اطلاعاتِ توجیهی سوم: یک هشدار بزرگ

ما مشتاق هستیم در مورد امور دنیای شما بیشتر صحبت کنیم و اگر ممکن باشد کمک کنیم تا بتوانید آنچه را که از موضع خود مشاهده می کنیم، متوجه شوید. ما می دانیم که دریافت این اطلاعات دشوار است و اضطراب و نگرانی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد، اما شما باید مطلع شوید.

شرایط بسیار وخیم است و به نظر ما مصیبت بزرگی خواهد بود اگر به طور صحیح به مردم اطلاع رسانی نشود. در دنیای شما و در بسیاری دنیاهای دیگر فریب فراوانی وجود دارد، تا حدی که حقیقت با آن که آشکار و معلوم است شناخته نشده و به نشانه ها و پیام ها پی برده نمی شود. بنابراین امیدوار هستیم حضور ما بتواند به شما و دیگران کمک کند تا چیزی را که حقیقتاً وجود دارد، ببینید. بینش ما مختل نشده است، چون ما فرستاده شده ایم که عیناً همان چیزهایی را مشاهده کنیم که شرح می دهیم.

شاید با گذر زمان شما نیز بتوانید این موارد را متوجه شوید، اما چنین زمانی در اختیار ندارید. اکنون زمان شما کوتاه تر از حد لزوم است. آمادگی بشر برای حضور نیروهایی که از جامعه ی بزرگ آمده اند بسیار به تاخیر افتاده است. تعداد زیادی از افراد مهم پاسخ نگفته اند. دخالت در جهان از آنچه در ابتدا تصور می شد، با سرعت بسیار بیشتری پیشرفت کرده است.

ما وقت زیادی در اختیار نداریم و در عین حال شما را تشویق می کنیم که این اطلاعات را به اشتراک بگذارید. همانطور که در پیام های قبلی اشاره کردیم، دنیا تحت نفوذ قرار می گیرد و محیط ذهن را آماده می کنند. مقصود از بین بردن انسان ها نیست بلکه به کار گماردن آنهاست تا برای گروه بزرگ نژادهای مداخله کننده، کار کنند. برای موسسات جهان و مسلماً برای محیط زیست ارزش قائل می شوند و خواست بازدیدکنندگان آن است که اینها برای استفاده ی خودشان حفظ شوند. آنها نمی توانند در اینجا زندگی کنند، بنابراین برای این که وفاداری شما را به دست آورند بسیاری از روش هایی که توضیح داده ایم را به کار خواهند برد. ما در توضیحات خود به روشن کردن این موارد ادامه می دهیم.

عوامل متعددی از آمدن ما به اینجا جلوگیری کرده است که نقش عدم آمادگی کسانی که باید مستقیماً با آنها تماس بگیریم از سایر عوامل کمتر نبوده است. سخنگوی ما، نویسنده ی این کتاب تنها کسی است که تا به امروز توانسته ایم با او تماس پایدار برقرار کنیم، بنابراین باید اطلاعات بنیادی را به سخنگوی خود بدهیم.

آنطور که ما آگاه شده ایم، ایالات متحده از دیدگاه بازدیدکنندگانِ شما رهبر جهان به حساب می آید و بنابراین بیشترین تاکید روی اینجا خواهد بود. اما با دیگر کشورهای بزرگ تر نیز تماس گرفته خواهد شد، زیرا قدرت آنها شناخته شده است و بازدیدکنندگان قدرت را درک می کنند، چرا که آنها بدون شک و به میزان بسیار بالاتر از چیزی که حتی در دنیای شما به نظر می رسد وجود دارد از احکام قدرت پیروی می کنند.

تلاش هایی صورت خواهد گرفت که رهبران نیرومندترین کشورها را متقاعد سازند تا حضور بازدیدکنندگان را پذیرفته و با وعده ی سود مشترک و حتی فرمانروایی جهانی، هدایا و انگیزه برای همکاری دریافت کنند. افرادی برای به دست آوردن قدرت در جهان به این انگیزه ها پاسخ خواهند گفت، چراکه آنها فکر خواهند کرد در اینجا فرصتی عالی هست تا بشر را فراتر از هیولای جنگ هسته ای به سوی جامعه ای جدید در جهان ببرند، جامعه ای که آنها برای اهداف خودشان رهبری خواهند کرد. ولی این رهبران فریب خورده اند، چرا که کلید این حوزه به آنها داده نخواهد شد. آنها صرفاً میانجی در انتقال قدرت خواهند بود.

شما باید این موضوع نه چندان پیچیده را که از دید ما آشکار است، درک کنید. ما شاهد وقوع آن در نقاط دیگر بوده ایم. این یکی از راه هایی است که سازمان های تثبیت شده ی نژادهایی که کارکنان زیردست در اختیار دارند، دنیاهای نوظهوری مانند دنیای شما را به خدمت در می آورند. آنها به طور قطع اعتقاد دارند که برنامه هایشان بافضیلت و در جهت بهبود دنیای شما است، چراکه بشر چندان مورد احترام آنها نیست، و با آن که شما به شیوه های خاصی بافضیلت هستید، کاستی های شما از دید آنها سنگین تر از استعدادهای بالقوه تان است. ما بر این عقیده نیستیم چون اگر بودیم در چنین موقعیتی قرار نمی گرفتیم، و خدمات خود را به عنوان متحدین بشر به شما ارائه نمی دادیم.

بنابراین اکنون مشکل و چالش بزرگی در تشخیص امور وجود دارد. چالش این است که بشر بداند متحدین واقعی اش واقعا چه کسانی هستند و بتواند آنها را از دشمنان بالقوه ی خود تشخیص دهد. هیچ گروهی درباره ی این مسئله بی طرف نیست. دنیا بیش از حد ارزشمند بوده و منابع آن منحصر به فرد و به طور قابل توجهی پربها شناخته می شود. هیچکدام از گروه هایی که در امور بشری دخالت می کنند بی طرف نیستند. ماهیت حقیقی مداخله ی بیگانه در اینجا اعمال نفوذ، کنترل و سرانجام برقراری حکومت است.

ما بازدیدکنندگان نیستیم، ما مشاهده کننده ایم. ما به هیچ عنوان خواستار حق مالکیت دنیای شما نیستیم و هیچ نوع برنامه ای برای مستقر شدن در اینجا نداریم.

تلاش خواهد شد تا رهبرانِ قوی ترین کشورهای دنیا متقاعد شوند که پذیرای حضور بیگانگان شوند و در مقابل با وعدۀ هدایا و ترغیب برای همکاری با منافع متقابل فریب داده خواهند شد.

به همین دلیل اسامی ما پنهان هستند، چراکه ما دنبال برقراری رابطه فراتر از ارائه ی نصایح خود نیستیم. ما نمی توانیم عاقبت کار را کنترل کنیم. فقط می توانیم راجع به گزینش ها و تصمیماتی که مردم شما باید در این رویدادهای بزرگ بگیرند، اندرز دهیم.

بشر نوید بزرگی دارد و میراث معنوی غنی را پرورش داده، اما او درباره ی جامعه ی بزرگی که در آن ظهور می کند آموزش ندیده است. بشر متفرق و با خود در ستیز بوده به همین دلیل در برابر دسیسه و دخالت خارجی آسیب پذیر است. نگرانی های روزمره فکر مردمان شما را به خود مشغول کرده و واقعیات آینده شناخته نمی شوند. با نادیده گرفتن حرکت بزرگ تر دنیا و تصور این که مداخله ای که امروز صورت می گیرد به نفع شما است، شما چه سودی به دست خواهید آورد؟ به درستی که اگر فقط واقعیت شرایط را ببینید، هیچ کس در بین شما نخواهد بود که بتواند چنین چیزی را بگوید.

این موضوع تا حدودی بستگی به دیدگاه دارد. ما می توانیم ببینیم و شما نمی توانید، چرا که شما این نظرگاه را ندارید. شما مجبور خواهید بود که خارج از دنیای خود و بیرون از حوزه ی نفوذ آن قرار بگیرید تا بتوانید آنچه را که ما قادر به دیدنش هستیم، ببینید. ما باید پنهان بمانیم زیرا اگر کشف می شدیم قطعا نابود می شدیم. چرا که بازدیدکنندگانِ شما ماموریت شان را در اینجا بسیار حائز اهمیت به حساب می آورند، و کره ی خاکی را بزرگ ترین جایزه ی احتمالی خود بین چند سیاره ی دیگر محسوب می کنند. آنها فعالیت های خود را به خاطر ما متوقف نخواهند کرد. بنابراین شما باید برای آزادی خود ارزش قائل بوده و از آن دفاع کنید. ما نمی توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.

هر دنیایی اگر قصد دارد اتحاد، آزادی و خودمختاری خود را در جامعه ی بزرگ ایجاد کند، باید این آزادی را تشکیل دهد و اگر لازم باشد از آن دفاع کند. درغیر این صورت یقیناً تحت یک تسلط تمام و کمال قرار خواهد گرفت.

چرا بازدیدکنندگان دنیای شما را می خواهند؟ این بسیار آشکار است. آنها علاقه ی فوق العاده ای نسبت به شما ندارند. آنها به منابع زیستی دنیای شما و موضع استراتژیک این منظومه شمسی علاقه دارند. از نظر آنها شما فقط تا جایی که قابل استفاده باشید ارزشمند هستید. آنچه را که شما می خواهید عرضه خواهند کرد و چیزی را که می خواهید بشنوید، خواهند گفت. آنها انگیزه خواهند کرد و برای جلب اعتماد و اطمینان شما نشان می دهند که نیازهای دنیای تان را از شما بهتر درک می کنند و می توانند جهت ایجاد برابری بیشتر، این نیازها را برآروده سازند و به همین دلیل از مذاهب و آرمان های مذهبی شما استفاده خواهند کرد. از آنجا که به نظر می آید بشر قادر به ایجاد اتحاد و نظم نیست، بسیاری از افراد ذهن ها و دل‌ هایشان را در برابر کسانی باز خواهند کرد که فکر می کنند امکان بیشتری برای انجام این کار دارند.

در گزارش دوم به طور مختصر در مورد برنامه ی پیوند زدن نژادها صحبت کردیم. بعضی ها در مورد این پدیده مطالبی شنیده اند و ما متوجه هستیم که گفتگوهایی در این باره صورت گرفته. نامرئیان بزرگ به ما گفته اند که آگاهی فزاینده ای نسبت به وجود چنین برنامه ای هست، اما باورنکردنی است که مردم نمی توانند به معنی آشکار آن پی ببرند، زیرا آنها بسیار پایبند به ترجیحات خود در این زمینه و بسیار نا مهیای رو به رو شدن با معنای چنین مداخله ای هستند. برنامه ی پیوند زدن نژادها تلاشی آشکار برای هم آمیزی انطباق بشر با دنیای فیزیکی و ذهنیت گروهی و آگاهی جمعی بازدیدکنندگان است. چنین نسلی در موقعیتی بسیار مناسب برای فراهم کردن یک رهبری جدید برای بشر خواهد بود، رهبری ای که زاده ی نیات و فعالیت های بازدیدکنندگان است. این افراد خویشاوندی نسبی با دنیا و دیگران خواهند داشت و مردم پذیرای حضورشان خواهند شد. ولی این افراد ذهن و دل شان با شما نخواهد بود و با آنکه ممکن است با شما و شرایطی که احتمالاً به آن دچار می شوید همدردی کنند، چون آنها خودشان در راه دانش و بینش آموزش ندیده اند دارای قدرت فردی لازم نیستند که به شما یاری کنند یا در برابر آگاهی جمعی ای که آنها را در اینجا پرورش داده و حیات بخشیده است، مقاومت کنند.

همانطور که می بینید، بازدیدکنندگان برای آزادی فردی ارزش قائل نمی شوند. از نظر آنها آزادی فردی برابر با بی پروایی و بی مسئولیتی است. آنها فقط آگاهی جمعی خود را درک می کنند و این آگاهی جمعی از نظر آنها ممتاز و مبارک است. آنها در عین حال نمی توانند به معنویت حقیقی که در کیهان دانش نام دارد دست پیدا کنند، چرا که دانش زاده ی شناسایی نفس است و از طریق روابط سطح بالا محقق می شود. در ساختار اجتماعی بازدیدکنندگان هیچکدام از این پدیده ها وجود ندارد. آنها نمی توانند برای خودشان بیندیشند و اراده ی آنها فقط اراده ی خودشان نیست. بنابراین طبعاً برای امکان پرورش این دو پدیده ی بزرگ در دنیای شما احترام قائل نمی شوند، و قطعا در موقعیتی نیستند که بتوانند به پرورش چنین مواردی بپردازند. آنها فقط دنبال هم نوایی و وفاداری هستند و آموزه های معنوی شان فقط بر این اساس خواهد بود. آنها انسان ها را طوری آموزش می دهند که در برابر نفوذ بازدیدکنندگان اطاعت کننده، گشوده و نامشکوک باشند تا بازدیدکنندگان اطمینانی به دست آورند که هرگز سزاوار نبوده اند.

ما چنین مواردی را پیش از این در مکان های دیگر دیده ایم. دنیاهایی را دیده ایم که تحت کنترل کامل اینگونه گروه ها در آمده اند. چنین گروه های فراوانی در کیهان وجود دارند. از آنجا که آنها مشغول تجارت میان سیاره ای می شوند و نواحی بزرگی را در بر می گیرند، به همنوایی دقیق بدون انحراف وفادار می مانند. در بین آنها هیچ نوع فردیتی، حداقل به صورتی که شما بتوانید بشناسید وجود ندارد.

چنین فرزندانی در موقعیتی عالی خواهند بود که رهبریتی جدید را برای بشریت فراهم آورند، رهبریتی که برپایۀ نیت های بازدیدکنندگان(بیگانگان) و اهدافِ آنهاست .

مطمئن نیستیم برای توضیح این مطلب بتوانیم مثال مناسبی در دنیای شما بیابیم، اما شاید علایق تجارتی فرهنگ گستری که در دنیای شما وجود دارد، تجارتی بسیار قدرتمند که توسط افراد معدودی اداره می شود، تشبیه مناسبی برای آنچه که توضیح می دهیم باشد ولی منظور ما چیزی است بسیار قدرتمندتر، فراگیرتر و پابرجاتر از هر آنچه که در دنیا به عنوان مثالِ مناسب پیدا شود.

این که بیم و هراس می تواند نیرویی ویرانگر برای حیات هوشمند در همه جا باشد درست است. ولی اگر بیم و هراس درست فهمیده شود، فقط یک هدف دارد و آن آگاه ساختن شما نسبت به وجود خطر است. ما نگران هستیم و این ماهیت ترس ما است. ما چیزی را که در خطر است درک می کنیم و این ماهیت نگرانی ما است. ترس شما به این خاطر ایجاد می شود که نمی دانید چه چیزی در حال وقوع است بنابراین ترس شما ویرانگر است. این نوع از ترس نمی تواند به شما قدرت یا دید ضروری برای درک چیزی که در دنیای تان اتفاق می افتد بدهد.

اگر بتوانید مطلع شوید، آنگاه ترس به نگرانی تبدیل می شود و نگرانی به اقدام سازنده.

برنامه ی پیوند زدن نژادها بسیار موفق می شود. اکنون کسانی روی کره ی شما قدم می زنند که زاده ی آگاهی و تلاش جمعی بازدیدکنندگان هستند. آنها نمی توانند مدت طولانی در اینجا زندگی کنند اما در ظرف چند سال، خواهند توانست دائماً روی خاک دنیای شما زندگی کنند. مهندسی ژنتیک آنها چنان بی نقص خواهد بود که فقط اندکی متفاوت از شما به نظر خواهند آمد و این تفاوت بیشتر در طرز رفتار و حضورشان خواهد بود تا ظواهر جسمی، تا حدی که این تفاوت احتمالاً شناخته نخواهد شد. با این حال، آنها دارای استعدادهای ذهنی بیشتری خواهند بود و این به آنها مزیتی می دهد که شما یارای برابری با آن را نخواهید داشت مگر آن که در راه های بینش آموزش دیده باشید.

واقعیت بزرگ تری که بشر در آن ظهور می کند چنین است — کیهانی مملو از شگفتی ها و وحشت، کیهانی از نفوذها، کیهانی از رقابت، و در عین حال کیهانی مملو از لطف و رحمت، که از بسیاری جهات مانند دنیای خودتان است اما بی نهایت عظیم تر. بهشتی که شما دنبال آن هستید در اینجا نیست ولی نیروهایی که باید با آنها سروکار داشته باشید هستند. این بزرگ ترین آستانه ای است که نژاد شما با آن مواجه خواهد شد. هر یک از اعضای گروه ما در دنیاهای خودمان با آن مواجه شده ایم، و شکست فراوانی در کار بوده و فقط اندکی موفقیت. نژادهایی که می توانند آزادی و انزوای خود را حفظ کنند باید نیرومند و متحد شوند و احتمالاً تا حد زیادی از تعاملات جامعه ی بزرگ دست خواهند کشید تا بتوانند از این آزادی دفاع کنند.

در حال حاضر کسانی هستند که بر روی زمینِ شما قدم می زنند و از آگاهی و تلاش جمعی بازدیدکنندگان زاده شده اند.

اگر به این موضوعات بیندیشید، شاید بتوانید در دنیای خودتان پیامدهای منطقی را ببینید. نامرئیان بزرگ چیزهای بسیاری در مورد رشد معنوی شما و نوید بزرگ آن به ما گفته اند، اما آنها همچنین به ما نصیحت کرده اند که تمایلات و آرمان های معنوی شما در حال حاضر تا حد زیادی دستکاری می شوند. اکنون آموزه های کامل به دنیا معرفی می شوند که رضا و تسلیم بشری و از میان برداشتن توانایی های حیاتی را آموزش می دهند و فقط برای آنچه که لذت بخش و راحت است ارزش قائل می شوند. این آموزه ها داده می شوند که مردم را از دستیابی به دانش در درون خودشان عاجز سازند تا مردم به جایی برسند که به نیروهای بزرگ تری که نمی توانند آنها را شناسایی کنند، کاملاً متکی باشند. در چنین نقطه ای، هر چیزی که به آنها داده شود تا انجام دهند، دنبال خواهند کرد و حتی اگر احساس بدی به آنها دست بدهد، دیگر قدرت مقاومت نخواهند داشت.

بشر برای مدتی طولانی در انزوا زندگی کرده است. شاید باور رایج این باشد که اصلا‌ً امکان ندارد چنین مداخله ای صورت بگیرد و این که هر فردی حقوق مالکیت آکاهی و ذهن خودش را دارد. اما اینها فقط تصورات هستند. در عین حال به ما گفته شده که خردمندان در دنیای شما یاد گرفته اند بر این تصورات چیره شوند و به نیروی لازم برای برقراری محیط ذهن خودشان، دست پیدا کرده اند.

ما نگران هستیم که شاید کلمات ما به موقع به افراد نرسیده و اثر کافی نداشته باشند و کسی را که برای دریافت گزارش های خود برگزیده ایم از یاری و حمایت کافی برخوردار نباشد تا این اطلاعات را در دسترس قرار دهد. او با ناباوری و تمسخر مواجه خواهد شد زیرا او آنچه را که بسیاری از افراد حقیقت می پندارند تکذیب خواهد کرد، به ویژه کسانی که تحت متقاعدسازی بیگانگان در آمده اند با او ضدیت خواهند کرد چرا که آنها در این امور هیچ گزینشی ندارند.

در این شرایط وخیم، خالق تمام هستی آمادگی و آموزه ای در مورد توانایی و تشخیص، قدرت و کارآیی معنوی، فرستاده است. ما شاگردان چنین آموزه ای هستیم، و بسیاری در سراسر کیهان نیز شاگردان آن هستند. این آموزه نوعی مداخله ی الهی است. آن به هیچ دنیا یا

نژاد خاصی تعلق ندارد و بر محور یک قهرمان یا یک فرد نمی باشد. چنین آمادگی ای اکنون در دسترس است. آن مورد نیاز خواهد بود. از نظر ما، در حال حاضر آن تنها چیزی است که به بشر می تواند فرصتی بدهد تا شما در مورد زندگی جدید خود در جامعه ی بزرگ، خردمند و اهل تشخیص شوید.

همانطور که در تاریخ و دنیای خودتان اتفاق افتاده است، اولین کسانی که به سرزمین های جدید می رسند، اکتشاف کنندگان و فاتحان هستند. آنها به دلایل ایثارگرانه نمی آیند. آنها برای جستجوی قدرت، منابع و تسلط می آیند. این طبیعت زندگی است. اگر بشر در امور جامعه ی بزرگ خبره و کارآزموده بود، شما در برایر هر بازدیدی از دنیای تان ایستادگی می کردید مگر آن که از پیش توافق متقابل برقرار شده بود. شما به اندازه ی کافی می دانستید تا اجازه ندهید دنیای تان بسیار آسیب پذیر باشد.

در حال حاضر، در اینجا بیش از یک گروه هست که بر سر منابع رقابت می کند. این موضوع بشر را در وسط شرایطی بسیار غیرعادی و در عین حال آموزنده قرار می دهد. به همین دلیل است که پیام بازدیدکنندگان اغلب اوقات ناسازگار به نظر می رسد. در میان آنها تضاد صورت گرفته، با این وجود چنانچه سود متقابل شناخته شود، آنها با هم مذاکره خواهند کرد. با این حال، هنوز با یکدیگر رقابت می کنند. برای آنها این نواحی سر حدی است. از نظر آنها، برای شما فقط به عنوان مردم قابل استفاده ارزش قائل می شوند. اگر تشخیص بدهند که دیگر به کارشان نمی آیید، شما را مطرود خواهند کرد.

در حال حاضر، بیش از یک گروه، برای کسبِ منافعِ خود در اینجا رقابت می کنند. این امر بشریت را در میان مجموعه ای از شرایط بسیار غیر معمول و در عین حال روشنگرانه قرار می دهد.

در اینجا برای مردم دنیای شما و به ویژه برای کسانی که در مقام قدرت و مسئولیت هستند، چالشی عظیم وجود دارد که تفاوت بین حضوری معنوی و بازدید از سوی جامعه ی بزرگ را تشخیص دهند. ولی چگونه می توانید چهارچوب ضروری را برای تشخیص این امر داشته باشید؟ از کجا می توانید چنین چیزهایی را یاد بگیرید؟ چه کسی در دنیای شما در جایگاه تدریس در مورد واقعیت جامعه ی بزرگ است؟ فقط آموزه ای که از خارج جهان آمده باشد می تواند شما را برای حیاتِ خارج از جهان مهیا سازد و این حیات، اکنون در دنیای شما هست و قصد دارد که خود را در اینجا مستقر کرده و نفوذش را گسترش داده و ذهن ها و قلب ها و روح های مردم را در همه جا جلب کند. این موضوع بسیار ساده و در عین حال بسیار خُرد کننده است.

بنابراین تکلیف ما در این پیام ها رساندن یک هشدار عظیم است، اما هشدار کافی نیست. باید در میان مردمِ شما شناخت باشد. واقعیتی که اکنون با آن مواجه هستید باید حد اقل توسط تعداد کافی از مردم در اینجا درک شود. این بزرگ ترین رویداد در تاریخ بشری است. بزرگ ترین تهدید به آزادی بشری و بزرگ ترین فرصت برای اتحاد و همکاری بشری است. ما این مزایا و امکانات بزرگ تر را تشخیص می دهیم، اما نویدشان روز به روز از بین می رود در حالی که تعداد بیشتری از افراد گرفته شده و آگاهی شان از نو پرورانده و تشکیل داده می شود، و تعداد بیشتری از افراد از آموزه های معنوی ای که بازدیدکنندگان تبلیغ می کنند آگاه می شوند و نیز تعداد بیشتری از افراد راضی تر و کمتر قادر به تشخیص امور می شوند.

ما بنا به درخواست نامرئیان بزرگ به اینجا آمده ایم تا به عنوان مشاهده کننده، خدمت کنیم. در صورتی که موفق باشیم، فقط برای مدتی که جهت رساندن این اطلاعات به شما ضروری است در نزدیکی دنیای شما خواهیم ماند. پس از آن، ما به دنیاهای خودمان باز خواهیم گشت. در صورتی که موفق نشویم و در صورتی که تاریکی بزرگ، تاریکیِ تسلط در دنیا فراگیر شود، آنگاه ما ناگزیر هستیم که برویم و ماموریت ما به انجام نخواهد رسید. در هر صورت نمی توانیم با شما بمانیم، اما اگر پیشرفت خود را نشان دهید، تا زمانی که حفظ شوید و بتوانید نیازهای خود را تامین کنید در اینجا خواهیم ماند. این شامل این شرط می شود که خودکفا باشید. در صورتی که متکی به تجارت با نژادهای دیگر شوید، این خطری بزرگ برای دغل کاری خارجی ایجاد می کند، چرا که بشر هنوز به اندازه ی کافی نیرومند نیست تا در برابر قدرتی که اکنون می تواند در محیط ذهن در اینجا اعمال شود، مقاومت کند.

بازدیدکنندگان سعی خواهند کرد این تصور را ایجاد کنند که آنها متحدین بشر هستند. آنها خواهند گفت به اینجا آمده اند تا بشر را از خودش نجات دهند و این که فقط آنها

هستند که می توانند به بشر امید بزرگی بدهند، امیدی که او نمی تواند به خودش بدهد. این که تنها آنها هستند که می توانند نظم و هارمونی واقعی در این دنیا برقرار کنند اما این نظم و هارمونی از آنِ انها خواهد بود، نه از آنِ شما. و شما از آزادی ای که وعده اش را می دهند، بهره مند نخواهید شد.