Kolmas Tiedonanto: Suuri varoitus

Palamme halusta puhua enemmän kanssanne koskien maailmanne tapahtumia auttaaksemme teitä, jos mahdollista, näkemään sen mitä me näemme omalta näköalapaikaltamme. Tiedostamme, että tätä on vaikea ottaa vastaan, ja että se aiheuttaa huomattavaa ahdistusta ja huolta, mutta teitä täytyy informoida.

Meidän näkökulmastamme tilanne on hyvin vakava, ja mielestämme olisi suunnaton vahinko, jos ihmisiä ei informoitaisi oikein. Maailmassa, jossa elätte on niin paljon petosta, kuten monissa muissakin maailmoissa, että totuus vaikkakin ilmeinen ja itsestään selvä, jää huomaamatta, ja sen merkit ja viestit jäävät havaitsematta. Siksi toivomme, että läsnäolomme auttaa selkeyttämään kokonaiskuvaa ja auttaa sinua sekä muita näkemään sen mitä oikeasti on olemassa. Meidän havaitsemisessamme ei ole näitä kompromisseja, sillä meidät lähetettiin todistamaan juuri näitä asioita, joita kuvailemme.

Ehkä ajan myötä kykenisitte tiedostamaan nämä asiat itse, mutta teillä ei ole tällaiseen aikaa. Aikaa on nyt vähän. Ihmiskunnan valmistautuminen Suuryhteisön voimien ilmaantumiseen on aikataulusta pahasti jäljessä. Monet tärkeät ihmiset eivät ole reagoineet. Ja tunkeutuminen maailmaan on kiihtynyt nopeammalla tahdilla, kuin alun perin uskottiin olevan mahdollista.

Tulemme nyt, kun aikaa on enää vähän jäljellä, ja silti tulemme rohkaisemaan sinua jakamaan tätä tietoa. Kuten olemme antaneet ymmärtää aiemmissa viesteissämme, maailmaa ollaan miehittämässä ja mentaalista ympäristöä ollaan mukauttamassa ja valmistelemassa. Aikomus ei ole tuhota ihmisiä vaan käyttää heitä työhön, tehdä heistä työläisiä suuremmalle ”kollektiiville”. Maailman instituutioita ja eritoten luonnollista ympäristöä arvostetaan, ja vierailijat haluaisivat että nämä säilytetään heidän käyttöönsä. He eivät voi elää täällä, ja saavuttaakseen kuuliaisuutenne he käyttävät monia näitä kuvailemiamme tekniikoita. Jatkamme kuvauksissamme näiden asioiden selkiyttämistä.

Meidän tuloamme tänne ovat haitanneet useat tekijät, mistä vähimpänä ei ole niiden yksilöiden valmiuden puute, joita meidän täytyy tavoittaa suoraan. Meidän puhujamme, tämän kirjan kirjoittaja, on ainoa, jonka kanssa olemme kyenneet luomaan vakaan kontaktin. On muutama muu lupaava, mutta meidän täytyy antaa puhujallemme keskeinen informaatio.

Vierailijoidenne näkökulmasta, kuten olemme oppineet, Amerikan Yhdysvaltoja pidetään maailman johtajana, ja siksi suurin painopiste on siellä. Mutta myös muihin suuriin kansakuntiin otetaan kontakti, sillä niiden on tunnistettu omaavan valtaa, ja valtaa vierailijat ymmärtävät, sillä he noudattavat auktoriteetin käskyjä kyselemättä ja paljon suuremmassa määrin kuin teidän maailmassanne voi edes nähdä.

Yrityksiä tehdään vahvimpien kansakuntien johtajien taivuttelemiseksi tulemaan vastaanottavaiseksi vierailijoiden läsnäololle sekä ottamaan vastaan lahjoja ja houkutuksia yhteistyöhön molemminpuolisen edun lupauksilla, ja joillekin jopa lupauksilla maailmanherruudesta. Maailman vallan käytävillä tulee olemaan niitä, jotka lankeavat näihin houkutuksiin, sillä he uskovat tämän olevan suuri tilaisuus saada ihmiskunta ydinsodan varjosta uudeksi yhteisöksi Maan päällä – yhteisöksi, jota he johtavat omista tarkoitusperistään käsin. Kuitenkin näitä johtajia harhautetaan, sillä heille ei anneta avaimia tähän valtakuntaan. He ovat pelkkiä vallansiirron välikäsiä.

Tämä teidän täytyy ymmärtää. Se ei ole niin monimutkaista. Meidän näkökulmastamme ja näköalapaikastamme käsin tämä on itsestään selvää. Olemme nähneet tämän tapahtuvan muualla. Tämä on yksi niistä tavoista, joilla vakiintuneet rotujen ryhmittymät, joilla on omat kollektiivinsa, värväävät käyttöönsä orastavia maailmoja kuten teidän maailmanne. He uskovat vakaasti, että heidän agendansa on hyveellinen ja maailmanne parhaaksi, sillä ihmiskunta ei ole korkealle arvostettu, ja vaikka olette tietyllä tapaa hyveellisiä, heidän näkökulmastaan rasitteenne ovat huomattavasti suurempia kuin potentiaalinne. Me emme näe asioita näin, tai muutoin emme olisi siinä asemassa, missä olemme, emmekä olisi tarjoamassa palveluksiamme teille Ihmiskunnan Liittolaisina.

Sen takia arvostelukykyisyys on nyt hyvin vaikeaa, se on suuri haaste. Ihmiskunnan haasteena on ymmärtää, ketkä sen liittolaisia todella ovat ja erottaa nämä potentiaalisista vastustajistaan. Tässä asiassa ei ole neutraaleja osapuolia. Maailma on liian arvokas, sen luonnonvaroja pidetään ainutlaatuisina ja huomattavan arvokkaina. Ei ole neutraaleja osapuolia sekaantumassa ihmisten asioihin. Avaruuden muukalaisten intervention todellinen luonne on pyrkiä vaikutusvaltaan ja hallintaan ja lopulta vakiinnuttaa täällä ylin valta-asema.

Emme ole näitä vierailijoita. Olemme tarkkailijoita. Emme vaadi mitään oikeuksia maailmaanne, eikä meillä ei ole suunnitelmaa asettua tänne. Tästä syystä salaamme nimemme, sillä emme tavoittele suhteita kanssanne lukuun ottamatta kykyämme tarjota teille opastusta tällä tavoin. Emme voi hallita lopputulosta. Voimme vain neuvoa teitä niiden valintojen ja päätösten suhteen, joita ihmisten on tehtävä näiden suurempien tapahtumien valossa.

Yrityksiä tehdään vahvimpien kansakuntien johtajien taivuttelemiseksi tulemaan vastaanottavaiseksi vierailijoiden läsnäololle sekä ottamaan vastaan lahjoja ja houkutuksia yhteistyöhön molemminpuolisen edun lupauksilla.

Ihmiskunta on erittäin lupaava ja se on kehittänyt rikkaan hengellisen perinnön, mutta se ei ole saanut koulutusta Suuryhteisöstä, johon se on astumassa. Ihmiskunta on jakaantunut ja keskinäisissä riidoissa, mikä tekee siitä alttiin manipuloinnille ja tunkeutumiselle yli rajojenne. Ihmiset ovat keskittyneet päivän huoliin, mutta huomisen todellisuutta ei ole tiedostettu. Mitä etua voisitte mahdollisesti saavuttaa olemalla tietämättömiä suuremmista liikkeistä maailmassanne ja olettamalla, että nykyinen Interventio olisi eduksenne? Varmasti keskuudessanne ei ole yhtäkään, joka sanoisi näin, jos vain näkisitte tilanteen todellisuuden.

Tavallaan kysymys on näkökulmasta. Me voimme nähdä ja te ette, sillä teillä ei ole näköalapaikkaa. Teidän täytyisi olla maailmanne ulkopuolella, maailman vaikutusalueen ulkopuolella, nähdäksenne sen mitä me näemme. Ja kuitenkin nähdäksemme sen, mitä näemme, täytyy meidän pysytellä piilossa, koska jos meidät löydettäisiin, me varmasti menehtyisimme. Vierailijanne pitävät tehtäväänsä täällä nimittäin äärimmäisen arvokkaana, ja he pitävät Maata heidän suurimpana mahdollisuutenaan useiden muiden joukosta. He eivät lopeta meidän takiamme. Joten teidän täytyy itse arvostaa ja puolustaa omaa vapauttanne. Emme voi tehdä tätä puolestanne.

Jokaisen maailman, jos se aikoo vakiinnuttaa oman yhtenäisyytensä, vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa Suuryhteisössä, on vakiinnutettava tämä vapaus ja puolustettava sitä tarvittaessa. Muutoin alistaminen tapahtuu varmasti ja tulee olemaan täysimittainen.

Miksi vierailijanne haluavat maailmanne? Se on niin ilmeistä. Eivät he teistä ole kiinnostuneita erityisesti. He ovat kiinnostuneita maailmanne biologisista luonnonvaroista. He ovat kiinnostuneita tämän aurinkokunnan strategisesta sijainnista. Olette heille hyödyllisiä vain siinä määrin, kuin he näitä asioita arvostavat ja voivat hyödyntää. He tarjoavat teille sitä mitä haluatte saada ja he puhuvat sellaista mitä haluatte kuulla. He tarjoavat teille houkutuksia, ja he käyttävät hyväkseen uskontojanne ja uskonnollisia ihanteitanne edistääkseen varmuutta ja luottamusta siihen, että he, pikemminkin kuin te, ymmärtävät maailmanne tarpeita ja pystyvät palvelemaan näitä tarpeita tuomalla suurempaa rauhaa tänne. Koska ihmiskunta vaikuttaa kykenemättömältä synnyttämään yhtenäisyyttä ja järjestystä, monet ihmiset avaavat mielensä ja sydämensä niille, joilla he uskovat olevan suurempia mahdollisuuksia saada tämä aikaiseksi.

Toisessa selonteossamme puhuimme lyhyesti risteytysohjelmasta. Jotkut ovat kuulleet tästä ilmiöstä, ja ymmärryksemme mukaan tästä on ollut jonkin verran keskustelua. Näkymättömät ovat kertoneet meille, että tietoisuus tästä ohjelmasta on kasvanut, mutta on uskomatonta, että ihmiset eivät näe tämän ilmeisiä seurauksia ollessaan niin mieltymystensä vallassa tässä asiassa ja niin puutteellisesti varustautuneita käsittelemään sitä, mitä tällainen Interventio voi merkitä. Risteytysohjelma on selkeästi yritys sulauttaa yhteen ihmisen fyysinen sopeutumiskyky ja vierailijoiden ryhmämieli sekä kollektiivinen tietoisuus. Sellainen jälkeläinen olisi täydellisessä asemassa tarjoamaan uutta johtajuutta ihmiskunnalle – johtajuutta, joka on syntynyt vierailijoiden aikeista ja vierailijoiden kampanjoinnista. Näillä yksilöillä olisi verisiteet maailmassa, ja näin toiset tuntisivat sidettä heihin ja hyväksyisivät heidän läsnäolonsa. Ja kuitenkaan heidän mielensä tahi sydämensä eivät olisi teidän kanssanne. Ja vaikka he tuntisivat sympatiaa tilanteestanne ja siitä, millaiseksi tilanteenne voi osoittautua, ei heillä olisi omaa auktoriteettia, koska eivät ole itse harjoittaneet Tietouden tietä ja viisautta, auttaa teitä tai vastustaa sitä kollektiivista tietoisuutta, joka heidät on tänne kasvattanut ja antanut heille elämän.

Vierailijanne eivät näet arvosta yksilönvapautta. He pitävät sitä varomattomana ja edesvastuuttomana. He ymmärtävät vain omaa kollektiivista tietoisuuttaan, jonka he kokevat etuoikeutetuksi ja siunatuksi. Ja kuitenkaan heillä ei ole pääsyä todelliseen hengellisyyteen, jota maailmankaikkeudessa kutsutaan Tietoudeksi, sillä Tietous syntyy yksilön itsensä löytämisestä, ja se tulee todeksi korkeamman tason suhteiden kautta. Kumpaakaan näistä ilmiöistä ei esiinny vierailijoiden sosiaalisessa rakenteessa. He eivät pysty ajattelemaan itsenäisesti. Heidän tahtonsa ei ole yksin heidän omansa. Ja siksi he eivät voi luonnollisestikaan kunnioittaa mahdollisuuksia kehittää näitä kahta suurta ilmiötä maailmassanne, ja he eivät todellakaan ole sellaisessa asemassa, että voisivat vaalia näitä asioita. He tavoittelevat vain mukautumista ja kuuliaisuutta. Ja ne hengelliset opetukset, joita he vaalivat maailmassa, palvelevat ihmisten muokkaamisessa suostuvaisiksi, avoimiksi ja pahaa aavistamattomiksi, jotta voitaisiin saavuttaa luottamusta, jota ei ole koskaan ansaittu.

Olemme nähneet näitä asioita aiemmin muissa paikoissa. Olemme nähneet kokonaisten maailmojen joutuvan tällaisten kollektiivien valtaan. Maailmankaikkeudessa on monia tällaisia kollektiiveja. Koska nämä kollektiivit harjoittavat planeettojen välistä kauppaa, ja ulottuvat valtavan suurille alueille, he pitävät kiinni tiukasta yhdenmukaisuudesta ilman poikkeuksia. Heidän joukossaan ei ole yksilöllisyyttä, ei ainakaan sellaista, minkä voisitte tunnistaa.

Emme ole varmoja löydämmekö teidän maailmastanne esimerkkiä siitä millaista tämä voisi olla, mutta meille on kerrottu, että maailmassanne on kulttuurirajat ylittäviä kaupallisia intressejä, joilla on mahtava valta ja jotka silti ovat vain muutaman hallinnassa. Tämä ehkä vertautuu hyvin siihen mitä kuvailemme. Kuitenkin se mitä kuvailemme on niin paljon voimakkaampaa, laaja-alaisempaa ja vakiintuneempaa kuin mikään mitä voisitte tarjota hyväksi esimerkiksi maailmassanne.

Sellainen jälkeläinen olisi täydellisessä asemassa tarjoamaan uutta johtajuutta ihmiskunnalle – johtajuutta, joka on syntynyt vierailijoiden aikeista ja vierailijoiden kampanjoinnista.

Älylliseen elämään pätee kaikkialla, että pelko voi olla tuhoava voima. Silti pelko palvelee yhtä ja vain yhtä tarkoitusta, jos se nähdään oikein – ja se on informointi vaaran läsnäolosta. Olemme huolissamme, ja se on meidän pelkomme laatu. Ymmärrämme, mitä tässä on vaarassa. Se on huolemme laatu. Pelkosi syntyy, koska et tiedä mitä on tapahtumassa, joten kyseessä on tuhoisa pelko. Sellainen pelko ei voi voimaannuttaa sinua tai antaa sinulle sellaista tarkkanäköisyyttä, jonka tarvitset käsittääksesi mitä maailmassasi on tapahtumassa.

Jos voit saada tiedon, silloin pelko muuntuu huoleksi ja huoli muuntuu rakentavaksi toiminnaksi. Emme tiedä muuta tapaa kuvailla tätä.

Risteytysohjelmasta on tulossa hyvin menestyksellinen. Jo nyt Maan päällä kävelee niitä, jotka ovat syntyneet vierailijoiden tajunnan ja kollektiivisen pyrkimyksen kautta. He eivät voi oleilla täällä pitkiä aikoja, mutta vain muutaman vuoden sisällä he voivat oleilla maailmanne pinnalla pysyvästi. Heidän geneettinen suunnittelunsa tulee olemaan niin täydellistä, että he eroavat teistä vain lievästi, enemmänkin tavoiltaan ja olemukseltaan kuin fyysiseltä ulkomuodoltaan, jopa niin että kulkevat todennäköisesti huomaamattomina ja tunnistamattomina. Kuitenkin heillä on suurempia mentaalisia taitoja. Ja se antaa heille sellaisen etulyöntiaseman, johon ette yllä, ellette ole koulutettuja Oivaltamisen Tavoille.

Sellainen on suurempi todellisuus, johon ihmiskunta on astumassa – maailmankaikkeus täynnä ihmeitä ja kauhuja, vaikuttamisen maailmankaikkeus, kilpailun maailmankaikkeus, ja silti myös maailmankaikkeus täynnä korkeampaa armoa – paljon oman maailmanne kaltainen, mutta äärettömästi laajempi. Taivas, jota etsitte, ei ole täällä. Kuitenkin ne voimat, joiden kanssa teidän täytyy kamppailla, ovat. Tämä on suurin kynnys, jonka lajinne koskaan kohtaa. Itsekukin tässä ryhmässämme on kohdannut tämän omissa maailmoissaan, ja tässä on ollut hyvin paljon epäonnistumisia ja vain vähän onnistumisia. Niiden älyllisten olentojen rotujen, jotka kykenevät ylläpitämään vapautensa ja eristäytymisensä, täytyy tulla vahvoiksi ja yhdistyneiksi, ja ne todennäköisesti vetäytyvät Suuryhteisön keskinäisistä kanssakäymisistä hyvin suurelta osin suojellakseen tätä vapautta.

Jos pohditte näitä asioita, ehkä näette luonnollisia seuraamuksia omassa maailmassanne. Näkymättömät ovat kertoneet meille hyvin paljon hengellisestä kehittymisestänne ja siihen liittyvästä suuresta lupauksesta, mutta he ovat myös neuvoneet meitä, että hengellisiin taipumuksiinne ja ihanteisiinne kohdistuu nykyisin suurta manipulointia. Maailmalle esitellään nyt kokonaisia opetuksia, mitkä opettavat ihmisiä kuuliaisuuteen ja kriittisten kyvykkyyksien tukahduttamiseen, ja mitkä arvostavat vain sellaisia asioita, jotka ovat miellyttäviä ja mukavia. Nämä opetukset annetaan estämään ihmisten kykyä päästä Tietouteen itsessään, aina siihen pisteeseen asti, jossa ihmiset tuntevat olevansa täysin riippuvaisia korkeammista voimista, joita he eivät voi tunnistaa. Tässä pisteessä he seuraavat mitä tahansa, mitä heille annetaan tehtäväksi, ja vaikka he tuntisivat jonkin olevan pielessä, heillä ei ole enää voimia vastustaa.

Jo nyt Maan päällä kävelee niitä, jotka ovat syntyneet vierailijoiden tajunnan ja kollektiivisen pyrkimyksen kautta.

Ihmiskunta on elänyt eristyneisyydessä pitkän aikaa. Ehkä uskotaan, että tällaista Interventiota ei voi tapahtua, ja että jokaisella henkilöllä on yksinoikeus omaan tietoisuuteensa ja mieleensä. Mutta nämä ovat vain oletuksia. Meille on kuitenkin kerrottu, että Viisaat teidän maailmassanne ovat oppineet voittamaan nämä oletukset ja saavuttaneet vahvuuden luoda oma mentaalinen ympäristönsä.

Pelkäämme, että sanamme ovat liian myöhässä, ja että niillä on liian vähäinen vaikutus ja että hänellä, jonka valitsimme vastaanottamaan meitä, on liian vähän apua ja tukea laittaa tämä informaatio saataville. Hän tulee kohtaamaan epäuskoisuutta ja pilkkaa, sillä häntä ei uskota, ja hänen puhumansa on ristiriidassa sen kanssa, minkä monet olettavat olevan totta. Erityisesti ne, jotka ovat joutuneet avaruuden muukalaisten taivuttelun valtaan, vastustavat häntä, sillä heillä ei ole valinnanvaraa tässä asiassa.

Tähän kuolemanvakavaan tilanteeseen on kaiken elämän Luoja lähettänyt valmistautumisen – hengellisen kyvykkyyden ja arvostelukyvyn opetuksen, hengellisen voiman ja saavutuksen opetuksen. Me olemme sellaisen opetuksen opiskelijoita, kuten monet ovat kautta maailmankaikkeuden. Tämä opetus on Pyhän väliintulon muoto. Se ei kuulu millekään yksittäiselle maailmalle. Se ei ole minkään yksittäisen rodun omaisuutta. Sitä ei ole rakennettu minkään sankarin tai sankarittaren tai minkään yksilön ympärille. Sellainen valmistautuminen on nyt saatavilla. Sitä tarvitaan. Meidän näkökulmastamme se on tällä hetkellä ainoa asia, joka antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden tulla viisaaksi ja arvostelukykyiseksi koskien uutta elämäänne Suuryhteisössä.

Kuten maailmassanne on oman historianne aikana tapahtunut, ensimmäisenä uusiin maihin ovat tulossa löytöretkeilijät ja valloittajat. He eivät tule epäitsekkäistä syistä. He tulevat tavoitellen valtaa, resursseja ja herruutta. Tämä on elämän luonne. Jos ihmiskunta olisi hyvin perillä Suuryhteisön asioista, vastustaisitte mitä tahansa vierailua maailmaanne, ellei keskinäistä sopimusta siitä ole aiemmin tehty. Te tietäisitte tarpeeksi, jotta ette antaisi maailmanne olla niin haavoittuvainen.

Tällä hetkellä enemmän kuin yksi kollektiivi kilpailee etulyöntiasemasta täällä. Tämä asettaa ihmiskunnan keskelle hyvin epätavallisia ja kuitenkin valaisevia olosuhteita. Tästä syystä vierailijoiden viestit vaikuttavat usein epäjohdonmukaisilta. Heidän välillään on ollut konflikteja, mutta silti he neuvottelevat keskenään, jos he tunnistavat yhteisen hyödyn. Tästä huolimatta he kilpailevat edelleen keskenään. Heille tämä on rajaseutua. Heille olette arvokkaita vain, koska olette hyödyllisiä. Jos teitä ei enää pidetä hyödyllisinä, teidät yksinkertaisesti hylätään.

Tämä on suuri haaste maailmanne ihmisille ja eritoten niille, jotka ovat valta-asemassa ja vastuullisessa asemassa – miten tunnistaa hengellisen läsnäolon ja Suuryhteisön vierailun ero. Ja silti miten voitte omata viitekehyksen tällaisen erottamiseen? Missä voitte oppia sellaisia asioita? Kuka teidän maailmassanne on sellaisessa asemassa, että voi opettaa Suuryhteisön todellisuutta? Vain maailmanne ulkopuolelta tuleva opetus voi valmistaa teidät maailman ulkopuoliseen elämään, ja maailman ulkopuolinen elämä on nyt maailmassanne tavoitellen itsensä vakiinnuttamista täällä, tavoitellen vaikutuksensa laajentamista, tavoitellen saada puolelleen ihmisten mieliä, sydämiä ja sieluja kaikkialla. Se on niin yksinkertaista. Ja kuitenkin niin tuhoisaa.

Tämän takia tehtävänämme on antaa näissä viesteissä suuri varoitus, mutta varoitus ei riitä. Ihmistenne keskuudessa täytyy tapahtua tunnistaminen. Ainakin riittävän monen ihmisen kesken täytyy täällä olla ymmärrys siitä todellisuudesta, jota olette nyt kohtaamassa. Tämä on ihmiskunnan historian suurin tapahtuma – suurin uhka ihmisen vapaudelle ja suurin tilaisuus ihmisten yhdistymiselle ja yhteistyölle. Tunnistamme nämä suuret edut ja mahdollisuudet, mutta niiden tuoma lupaus on haihtumassa jokaisena kuluvana päivänä – kun yhä useampi ihminen joutuu siepatuksi, heidän tietoisuutensa uudelleenmuokatuksi ja uudelleenrakennetuksi, ja kun yhä useammat ihmiset opiskelevat vierailijoiden edistämiä henkisiä opetuksia, ja kun yhä useammat ihmiset tulevat myöntyväisemmiksi ja arvostelukyvyttömämmiksi.

Tällä hetkellä enemmän kuin yksi kollektiivi kilpailee etulyöntiasemasta täällä. Tämä asettaa ihmiskunnan keskelle hyvin epätavallisia ja kuitenkin valaisevia olosuhteita.

Olemme tulleet Näkymättömien pyynnöstä palvelemaan tässä ominaisuudessa tarkkailijoina. Onnistuessamme pysymme maailmanne läheisyydessä vain sen ajan, että voimme antaa teille tämän informaation. Tämän jälkeen palaamme koteihimme. Epäonnistuessamme ja jos ihmiskunta joutuisi vastavirtaan ja suuri pimeys tulisi maailman ylle, alistamisen pimeys, meidän täytyisi erota teistä tehtävämme jäädessä täyttymättä. Oli niin tai näin, me emme voi jäädä tänne kanssanne, kuitenkin jos vaikutatte lupaavilta, me jäämme kunnes te olette suojassa, kunnes te voitte huolehtia itse itsestänne. Tähän sisältyy se vaatimus, että olette omavaraisia. Jos te tulette riippuvaisiksi kaupankäynnistä muiden rotujen kanssa, tämä aiheuttaa hyvin suuren ulkopuolisen manipuloinnin riskin, sillä ihmiskunta ei ole vielä tarpeeksi vahva vastustamaan sellaista mentaalisen ympäristön voimaa, jota täällä voidaan käyttää ja jota täällä tällä hetkelläkin käytetään.

Vierailijat yrittävät luoda sen vaikutelman, että he ovat “ihmiskunnan liittolaisia”. He kertovat olevansa täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään, ja että vain he voivat tarjota suuren toivon, jota ihmiskunta ei voi tarjota itselleen – että vain he voivat luoda todellisen järjestyksen ja harmonian maailmaan. Mutta tämä järjestys ja harmonia on vain heille, ei teille. Ettekä te pääse nauttimaan heidän lupaamastaan vapaudesta.