Boken Mänsklighetens Bundsförvanter presenteras för att förbereda människor på en helt ny verklighet som i stort sett är fördold och okänd i dagens värld. Den erbjuder oss människor en ny syn som vidgar vår förmåga att konfrontera den största utmaning och möjlighet vi, som ras, någonsin har mött.

Bundsförvanternas budskap innehåller ett antal djupt allvarliga, för att inte säga alarmerande, uppgifter angående den ökande utomjordiska interventionen, sammansmältningen i den mänskliga rasen, om utomjordingarnas aktiviteter och förtäckta agenda. Syftet med Bundsförvanternas Budskap är inte att förse oss med tillförlitliga bevis angående det utomjordiska besökets faktiska omständigheter i vår värld. Detta ämne är utförligt dokumenterat i många andra utmärkta böcker och forskningsrapporter. Syftet med Bundsförvanternas Budskap är att uppmärksamma fenomenets dramatiska och omfattande konsekvenser, att utmana våra mänskliga passioner och uppfattningar angående det och att varna oss för den utmaning vi nu står inför.

Budskapen ger en glimt av hur verkligheten är i ett Universum fyllt av intelligent liv och vad Kontakt verkligen kommer att innebära. För många läsare kommer det som avslöjas i MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER att utgöra något helt nytt. För andra kommer det att vara en bekräftelse på saker och ting som de känt till sedan länge.

Trots att denna bok tillkännager ett angeläget budskap så handlar den i grunden om att vi rör oss mot ett högre medvetande kallat ”Kunskap”, som innefattar en större telepatisk förmåga mellan människor och mellan raser. Mot bakgrund av detta överfördes Bundsförvanternas Budskap till författaren från individer i en utomjordisk grupp bestående av många olika raser som kallar sig själva ”Mänsklighetens Bundsförvanter”.

De beskriver sig själva som fysiska varelser från andra världar som har samlats i vårt solsystem nära jorden i syfte att observera utomjordingarnas förbindelser och aktiviteter och hur dessa utomjordingar lägger sig i mänsklighetens angelägenheter. De understryker att de själva inte är fysiskt närvarande i vår värld och att de förser oss med nödvändig visdom, inte med teknologi.

Bundsförvanternas Budskap överfördes till författaren under en period av 1 år. Budskapen ger perspektiv och insikt i ett komplicerat ämne som, trots årtionden av ökande kunskap, fortsätter att förbrylla forskare. Emellertid är detta perspektiv varken romantiskt, spekulativt eller idealistiskt avseende ämnet ifråga. Tvärtom är det obönhörligen verkligt, obevekligt och utmanande, till och med för en läsare som är kunnig i ämnet.

För att förstå vad denna bok förmedlar krävs det därför att du, åtminstone för en stund, lämnar många av de trosuppfattningar, antaganden och frågor som du kan ha angående utomjordisk Kontakt och även hur denna bok kom till. Innehållet i boken kan liknas vid en flaskpost som sändes hit från en plats bortom denna värld. Vi bör därför inte hänga upp oss på själva flaskan, utan vad som finns i den.

För att verkligen förstå detta utmanande budskap måste vi konfrontera och ifrågasätta många gängse antaganden och uppfattningar angående möjligheten och sannolikheten för Kontakt. Dessa inbegriper:

 • förnekande
 • hoppfull förväntan
 • misstolkning av bevis för att bekräfta våra trosuppfattningar
 • önska och förvänta frälsning från ”besökarna”
 • tro att utomjordisk teknologi kommer att rädda oss
 • känna hopplöshet och eftergivenhet mot vad vi förmodar vara en överlägsen auktoritet
 • kräva regeringens öppenhet men inte besökarnas öppenhet
 • fördöma mänskliga ledare och institutioner men inte ifrågasätta ”besökarna”
 • anta att så länge de inte attackerat eller invaderat oss så måste de vara här för vårt eget bästa
 • anta att avancerad teknologi är detsamma som hög etik och andlighet
 • tro att detta fenomen är att mysterium när det i själva verket är en begriplig tilldragelse
 • tro att utomjordingar på något sätt kan göra anspråk på mänskligheten och denna planet
 • och tro att mänskligheten är oförbätterlig och inte kan klara av sina egna angelägenheter

Bundsförvanternas Budskap utmanar sådana antaganden och uppfattningar och skingrar många av de myter vi för närvarande har angående vem som besöker oss och varför de är här.

Budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter ger oss ett större perspektiv och en djupare förståelse för vårt öde inom ramen för ett omfattande panorama av intelligent liv i Universum. För att uppnå detta riktar sig inte Bundsförvanterna till vårt analytiska sinne men till Kunskap, den djupare del av oss där sanningen, fastän fördunklad, kan direkt uppfattas och upplevas.

Mänsklighetens Bundsförvanter kommer att ge upphov till många frågor som kräver ytterligare utforskning och begrundande. Dess syfte är inte att förse oss med namn, datum och plats men att erbjuda ett perspektiv på utomjordisk närvaro i världen samt livet i Universum som vi mänskliga varelser annars inte skulle kunna få. Eftersom vi fortfarande lever isolerade i vår värld så kan vi ännu inte se och veta vad som händer beträffande intelligent liv bortom våra gränser. Av den anledningen behöver vi hjälp – hjälp av ett särskilt slag. Vi kanske inte uppfattar eller accepterar sådan hjälp i första taget. Trots det finns hjälpen här.

Bundsförvanternas bestämda syfte är att uppmärksamma oss på vad riskerna medinträdet i det i det Större Samfundets intelligenta liv innebär och att hjälpa oss att framgångsrikt tas oss över denna tröskel så att vi bibehåller vår självständighet, vår suveränitet och vårt självbestämmande. Bundsförvanterna är här för att ge oss råd angående mänsklighetens behov att etablera egna ”Regler för Kontakt” i dessa exempellösa tider. Om vi, enligt Bundsförvanterna, är förnuftiga, förberedda och enade så kommer vi att kunna inta vår förutbestämda plats som en utvecklad och fri ras i det Större Samfundet.

Under den tidsperiod som denna serie budskap förmedlades upprepade Bundsförvanterna vissa väsentliga idéer som de ansåg avgörande för vår förståelse. Vi har behållit dessa upprepningar i boken för att bevara intentionen och integriteten i deras kommunikation. På grund av skärpan och allvaret i Bundsförvanternas budskap och de krafter i vår värld som motsätter sig detta så är det klokt och nödvändigt med dessa upprepningar.

Som en uppföljare till Mänsklighetens Bundsförvanter 2001 förmedlade Bundsförvanterna en andra uppsättning Budskap som komplement till deras viktiga information till mänskligheten. Mänsklighetens Bundsförvanter, Bok Två, utgiven på engelska 2005, presenterar häpnadsväckande ny information angående samspelet mellan raser i vårt lokala Universum samt karaktären, syftet och de hemligaste aktiviteterna för de raser som lägger sig i mänskliga angelägenheter. Tack vare de läsare som förstår angelägenheten i Bundsförvanternas meddelande och översätter Budskapen till andra språk så sker en världsomfattande och växande medvetenhet om Interventionen.

Vi på New Knowledge Library anser att dessa två uppsättningar Budskap innehåller vad som kan utgöra ett av de viktigaste meddelanden som någonsin delgivits världen av idag. Mänsklighetens Bundsförvanter är inte bara ännu en bok som spekulerar i fenomenet UFO/Utomjordingar. Det är ett genuint omdanande budskap med direkt sikte på det bakomliggande syftet för den utomjordiska Interventionen för att öka medvetenheten om att vi måste konfrontera de utmaningar och de möjligheter som ligger framför oss.

The Society for the New Message