هم پیمانان بشریت (The Allies of Humanity)ارائه شده است تا مردم را برای یک واقعیت کاملاً جدید آماده کند، واقعیتی که امروزه تا حد زیادی در دنیا پنهان و ناشناخته مانده است. این دیدگاه جدیدی را فراهم می کند تا مردم بتوانند با بزرگترین چالش و فرصتی که ما به عنوان یک نژاد با آن مواجه بوده ایم روبرو شوند.

اطلاعاتِ توجیهیِ هم پیمانان، شامل توضیحاتی بسیار مهم وحیاتی و هشدار دهنده، در مورد مداخله هایِ رو به رشد فرازمینی ها و ادغام و اختلاط در نژاد انسان و فعالیتهای فرازمینی ها و دستور کار مخفیانۀ آنهاست.

انکارها و عدم پذیرش:
انتظارات امیدوارانه؛
سوِء تفسیر شواهد برای جلب نظر و عقاید ما ؛
درخواست و و انتظار نجات و رهایی از “”بازدید کنندگان”” ؛
اعتقاد به اینکه فناوری فرازمینی ها ما را نجات خواهد داد ؛

احساس ناامیدی و تسلیم در برابر آنچه ما تصور می کنیم یک نیروی برتر است.
خواستار افشای نقشۀ دولت ها اما نه افشای فعالیت فرازمینی ها ؛
محکوم کردن رهبران و نهادهای انسانی و در عین حال قبول و پذیرش بدون چون و چرا از “”بازدید کنندگان”” ؛
فرض بر اینکه چون آنها به ما حمله نکرده و به حریم ما تجاوز نکرده اند ، پس حتماً باید برای خیر و صلاحِ ما در اینجا باشند.
فرض اینکه فناوری پیشرفته مساویست با اخلاق و معنویت پیشرفته ؛
اعتقاد به اینکه این پدیده یک رمز و راز معما گونه است در حالی که یک واقعۀ قابل فهم و درک است.
اعتقاد بر این است که فرازمینی ها به نوعی ادعای مالکیتِ انسانیت و این کره خاکی را دارند.
و اعتقاد به اینکه بشریت تغییر پذیر نیست و نمی تواند به تنهایی از پس انجام سازندگی خود برآید.

اطلاعاتِ توجیهی هم پیمانان چنین فرضیات و گرایش هایی را به چالش می کشد و بسیاری از افسانه ها دربارۀ اینکه چه کسانی در حال بازدید از ما هستند و چرا اینجا هستند، را از بین میبرد. اطلاعاتِ هم پیمانان بشریت در یک چشم انداز بزرگتر از زندگی هوشمند در جهانِ هستی میتواند دیدگاه عظیمتر و درک عمیق تری از سرنوشت ما را ارائه دهد. برای دستیابی به این هدف، هم پیمانان با ذهن تحلیلی و زمینی ما صحبت نمی کنند بلکه با ذهنِ بصیرت و دانش ما، یعنی با قسمت عمیقتری از وجود ما صحبت میکنند که در آن حقیقت، هرچند مبهم و ناپیدا به نظر برسد، اما می تواند مستقیماً تشخیص داده شده و به تجربه درآید.
هم پیمانان بشریت سؤالاتِ زیادی را مطرح خواهند کرد که نیاز به کاوش و تأمل زیادی دارد. تمرکز آنها رویِ ذکر اسامی، تاریخ ها و مکان ها نیست بلکه تلاش میکنند چشم انداز روشنی از حضور فرازمینی ها در دنیا و همینطور چشم اندازی از زندگی در جهانِ هستی ارائه دهند که ما به عنوان یک انسان خودمان به تنهایی نمی توانستیم چنین زاویۀ دیدی داشته باشیم. از آنجا که ما انسانها هنوز در سطح دنیای خود به صورت منزوی زندگی می کنیم، هنوز نمی توانیم ببینیم و بدانیم و درک کنیم که در زندگی هوشمند در آن سوی مرزهای دنیایِ ما چه می گذرد. برای این کار ما نیازمند کمک هستیم، نیازمند دریافت نوع خاص و خارق العاده ای از کمک هستیم.
در ابتدا ممکن است چنین کمکی را تشخیص ندهیم یا قبول نکنیم با این حال این کمک در اختیار ماست. هدفِ اعلام شدۀ هم پیمانان این است که ما را از خطرات ظهور در یک اجتماعِ بزرگ ترِ جهانی از زندگی هوشمند آگاه سازند و به ما در عبور موفقیت آمیز از این آستانۀ بزرگ کمک کنند به گونه ای که آزادی، حقِ حاکمیت و تعیین سرنوشت انسان توسطِ خودش حفظ شود. هم پیمانان بشر در اینجا هستند تا توصیه های ضروری برای ایجاد “”قوانین تعامل”” در اجتماع بزرگ تر را در این آستانۀ جدید و بی سابقه به ما ارائه کنند. از نظر هم پیمانان، اگر دانا و خردمند، آماده و متحد باشیم، در این صورت به عنوان یک نژاد بالغ و آزاد در اجتماعِ بزرگ تر از جهانِ هستی، خواهیم توانست جایگاهی که برایمان مقدر شده است را بدست آوریم. در طی مدتی که این مجموعه اطلاعاتِ توجیهی به دست می آمد، هم پیمانان ایده های کلیدی خاصی را تکرار کردند که احساس می کردند برای درک ما بسیار ضروری و لازم است. ما برای حفظِ نیت آنها وبرای حفظِ یکپارچگی پیامِ آنها، این تکرارها را در اطلاعاتِ توجیهی آورده ایم. حکمت و ضرورتِ تکرارِ این پیام ها به دلیل ماهیت اضطراری پیام ارسالی از هم پیمانان و به دلیل وجودِ نیروهای مخالف این پیام در دنیا است. پس از انتشار مجموعۀ هم پیمانانِ بشریت در سال 2001، هم پیمانان مجموعه دوم از اطلاعاتِ توجیهی را برای تکمیل پیام ضروری خود به بشریت ارائه دادند.
کتاب دوم هم پیمانان بشریت، که در سال 2005 منتشر شد، اطلاعات جدید و شگفت انگیزی را در مورد تعاملات بین نژادها در جهان پیرامون ما ارائه می کند و نیز دربارۀ ماهیت، هدف و مخفی ترین فعالیت های نژادهایی که در امور انسانی دخالت می کنند صحبت می کند. هم پیمانان مجدداً در سال 2008 ارتباطات خود را با ما آغاز كردند و در ادامۀ پیام هایشان محیط پیچیده ای را توصیف كردند كه بشریت درحالِ ظهور در آن است. مجموعۀ سوم از اطلاعاتِ توجیهی در سال 2012 منتشر شد. با تشکر از خوانندگانی که فوریت پیام هم پیمانان را احساس کردند و این مجموعه اطلاعاتِ توجیهی را به زبانهای دیگر ترجمه کردند، آگاهی در سطحِ دنیا دربارۀ واقعیت مداخلۀ فرازمینی ها در حال گسترش است. ما در انجمنِ پیام جدید بر این باوریم که این سه مجموعۀ اطلاعاتِ توجیهی حاوی یکی از مهمترین پیامهایی است که تا به امروز به دنیا مخابره شده است. کتابِ هم پیمانان بشریت فقط یک کتاب مانند دیگر کتابها نیست که دربارۀ پدیده هایی مانند فرازمینی ها و بشقاب پرنده ها به حدس وگمانه زنی بپردازد. این یک پیام متحول کنندۀ اصیل است که مستقیماً نیتِ اصلی دخالتِ بیگانگان را هدف قرار داده و آشکار میکند تا آگاهی ما را در مورد مواجهه با چالش ها و فرصت های پیش رو که بشدت به آن نیازداریم بالا ببرد.

انجمنِ پیام جدید