I 25 år har jag varit fördjupad i en religiös upplevelse. Genom detta har jag fått ta emot en betydande mängd information angående människans andliga natur och mänsklighetens öde inom ramen för ett omfattande panorama av intelligent liv i Universum.

Dessa skrifter, inkluderade i Teaching in The Greater Community Way of Knowledge (Undervisning i det Större Samfundets Väg till Kunskap) innefattar ett teologisktsystem som beskriver livet och närvaron av Gud i det Större Samfundet – den vidsträckta region av rymd och tid som utgör vårt Universum.

Den kosmologi jag tagit emot innehåller många budskap, av vilka ett går ut på att mänskligheten är på väg mot ett Större Samfund med intelligent liv och för vilket vi måste förbereda oss. Som en inneboende del av detta meddelande ingår även förståelsen att mänskligheten inte är ensam i Universum eller ens i vår egen värld, och att vi kommer att ha vänner, konkurrenter och fiender inom detta Större Samfund.

Denna större verklighet bekräftades på ett dramatiskt sätt genom den plötsliga och oväntade överföringen av den första uppsättningen Budskap från Mänsklighetens Bundsförvanter 1997. Tre år tidigare, 1994, hade jag tagit emot det teologiska systemet för förståelsen av Bundsförvanternas Budskap i min bok Greater Community Spirituality—A New Revelation (Det Större Samfundets Andlighet – En ny uppenbarelse).Vid den tidpunkten, och som ett resultat av mitt andliga arbete och mitt författarskap, insåg jag att mänskligheten har bundsförvanter i Universum som är angelägna om välfärden och den framtida självständigheten för vår ras.

Inom den växande kosmologi som avslöjats för mig finns uppfattningen att i Universums historia av intelligent liv har etiskt högtstående raser en förpliktelse att lämna sin visdom i arv till unga frambrytande raser som t.ex. vår egen, och att detta arv måste överlämnas utan direkt ingripande eller intrång i den unga rasens angelägenheter. Syftet i detta fall är att informera, inte att lägga sig i. Detta ”överlämnande av visdom” utgör exempel på ett långlivat etiskt system angående Kontakt med frambrytande raser och hur sådan kontakt bör hanteras. De två uppsättningarna Budskap från Mänsklighetens Bundsförvanter utgör ett tydligt bevis för icke-inblandning och etisk Kontakt. Denna modell bör ge en vägledning och utgöra ett rättesnöre som vi måste förvänta oss att andra raser följer i sitt försök att kontakta oss eller besöka vår värld. Detta uppvisande av etisk Kontakt står dock i stark kontrast mot det sätt som Interventionen sker i världen idag.

Vi rör oss mot en situation av extrem sårbarhet. Med det överhängande hotet om resursbrist, miljöförstöring och risken för tilltagande oenighet inom den mänskliga familjen för varje dag som går, är vi ett lätt byte för Intervention. Vi lever i skenbar isolering i en rik och oskattbar värld som eftersöks av andra bortom våra gränser. Vi är förvirrade och splittrade och ser inte den stora fara som tränger in över våra gränser. Det är ett fenomen som upprepats genom historien gång på gång, samma öde som isolerade inhemska befolkningar mötte när de råkade ut för intervention för första gången. Vi är orealistiska i våra antaganden om krafterna och välvilligheten hos intelligent liv i Universum. Och vi har just nu börjat inse fakta beträffande de förutsättningar vi har skapat för oss själva i vår egen värld.

Marshall Vian Summers

Den obehagliga sanningen är att den mänskliga familjen inte är redo för en direkt upplevelse av Kontakt och utan tvivel inte beredd på en intervention. Vi måste först se om vårt eget hus. Vi är ännu inte mogna som art avseende enighet, styrka och urskillningsförmåga för att inlåta oss med andra raser i det Större Samfundet. Och fram till den tidpunkt då vi kan uppnå en sådan position, om någonsin, bör ingen ras försöka sig på en direkt intervention i vår värld. Bundsförvanterna förser oss med nödvändig visdom och perspektiv, men intervenerar ändå inte. De säger åt oss att vårt öde är, och måste vara, i våra egna händer. Sådant är frihetens pris i Universum.

Dock, utan hänsyn till vår brist på förberedelse, pågår en Intervention. Mänskligheten måste nu förbereda sig för detta, den viktigaste utmaningen i människans historia. Till skillnad mot att enbart ytligt bevittna detta fenomen så befinner vi oss mitt i det. Det är i full gång vare sig vi är medvetna om det eller ej. Det har förmågan att ändra mänsklighetens öde. Och det har allt att göra med vem vi är och varför vi befinner oss i världen just nu.

Det Större Samfundets Väg till Kunskap har förmedlats för att tillhandahålla både undervisningen och förberedelsen att vi nu måste konfrontera denna stora utmaning för att ge ny energi åt människoanden och sätta en ny kurs för människosläktet. Det ger eftertryck åt det brådskande behovet av mänsklig enighet och samarbete, Kunskapens dominerande ställning, vår andliga intelligens och det större ansvar vi nu måste acceptera inför rymdens utmaning. Det representerar ett Nytt Budskap från Skaparen av allt liv.

Min uppgift är att överbringa denna viktiga kosmologi och förberedelse till världen, och med det ett nytt hopp och ett löfte till en kämpande mänsklighet. Min långa förberedelse och den gigantiska undervisningen i det Större Samfundets Väg till Kunskap är här i detta syfte. Budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter utgör endast en liten del av detta större budskap. Det är nu dags att vi upphör med våra ändlösa konflikter och förbereder oss för liv i det Större Samfundet. För att åstadkomma detta behöver vi en ny insikt om oss själva som ett folk, denna världens inhemska befolkning, födda ur en andlighet, samt vårt utsatta läge som en ung frambrytande ras i Universum. Detta är mitt budskap till mänskligheten och av denna anledning har jag kommit.

Vi rör oss mot en situation av extrem sårbarhet. Med det överhängande hotet om resursbrist, miljöförstöring och risken för tilltagande oenighet inom den mänskliga familjen för varje dag som går, är vi ett lätt byte för Intervention.

 

Marshall Vian Summers

marshallsummers.com