Tredje budskapet: En skarp varning

Vi är angelägna att prata mer med er angående vad som händer i er värld och hjälpa er att, om möjligt, se det som vi ser från vår utsiktspunkt. Vi inser att det är svårt för er att ta emot detta och att det orsakar avsevärd oro och ängslan, men ni måste informeras.

Ur vårt perspektiv är situationen mycket allvarlig och vi anser att det skulle vara mycket olyckligt om människor inte informerades på korrekt sätt. Den värld ni lever i, och även andra världar, är så svekfull att sanningen, trots påtaglig och självklar, förblir okänd, och dess kännemärken förblir oupptäckta. Vi hoppas därför att vår närvaro kan hjälpa till att förtydliga bilden och bistå er och alla andra att se vad som verkligen finns där. Vi är inte begränsade i vår iakttagelse, ty vi sändes hit för att bevittna just det som vi beskriver.

Längre fram blir ni kanske i stånd att veta dessa saker själva, men ni har inte den tiden till ert förfogande. Tiden är för kort. Mänsklighetens förberedelse inför krafter från det Större Samfundet är starkt försenad. Många inflytelserika personer har inte reagerat. Och intrånget i världen har accelererat mycket snabbare än som tidigare ansågs möjligt.

Vi har ytterst lite tid till vårt förfogande, men likväl kommer vi med en uppmaning till er att ta del av denna information. Som vi påpekat i våra tidigare budskap så håller världen på att infiltreras och den Mentala Miljön blir alltmer anpassad och förberedd. Avsikten är inte att utplåna människor men att sätta dem i arbete, få dem att arbeta för ett större ”kollektiv”. Världens inrättningar och i högsta grad den naturliga miljön värdesätts, och besökarna vill framför allt bevara dessa för sin egen användning. De kan inte leva här. De utnyttjar därför många av de tekniker vi beskrivit för att vinna er lojalitet. Vi kommer att fortsätta med vår information för att klargöra dessa saker.

Vår ankomst här har hindrats av många omständigheter, inte minst av bristen på beredskap hos dem vi måste nå direkt. Vår talesman, författaren till denna bok, är den ende som vi kunnat etablera säker kontakt med, och vi måste därför ge honom den nödvändiga informationen.

Som vi har förstått det så anser era besökare att Förenta Staterna är världsledande och därför kommer störst tonvikt att placeras där. Men andra stora nationer kommer också att kontaktas, eftersom de representerar styrka, och styrka är något som besökarna förstår, ty de följer makthavares påbud utan att ifrågasätta och i långt högre grad än vad som förekommer i er värld.

Man kommer att försöka övertala ledarna för de mäktigaste nationerna att acceptera besökarnas närvaro och att ta emot gåvor och locka till samarbete med löfte om ömsesidig vinning, och till vissa även löfte om världsherravälde. Det kommer att finnas personer i maktens korridorer som reagerar på dessa bevekelsegrunder, ty de kommer att tro att här finns en stor möjlighet att föra mänskligheten bort från hotet om ett kärnvapenkrig till ett nytt samhälle, ett samhälle dessa personer kommer att styra i eget intresse. Men dessa ledare är vilseledda, ty de kommer inte att erhålla nycklarna till detta rike. De kommer endast att fungera som agenter vid förmedlingen av makt.

Ni måste förstå detta. Det är inte så komplicerat. Ur vårt perspektiv och från vår utsiktspunkt är det uppenbart. Vi har sett detta hända på andra håll. Det är en av metoderna som etablerade organisationer av raser med egna kollektiv använder för att värva frambrytande världar som t.ex. er egen värld. De är övertygade att deras agenda är moralisk och till det bästa för er värld, ty mänskligheten står inte högt i kurs, och trots att ni är förträffliga i vissa avseenden så dominerar era felsteg i stor utsträckning era möjligheter, sett ur deras perspektiv. Så ser inte vi på saken. Annars skulle vi inte vara i den position vi är, och vi skulle inte erbjuda våra tjänster till er såsom Mänsklighetens Bundsförvanter.

Därför har ni nu ett stort problem med er urskillningsförmåga, en stor utmaning. Mänsklighetens utmaning är att inse vilka som verkligen är deras bundsförvanter och att kunna urskilja dessa från tänkbara fiender. Det finns inga opartiska grupperingar i detta avseende. Världen är alltför värdefull, dess resurser alltför unika och av betydande värde. Det finns inga opartiska grupperingar som är engagerade i mänskliga angelägenheter. Den utomjordiska Interventionens sanna karaktär är att utöva inflytande och kontroll och att slutligen etablera herravälde här.

Vi är inte besökarna. Vi är observatörer. Vi gör inget anspråk på rättigheter till er värld, och vi har ingen agenda som går ut på att etablera oss här. Av denna anledning hemlighåller vi våra namn, ty vi eftersträvar inga förbindelser med er utöver vår förmåga att råda er på detta sätt. Vi har ingen kontroll över utgången. Vi kan endast ge er råd angående de val och beslut som mänskligheten måste göra i ljuset av dessa avgörande omständigheter.

Man kommer att försöka övertala ledarna för de mäktigaste nationerna att acceptera besökarnas närvaro och att ta emot gåvor och locka till samarbete med löfte om ömsesidig vinning, och till vissa även löfte om världsherravälde.

Mänskligheten har stora möjligheter och har utvecklat ett rikt andligt arv, men har ingen kunskap beträffande det Större Samfundet i vilket man är på väg in i. Mänskligheten är splittrad och krigar inbördes och är därför sårbar för manipulation och intrång av utomjordiska krafter. Era medborgare är upptagna med sina egna dagliga angelägenheter, men är omedvetna om morgondagens verklighet. Vad skulle ni till äventyrs kunna vinna genom att bortse ifrån de viktiga omständigheterna i världen och anta att den pågående Interventionen är till er fördel? Säkerligen finns det inte en enda bland er som skulle kunna hävda detta om ni bara insåg situationens allvar.

På sätt och vis är detta en fråga om perspektiv. Vi kan se det men inte ni, eftersom ni inte har den utsiktspunkten. Ni skulle behöva befinna er bortom er värld, utanför världens inflytande, för att se det vi ser. Och dessutom, för att se det vi ser, måste vi förbli dolda, ty om vi blev upptäckta skulle vi med säkerhet gå under. Era besökare anser nämligen att deras uppdrag här är av största betydelse, och de anser att jorden är ett av deras viktigaste projekt. De kommer inte att ge upp på grund av oss. Därför är det er egen frihet som ni måste värdera och försvara. Det kan inte vi göra åt er.

Varje värld som söker etablera sin egen enighet, frihet och självbestämmande i det Större Samfundet måste etablera denna frihet och om nödvändigt försvara den. I annat fall utsätts man med säkerhet för fullständigt herravälde.

Varför vill besökarna komma åt er värld? Det är så uppenbart. Det är inte er som de i första hand är intresserade av. Det är er världs biologiska resurser. Det är solsystemets strategiska läge. Ni själva är endast användbara för dem i den mån dessa saker är uppskattade och kan utnyttjas. De kommer att erbjuda det ni önskar och de kommer att säga det ni vill höra. De kommer att erbjuda möjligheter, och de kommer att använda era religioner och era religiösa ideal för att främja tillit och förtroende som de, mer än ni själva, inser behövs i er värld och de kommer att tillgodose dessa behov för att åstadkomma större harmoni här. På grund av att mänskligheten verkar vara oförmögen att åstadkomma enighet och ordning så kommer många människor att vara välvilligt inställda till dem som de tror har större kapacitet att få till stånd detta.

I vårt Andra budskap pratade vi kortfattat om rasblandningsprogrammet. En del av er har hört om detta fenomen och vi förstår att det har diskuterats. De Osynliga har berättat för oss att det finns en växande medvetenhet om att ett sådant program existerar, men otroligt nog kan människor inte se de uppenbara konsekvenserna. De är så hemfallna åt sina egna fördomar i frågan och så dåligt rustade att ta itu med vad en sådan Intervention kan medföra. Det är uppenbart att ett rasblandningsprogram utgör ett försök att förena mänsklighetens acklimatisering till den fysiska världen med besökarnas grupptänkande och kollektiva medvetande. En sådan avkomma skulle vara perfekt anpassad att utgöra mänsklighetens nya ledarskap, ett ledarskap som frambringats genom besökarnas intentioner och deras propaganda. Dessa individer skulle ha genetiska kopplingar till världen och på så sätt skulle andra kunna känna släktskap med dem och acceptera deras närvaro. Men deras tankar och känslor skulle inte vara avstämda mot er. Och trots att de skulle kunna känna sympati för er i er belägenhet och för vad denna belägenhet skulle kunna medföra, så skulle de inte ha den individuella självständigheten som krävs, eftersom de själva inte är utbildade i Vägen till Kunskap och Insikt, för att bistå er eller kunna stå emot det kollektiva medvetande som har präglat dem och skänkt dem liv.

Ni förstår, individuell frihet värderas inte av besökarna. De anser sådant lättsinnigt och ansvarslöst. De förstår endast sitt eget kollektiva medvetande, vilket de betraktar som en förtjänst och heligt. De förfogar inte över sann andlighet, vilket kallas Kunskap i universum, ty Kunskap kommer ur en individs självinsikt och uppenbaras genom relationer av djupare och högre art. Inget av dessa fenomen finns i besökarnas sociala miljö. De kan inte tänka självständigt. De har ingen egen vilja. Så naturligtvis kan de inte respektera förutsättningarna för att utveckla dessa viktiga egenskaper i er värld, och de har definitivt inte förmågan att främja sådant. De söker endast likformighet och lojalitet. De främjar endast den andliga undervisning i världen som gör människor medgörliga, öppna och godtrogna för att åtnjuta ett förtroende som de aldrig förtjänat.

Vi har sett detta tidigare på andra platser. Vi har sett hela världar falla under kontroll av sådana kollektiv. Det finns åtskilliga sådana kollektiv i universum. Eftersom dessa kollektiv sysslar med interplanetarisk handel som spänner över enorma områden så praktiserar de strikt konformitet utan avvikelse. Det finns ingen individualitet bland dem, åtminstone inte på något sätt ni skulle kunna förstå.

Vi är inte säkra på att vi skulle kunna ge något exempel på motsvarande i er egen värld, men vi har fått reda på att det finns kommersiella intressen som överbryggar kulturer i er värld, och som utövar oerhörd makt men styrs av ett fåtal. Det är kanske en bra liknelse för vad vi beskriver. Det vi beskriver är emellertid så mycket mer kraftfullt, genomträngande och väletablerat än någonting ni skulle kunna erbjuda som bra exempel i er värld.

En sådan avkomma skulle vara perfekt anpassad att utgöra mänsklighetens nya ledarskap, ett ledarskap som frambringats genom besökarnas intentioner och deras propaganda.

Det är ett faktum att rädsla kan utgöra en destruktiv kraft för allt intelligent liv överallt. Rädsla har som sitt enda syfte, om man förhåller sig till den på rätt sätt, att göra oss uppmärksamma på fara. Vi blir oroliga, och det är rädslans syfte. Vi förstår vad som står på spel och blir därför oroliga. Er rädsla orsakas av att ni inte vet vad som händer och därför är det en destruktiv rädsla. Det är en rädsla som inte kan stärka er eller hjälpa er förstå vad som pågår i er värld. Om man är informerad, omvandlas rädslan till oro och oron kan då övergå i konstruktiv handling. Vi vet inget annat sätt att beskriva detta.

Rasblandningsprogrammet börjar bli väldigt framgångsrikt. Det finns redan individer på jorden som är avlade med besökarnas medvetande och kollektiva strävan. De kan inte vistas här under längre perioder, men inom några få år kommer de att kunna vistas ovan jord permanent. Deras genetiska arvsanlag kommer att vara så fulländat att de inte avviker särskilt mycket från er, annat än i sätt och framtoning. I fysiskt avseende kommer avvikelsen att vara så obetydligt att ni inte märker någon skillnad. De kommer emellertid att ha en större mental förmåga. Och detta kommer att ge dem ett övertag som ni inte kan motsvara såvida ni inte är tränade i Vägen till Insikt.

Sådan är den större verklighet som mänskligheten är på väg in i – ett universum fyllt med underbara ting, men också med ohyggligheter, ett universum med inflytande, ett konkurrensinriktat universum, men även ett universum fyllt av nåd, mycket likt er egen värld men ofantligt mycket större. Den Himmel ni söker finns inte här. Krafterna ni måste tävla mot finns emellertid här. Detta är den största utmaning er ras någonsin kommer att möta. Var och en av oss i vår grupp har konfronterat detta i våra respektive världar, med mycket misslyckande och obetydlig framgång. Raser som kan upprätthålla sin frihet och avskildhet måste bli starka och förenade och kommer troligen att i stor utsträckning undvika inblandning i det Större Samfundet för att bevara den friheten.

Om ni begrundar dessa saker så kanske ni ser motsvarigheter i er egen värld. De Osynliga har berättat en hel del för oss om er andliga utveckling och dess stora potential, men de har även låtit förstå att era andliga sympatier och ideal manipuleras oerhört just nu. Just nu introduceras hela undervisningssystem i er värld som lär ut mänsklig passivitet, blockerar kritiskt tänkande och som endast värderar bekvämlighet och trygghet. Detta slags undervisning praktiseras för att omintetgöra människors förmåga att komma åt sin inre Kunskap tills de når en punkt där de känner att de är helt beroende av större krafter som de inte kan identifiera. När de når den punkten kommer de att följa vad som än erbjuds dem, och även om de känner att något är fel kommer de inte längre att ha kraft att stå emot.

Mänskligheten har levt isolerad under en lång tid. Kanske tror man att en Intervention som denna omöjligt kan hända och att varje person har besittningsrätt över sitt eget medvetande eller sinne. Men detta är endast antaganden. Vi har informerats att de Vise i er värld har lärt sig hur man övervinner dessa antaganden och förvärvat styrkan att etablera sin egen Mentala Miljö.

Det finns redan individer på jorden som är avlade med besökarnas medvetande och kollektiva strävan.

Vi fruktar att våra ord kommer för sent och har för liten påverkan och att den person vi valt ut att ta emot vad vi förmedlar har alltför lite hjälp och stöd för att göra denna information tillgänglig. Han kommer att utsättas för misstro och åtlöje, ty han kommer inte att bli trodd, och det han pratar om kommer att stå i strid med vad många anser vara sant. Speciellt de som har dukat under för utomjordisk påverkan kommer att opponera sig mot honom, ty de har inget annat val.

I denna allvarliga situation har Skaparen av allt liv försett oss med en förberedande undervisning – en undervisning om andlig förmåga och urskillning, kraft och färdighet. Vi studerar denna undervisning, precis som många andra överallt i universum. Denna undervisning utgör en form av Gudomlig intervention. Den tillhör inte någon värld. Den ägs inte av någon ras. Den fokuserar inte på någon hjälte eller hjältinna, inte på någon individ. En sådan förberedelse är nu tillgänglig. Den kommer att behövas. Som vi ser det utgör detta för närvarande det enda som erbjuder mänskligheten en chans att bli förnuftig och skarpsynt inför sitt nya liv i det Större Samfundet.

De första som anländer till nya nejder är upptäcktsresande och erövrare, precis det som hänt i er egen värld, er egen historia. De kommer inte av osjälviska anledningar. De kommer för att söka makt, resurser och herravälde. Så fungerar livet. Om mänskligheten visste något om förhållandena i det Större Samfundet skulle ni motstå varje besök i er värld såvida inte en ömsesidig överenskommelse först hade upprättats. Ni skulle veta tillräckligt för att inte låta er värld vara så sårbar.

Just nu tävlar fler än ett kollektiv om övertag här. Detta placerar mänskligheten i centrum av ett antal mycket ovanliga men dock upplysande omständigheter. Det är av denna anledning som meddelandena om besökarna ofta verkar motsägelsefulla. De tvistar inbördes, men förhandlar med varandra om de kan uppnå ömsesidiga fördelar. De konkurrerar emellertid fortfarande. För dem är detta outforskade nejder. För dem är ni endast värderade som tillgångar. Om ni inte längre värderas som en tillgång kommer ni helt enkelt att kasseras.

Detta innebär en stor utmaning för människorna i er värld och speciellt för dem som innehar maktpositioner och som har ansvaret att avgöra skillnaden mellan en andlig närvaro och ett besök från det Större Samfundet. Men har ni den kunskap som behövs för att bedöma detta? Var kan ni lära sådana saker? Vem i er värld har den status som behövs för att undervisa om verkligheten i det Större Samfundet? Endast en undervisning från en plats bortom denna värld kan förbereda er för liv bortom världen, och liv från andra världar finns nu i er värld. Det livet söker nu etablera sig här, söker utöka sitt inflytande, söker överallt vinna folks sinnen och hjärtan och själar. Det är så enkelt. Och ändå så förödande.

Det är därför vår uppgift att i dessa budskap överbringa en skarp varning, men det räcker inte med denna varning. Det måste finnas en insikt hos människor. Tillräckligt många människor måste bli medvetna om den verklighet som ni nu står inför. Detta är den största händelsen i mänsklighetens historia – det största hotet mot mänsklig frihet och det största tillfället för mänsklig enighet och samarbete. Vi inser dessa fantastiska fördelar och möjligheter, men för varje dag som går minskar förhoppningarna – eftersom fler och fler människor fångas och deras medvetande förändras och omdanas, eftersom fler och fler människor studerar de andliga läror som introduceras av besökarna och fler och fler människor blir medgörliga och förlorar sitt omdömesförmåga.

Vi har kommit på begäran från De Osynliga för att bistå i egenskap av observatörer. Om vi är framgångsrika kommer vi att stanna kvar i närheten av er värld tillräckligt länge för att fortsätta överbringa denna information. Efter det kommer vi att återvända till våra egna hem. Om vi misslyckas, om händelsernas förlopp bli negativa för mänskligheten och världen översvämmas av det stora mörkret, då måste vi lämna er med ofullbordat uppdrag. Hur utgången än blir kan vi inte stanna hos er, men om ni visar framsteg kommer vi att stanna tills ni är i säkerhet, tills ni kan ta hand om er själva. Ett krav är emellertid att ni blir självständiga. Om ni skulle bli beroende av handel med andra raser riskerar ni att bli manipulerade på avstånd, ty mänskligheten är ännu inte stark nog att stå emot kraften i den Mentala Miljön, en kraft som kan utövas här och som utövas här just nu.

Just nu tävlar fler än ett kollektiv om övertag här. Detta placerar mänskligheten i centrum av ett antal mycket ovanliga men dock upplysande omständigheter.

Besökarna kommer att försöka skapa intrycket att dom är ”mänsklighetens bundsförvanter”. De kommer att säga att de är här för att rädda mänskligheten från sig själv, att endast de kan erbjuda mänskligheten det underbara hopp som den själv inte kan förse sig med, att endast de kan etablera sann ordning och harmoni i världen. Men denna ordning och harmoni kommer att vara deras, inte er. Och den frihet de lovar kommer inte ni att kunna njuta av.