefenen, maar die toch maar door enkelen beheerd worden. Dit is misschien een goede analogie voor hetgeen wij beschrijven. Echter, wat wij beschrijven is zoveel krachtiger, wijder verspreid en steviger gefundeerd dan alles wat je als een goed voorbeeld in jullie wereld aan zou kunnen dragen.

Voor intelligent leven overal geldt dat angst een destructieve kracht kan zijn. Maar angst dient slechts één enkel doel als het correct gezien wordt, en dat is jou informeren over de aanwezigheid van gevaar. Wij zijn bezorgd en dat is de aard van onze angst. Wij begrijpen wat er op het spel staat. Dat is de aard van onze zorgen. De oorzaak van jullie angst is dat jullie niet weten wat er gebeurt, dus is het een destructieve angst. Het is een angst die jullie niet sterker kan maken of die jullie niet de benodigde perceptie kan geven om te begrijpen wat er in jullie wereld gebeurt.

Als jullie geïnformeerd kunnen worden, dan wordt angst omgevormd tot bezorgdheid en bezorgdheid wordt omgevormd tot constructieve actie. Wij weten geen andere manier om dit te beschrijven.

Het kruisingsprogramma is zeer succesvol aan het worden. Nu al zijn er wezens die jullie Aarde bewandelen die ontsproten zijn aan het bewustzijn en de collectieve inspanningen van de bezoekers . Zij kunnen hier niet gedurende langere tijd verblijven, maar binnen slechts enkele jaren zullen zij in staat zijn om permanent op het oppervlak van jullie wereld te verblijven. Zo groot zal de perfectie van hun genetische engineering zijn dat zij slechts weinig van jullie zullen lijken te verschillen, en dan meer in hun manieren en hun aanwezigheid dan in hun fysieke verschijning, in zo’n mate dat zij waarschijnlijk niet zullen opvallen of herkend worden. Maar zij zullen grotere mentale vermogens hebben. En hierdoor zullen zij een voordeel krijgen dat jullie niet zullen kunnen evenaren, tenzij jullie in De Wegen van Inzicht geoefend zullen zijn.

Zo is de grotere realiteit waarin de mensheid aan het opkomen is – een universum vol van wonderen en verschrikkingen, een universum van beïnvloeding, een universum van concurrentie, maar ook een universum dat overloopt van Genade, veel lijkend op jullie eigen wereld maar oneindig groter. De Hemel die jullie zoeken is niet hier. Echter wel de krachten waarmee jullie te maken krijgen. Dit is de grootste drempel ooit die jullie ras onder ogen moet zien. Ieder van ons in onze groep heeft dit onder ogen gezien in onze respectievelijke werelden, en er zijn behoorlijk wat mislukkingen geweest met slechts weinig succes. Rassen van wezens die hun vrijheid en afzondering kunnen behouden moeten sterk en één worden en zullen zich met alle waarschijnlijkheid in zeer hoge mate terugtrekken uit interacties met de Grotere Gemeenschap teneinde die vrijheid te beschermen.

Als jullie over deze zaken nadenken zien jullie misschien parallellen met jullie eigen wereld. De Ongezienen hebben ons een hoop verteld over jullie spirituele ontwikkeling en haar grote belofte, maar zij hebben ons ook verteld dat jullie spirituele aanleg en idealen op dit moment behoorlijk gemanipuleerd worden. Er worden nu complete leringen in de wereld geïntroduceerd die de mensheid berusting en opschorting van de kritische vermogens leren en alleen maar dat te waarderen dat aangenaam en comfortabel is. Deze leringen worden gegeven teneinde de mensen hun vermogen te ontnemen om toegang tot Kennis in henzelf te hebben tot op het punt dat ze zich volledig afhankelijk voelen van grotere krachten die ze niet kunnen thuisbrengen. Op dat punt zullen zij alles wat zij opgedragen krijgen volgen en zelfs als ze voelen dat er iets niet klopt zullen ze de kracht niet meer bezitten om weerstand te bieden.

De mensheid heeft lange tijd in afzondering geleefd. Misschien gelooft men dat zo’n Interventie onmogelijk plaats kan vinden en dat ieder persoon eigendomsrechten bezit over zijn of haar eigen bewustzijn en gedachtewereld. Maar dit zijn slechts veronderstellingen. Er is ons echter verteld dat de Wijzen in jullie wereld geleerd hebben deze veronderstellingen te overwinnen en dat zij de kracht hebben verworven om hun eigen Mentale Omgeving te scheppen.

Wij vrezen dat onze woorden misschien te laat komen en te weinig effect hebben en dat diegene die wij gekozen hebben om ons te ontvangen te weinig assistentie en steun heeft om deze informatie beschikbaar te stellen. Hij zal te maken krijgen met ongeloof en spot omdat hij niet geloofd zal worden en waarover hij spreekt zal datgene tegenspreken dat velen als waarheid aannemen. In het bijzonder diegenen die onder buitenaardse invloed geraakt  zijn zullen zich tegen hem keren, want zij hebben hierin geen keuzevrijheid.

In deze ernstige situatie heeft de Schepper van al het leven een voorbereiding, een lering van spiritueel vermogen en inzicht, van kracht en bekwaamheid gestuurd. Wij zijn studenten van zo’n lering, zoals er velen zijn door het universum heen. Deze lering is een vorm van Goddelijke interventie. Zij behoort tot geen enkele wereld in het bijzonder. Zij is niet het eigendom van welk ras dan ook. Zij is niet gecentreerd rondom enige held of heldin, of een enkel individu. Zo’n voorbereiding is nu beschikbaar. Het zal nodig zijn. Vanuit ons perspectief is het momenteel het enige dat de mensheid een kans biedt om wijs en onderscheidend te worden betreffende jullie nieuwe leven in de Grotere Gemeenschap.

Zoals het in jullie wereld in jullie eigen geschiedenis gebeurd is, zijn de eersten die nieuw land bereiken de ontdekkingsreizigers en veroveraars. Zij komen niet om onbaatzuchtige redenen. Ze zijn op zoek naar macht, hulpbronnen en overheersing. Zo is de natuur van het leven. Als de mensheid goed op de hoogte zou zijn van aangelegenheden van de Grotere Gemeenschap zou zij zich verzetten tegen elk bezoek aan jullie wereld, tenzij er vooraf een onderlinge overeenkomst gesloten zou zijn. Jullie zouden dan voldoende weten om te zorgen dat jullie wereld niet zo kwetsbaar is.

Op dit moment wedijveren verschillende collectieven met elkaar om hier de overhand te verkrijgen. Dit plaatst de mensheid in het centrum van zeer ongebruikelijk en toch verhelderende omstandigheden. Daarom zullen de boodschappen van de bezoekers vaak onsamenhangend lijken. Er is conflict onder hen geweest, maar ze zullen met elkaar onderhandelen als zij daarin wederzijds voordeel zouden zien. Toch zijn ze nog steeds concurrenten van elkaar. Voor hen is dit de grens. Jullie worden alleen door hen gewaardeerd voor zover jullie bruikbaar zijn. Als jullie niet langer gezien worden als bruikbaar dan zullen jullie eenvoudig worden afgedankt.

Hier ligt een enorme uitdaging voor de mensen van jullie wereld en in het bijzonder voor diegenen in posities van macht en verantwoordelijkheid, namelijk om het verschil te kunnen zien tussen spirituele aanwezigheid en bezoek van de Grotere Gemeenschap. Hoe krijg je echter het kader om dit onderscheid te maken? Waar kan je zulke zaken leren? Wie in jullie wereld verkeert in de positie om de realiteit van de Grotere Gemeenschap te onderwijzen? Alleen een lering van buiten deze wereld kan jullie voorbereiden op een leven buiten deze wereld, en leven van buiten jullie wereld is nu in jullie wereld, en streeft ernaar zichzelf te hier vestigen, streeft ernaar haar invloed uit te breiden, streeft ernaar de geest en het hart en de ziel van mensen overal voor zich te winnen. Het is zo eenvoudig. En toch zo verwoestend.

Daarom is het onze taak om een ernstige waarschuwing te geven met onze boodschappen, maar de waarschuwing alleen is niet voldoende. Jullie mensen moeten het erkennen. Op zijn minst moet er bij voldoende mensen begrip zijn van de werkelijkheid die jullie nu voor ogen hebben. Dit is de grootste gebeurtenis in de menselijk geschiedenis – de grootste bedreiging voor menselijke vrijheid en de grootste kans voor de mensheid op eenwording en samenwerking. Wij zien deze grote voordelen en mogelijkheden, maar met elke dag die voorbij gaat neemt hun belofte af – nu steeds meer mensen gevangen worden genomen en hun bewustzijn opnieuw gevormd en opgebouwd wordt, nu steeds  meer mensen van de spirituele leringen leren zoals die gepropageerd worden door de bezoekers en nu steeds meer mensen inschikkelijk worden en minder in staat om onderscheid te maken.

Wij zijn op verzoek van de Ongezienen gekomen om te dienen in de hoedanigheid van waarnemers. Mochten wij succes hebben, dan zullen wij slechts zo lang in de buurt van jullie wereld blijven als nodig is om door te gaan met het geven van deze informatie. Daarna zullen we terugkeren naar onze eigen werelden. Mochten wij falen en mocht het tij zich tegen de mensheid keren en mocht de grote duisternis over de wereld komen, de duisternis van dominantie, dan zullen we moeten vertrekken, terwijl onze missie onaf is. Hoe dan ook, wij kunnen niet bij jullie blijven, maar als het er veelbelovend uit ziet dan zullen wij blijven tot jullie veilig zijn, totdat jullie voor jezelf kunnen zorgen. Hierbij inbegrepen is de eis dat jullie zelfvoorzienend moeten zijn. Mochten jullie afhankelijk worden van handel met andere rassen, dan creëert dit een zeer groot risico op manipulatie van buitenaf, want de mensheid is nog niet sterk genoeg om de kracht van de Mentale Omgeving te weerstaan, die hier uitgeoefend kan worden en hier al uitgeoefend wordt.

De bezoekers zullen proberen de indruk te wekken dat zij de “bondgenoten van de mensheid” zijn. Ze zullen beweren dat zij hier zijn om de mensheid van zichzelf te redden, dat alleen zij de grote hoop kunnen bieden die de mensheid zichzelf niet kan bieden, dat alleen zij echte orde en harmonie in de wereld kunnen vestigen. Maar deze orde en deze harmonie zullen die van hen zijn, niet die van jullie. En jullie zullen niet kunnen genieten van de vrijheid die zij beloven.