Vierde Briefing: Manipulatie van Religieuze Tradities en Geloof

Teneinde de huidige activiteiten van de bezoekers in de wereld te begrijpen, moeten wij meer informatie verschaffen over hun invloed op instellingen en waarden van wereldgodsdiensten en over de fundamentele spirituele impulsen die eigen zijn aan jullie aard en die, in veel gevallen, eigen zijn aan intelligent leven in vele delen van de Grotere Gemeenschap. Wij moeten beginnen met te zeggen dat de activiteiten die de bezoekers op dit moment in de wereld uitvoeren, eerder al vele malen op veel plaatsen bij verschillende culturen in de Grote Gemeenschap uitgevoerd zijn. Jullie bezoekers zijn niet de grondleggers van deze activiteiten maar gebruiken ze slechts naar eigen inzicht en hebben ze vele malen eerder gebruikt.

Het is voor jullie belangrijk te weten dat vaardigheden met betrekking tot beïnvloeding en manipulatie tot zeer hoog niveau zijn ontwikkeld zijn in de Grotere Gemeenschap. Als rassen meer bedreven en technologisch meer capabel worden, oefenen zij subtielere en meer diepgaande manieren van invloed uit op elkaar. Mensen zijn tot nu toe slechts tot onderlinge concurrentie geëvolueerd, dus jullie hebben dit aanpassingsvoordeel nog niet. Dit feit op zich is een van de redenen waarom wij dit materiaal aan jullie presenteren. Jullie beginnen aan een volledige nieuwe reeks omstandigheden die de cultivering van jullie inherente vermogens vereisen, evenals het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Alhoewel de mensheid een unieke situatie vertegenwoordigt, is opkomen in de Grotere Gemeenschap al ontelbare malen eerder gebeurd bij andere rassen. Daarom, wat jullie aangedaan wordt, is eerder ten uitvoer gebracht. Het is in hoge mate ontwikkeld en wordt nu aan jullie leven en jullie situatie aangepast met volgens ons relatief gemak.

Het Pacificatie Programma dat hier toegepast wordt door de bezoekers maakt dit ten dele mogelijk. Het verlangen naar vreedzame relaties en het verlangen om oorlog en conflict te vermijden zijn lovenswaardig, maar kunnen en worden inderdaad tegen jullie gebruikt. Zelfs jullie meest nobele impulsen kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt. Jullie hebben dit in jullie eigen geschiedenis, in jullie eigen natuur en in jullie eigen gemeenschappen  gezien. Vrede kan alleen gevestigd worden op een solide basis van wijsheid, samenwerking en echte bekwaamheid.

Wij zijn niet gekomen om jullie religieuze instellingen te bekritiseren of jullie meest elementaire impulsen en waarden, maar om te illustreren hoe zij tegen jullie gebruikt worden door die buitenaardse rassen die zich in jullie wereld inmengen.

De mensheid is van nature begaan met het opbouwen van vreedzame relaties tussen haar eigen stammen en naties. Nu heeft zij echter een grotere reeks problemen en uitdagingen. Wij beschouwen deze als kansen voor jullie ontwikkeling, want alleen de uitdaging van opkomen in de Grotere Gemeenschap zal de wereld verenigen en jullie de basis geven om deze eenheid authentiek, sterk en effectief te laten zijn.

Daarom: wij zijn niet gekomen om jullie religieuze instellingen te bekritiseren of jullie meest elementaire impulsen en waarden, maar om te illustreren hoe zij tegen jullie gebruikt worden door die buitenaardse rassen die zich in jullie wereld inmengen. En als het binnen onze macht ligt, willen wij graag het juiste gebruik van jullie gaven en jullie verrichtingen aanmoedigen voor het behoud van jullie wereld, jullie vrijheid en jullie rechtschapenheid als ras binnen een context van de Grotere Gemeenschap.

De bezoekers zijn principieel praktisch in hun benadering. Dit is zowel een kracht als een zwakte. Als wij hen observeren, zowel hier als elders, zien wij dat het moeilijk voor hen is om van hun plannen af te wijken. Ze kunnen zich niet goed aanpassen aan verandering, noch kunnen zij erg effectief met complexiteit omgaan. Daarom voeren zij hun plannen op een welhaast zorgeloze manier uit, want zij denken dat zij het recht hiertoe hebben en dat zij in het voordeel zijn. Zij geloven niet dat de mensheid verzet tegen hen zal organiseren, – tenminste geen verzet waar ze echt last van zullen hebben. En zij denken dat hun geheimen en hun agenda goed beschermd zijn en zich voorbij het menselijke begripsvermogen bevinden.

In dit licht bezien maakt onze activiteit – het presenteren van dit materiaal aan jullie – ons hun vijanden, zeker in hun ogen.  Van ons uit gezien, echter, proberen wij alleen maar hun invloed te compenseren en jullie het begrip te geven dat jullie nodig hebben en het perspectief waar jullie op moeten vertrouwen om jullie vrijheid als ras te behouden en om om te kunnen gaan met de realiteit van de Grotere Gemeenschap.

de identificatie met Jezus de Christus erg veel gebruikt worden. De hoop en de belofte van zijn wederkeer in de wereld biedt jullie bezoekers een perfecte gelegenheid

Omdat ze praktisch zijn in hun aanpak wensen zij hun doelstellingen met de grootst mogelijke efficiëntie te bereiken. Zij willen de mensheid verenigen maar alleen in overeenstemming met hun eigen deelname en activiteiten in de wereld. Voor hen is de menselijke eenheid slechts een praktische aangelegenheid. Zij stellen diversiteit in culturen niet op prijs; en zij stellen het zeker niet binnen hun eigen culturen op prijs. Daarom zullen zij, overal waar zij hun invloed uitoefenen, proberen het uit te roeien of, indien mogelijk te minimaliseren.

Een tweede komst dan wordt voorbereid door jullie bezoekers. Het bewijs hiervoor begrijpen wij is reeds in de wereld.

In onze vorige verhandeling spraken wij over de invloed van de bezoekers op nieuwe vormen van spiritualiteit – op nieuwe ideeën en nieuwe uitdrukkingsvormen van de goddelijkheid van de mens en de menselijke aard die in deze tijd in de wereld zijn. In onze discussie willen wij ons nu graag richten op de traditionele waarden en instellingen die jullie bezoekers proberen te beïnvloeden en op dit moment al aan het beïnvloeden zijn.

In hun poging uniformiteit en conformiteit te promoten zullen de bezoekers vertrouwen op die instellingen en die waarden waarvan zij denken dat die het meest stabiel en het meest praktisch zijn voor hun gebruik. Zij zijn niet geïnteresseerd in jullie ideeën en zij zijn niet geïnteresseerd in jullie waarden, behalve voor zover deze zaken hun agenda dienen. Maak jezelf niets wijs door te denken dat zij spiritueel tot jullie aangetrokken zijn, want zij zelf ontberen zulke zaken. Dit zou dwaas zijn en misschien een fatale vergissing. Denk niet dat zij gecharmeerd zijn van jullie leven en van die zaken die jullie intrigerend vinden. Want slechts in uitzonderlijke gevallen zullen jullie in staat zijn hen op deze manier te beïnvloeden. Alle natuurlijke nieuwsgierigheid is uit hen gefokt en er blijft slechts heel weinig over. Er is in feite erg weinig van wat jullie “Geest” zouden noemen en wat wij “Varne” of de “Weg van Inzicht” zouden noemen. Zij worden onder controle gehouden en controleren zelf en volgen denk– en gedragspatronen die stevig verankerd en streng geconsolideerd zijn. Het kan lijken dat zij zich in jullie ideeën inleven, maar dat is enkel om jullie loyaliteit te winnen.

In traditionele religieuze instellingen in de wereld zullen zij proberen die waarden en die fundamentele overtuigingen te gebruiken die in de toekomst van pas kunnen komen om jullie loyaal te maken aan hen. Laten wij jullie enkele voorbeelden geven, afkomstig van zowel jullie eigen observaties als van het inzicht dat de Ongezienen ons in de loop van de tijd gegeven hebben.

Velen in jullie wereld volgen het Christelijke geloof. We vinden dit bewonderenswaardig, alhoewel dit zeker niet de enige benadering is van de fundamentele vragen over spirituele identiteit en zin van het leven. De bezoekers zullen het fundamentele idee van toewijding aan een enkele leider gebruiken teneinde loyaliteit te genereren aan hun zaak. Binnen de context van deze religie zal de identificatie met Jezus de Christus erg veel gebruikt worden. De hoop en de belofte van zijn wederkeer in de wereld biedt jullie bezoekers een perfecte gelegenheid, zeker op dit keerpunt in het millennium.

Wij begrijpen dat de ware Jezus niet terug zal keren in de wereld, omdat hij samenwerkt met de Ongezienen en de mensheid dient en evengoed andere rassen. Degene die zijn naam zal komen opeisen zal van de Grotere Gemeenschap komen. Hij zal iemand zijn die voor dit doel geboren en gekweekt is door de collectieven die nu in de wereld zijn. Hij zal menselijk lijken en zal significante talenten hebben vergeleken met wat jullie op dit moment kunnen bewerkstelligen. Hij zal compleet altruïstisch lijken. Hij zal in staat zijn daden te verrichten die ofwel angst ofwel diep ontzag inboezemen. Hij zal in staat zijn beelden te projecteren van engelen, demonen of wat dan ook waarvan zijn superieuren willen dat jullie ze zien. Hij zal spirituele krachten lijken te bezitten. Niettemin zal hij uit de Grotere Gemeenschap komen en zal hij deel uitmaken van het collectief. En hij zal vertrouwen winnen om hem maar te volgen. Uiteindelijk zal hij, voor diegenen die hem niet kunnen volgen hun verwijdering of hun vernietiging aanmoedigen.

De bezoekers maakt het niet uit hoeveel van jullie mensen vernietigd worden, zolang zij maar een essentiële getrouwheid onder de meerderheid hebben.

Daarom zullen de bezoekers zich richten op die essentiële ideeën die hen deze autoriteit en invloed verlenen.

Een Tweede Komst dan wordt voorbereid door jullie bezoekers. Het bewijs hiervoor begrijpen wij is reeds in de wereld. Mensen realiseren zich de aanwezigheid van de bezoekers, of de aard van de realiteit in de Grotere Gemeenschap niet en dus zullen zij op een natuurlijke manier hun eerdere ideeën zonder vragen accepteren, denkend dat de tijd gekomen is voor de grote terugkeer van hun Redder en hun Meester. Maar hij die zal komen, zal niet van de Hemelse Schare afkomstig zijn, hij zal niet Kennis of de Ongezienen vertegenwoordigen en hij zal niet de Schepper of de wil van de Schepper vertegenwoordigen. Wij hebben het ontwerp van dit plan  gezien in de wereld. Wij hebben eveneens gelijksoortige plannen gezien die uitgevoerd werden in andere werelden.

In andere religieuze tradities zal uniformiteit door de bezoekers aangemoedigd worden – hetgeen jullie een fundamentalistische religie zouden kunnen noemen, gebaseerd op loyaliteit aan de autoriteiten en gebaseerd op inschikkelijkheid aan de instelling. Dit dient de bezoekers. Zij zijn niet geïnteresseerd in de ideologie en waarden van jullie religieuze tradities, alleen in hun bruikbaarheid. Hoe meer mensen hetzelfde denken, hetzelfde handelen en op een voorspelbare manier reageren, hoe bruikbaarder zij zijn voor de collectieven. Deze conformiteit wordt bevorderd in veel verschillende tradities. De bedoeling hier is niet om ze allemaal gelijk te maken, maar om ze van binnen ongecompliceerd te krijgen.

In een deel van de wereld zal de ene religieuze ideologie de overhand krijgen; in een ander deel van de wereld zal een andere religieuze ideologie de overhand hebben. Dit is heel erg handig voor jullie bezoekers, want het maakt hen niet uit dat er meer dan een religie bestaat, zolang er maar orde, conformiteit en loyaliteit is. Omdat ze zelf geen religie hebben die jullie ook maar een enigszins zouden kunnen volgen of waarmee jullie je zouden kunnen identificeren, zullen zij die van jullie gebruiken om hun eigen waarden te creëren. Want zij waarderen alleen volledige trouw aan hun zaak en aan de collectieven en willen jullie volledige loyaliteit bij jullie medewerking, op de manier die zij voorschrijven. Zij zullen jullie verzekeren dat dit vrede en verlossing in de wereld zal brengen en de wederkeer van welk religieus beeld of personage dan ook dat hier als meest waardevol beschouwd wordt.

Dat wil niet zeggen dat fundamentalistische religie aangestuurd wordt door buitenaardse krachten, want wij begrijpen dat fundamentalistische  religies stevig gegrondvest zijn in jullie wereld. Wat wij hier bedoelen is dat impulsen hiervoor en de mechanismen hiervoor door de bezoekers ondersteund en voor hun eigen doeleinden gebruikt zullen worden. Daarom moet elke ware gelovige binnen zijn traditie er zorg voor dragen dat deze invloeden opgespoord en indien mogelijk tegengegaan worden. Hier proberen de bezoekers niet de gewone man in de wereld te overtuigen, maar de leiding.

De bezoekers geloven stellig dat als zij niet tijdig ingrijpen de mensheid de wereld en zichzelf zal vernietigen. Dit is niet gebaseerd op waarheid; het is slechts een aanname. Alhoewel de mensheid zelfvernietiging riskeert is dit niet noodzakelijkerwijs jullie lot. Maar de collectieven geloven dat dit wel zo is, en dus moeten zij met spoed handelen en hun overredingsprogramma’s grote nadruk geven. Degenen die overtuigd kunnen worden, zullen als bruikbaar worden beoordeeld; degenen die niet overtuigd kunnen worden zullen terzijde geschoven en buitengesloten worden. Zouden de bezoekers sterk genoeg worden om volledige controle over de wereld te krijgen, dan zullen degenen die zich niet kunnen conformeren eenvoudig geëlimineerd worden. Echter zullen de bezoekers de vernietiging niet zelf uitvoeren. Het zal uitgevoerd worden via die individuen die volledig in hun ban zijn geraakt.

Dit is een verschrikkelijk scenario, begrijpen wij, maar er moet geen verwarring zijn zodat jullie kunnen begrijpen en geloven wat wij duidelijk maken in onze boodschappen aan jullie. Het is niet de vernietiging van de mensheid, het is de integratie met de mensheid die de bezoekers proberen te bereiken. Zij zullen zich voor dit doel met jullie kruisen. Zij zullen proberen jullie religieuze impulsen en instellingen een nieuwe richting te geven voor dit doel. Zij zullen zichzelf in deze wereld clandestien vestigen voor dit doel. Zij zullen regeringen en regeringsleiders beïnvloeden voor dit doel. Zij zullen krijgsmachten in de wereld beïnvloeden voor dit doel. De bezoekers hebben er alle vertrouwen in dat zij succesvol kunnen zijn, omdat zij zien dat de mensheid tot nu toe nog niet genoeg verzet heeft georganiseerd om hun maatregelen teniet te doen of hun agenda te neutraliseren.

Om dit tegen te gaan moeten jullie de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap leren. Elk vrij ras in het universum moet de Weg van Kennis leren, hoe het zich ook manifesteert binnen hun eigen cultuur. Dit is de bron van individuele vrijheid. Dit is wat het mogelijk maakt voor individuen en samenlevingen om echte integriteit te bezitten en om de nodige wijsheid te hebben zodat men met de invloeden die Kennis tegenwerken om kan gaan, zowel in hun eigen werelden als binnen de Grotere Gemeenschap. Daarom is het nodig om nieuwe wegen te leren, want jullie treden een nieuwe situatie binnen met nieuwe krachten en nieuwe invloeden. Inderdaad, dit is niet zomaar een of ander toekomstig vooruitzicht maar een onmiddellijke uitdaging. Leven in het universum wacht niet tot jullie zo ver zijn. Dingen zullen gebeuren of jullie nu voorbereid zijn of niet. Jullie zijn bezocht zonder jullie goedkeuring en zonder jullie toestemming. En jullie fundamentele rechten worden geschonden in veel hogere mate dan jullie je eigenlijk realiseren.

Om deze reden zijn wij gestuurd, niet alleen om onze zienswijze en onze aanmoediging te brengen, maar ook om  jullie op te roepen en te alarmeren, teneinde bewustzijn en betrokkenheid op te wekken. Wij hebben eerder gezegd dat wij jullie ras niet kunnen redden door een militaire interventie. Dat is niet onze rol. En zelfs als we dit zouden proberen en genoeg krachten verzameld hadden om zo’n agenda uit te voeren, zou jullie wereld vernietigd worden. Wij kunnen alleen adviseren.

Jullie zullen in de toekomst  intense religieuze overtuiging meemaken, die op gewelddadige manier  tot uiting komt, en die begaan wordt tegen mensen die het er niet mee eens zijn, en tegen minder machtige naties en het zal gebruikt worden als aanvals- en vernietigingswapen. De bezoekers zouden het liefst zien dat jullie religieuze instellingen de naties zouden regeren. Hiertegen moeten jullie je verzetten. De bezoekers zouden het liefst hebben dat religieuze waarden door iedereen gedeeld zouden worden, want zo groeien hun arbeidskrachten en wordt hun taak gemakkelijker. In al haar uitingen komt zo’n invloed neer op acceptatie en onderwerping – onderwerping van de wil, onderwerping van wilskracht, onderwerping van iemands leven en talenten. Maar dit zal worden aangekondigd als een groot succes voor de mensheid, een enorme vooruitgang in de samenleving, een nieuwe eenwording van het menselijk ras, een nieuwe hoop op vrede en  harmonie, een overwinning van de menselijke geest op de menselijke instincten.

Daarom komen wij met ons advies en moedigen jullie aan om je te onthouden van het nemen van onverstandige beslissingen, van het overgeven van jullie leven aan zaken die jullie niet begrijpen en van het opgeven van jullie onderscheidingsvermogen en jullie discretie ten gunste van wat voor beloning dan ook die in het vooruitzicht wordt gesteld. En wij moeten jullie aanmoedigen om Kennis binnenin jullie zelf niet te verloochenen; dit is de spirituele intelligentie waarmee jullie geboren werden; zij bevat nu jullie enige en grootste belofte.

Als jullie dit horen zullen jullie misschien het universum zien als een plaats die verstoken is van Genade. Misschien worden jullie cynisch en bang, denkend dat hebzucht iets universeels is. Maar dit is niet het geval. Wat nu nodig is, is dat jullie sterk worden, sterker dan jullie zijn, sterker dan jullie geweest zijn. Ga pas over tot communicatie met hen die zich in jullie wereld inmengen als jullie deze kracht bezitten. Open jullie geest en jullie hart niet voor bezoekers van buiten jullie wereld, want zij komen hier om hun eigen redenen. Denk niet dat zij jullie religieuze profetieën of jullie grootste idealen komen vervullen, want dat is een waandenkbeeld.

Er bestaan grote spirituele krachten in de Grotere Gemeenschap – individuen en zelfs naties die een zeer hoge staat van voleindiging hebben bereikt, ver voorbij wat de mensheid tot nu toe gedemonstreerd heeft. Maar zij komen niet om de macht over te nemen op andere werelden. Zij vertegenwoordigen geen politieke of economische machten in het universum. Zij zijn niet betrokken bij handel buiten het  voorzien in de eigen basisbehoeften. Zij reizen zelden, uitgezonderd in noodgevallen.

Afgezanten worden gestuurd om diegenen te helpen die opkomen in de Grotere Gemeenschap, afgezanten zoals wijzelf. En er bestaan ook spirituele afgezanten – de kracht van de Ongezienen, die kunnen spreken tot diegenen die klaar zijn om te ontvangen en die blijk geven van een goed hart en grote belofte. Zo werkt God in het universum.

Jullie gaan een moeilijke nieuwe leefwereld binnen. Jullie wereld is van grote waarde voor anderen. Jullie zullen haar moeten beschermen. Jullie zullen duurzaam moeten omgaan met jullie hulpbronnen zodat jullie geen behoefte hebben aan of afhankelijk worden van handel met andere mogendheden voor de fundamentele levensbehoeften. Als jullie niet duurzaam omgaan met jullie hulpbronnen zullen jullie veel van jullie vrijheid en onafhankelijkheid op moeten geven.

Jullie spiritualiteit moet op goede gronden steunen. Zij moet op echte ervaring gebaseerd zijn, want waarden en overtuigingen, rituelen en tradities kunnen gebruikt worden en worden gebruikt door jullie bezoekers voor hun eigen doeleinden.

Hier kunnen jullie beginnen te zien dat jullie bezoekers in sommige gebieden erg kwetsbaar zijn. Laten wij dit hier verder onderzoeken. Als individu hebben zij een erg zwakke wil en hebben ze moeite om met complexiteiten om te gaan. Zij begrijpen jullie spirituele natuur niet. En zij begrijpen zeker de impulsen vanuit Kennis niet. Hoe sterker jullie zijn met Kennis, hoe onverklaarbaarder jullie worden, hoe moeilijker jullie te controleren zijn en hoe minder bruikbaar jullie voor hen en hun integratieprogramma worden. Hoe sterker jullie individueel met Kennis zijn hoe meer moeite zij met jullie hebben. Hoe meer individuen sterk worden met Kennis, hoe moeilijker het voor de bezoekers is om ze te isoleren.

De bezoekers zijn fysiek niet sterk. Hun kracht ligt in de Mentale Omgeving en in het gebruik van hun technologie. Hun aantal is klein vergeleken met jullie. Zij vertrouwen volledig op jullie instemming en zij zijn overdreven zelfverzekerd dat zij zullen slagen. Uitgaand van hun ervaring tot dusverre heeft de mensheid geen significante tegenstand geboden. Hoe sterker jullie echter zijn met Kennis, hoe meer jullie een kracht worden die interventie en manipulatie tegenwerkt en hoe meer jullie een kracht voor vrijheid en integriteit worden voor jullie ras.

Ofschoon misschien niet velen van jullie onze boodschap kunnen horen, jullie reactie is belangrijk. Misschien is het gemakkelijk om onze aanwezigheid en onze realiteit te ontkennen en tegen onze boodschap in te gaan, toch spreken wij in overeenstemming met Kennis. Daarom kan hetgeen wij zeggen gekend worden binnenin jullie, als jullie de vrijheid hebben om het te weten.

Wij begrijpen dat wij vele overtuigingen en gewoontes op de proef stellen in onze voordracht. Zelfs onze aanwezigheid hier zal onverklaarbaar lijken en zal door velen verworpen worden. Toch kunnen onze woorden en onze boodschap met jullie resoneren omdat wij met Kennis spreken. De kracht van de waarheid is de grootste kracht in het universum. Zij heeft de kracht om te bevrijden. Zij heeft de kracht om te verlichten. En zij heeft de macht om kracht en zelfvertrouwen te geven aan diegenen die haar nodig hebben.

Ons is verteld dat het menselijk geweten erg gewaardeerd wordt alhoewel het misschien niet altijd gevolgd wordt. Dit is hetgeen wij bedoelen als wij praten over De Weg van Kennis. Het is fundamenteel voor al jullie ware spirituele impulsen. Het is reeds inbegrepen in jullie religies. Het is niet nieuw voor jullie. Het moet echter op waarde geschat worden, anders zullen onze inspanningen en de inspanningen van de Ongezienen om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap  geen kans van slagen hebben. Er zullen dan te weinig reageren. En de waarheid zal een last voor ze zijn, want zij zullen niet in staat zijn om haar effectief te delen.

Daarom komen wij niet om jullie religieuze instellingen en gebruiken te bekritiseren, maar alleen om te schetsen hoe zij tegen jullie gebruikt kunnen worden. Wij zijn hier niet om ze te vervangen of te weerspreken, maar enkel om te laten zien hoe ware integriteit deze instellingen en gebruiken moet doordringen zodat zij jullie op een zuivere manier kunnen dienen.

 

In de Grotere Gemeenschap wordt spiritualiteit vorm gegeven in wat wij Kennis noemen, met Kennis bedoelen wij de intelligentie van de Geest, en het zich roeren van de Geest binnenin je. Dit geeft je de macht om te weten in plaats van slechts te geloven. Dit maakt je immuun voor overreding en manipulatie, want Kennis kan niet gemanipuleerd worden door welke wereldlijke macht of kracht dan ook. Dit blaast leven in jullie religies en geeft hoop voor jullie lot.

Voor ons gelden deze ideeën, want zij zijn fundamenteel. Maar de collectieven kennen ze niet en zou je de collectieven tegen het lijf lopen of zelfs in hun aanwezigheid zijn en zou je de kracht bezitten om je eigen denkwereld te behouden dan zullen jullie dat zelf inzien.

Ons is verteld dat veel mensen in de wereld zichzelf over willen geven, zichzelf weg willen geven aan een grotere macht in het leven. Dit is niet uniek voor de mensenwereld, maar in de Grotere Gemeenschap leidt zo’n zienswijze tot slavernij. Wij begrijpen dat in jullie wereld, voordat de bezoekers in zulke getale hier waren, zo’n zienswijze vaak tot slavernij heeft geleid. Maar in de Grotere Gemeenschap zijn jullie kwetsbaarder en moeten jullie wijzer, voorzichtiger  en meer zelfvoorzienend zijn. Roekeloosheid brengt hier een hoge prijs en grote rampspoed met zich mee.

Als jullie gehoor kunnen geven aan Kennis en de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap kunnen leren, zullen jullie deze zaken zelf kunnen zien. Dan zullen jullie onze woorden bevestigen in plaats van ze alleen maar te geloven of ze te ontkennen. De Schepper maakt dit mogelijk, want de Schepper wil dat de mensheid zich voorbereidt op de toekomst. Daarom zijn wij gekomen. Daarom observeren wij en hebben wij nu de mogelijkheid om dat wat we zien te rapporteren.

De religieuze tradities van de wereld pleiten voor jullie in hun essentiële leringen. Via de Ongezienen hebben wij de kans  gekregen om over ze te lerien. Maar zij houden ook een essentiële zwakte in. Als de mensheid alerter zou zijn en de realiteit van het leven in de Groter Gemeenschap en de betekenis van een voortijdig bezoek zou begrijpen, zou jullie risico niet zo groot zijn als het nu is. Jullie hopen en verwachten dat zo’n bezoek grote beloningen zal brengen en een vervulling voor jullie zal zijn. Maar jullie zijn nog niet in staat geweest om de realiteit van de Grotere Gemeenschap te leren kennen of de grote machten die in interactie zijn met jullie wereld. Jullie hebben geen baat bij te weinig inzicht en voorbarig vertrouwen in de bezoekers.

Om deze reden blijven de Wijzen overal in de Grotere Gemeenschap verborgen. Zij zijn niet op zoek naar handel in de Grotere Gemeenschap. Zij willen geen deel uitmaken van gildes of handelscoöperaties. Zij zijn niet op zoek naar diplomatieke betrekkingen met veel werelden. Hun netwerk van getrouwen is meer mysterieus, meer spiritueel van aard. Zij begrijpen het risico en de moeilijkheden van het blootstaan aan de realiteit van het leven in het fysieke universum. Zij houden hun isolement in stand en blijven alert aan hun grenzen. Zij proberen alleen hun wijsheid te vergroten op manieren die minder fysiek van aard zijn.

In jullie eigen wereld, zien jullie dit misschien tot uitdrukking gebracht door hen die de meeste wijsheid bezitten, die het meest getalenteerd zijn: zij zijn niet op zoek naar persoonlijk commercieel voordeel en houden zich niet bezig met verleiding en manipulatie. Jullie eigen wereld vertelt jullie zoveel. Jullie eigen geschiedenis vertelt jullie zoveel en illustreert, hoewel op kleinere schaal, alles wat wij hier aanraden.

Dus is het onze bedoeling om jullie niet alleen te waarschuwen voor de ernst van jullie situatie maar ook om jullie, als we kunnen, te voorzien van een ruimer beeld en begrip van het leven, dat jullie nodig zullen hebben. En wij vertrouwen erop dat er genoeg zullen zijn die deze woorden kunnen horen en gehoor kunnen geven aan de grootsheid van Kennis. Wij hopen dat er mensen zullen zijn die kunnen erkennen dat onze boodschappen hier niet zijn om angst en paniek te zaaien, maar om verantwoordelijkheid te genereren en betrokkenheid voor het behoud van vrijheid en goedheid in jullie wereld.

Als de mensheid zou falen in het bestrijden van de Interventie, dan kunnen wij een beeld schilderen van wat dit zou betekenen. Wij hebben dit elders gezien, want ieder van ons kwam binnen onze eigen werelden daar dicht in de buurt. Als deel van het collectief zal de planeet Aarde om haar grondstoffen gexploiteerd worden, de mensen bijeengedreven om te werken en rebellen en ketters zullen ofwel buitengesloten ofwel vernietigd worden. De wereld zal intact gehouden worden vanwege haar landbouw- en mijnbelangen. Menselijke gemeenschappen zullen blijven bestaan, maar enkel ondergeschikt aan machten van buiten jullie wereld. En zou de wereld niet langer bruikbaar zijn zouden al haar grondstoffen helemaal verbruikt zijn, dan zullen jullie beroofd achtergelaten worden. Het levensondersteunend systeem op jullie wereld zou jullie ontnomen zijn; de bestaansmiddelen om te overleven zouden gestolen zijn. Dit is eerder gebeurd op veel andere plaatsen.

In het geval van deze wereld, zouden de collectieven ervoor kunnen kiezen om deze wereld te behouden voor verder gebruik als een strategische post en als biologisch pakhuis. Maar de menselijke bevolking zou vreselijk lijden onder zo’n tiranniek bewind. De menselijke bevolking zou gereduceerd worden. Het beheer over de mensheid zou gegeven worden aan diegenen die speciaal gekweekt zijn om het menselijk ras een nieuwe orde binnen te leiden. Menselijke vrijheid zoals jullie het kennen zou niet langer bestaan en jullie zouden lijden onder het gewicht van buitenaards bewind, een bewind dat wreed en veeleisend zou zijn.

Er zijn veel collectieven in de Grotere Gemeenschap. Sommigen zijn groot; sommigen zijn klein. Sommigen zijn meer ethisch in hun tactiek; velen niet. Binnen het kader waarin zij onderling concurreren voor kansen, zoals het bewind over jullie wereld, kunnen gevaarlijke activiteiten doorgevoerd worden. Wij moeten dit voorbeeld geven zodat er geen twijfel bestaat over wat wij zeggen. De keuzes voor jullie zijn zeer beperkt, maar zeer fundamenteel.

Jullie moeten daarom begrijpen dat, gezien vanuit het perspectief van jullie bezoekers, jullie allemaal stammen zijn die bestuurd en onder controle gehouden moeten worden teneinde de belangen van de bezoekers te dienen. Hiervoor zullen jullie religies en een bepaald gedeelte van jullie sociale realiteit behouden blijven. Maar jullie zullen heel veel verliezen. En veel zal verloren zijn voordat jullie je realiseren wat jullie afgenomen is. Daarom kunnen wij slechts pleiten voor alertheid, verantwoordelijkheid en leergierigheid – de belofte dat jullie zullen leren over het leven in de Grotere Gemeenschap, leren hoe jullie jullie eigen cultuur en jullie eigen realiteit kunnen behouden binnen een grotere omgeving en leren zien wie hier zijn die jullie van dienst zijn en hen te onderscheiden van diegenen die dat niet zijn. Dit groter onderscheidingsvermogen is zo nodig in de wereld, zelfs voor het oplossen van jullie eigen problemen. Maar met betrekking tot jullie overleving en welzijn in de Grotere Gemeenschap is het absoluut onmisbaar.

Daarom stimuleren wij jullie om moed te vatten. Wij moeten nog meer met jullie delen.