Derde Briefing: De middelen van de Interventie

Wij moeten spreken over de Interventie die gaande is in jullie wereld in het licht van de drie vereisten voor vrijheid. Ten eerste moeten jullie inzien dat interventie onderdeel is van de natuur. Het doet zich onvermijdelijk voor. Het is voorbestemd te gebeuren. Iedereen die macht heeft in het universum moet het risico van interventie, concurrentie en inmenging onder ogen zien. Iedereen die op wat voor manier dan ook voordeel verkregen heeft – technologisch voordeel of zeldzame en waardevolle grondstoffen – zal het probleem van interventie en concurrentie in het universum onder ogen moeten zien. Het is een universeel probleem en ook daarom blijven de wijzen verborgen. Ook daarom moet de mensheid leren uiterst discreet te zijn. Jullie leven in een wereld met geweldige natuurlijke diversiteit en biologische grondstoffen. Zij die vandaag in jullie wereld ingrijpen zijn niet geïnteresseerd in de grondstoffen die jullie het meest dierbaar zijn. Zij zijn geïnteresseerd in biologische grondstoffen, vooral die grondstoffen die de bouwstenen van het leven vormen – genetische componenten, chlorofyl, bloed en plasma. Dit zijn de dingen die waardevol en hard nodig zijn in een universum vol onvruchtbare werelden. Een deel hiervan is illegale handel, handel die om ethische redenen niet toegestaan is, maar die niettemin bestaat.

Hier worden ook zeldzame metalen gezocht – metalen waar jullie van weten en metalen waar jullie niet van weten. Deze moeten gedolven worden met hulp van mensen. Alles wat een buitenaards ras in deze wereld probeert te doen moet aanzienlijke hulp van mensen hebben. Dit is vanwege de biologische barrière die deze wereld stelt voor het universum en voor die rassen die zich ontwikkeld hebben in steriele omgevingen, die niet aangepast zijn om te verblijven in biologische, aardse omgevingen als deze. Omdat werelden zoals deze erg zeldzaam zijn, zijn er zeer weinig rassen in het universum die beschikken over dit aanpassingsvermogen. Daarom moeten de inheemse rassen opgekweekt en genetisch afgestemd worden met het interveniërende ras. Het is een tijdrovend proces maar diegenen die zich met dergelijke activiteiten bezighouden denken dat het de resultaten waard is.

Er zijn twee typen Interventie. Er zijn grondstoffen-verkenners die bijna altijd één ras vertegenwoordigen, die met grote vrijheid en straffeloosheid opereren en die cliënten zijn van grotere mogendheden. Soms zijn het cliënten van onafhankelijke handelsnetwerken die zich bezighouden met illegale handel. Die grondstoffen-verkenners die in jullie wereld zijn geweest en die nu in jullie wereld zijn vertegenwoordigen leden van deze groep.

Dan zijn er de Collectieven, die samengesteld zijn uit meerdere rassen, hiërarchisch opgebouwd en heel goed georganiseerd. Hun arbeidersklassen worden voor specifieke doeleinden gekweekt en zij zijn betrokken bij collectieve werkprogramma’s, een praktijk waar niet alle geavanceerde rassen zich mee bezig houden. De Collectieven streven naar een meer permanente verblijfplaats in deze wereld. Ze streven naar een wereld die zij of hun cliënten met menselijke hulp kunnen bezitten of van veraf kunnen besturen. Daarom is er veel zorg besteed aan het bestuderen van de menselijke psychologie, menselijke fysiologie en jullie voorplantingsproces, alsmede aan de biologische risico’s die er op Aarde zijn. Dat is een van de redenen dat monsters van planten genomen werden en de wereld gedurende zo’n lange tijd is geobserveerd.

Het is misschien verrassend voor jullie te beseffen dat een geavanceerd technologisch ras zich moeilijk aan jullie wereld zou kunnen aanpassen, in de overtuiging dat hun wetenschap en medische technologie de moeilijkheden die hier aan de orde zijn zouden hebben overwonnen. Maar helaas zijn deze moeilijkheden hier zo groot dat geen ras dat geëvolueerd is in een steriele of bijna steriele omgeving met gemak de biologische agentia die hier zijn kan weerstaan. Zelfs de ziekten van jullie dieren kunnen hen aantasten. Zo groot is dit gevaar dat in de recente geschiedenis maar weinig rassen geprobeerd hebben deze wereld te koloniseren.

Maar nu zien de Collectieven een voordeel, want de mensheid heeft netwerken opgebouwd die zij kunnen gebruiken – wereldwijde communicatie, wereldwijde winning van grondstoffen en een toereikend technologisch niveau dat op elementair niveau gekoppeld kan worden aan wat zij gebruiken en waar zij op vertrouwen.

De mensheid is ook bezig grotere destructieve energiebronnen te ontwikkelen en als deze energie volledig gecultiveerd zou zijn zou het moeilijker zijn dit soort interventies te proberen.

Tot slot is er de afbraak van jullie natuurlijke leefomgeving die een bedreiging vormt voor veel van de grondstoffen die de Interventie beoogt. Daarom is de Interventie de laatste 50 jaar in haar volwassen fase gekomen, een versnelde fase die vier fundamentele activiteiten omvat: de poging bepaalde individuen in machtsposities in regering, handel en religie te overtuigen; een fysieke aanwezigheid en bekendheid binnen de wereld zelf te realiseren; religieuze opvattingen en tendensen te beïnvloeden, waaronder ook het bevorderen van menselijke conflicten; en het programma van hybridisatie om aangepaste wezens in menselijke vorm te creëren die loyaal zijn aan de Interventie en die grotere bestuursmacht hier in de wereld op zich kunnen nemen. Deze vier onderling verbonden programma’s vertegenwoordigen de activiteiten van de Collectieven.

Grondstoffen-verkenners gaan op een simpeler manier te werk, ze nemen dingen die ze nodig hebben uit de wereld als ze in staat zijn die te vinden. Maar de Collectieven hebben een complexer en langduriger plan om macht en invloed binnen deze wereld te vestigen. Zij herkennen de sterke en zwakke punten van de menselijke familie en jullie neiging tot conflict. Zij zien in dat ze zich om menselijke loyaliteit te winnen, wat hun doel is, moeten presenteren als zijnde in staat de mensheid te helpen, ja zelfs te redden van haar eigen problemen en de grote uitdagingen waarvoor ze nu staat. De Interventie zal zich daarom presenteren in een meer verlichte vorm – als spirituele tussenpersonen die oorlog en conflict overwonnen hebben, die in vrede leven en die een technologie verkregen hebben die de mensheid nu kan gebruiken en zelfs nodig heeft om haar leefomgeving te redden en conflicten in de wereld te beëindigen.

De menselijke eenheid zal tegengewerkt worden door de Interventie, want een verenigde mensheid zal de interventie tegenwerken. Ze zal in toenemende mate weerstand gaan bieden aan elke poging van een buitenaardse macht om toegang of voordeel hier te krijgen.

Maar dit is allemaal bedrog want de Collectieven streven er eigenlijk naar menselijk conflict te vergroten, de sterkste wereldlijke machten te verzwakken en loyaliteit te winnen middels menselijk falen – loyaliteit aan en vertrouwen op hun aanwezigheid. Hun kweekprogramma is er niet alleen om individuen op machtsposities te plaatsen, maar ook om degenen die zij ontvoeren te conditioneren en te programmeren zodat zij vertegenwoordigers en verdedigers van de Interventie worden – namelijk diegenen die de Interventie zullen promoten evenals de directe toegang van de volkeren van de wereld tot deze interveniërende mogendheden, daarbij hun regeringen en menselijke autoriteiten omzeilend, zodat direct contact gelegd kan worden met die krachten die de mensen conditioneren te geloven dat de Interventie hier is voor hen.

Het is een slimme en wel doordachte aanpak en tot dusverre vordert het met erg weinig menselijk verzet. Zelfs de regeringen in de wereld zijn op vele manieren verleid. Zij hebben contracten afgesloten met de Interventie die de Interventie geschonden heeft, en nu zijn er mensen binnen die regeringen die zich bewust zijn van de Interventie en die haar steunen, en er zijn mensen die zich ervan bewust zijn en ertegen zijn. Dus de zaden van conflict en oppositie zijn zelfs binnen de wandelgangen van de macht gezaaid, binnen vele regeringen van jullie naties.

De Interventie wordt uitgevoerd door fysieke wezens die gedreven worden door dezelfde behoeften als de mensheid – de behoefte aan grondstoffen, de behoefte aan macht, de behoefte aan rijkdom en de noodzaak van strategisch voordeel. Het zijn juist deze zaken waardoor alle naties in het universum gedreven worden. Jullie moeten deze wezens niet als kwaad of demonisch of engelachtig zien. Het zijn wezens die gedreven worden door dezelfde behoeften als de mensheid.

Het is belangrijk dat we ons nu bezighouden met de vraag hoe de Interventie functioneert binnen de context van de drie vereisten waaraan de mensheid moet voldoen en die ze moet toepassen om een vrij ras in het universum te worden. De Interventie hecht geen waarde aan vrijheid. Dat is onbekend onder haar deelnemers. Ze zal daarom proberen elke vooruitgang die de mensheid probeert te boeken met betrekking tot deze drie fundamentele vereisten tegen te gaan of te ondermijnen.

Menselijke eenheid zal worden tegengewerkt omdat een verenigde mensheid erg moeilijk te beïnvloeden zal zijn. Menselijk conflict kan zeer gemakkelijk gekanteld, bevorderd en gericht worden. De Interventie wil niet dat de mensheid zich verenigt ten overstaan van de Grotere Gemeenschap. Daarom zal menselijk conflict aangemoedigd worden, vooral door die hybride individuen die de positie van adviseur van menselijke leiders hebben verworven. Het is hun adviserende rol hier waar zij de meeste invloed hebben. Het zijn geen personen die jullie zullen zien, want zij werken niet in het openbaar. Zij worden verborgen gehouden en op de juiste plekken gezet.

Zij hebben echter tegenstanders binnen regeringen. Want er is een strijd gaande binnen de geheime wandelgangen van de regering, en daarom heeft de Interventie geprobeerd commerciële machten nog meer te beïnvloeden dan regeringsleiders. Want commerciële machten worden geleid door hebzucht. Zij streven naar rijkdom, macht, overheersing en voordeel ten opzichte van hun rivalen. Zij worden niet publiekelijk gecontroleerd en hoeven in het algemeen geen verantwoording af te leggen aan mensen, en dus zijn ze veel geschikter als kandidaten voor het plan van de Interventie om menselijke vertegenwoordigers en verbindingspersonen voor zich te winnen.

De menselijke eenheid zal tegengewerkt worden door de Interventie, want een verenigde mensheid zal de interventie tegenwerken. Ze zal in toenemende mate weerstand gaan bieden aan elke poging van een buitenaardse macht om toegang of voordeel hier te krijgen. Daarom ligt bij de Interventie de nadruk op het vergroten van menselijke crises, menselijke conflicten, menselijke onenigheden en om de wildgroei aan wapens aan te moedigen om de mensheid verder te brengen op haar eigen zelfgekozen pad van vernietiging.

Een verzwakte mensheid zal kwetsbaar zijn voor overreding en een verzwakte mensheid zal eerder geneigd zijn in te gaan op aanbiedingen van technologie, aanbiedingen van hulp bij bestuur en van lidmaatschap van handelsnetwerken die al in het universum bestaan. Als de mensheid ten onder gaat zal het moeilijk zijn voor jullie leiders of volkeren om aanbiedingen van technologie en grondstoffen die jullie geleverd zullen worden af te slaan – aanbiedingen die zeker jullie zelfbeschikking zullen ondermijnen en jullie afhankelijk zullen maken van netwerken van handel, commercie en macht waarop jullie geen enkele invloed of controle zullen hebben.

De Interventie zal het geloof en vertrouwen van de mensen in hun leiders en instituties ondermijnen en op die manier een vertrouwensvacuüm creëren dat gemakkelijk verschoven kan worden naar een buitenaardse macht die zichzelf als een goedaardig en geavanceerd ras presenteert.

Deze activiteiten zijn niet kwaad in de zin zoals je misschien denkt. Ze staan voor competitie en competitie is onderdeel van de natuur. Als je machtig wilt zijn zullen anderen met je concurreren. Als je rijk bent zullen anderen met jou concurreren om deze rijkdom. Als je de wereld misbruikt zullen anderen hiervan voor zichzelf proberen te profiteren. En als jullie verdeeld blijven zullen anderen proberen dat in hun eigen voordeel te gebruiken.

Wat betreft het uitputten van grondstoffen: de Interventie zal het overmatig gebruik van die grondstoffen waarvan jullie afhankelijk zijn voor jullie basale energiebehoefte stimuleren, want zij heeft deze grondstoffen niet nodig. De uitputting van deze grondstoffen zal de conflicten en de achteruitgang van de mensheid verder bespoedigen. Daarom zal het overmatig gebruik van zulke grondstoffen en het verlangen van de mensen om hun huidige gedrag vol te houden aangemoedigd worden.

Een buitenaardse agent hoeft jullie hier alleen maar aan te moedigen te doen wat jullie altijd al hebben gedaan – om praktische redenen, om rijkdom en macht te behouden, om de stabiliteit van jullie natie te handhaven en het overwicht over andere naties te behouden. Deze agenten zullen jullie leiders dit advies geven en in het bijzonder de commerciële leiders die altijd op zoek zullen zijn naar winst en voordeel.

Als jullie je stem verheffen tegen de Interventie wordt zij in gevaar gebracht. Als jullie je verzetten tegen de Interventie, als voldoende mensen dit kunnen doen, moet de Interventie zich terugtrekken.

Omdat de Interventie commerciële mogendheden vertegenwoordigt zijn ze er vooral op gericht aan te sluiten bij menselijke commerciële machten in jullie wereld. Hier delen ze een gemeenschappelijk doel en vele gemeenschappelijke methoden en ze kunnen ze een beroep doen op individuen die deze focus en deze intentie hebben. Wie van de machtigen en de elite in jullie handel en commercie in deze wereld zou het aanbod van geavanceerde technologie en het aanbod van eigendomsrechten op iets dat geen van hun rivalen bezit kunnen weigeren? Wie zou de kans kunnen weerstaan zich in handel en commercie te verbinden met machtige partijen buiten deze wereld?

Commerciële leiders hoeven zich niet voor het publiek te verantwoorden, voor de mensen van jullie wereld. Ze worden niet nauwlettend in de gaten gehouden. Hun positie is veilig. Ze hoeven de gunst van het publiek niet te winnen om door te gaan met hun zoektocht naar macht. Wie van hen zal de aanbiedingen van geavanceerde technologie en handel met andere naties weerstaan, en de rijkdom, de macht en het voordeel die zulke verbintenissen in het vooruitzicht stellen?

Zelfs jullie religieuze leiders zullen aangemoedigd worden zich aan te sluiten bij de Interventie. Ze zullen aangemoedigd worden te geloven dat de Interventie geavanceerde levensvormen vertegenwoordigt, in moreel en ethisch opzicht geavanceerd, voorbij alles wat de mensheid tot stand heeft gebracht en dat de mensheid zich nu op hen moet richten voor inspiratie en leiding. Deze religieuze leiders zullen ertoe gebracht worden te geloven dat de Interventie hier is als een daad van de voorzienigheid, een daad van God, om de mensheid te beschermen en haar toekomst veilig te stellen. Het zijn hun overtuigingen en wat zij belangrijk vinden waarvan hier geprofiteerd zal worden, want ze zijn niet in staat helder te zien en de betekenis en de realiteit van de Grotere Gemeenschap te onderscheiden.

De Interventie zal degenen die opstandig zijn en revolutie proberen te ontketenen inspireren. Ze kan hun geest iets influisteren, ze kan beelden voor hun ogen tonen – beelden van hun heiligen, van hun goden, beelden van de rechtvaardigen binnen hun zaak. Die personen die een aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap niet kunnen onderscheiden van een spirituele verschijningsvorm zullen dat niet kunnen weerstaan. Ze zullen nu denken dat zij de goddelijke wil en steun hebben voor hun politieke doelen. Nu zullen ze zich gerechtigd voelen in het ondernemen van elke actie, hoe destructief ook, om hun overtuigingen en hun gevoel van rechtvaardigheid te verwerkelijken.

Geen van dit soort inspiraties komt uit een goddelijke bron, want de Schepper van het universum zou nooit menselijk conflict bevorderen. Maar voor een ras van wezens dat onderling in conflict is en leeft in een prachtige wereld die op prijs wordt gesteld door anderen vertegenwoordigt dit conflict een doorslaggevend voordeel voor een interveniërende partij. Hier kan een veel kleinere groep een veel grotere groep overweldigen.

De Collectieven zijn een zeer kleine aanwezigheid in de wereld en toch kunnen zij hier groot voordeel hebben door regeringen aan te moedigen acties te ondernemen die niet in hun belang zijn en conflicten aan te moedigen die alleen maar zullen leiden tot een grotere achteruitgang en verarming voor beide partijen. Ze kunnen het gebruik van grondstoffen in de wereld zodanig promoten dat dit alleen maar zou leiden tot het verval van de mensheid en de ineenstorting van samenlevingen, ja zelfs van de beschaving zelf.

De Interventie buit jullie zwakheid uit en daarom moeten jullie jullie kracht ontwikkelen. Jullie moeten inzien dat jullie geneigdheid tot conflict en verdeeldheid ten diepste zelfvernietigend zijn en jullie positie zwak en kwetsbaar maakt ten overstaan van de Grotere Gemeenschap. Menselijke eenheid en samenwerking zullen essentieel zijn voor de toekomst van de mensheid als jullie een vrij ras van volkeren in het universum willen blijven en als zodanig willen groeien. De Interventie zal zich hiertegen verzetten, want dat zal haar doelstellingen en zelfs haar aanwezigheid in deze wereld tegengaan.

Wat betreft de kwestie van discretie: de Interventie wil alles over jullie weten – hoe ze jullie standpunten kunnen sturen, hoe ze jullie gevoelens kunnen aanwakkeren, hoe ze jullie emoties kunnen stimuleren, hoe ze jullie je kunnen laten gedragen op de manier dat zij wil dat jullie je gedragen. Want controle over de menselijke geest en waarneming is van essentieel belang voor haar uiteindelijke doelen van leiding in deze wereld.

Menselijke discretie druist daarom in tegen de bedoelingen van de Interventie en zal ontmoedigd worden. Menselijke discretie zal alleen ondersteund worden als het gaat om het bewaren van de geheimen van de Interventie– of om het verbergen van haar agenda en het vergeten van wat mensen is verteld en de vaak wrede experimenten waaraan zij onderworpen zijn toen ze tegen hun wil ontvoerd werden uit hun huizen, weg van hun families. Op dit punt zal vergetelheid aangemoedigd worden, zelfs onder dreiging van geweld.

De Interventie wil niet dat de menselijke bevolking haar ware activiteiten of intentie kent. Ze wil de mensheid niet machtiger zien worden. Ze wil niet dat de mensheid zich afzondert van de Grotere Gemeenschap. Want de Interventie is hier om afhankelijkheid en samenwerking (met hen) tot stand te brengen. Dit is hun weg naar succes, een weg waartegen binnen jullie wereld niet voldoende verzet is.

De kracht van Kennis is de geheiligde intelligentie die in iedere persoon geplaatst is. De kracht van Kennis is niet bekend bij de Interventie, want als zij bekend was zou er geen Interventie zijn en zou ze dergelijk onethisch gedrag niet geprobeerd hebben. De grotere krachten van de mensheid worden niet gebruikt en de mensheid wordt gestimuleerd zich te gedragen op een manier die niet in haar eigen belang is.

Hoewel het waar is dat de mensheid al haar fouten op eigen gezag kan maken maakt de steun van de Interventie de gevaren alleen maar groter. Dit gebeurt op geheel onzichtbare wijze. Hoewel de Interventie zich aan haar aanhangers en pleitbezorgers zal voordoen als een goedaardige en spirituele macht zal zij in werkelijkheid juist die krachten ondersteunen die de integriteit, de eenheid en het zelfvertrouwen van de mensheid ondermijnen. De Interventie zal het geloof en vertrouwen van de mensen in hun leiders en instituties ondermijnen en op die manier een vertrouwensvacuüm creëren dat gemakkelijk verschoven kan worden naar een buitenaardse macht die zichzelf als een goedaardig en geavanceerd ras presenteert.

Dit is de aard van het bedrog dat gelegd wordt over een zwakke en verdeelde mensheid – bedrog dat gegenereerd wordt door verschillende concurrerende groepen economische Collectieven die hier hun voordeel zoeken. Dergelijke activiteiten en dergelijk bedrog zijn ook door de mensheid toegepast, dus dat begrijpen jullie. Technologie helpt de Interventie alleen maar verborgen te blijven en haar bepaalde macht te geven over de fysieke respons van de mensen op hun aanwezigheid. Maar het is de kracht van overreding in de mentale omgeving, de macht om mensen te laten denken wat de Interventie wil dat ze denken, wat de Interventie wil dat ze voelen en wat de Interventie hen wil laten doen die hier haar grootste kracht en voordeel is.

De Interventie mag geen geweld gebruiken en het is geen militaire aanwezigheid, dus is ze hier niet toe in staat. Ze zal haar grootste kracht, namelijk de kracht van overreding, gebruiken en ze gebruikt deze met groot effect. Ze heeft dit doel nog niet bereikt. Ze heeft haar doelstellingen nog niet bereikt. Maar elke dag wordt de Interventie sterker. Elke dag wordt haar invloed doordringender. Elke dag neemt haar poging de menselijke weerstand te temperen en menselijke activiteit te sturen toe. Want ze probeert hen die zich tegen haar willen verzetten tot bedaren te brengen en tegelijkertijd menselijk conflict aan te moedigen.

De Interventie is hier om het verlies aan vertrouwen in menselijk leiderschap en menselijke instituties te stimuleren. Ze is hier om haar aanwezigheid als redders van de mensheid te bekrachtigen. Of de teugels van de macht nu openlijk en zichtbaar aan haar gegeven zouden worden of dat dit achter de schermen zou gebeuren, de Interventie heeft massale menselijke hulp en steun nodig. Ze moet dit doen om diegenen tevreden te houden die haar aanwezigheid hier van veraf bekijken en om overwicht in de wereld te krijgen zonder de hulpbronnen van de wereld te vernietigen of hun uiteindelijke doelstellingen hier in gevaar te brengen.

Jullie hebben de kracht dit te weerstaan. Jullie hebben de kracht je hiertegen te verzetten en tegen de vele andere vormen van invasie die in de toekomst geprobeerd zullen worden. De mensheid kent haar eigen kracht niet en daarom is ze zo kwetsbaar. De mensheid erkent het voordeel niet dat ze heeft door te wonen in een dichtbevolkte regio van de ruimte waar militaire verovering niet toegestaan is en waar oorlog en geweld zeldzaam zijn. Jullie beseffen niet welk voordeel dit is voor jullie. Als jullie je stem verheffen tegen de Interventie wordt zij in gevaar gebracht. Als jullie je verzetten tegen de Interventie, als voldoende mensen dit kunnen doen, moet de Interventie zich terugtrekken.

Er zullen andere pogingen ondernomen worden in de toekomst, want de wereld is een hoofdprijs en de mensheid maakt deel uit van de waarde van de wereld voor hen die ernaar streven deze voor zichzelf te hebben. Dit is de aard van leven in het universum. Technologische vooruitgang heft deze neigingen niet op. Ze elimineert corruptie en bedrog niet. Ze maakt het verkrijgen van grondstoffen dringender en moeilijker te realiseren. En ze maakt werelden zoals die van jullie, die zo’n rijkdom aan biologische materialen bevatten, ongelooflijk waardevol voor andere rassen die deze dingen voor zichzelf willen gebruiken en waartoe ze toegang proberen te krijgen.

Jullie weten en begrijpen ongetwijfeld dat als je macht en rijkdom in het universum hebt er concurrentie zal zijn. Alleen als jullie zouden geloven dat jullie waarlijk alleen en geïsoleerd in de ruimte waren zouden jullie anders kunnen denken. Maar jullie zijn niet alleen en jullie zijn niet geïsoleerd. Nu jullie een zekere mate van technologisch vermogen hebben verworven en een technologie hebben opgebouwd die anderen kunnen gebruiken wordt de motivatie voor interventie sterker en wordt er behoorlijk geïnvesteerd in pogingen menselijke loyaliteit te winnen en de teugels van de macht in handen te krijgen.

Maar zoals we al hebben gezegd heeft de mensheid de kracht de Interventie te neutraliseren, een grens te bouwen tussen haarzelf en het universum en haar eigen omgangsregels vast te stellen met betrekking tot wie hier op bezoek mag komen en onder welke omstandigheden bezoek mag plaatsvinden. Jullie hebben deze macht nog niet op je genomen, maar ze is er voor jullie om op je te nemen, en jullie moeten haar op je nemen. We benadrukken dat deze macht en de algehele kwetsbaarheid van de mensheid voldoende motivatie kunnen creëren om menselijke eenheid en samenwerking naar een hoger niveau te tillen.

De mensheid moet eenheid, zelfvoorziening en discretie realiseren. Ze moet leren hoe ze dit in de loop van de tijd kan doen, daarbij gebruik makend van alle middelen die tot haar beschikking staan. Als jullie willen dat menselijke eenheid in de toekomst vrijheid oplevert moet dat een eenheid zijn gebaseerd op consensus en bewustzijn en inzicht in de Grotere Gemeenschap.

Het is dit bewustzijn en dit inzicht die wij in deze serie Briefings wensen te ondersteunen. Wij zijn hier niet om te voorzien in wat mensen misschien uit nieuwsgierigheid of fascinatie willen horen, maar wél om in die dingen te voorzien die essentieel zijn voor jullie vooruitgang en voor de verdediging van jullie wereld. Want jullie kennen jullie kwetsbaarheid niet en jullie kennen jullie kracht niet. Deze moeten jullie bekend worden. Als je je kwetsbaarheid niet kent zie je de noodzaak niet van je kracht. En als je je kracht niet beseft kan je overvallen worden door je kwetsbaarheid.

Dit is het leven in jullie wereld en leven in het hele universum. Dit is waar ieder ras mee te maken krijgt als het sterk en vrij wil worden. Dit is de verantwoordelijkheid die kracht en rijkdom met zich meebrengen. Jullie bezitten een beetje kracht en een heleboel rijkdom in de grondstoffen van deze wereld. Daarom moeten jullie verantwoordelijk worden en jullie mensen moeten in deze zaak verenigd worden. Als zij over de Grotere Gemeenschap in onwetendheid gehouden worden zullen ze de grote noodzaak van de mensheid niet begrijpen. En hun focus en activiteiten zullen niet bijdragen aan het tot stand brengen van menselijke eenheid, zelfvoorziening en discretie.