Eerste Briefing: Wie wij zijn en wat we vertegenwoordigen

Wij groeten jullie. Wij zijn de Bondgenoten van de Mensheid en zijn hier om nogmaals na veel vertraging met jullie te spreken. Wij bevinden ons nu ver weg van jullie wereld en zijn enige tijd weg geweest. Maar er is veel dat we jullie kunnen vertellen dat van grote betekenis en groot belang is voor jullie toekomst en voor de mogelijkheid dat jullie groeien en een vrij ras in het universum worden, waar ware vrijheid zo zeldzaam is. Wij spreken voor die vrije rassen die te midden van vele andere leven die niet vrij zijn. Maar we zijn hier niet om hun regeringen te vertegenwoordigen. Integendeel, wij werden gezonden door de Hogere Machten vanuit het spirituele rijk om deze Briefings aan de mensheid te geven.

Wij zijn voor dit doel vanuit verschillende naties gekomen en zijn verenigd in onze zaak. Jullie zullen onze namen of de namen van onze werelden niet kennen, want die moeten verborgen blijven. Als jullie eenmaal de realiteit van het leven in de Grotere Gemeenschap in het universum beginnen te begrijpen, zullen jullie in staat zijn te begrijpen waarom deze discretie moet worden beoefend.

Jullie, die alles rondbazuinen in de ruimte om jullie heen, zullen moeten beseffen dat je om vrij te zijn discreet moet zijn. Dit is voor de mensheid een grote les om te leren nu zij staat op de drempel van een universum vol intelligent leven.

Wij spreken voor die vrije rassen die te midden van vele andere leven die niet vrij zijn. Maar we zijn hier niet om hun regeringen te vertegenwoordigen. Integendeel, wij werden gezonden door de Hogere Machten vanuit het spirituele rijk om deze Briefings aan de mensheid te geven.

Wij zijn hier om jullie raad en perspectief te bieden en om veel van jullie veronderstellingen of overtuigingen te corrigeren die jullie vermogen jullie situatie te begrijpen in gevaar kunnen brengen alsmede de grote uitdaging waar jullie nu mee geconfronteerd worden door een Interventie in jullie wereld van buitenaf door andere rassen die hier zijn om voor hun eigen doelen gebruik te maken van jullie zwakheid, verdeeldheid en bijgeloof – om een voorrangspositie in deze wereld te veroveren zonder geweld te gebruiken.

Wij hebben hier uitgebreid over gesproken in onze voorgaande Briefings. Maar nu moeten we jullie enkele andere dingen zeggen die belangrijk zijn om te weten over de betekenis van vrijheid in dit universum– wat het betekent voor jullie wereld, de grote verandering die dat met zich mee zal brengen voor jullie inzicht en de grotere eenheid onder jullie naties die hiervoor vereist is.

Want jullie zullen geen vrije wereld blijven als jullie doorgaan met jullie onderlinge strijd – jullie onenigheden, concurrentie, geweld en jullie oorlogen. Door jullie onderling strijd hebben jullie geen idee van de aanwezigheid van diegenen die zich inmengen, of van de vele ogen in jullie lokale universum die jullie in de gaten houden en van alle fouten van de mensheid die de ruimte in gebazuind worden zodat de discrete waarnemer ze kan bekijken – jullie stammen die oorlog voeren met elkaar in een prachtige wereld die door anderen wordt begeerd. En hoewel er niet veel andere rassen of naties zijn die zich bewust zijn van jullie bestaan is de uitdaging toch zeer groot, zeer reëel en wordt ze steeds groter.

Dus moeten wij nu over zaken spreken die te maken hebben met jullie toekomst, met de mogelijkheid dat de mensheid een vrij ras wordt in een universum waar concurrentie tot grotere hoogten is gebracht dan jullie begrijpen.

Wij doen dit met groot respect voor de mensheid omdat jullie jullie religieuze tradities levend hebben gehouden, en de kracht van Kennis binnenin het individu hier nog steeds herkend en geëerd wordt, terwijl het verloren is gegaan en vergeten is of nooit beseft is op zoveel andere plekken. Want de grote technologische naties in jullie lokale ruimteregio zijn grotendeels verstoken van religie, spiritualiteit en de hogere ethiek die jullie nog steeds dierbaar is, en die wij ook waarderen.

Jullie staan op het grote keerpunt waarop jullie of ondergeschikt zullen raken aan buitenaardse mogendheden of jullie eindeloze conflicten zullen ontstijgen om jezelf als vrije natie te vestigen. Wij hebben hieromtrent veel wijsheid en perspectief aangeboden in onze voorgaande Briefings. Maar nu moeten we jullie vertellen wat vrijheid betekent en wat het van jullie naties en volkeren zal vergen.

Want verovering is niet toegestaan in deze ruimteregio. We hebben hierover al eerder uitgebreid gesproken. Toch moet het herhaald worden, want de mensheid is nog steeds zeer oorlogszuchtig en competitief ingesteld.

Hoewel werelden in veel opzichten verschillen en uniek en anders zijn, zijn de vereisten voor vrijheid in het universum hetzelfde voor allemaal. Jullie moeten deze eisen begrijpen en ze op geen enkele wijze veronachtzamen.

Want vrede tussen jullie naties is niet louter het beëindigen van oorlog en conflict. Het moet een voorbereiding zijn op een grotere betrokkenheid en een groter aantal uitdagingen waarmee jullie wereld nu geconfronteerd wordt en steeds meer mee te maken zal krijgen naarmate jullie voortschrijden.

Jullie vrijheid is er nu om de wereld te beschermen, haar te isoleren van die mogendheden die alle proberen hier in te grijpen, zowel in de fysieke leefwereld als in de mentale leefwereld.

De vrijheid die van jullie naties vraagt om samen te werken vereist ook dat er geen grote verdeeldheid kan zijn, want de invloed van buiten, vanuit de Grotere Gemeenschap, zal proberen verdeeldheid te stimuleren, zoals ze nu ook doet. Ze zal proberen de sterkste naties te verzwakken door hen te betrekken in eindeloze en onophoudelijke conflicten en concurrentiestrijd. Ze zal proberen het geloof van mensen in hun eigen regeringen en instellingen te verzwakken, zoals nu al gebeurt.

Menselijk leiderschap en menselijke instellingen moeten in de toekomst sterker worden en er moet een grotere eenheid komen tussen naties en onder naties. Want de uitdaging van de Grotere Gemeenschap zal de mensheid verenigen. De dreiging van de Interventie van buitenaf zal samenwerking vereisen. De opkomst van de mensheid in deze grotere arena van intelligent leven zal haar eenheid en vastberadenheid op een hoger plan brengen.

de weinige vrije rassen in jullie deel van de ruimte de enige zullen zijn die jullie zullen waarderen om diepere redenen en hogere doeleinden.

Hier is vrijheid niet de vrijheid om chaotisch zijn of de vrijheid alleen op te splitsen in individualistische doelen en bezigheden. Het is de vrijheid jullie wereld te isoleren en te beschermen tegen grotere technologische mogendheden om jullie heen, die met subtiele middelen proberen jullie te overreden en te verdelen.

Want verovering is niet toegestaan in deze ruimteregio. We hebben hierover al eerder uitgebreid gesproken. Toch moet het herhaald worden, want de mensheid is nog steeds zeer oorlogszuchtig en competitief ingesteld. Ze zal in militaire termen denken over de Interventie. Maar geen enkel interveniërend ras of groepering streeft ernaar de hulpbronnen van deze wereld te vernietigen of hun hoop de grond in te boren dat de mensheid als arbeidskracht zal functioneren – die zich aanpast en loyaal is aan hen. Jullie moeten nu op een nieuwe manier beginnen te denken, want invloed in de Grotere Gemeenschap is krachtig. Dit is de drempel die jullie nu te wachten staat.

Mochten jullie in staat zijn vrijheid te verwerven en te behouden, dan zal deze vrijheid in de toekomst noodzakelijkerwijs individuele vrijheid inperken. Want alle burgers van de wereld zullen zich moeten inzetten voor de bescherming van de wereld. Dat zal van fundamenteel belang zijn. Maar als jullie eenmaal de tentakels van de Interventie beginnen te zien in de wereld van vandaag en in de toekomst zal dit inzicht groeien en moet ze deel gaan uitmaken van jullie grondslag.

Jullie realiseren je niet dat jullie op een prachtige planeet leven in een universum van barre werelden. De meeste onderkomens in werelden zijn een product van geavanceerde technologie en de werelden van herkomst van geavanceerde rassen zijn grotendeels geplunderd, zoals jullie nu jullie wereld aan het leegroven zijn.

Waar we hier vandaag bij jullie voor pleiten is een Grotere Gemeenschapsbewustzijn en -inzicht. Jullie kunnen niet langer als primitieve mensen denken, want het universum waar jullie mee geconfronteerd worden is niet primitief. Jullie kunnen niet alleen maar verwijzen naar het verleden, behalve om te begrijpen dat alle Interventie uitgevoerd wordt voor agressieve doeleinden. Denk niet dat er één ras jullie hier zal komen helpen, want als zij zich hier op zichtbare wijze vestigen zal het deel uitmaken van een grote overredingstactiek.

Als jullie de wereld verder aantasten zullen jullie zo instabiel in de wereld worden dat jullie uit pure wanhoop hulp van buitenaf zullen zoeken. Dit is het grote gevaar dat jullie nu onder ogen moeten zien.

Geen enkel ras dat vandaag de dag in de wereld ingrijpt is hier om de mensheid te helpen. Het zijn concurrerende rassen hier die strijden om voordeel in deze wereld, een wereld van grote kansen en rijkdom. Jullie beseffen niet eens hoe belangrijk ze is.

In jullie vrijheid moeten jullie zeer praktisch zijn en zeer eendrachtig zijn. Jullie zullen gezamenlijk vrij moeten zijn en niet afzonderlijk van elkaar. Jullie zullen vrij in vastberadenheid moeten zijn en niet vrij om die vastberadenheid af te breken. Jullie zullen vrij moeten zijn om één te worden en niet om die eenheid te verbreken.

Op dit moment lijkt dit vanuit jullie standpunt gezien misschien niet op vrijheid, maar in tegenstelling tot de realiteit van de meeste naties in deze hele ruimteregio is het een grote vrijheid, dat verzekeren we jullie.

In onze Briefings zullen we beschrijven hoe vrijheid eruit kan zien als het gerealiseerd is. De uiterlijke realiteit in de Grotere Gemeenschap zal in belangrijker mate bepalen hoe deze vrijheid tot stand zal komen en behouden moet blijven.

Toch leven jullie nog steeds in de veronderstelling dat jullie in een isolement verkeren in het universum, dat het universum een grote lege ruimte om jullie heen is. En misschien denken jullie dat jullie speciaal zijn en gezegend door het Goddelijke, zo speciaal dat ieder ras dat hier zou komen zou proberen jullie te helpen, jullie te begrijpen of jullie te waarderen. Maar dat is de onwetendheid van leven in isolement, een onwetendheid die alle opkomende rassen in het universum waarschijnlijk in de een of andere mate hebben.

Als je alleen bent denk je dat je uniek en speciaal bent. Maar als je dit grote levenspanorama binnengaat zul je zien dat anderen je alleen maar bekijken voor hun eigen voordeel en dat de weinige vrije rassen in jullie deel van de ruimte de enige zullen zijn die jullie zullen waarderen om diepere redenen en hogere doeleinden.

Wij hebben veel strijd moeten leveren om onze vrijheid te herwinnen van de Interventie en om haar te behouden, wat van ons verlangde dat we zeer discreet bleven in dit grotere levenspanorama. Het was nodig dat we buiten de grote handelsnetwerken bleven en vrij waren van de overkoepelende handelsorganisaties die bepalen hoe rassen mogen deelnemen en meedoen in de handel met elkaar. Want als je eenmaal opgenomen wordt in deze netwerken zal je vrijheid verloren gaan.

Wie op zoek is naar meer technologie van grotere mogendheden in het universum moet deze belangrijke les leren. Accepteer geen enkele technologie van hen die jullie wereld bezoeken. Want zij zullen de zaadjes zaaien van jullie toekomstige afhankelijkheid en naarmate deze zaadjes groeien zullen ze steeds meer te zeggen krijgen over jullie gedachten en jullie wereld.

Wij hebben deze lessen moeten leren in onze respectievelijke werelden. En hoewel onze werelden uniek zijn en niet actief met elkaar omgaan, behalve in politiek opzicht op een zeer beperkte schaal, zijn er Hogere Machten in het universum die het grote Netwerk van de Wijzen aansturen – die individuen in verschillende werelden en naties samenbrengen.

Wij maken deel uit van dit Netwerk en daarom zijn wij gekomen om jullie belangrijke hulp te bieden. Wij hebben er geen belang bij ons in deze wereld te vestigen, want jullie zijn nog niet klaar om in contact te treden. Jullie moeten op eigen kracht vrijheid verwerven. Wij kunnen jullie wijsheid, waarschuwing en perspectief aanreiken, maar het zijn jullie die jullie huidige en toekomstige vrijheid moeten verdienen en het grote inzicht dat we jullie geven moeten benutten.

Jullie hebben geen idee hoe afschrikwekkend het universum werkelijk is – hoeveel werelden onder vreemde overheersing beland zijn, werelden in een zeer vergelijkbare staat van opkomst als die van jullie en hoe weinigen maar in staat zijn gebleken om aan deze overheersing te ontsnappen.

Het is voor een deel het werk van de Hogere Machten om deze vrijheid te ondersteunen bij rassen die potentieel voor deze vrijheid laten zien – Hogere Machten die door het Goddelijke aangesteld zijn om Kennis in het universum te beschermen – hogere wijsheid, doel en betekenis.

Anders worden vooruitstrevende technologische samenlevingen uiteindelijk steeds meer gelijk aan elkaar: seculier, rigide, overheersend, voortdurend met elkaar wedijveren om voordeel. Ze zouden jullie individuele vrijheid niet waarderen, maar jullie alleen maar zien als chaotisch en destructief voor jullie wereld. Ze begrijpen niet waar wij het over hebben. Ze kennen de Hogere Machten niet. En als ze enig besef hiervan hebben zullen ze waar mogelijk proberen de uiting van deze Machten te onderdrukken.

Dit is de realiteit van leven in het universum, de realiteit van Afscheiding van de Goddelijke Aanwezigheid en het Goddelijke Doel – Afscheiding waaronder jullie ook voortdurend leven. Voor het verbreken van de ketenen van Afscheiding hebben jullie unieke wijsheid, kracht en sterkte nodig, die jullie moeten ontwikkelen en die in jullie ondersteund moet worden door Hogere Machten.

Als wij spreken over de Hogere Machten spreken we niet over rassen van wezens in de fysieke dimensie, want er zijn geen echt verlichte rassen in het universum, slechts kleine groepen wijzen die met elkaar verbonden zijn middels zowel fysieke als mysterieuze middelen. Op deze manier kunnen de Netwerken van de Wijzen communiceren via de Ongeziene Machten, de Aanwezigheid der Engelen, zonder ooit fysiek contact te hebben, hetgeen in zeer vele gevallen nooit plaats zou kunnen vinden.

Dit is de grootste uitdaging voor de mensheid, de uitdaging voor haar vrijheid en soevereiniteit in deze wereld. Verderop zullen we spreken over de betekenis van deze vrijheid, de vereisten voor deze vrijheid en de grote krachtsinspanning die geleverd moet worden om haar te behouden te midden van zoveel naties die niet vrij zijn.

Het is een grote waarheid in het universum dat de Wijzen verborgen moeten blijven om wijs te kunnen blijven. Dit is de grote les die nu voor jullie ligt.