Ensimmäinen Tiedonanto: Keitä me olemme ja mitä me edustamme

Tervehdimme. Olemme Ihmiskunnan Liittolaisia puhumassa täällä kanssanne jälleen kerran pitkän viipeen jälkeen. Olemme nyt kaukana maailmastanne, ja olemme olleet poissa jonkin aikaa. Mutta on paljon, mitä voimme välittää teille, millä on suuri merkitys ja mikä on tärkeää tulevaisuudellenne ja mahdollisuudellenne kasvaa ja tulla vapaaksi roduksi maailmankaikkeudessa, missä todellinen vapaus on niin kovin harvinaista.

Puhumme niiden vapaiden rotujen puolesta, jotka elävät niiden monien keskuudessa, jotka eivät ole vapaita. Mutta emme ole täällä edustamassa heidän hallituksiaan. Sen sijaan henkisen maailman Korkeammat Voimat lähettivät meidät antamaan näitä tiedonantoja ihmiskunnalle.

Olemme tulleet useasta kansakunnasta tätä tarkoitusta varten, ja tarkoituksemme yhdistää meitä. Ette tule tietämään nimiämme ettekä maailmojemme nimiä, sillä niiden täytyy pysyä salassa. Kun alatte ymmärtämään elämän realiteetteja maailmankaikkeuden Suuryhteisössä, kykenette ymmärtämään miksi tällaista harkintakykyä täytyy harjoittaa.

Teidän, jotka lähetätte kaiken teitä ympäröivään avaruuteen, täytyy ymmärtää, että ollakseen vapaa täytyy olla harkitsevainen. Tämä on suuri läksy ihmiskunnalle opittavaksi sen seistessä täynnä älyllistä elämää olevan maailmankaikkeuden kynnyksellä.

Me olemme täällä neuvomassa sekä antamassa näkökulmaa ja oikaisemassa monia teidän oletuksianne ja uskomuksianne, mitkä voisivat vaarantaa kykynne ymmärtää tilannettanne ja sitä ulkoapäin tulevaa suurta Intervention haastetta. Nämä muut rodut ovat täällä hyödyntääkseen teidän heikkouttanne, teidän jakautumistanne ja teidän taikauskoanne omia tarkoitusperiään varten: vakiinnuttaakseen valta-aseman tässä maailmassa ilman voiman käyttöä.

Olemme puhuneet tästä hyvin laajasti aiemmissa Tiedonannoissamme. Mutta nyt meidän täytyy kertoa teille muutamasta muusta asiasta, jotka on tärkeä tietää liittyen vapauden merkitykseen tässä maailmankaikkeudessa: mitä se merkitsee maailmallenne, sen tuomasta suuresta muutoksesta ymmärryksellenne ja sen vaatimasta suuremmasta kansojen välisestä yhtenäisyydestä.

Sillä ette tule pysymään vapaana maailmana, jos jatkatte keskinäistä kamppailuanne –erimielisyyksiänne, kilpailuanne, väkivaltaisuuttanne, sotianne. Taistellessa keskenänne teillä ei ole mitään ymmärrystä niiden läsnäolosta, jotka ovat sekaantumassa asioihin – tai niistä monista teitä tarkkailevista silmistä lähiavaruudessanne, eikä kaikista niistä ihmiskunnan virheistä, joita lähetetään avaruuteen huomaamattoman tarkkailijan nähtäväksi – heimonne sotimassa keskenään upeassa maailmassa, jonka muut haluavat. Ja vaikkakin ei ole monia muita rotuja tai kansakuntia, jotka ovat tietoisia teidän olemassaolostanne, uhka on silti hyvin suuri, hyvin todellinen ja kasvamassa koko ajan.

Näin ollen meidän täytyy nyt puhua niistä asioista, jotka koskevat tulevaisuuttanne, jotka koskevat ihmiskunnan mahdollisuutta tulla vapaaksi roduksi maailmankaikkeudessa, missä kilpailu on viety syvemmille tasoille kuin ymmärrätte.

Puhumme niiden vapaiden rotujen puolesta, jotka elävät niiden monien keskuudessa, jotka eivät ole vapaita. Mutta emme ole täällä edustamassa heidän hallituksiaan. Sen sijaan henkisen maailman Korkeammat Voimat lähettivät meidät antamaan näitä Tiedonantoja ihmiskunnalle.

Me annamme tämän suurella kunnioituksella ihmiskuntaa kohtaan, sillä te olette pitäneet uskonnolliset traditionne elossa, ja Tietouden voima yksilössä tunnistetaan ja sitä kunnioitetaan edelleen täällä, kun se on kadotettu ja unohdettu, tai sitä ei ole koskaan tunnistettu niin monissa muissa paikoissa. Sillä suuret teknologiset kansakunnat teidän lähiavaruudessanne ovat suurelta osin vailla sitä uskontoa, hengellisyyttä ja korkeampaa etiikkaa, jota te saatatte vielä pitää kallisarvoisena, ja mitä me myöskin arvostamme.

Seisotte suuressa käännekohdassa, jossa te joko sorrutte vieraan vallan alaisuuteen tai nousette loputtomien konfliktienne yläpuolelle vakiinnuttaaksenne itsenne vapaana kansakuntana. Olemme antaneet paljon viisautta ja näkökulmaa tähän aikaisemmissa Tiedonannoissamme. Mutta nyt meidän täytyy kertoa teille, mitä vapaus merkitsee ja mitä se edellyttää teidän valtioiltanne ja kansoiltanne.

Vaikka maailmat ovat omanlaisiaan ja yksilöllisiä ja monin tavoin erilaisia, ovat vapauden edellytykset maailmankaikkeudessa samoja kaikille. Teidän täytyy ymmärtää nämä edellytykset eikä laiminlyödä niitä millään tavoin.

Sillä rauha kansakuntienne keskuudessa ei ole ainoastaan sotien ja konfliktien lopettamista. Sen täytyy olla valmistautumista suurempaan kanssakäymiseen ja suurempaan kokoelmaan haasteita, jotka teidän maailmanne on nyt kohtaamassa ja tulee kohtaamaan enenevässä määrin mennessänne eteenpäin.

Teillä on nyt vapautenne suojella maailmaa, eristää maailma niiltä voimilta, jotka pyrkivät väliintuloon täällä sekä fyysisen että mentaalisen ympäristön kautta.

Vapaus, joka edellyttää kansakunniltanne yhteistyökykyä, edellyttää myös sitä, ettei voi olla suuria erimielisyyksiä, sillä Suuryhteisöstä tuleva ulkopuolinen vaikuttaminen pyrkii yllyttämään erimielisyyksiä, kuten se nyt tekee. Se pyrkii heikentämään vahvimpia kansakuntia sitouttamalla ne loputtomiin, hallitsemattomiin konflikteihin ja kilpailuun. Se pyrkii heikentämään ihmisten uskoa omiin hallituksiinsa ja instituutioihinsa, kuten nyt on tapahtumassa.

Ihmiskunnan johtajien ja instituutioiden vahvuuden täytyy voimistua tulevaisuudessa ja yhtenäistyä kansakuntien välisesti ja sisäisesti. Sillä se mikä yhdistää ihmiskunnan on Suuryhteisön haaste. Se mikä edellyttää yhteistyötä on ulkopuolisen Intervention uhka. Astuminen tälle älyllisen elämän laajemmalle areenalle on se, mikä kohottaa ihmiskunnan sen omaan yhtenäisyyteen ja tarkoitukseen.

Tässä vapaus ei ole vapautta olla kaoottinen tai vapautta sortua pelkästään yksilöllisiin tarkoituksiin ja hankkeisiin. Kyseessä on vapaus eristää ja suojella maailmaanne teitä ympäröiviltä suuremmilta teknologisilta valloilta, jotka pyrkivät vaikuttamaan teihin ja erottamaan teitä toisistanne huomaamattomilla tavoilla.

Sillä valloitus ei ole sallittua tässä avaruuden osassa. Olemme puhuneet tästä kattavasti aikaisemmin. Silti sitä täytyy toistaa, sillä ihmiskunta on edelleen asenteiltaan hyvin sotaisa ja kilpailullinen. Se näkee Intervention sotilaallisena. Mutta mikään sekaantuva rotu tai ryhmittymä ei pyri tuhoamaan tämän maailman resurssit tai romuttamaan toivoaan siitä, että ihmiskunnasta tulee työvoima – heille mukautuvainen ja kuuliainen.

Teidän vapautenne tulevaisuudessa, jos kykenette sen saavuttamaan ja sitä ylläpitämään, tulee rajoittamaan yksilönvapautta välttämättömyyden vuoksi. Sillä kaikkien maailman kansalaisten täytyy olla sitoutuneita maailman suojelemiseen. Se tulee olemaan keskeistä. Kun alatte nähdä Intervention lonkerot maailmassa tänään ja tulevaisuudessa, kasvaa tämä ymmärrys ja sen täytyy tulla osaksi teidän perustaanne.

Te ette tiedosta asuvanne upealla planeetalla karujen maailmojen maailmankaikkeudessa. Suurin osa asutuksesta maailmoissa on kehittyneen teknologian tulosta. Kehittyvien rotujen alkuperäismaailmat ovat suurelta osin pilattuja, aivan kuten te olette nyt pilaamassa omaa maailmaanne.

Suuryhteisön tietoisuus ja ymmärrys on se, minkä puolesta me olemme puhumassa kanssanne täällä tänään. Te ette voi ajatella kuin alkukantaiset kansat, sillä maailmankaikkeus, jota te olette kohtaamassa, ei ole alkukantainen. Te ette voi tukeutua vain menneisyyteen paitsi ymmärtääksenne, että kaikki väliintulo toteutetaan hyökkäävässä tarkoituksessa. Älkää kuvitelko, että mikään rotu tulisi tänne todella auttamaan teitä, sillä jos ne ilmestyisivät tänne näkyvällä tavalla, olisi se osa suurta taivuttelua.

Sillä valloitus ei ole sallittua tässä avaruuden osassa. Olemme puhuneet tästä kattavasti aikaisemmin. Silti sitä täytyy toistaa, sillä ihmiskunta on edelleen asenteiltaan hyvin sotaisa ja kilpailullinen.

Jos heikennätte maailmaa jatkuvasti, te tulette niin epävakaiseksi maailmassa, että etsitte apua ulkopuolelta silkasta epätoivosta. Tämä on se suuri vaara, joka teitä nyt kohtaa.

Mikään rotu, joka on sekaantumassa maailman asioihin tänään, ei ole täällä auttaakseen ihmiskuntaa. Täällä on kilpailevia rotuja, kilpailemassa etulyöntiasemasta tässä maailmassa, suurten mahdollisuuksien ja vaurauden maailmassa. Te ette edes tiedosta, miten tärkeä se on.

Vapautenne täytyy olla tulevaisuudessa hyvin käytännöllistä ja erittäin yhtenäistä. Teidän täytyy olla vapaita yhdessä, ei vapaita erillään toisistanne. Teidän täytyy olla vapaita tarkoituksessa, ei vapaita romuttamaan tätä tarkoitusta. Teidän täytyy olla vapaita yhtenäistymään, ei vapaita rikkomaan tätä yhtenäisyyttä. Ehkä tämä ei näytä vapaudelta teille sieltä käsin, missä tällä hetkellä olette, mutta vastakohtana useimpien kansakuntien todellisuudelle avaruuden koko tällä alueella vakuutamme teille, että se on suuri vapaus.

Tiedonannoissamme kuvailemme, miltä vapaus voi näyttää, kun se on vakiinnutettu. Suuryhteisön ulkoinen todellisuus määrittää pitkälti miten tämä vapaus perustetaan ja miten tätä vapautta täytyy ylläpitää.

Te elätte kuitenkin edelleen kuvitellen, että olette eristyksessä maailmankaikkeudessa, että maailmankaikkeus on suuri tyhjä alue ympärillänne. Ja ehkä te tunnette olevanne erityisiä ja Pyhän siunaamia – niin erityisiä että mikä tahansa rotu, joka tänne tulisi pyrkisi auttamaan teitä, ymmärtämään teitä tai arvostamaan teitä. Mutta sellaista on eristyksessä elävän tietämättömyys, tietämättömyys, jota enemmän tai vähemmän on luultavasti kaikilla orastavilla roduilla maailmankaikkeudessa.

Yksinänne ajattelette olevanne ainutlaatuisia ja erityisiä. Mutta kun astutte tähän suureen elämän panoraamaan, tulette näkemään, että toiset katsovat teitä vain oman hyötynsä näkökulmasta, ja että ne harvat vapaat rodut teidän osassanne avaruutta ovat ainoat, jotka arvostavat teitä suurempien syiden ja korkeampien tarkoitusten takia.

Meidän täytyi kamppailla suuresti saadaksemme vapautemme takaisin Interventiolta ja ylläpitääksemme sen, mikä on edellyttänyt meitä pysymään hyvin harkitsevaisina tässä elämän suuremmassa panoraamassa. Se on edellyttänyt, että pysymme poissa kaupankäynnin suurista verkostoista ja olemme vapaita kaikenkattavista kaupankäynnin organisaatioista, jotka määräävät miten rotujen tulee osallistua ja sitoutua kaupankäyntiin toistensa kanssa. Sillä kun kerran menette mukaan näihin verkostoihin, on vapautenne mennyttä

Teidän, jotka haette suurempaa teknologiaa suuremmilta voimilta maailmankaikkeudessa, täytyy oppia tämä suuri läksy. Älkää hyväksykö mitään teknologiaa niiltä, jotka vierailevat maailmassanne. Sillä he istuttavat tulevan riippuvuutenne siemeniä ja näiden siementen avulla, niiden kasvaessa, he saavuttavat suuremman ja suuremman määräysvallan mielistänne ja maailmastanne.

Meidän on täytynyt oppia nämä opetukset omissa vastaavissa maailmoissamme. Ja vaikka maailmamme ovat ainutlaatuisia, eivätkä ole keskenään aktiivisesti kanssakäymisessä, paitsi hyvin rajoitetusti poliittisesti, on maailmankaikkeudessa Korkeampia Voimia, jotka ohjaavat suurta Viisaiden Verkostoa. He ovat tekemisissä yksilöiden kanssa eri maailmoissa ja kansakunnissa.

Olemme osa tätä verkostoa, ja siksi olemme tulleet antamaan teille suurta apua. Meillä ei ole mitään intressejä vakiinnuttaa itseämme tässä maailmassa, sillä te ette ole valmiita kontaktiin. Teidän täytyy saavuttaa vapaus omien ponnistustenne kautta. Me voimme antaa teille viisautta, varoituksen ja näkökulman, mutta teidän täytyy ansaita oma nykyinen ja tuleva vapautenne ja hyödyntää se suuri ymmärrys, jonka annamme teille.

Ne harvat apaat rodut teidän osassanne avaruutta ovat ainoat, jotka arvostavat teitä suurempien syiden ja korkeampien tarkoitusten takia.

Teillä ei ole mitään ymmärrystä siitä, miten lannistava maailmankaikkeus todella on–miten moni maailma on sortunut vieraan vallan alle, hyvin samanlaisessa orastavassa tilassa ollut maailma, kuten teidän omanne, ja miten harvat ovat kyenneet välttämään tämän alistamisen.

Osa Korkeampien Voimien työtä on tukea tätä vapautta roduissa, jotka näyttävät potentiaalinsa siihen. Nämä Korkeammat Voimat on Jumala osoittanut suojelemaan Tietoutta maailmankaikkeudessa – suurempaa viisautta, tarkoitusta ja merkitystä.

Muutoin edistyvät teknologiset yhteiskunnat päätyvät yhä enemmän toistensa kaltaisiksi: sekulaarisiksi, jäykiksi, alistaviksi ja jatkuvasti kilpailemaan keskenään eduista. Ne eivät arvostaisi teidän yksilönvapauttanne, vaan näkisivät teidät vain kaoottisina ja tuhoisina maailmallenne. Ne eivät ymmärrä asioita, joista me puhumme. Ne eivät tiedä Korkeammista Voimista. Ja jos ne ovat tietoisia tästä, pyrkisivät ne tukahduttamaan näiden Voimien ilmentymistä missä ikinä ne vain voivat.

Tämä on elämän todellisuus maailmankaikkeudessa, Pyhän Läsnäolosta ja tarkoituksesta erillisenä olemisen todellisuus – se Erillisyys jossa myös tekin jatkuvasti elätte. Erillisyyden kahleiden rikkominen vaatii ainutlaatuista viisautta, voimaa ja vahvuutta, mitä teidän täytyy viljellä ja mitä Korkeampien Voimien täytyy teissä tukea.

Kun me puhumme Korkeammista Voimista, emme puhu fyysisessä ulottuvuudessa olevien olentojen roduista, sillä maailmankaikkeudessa ei ole valaistuneita rotuja, todellakin on vain pieniä viisauden ryhmiä yhteydessä toisiinsa fyysisin ja mystisin tavoin. Tällä tavalla Viisaiden Verkostot voivat kommunikoida Näkymättömien Voimien, Enkelien läsnäolon kautta ilman fyysistä kontaktia, joka niin monissa tapauksissa ei voisi koskaan tapahtua.

Tämä on ihmiskunnan suuri haaste, haaste sen vapaudelle ja itsemääräämisoikeudelle tässä maailmassa. Jatkossa tulemme puhumaan tämän vapauden merkityksestä, tämän vapauden edellytyksistä ja siitä suuresta vahvuudesta, jota tarvitaan sen ylläpitämiseen niin monen kansakunnan keskuudessa, jotka eivät ole vapaita. Suuri totuus maailmankaikkeudessa on, että Viisaiden täytyy pysyä piilossa pysyäkseen viisaina. Tämä on nyt edessänne oleva suuri läksy.