De Derde Toelichting: De Interventie Begrijpen

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zullen veel vragen oproepen. Dit is goed omdat deze vragen gesteld en overwogen moeten worden. Het is niet alleen dat antwoorden vlot gegeven moeten worden, maar dat de vragen diepgaand overwogen moeten worden en dat de vragenstellers voor zichzelf bedenken wat de antwoorden mogelijkerwijs zouden kunnen zijn. Als de mensheid ooit sterk en autonoom wil worden binnen de Grotere Gemeenschap moeten er meer mensen zijn die onafhankelijk en kritisch kunnen denken en dingen diepgaand kunnen overwegen.

De Bondgenoten zelf zullen mysterieus blijven. Dat zal voor sommige mensen moeilijk zijn, maar het moet wel zo, want de Bondgenoten zijn feitelijk de Interventie aan het bespioneren en de Bondgenoten moeten verborgen blijven om zichzelf te beschermen.

De Bondgenoten zelf zullen niet veel informatie over hun herkomst, hun identiteit en dergelijke vrijgeven. Ze beweren dat deze informatie geen betekenis zou hebben voor mensen, maar eigenlijk is de belangrijker reden dat de Bondgenoten anoniem willen blijven. Deze anonimiteit beschermt hen en hun bronnen. Misschien is het in eerste instantie moeilijk deze dingen te accepteren omdat mensen de moeilijkheden van het leven in de Grotere Gemeenschap niet begrijpen. Zij begrijpen niet hoe Kennis overgedragen moet worden van het ene ras naar het andere, met name wanneer het een situatie betreft waar een Interventie gaande is. Bij wijze van spreken: de mensheid wordt belegerd, hoewel dit misschien een te sterk woord lijkt omdat de activiteiten van de “bezoekers” zo subtiel en ongrijpbaar lijken. Maar gezien de gevolgen van deze Interventie is het woord “belegering” hier echt wel gepast. Als je probeert hulp te bieden aan een andere natie die belegerd wordt en je wilt verborgen blijven moet je jezelf en je bronnen beschermen en op zo’n manier communiceren dat de boodschap efficiënt overgebracht kan worden met een minimum aan risico dat de informatie op enigerlei wijze vernietigd of gecorrumpeerd wordt.

Daarom wordt de boodschap aan één persoon gegeven. Als ze aan vele mensen gegeven zou worden zouden die het misschien verkeerd kunnen interpreteren en zouden zij verschillende versies hebben van wat hen gegeven was, en vervolgens zouden ze met elkaar gaan strijden en de hele boodschap kon dan verloren gaan of verdraaid worden.  Zolang deze ene persoon kan doorgaan met het ontvangen van de informatie en als hij voldoende steun om zich heen heeft is dit de beste bescherming tegen misverstanden en het ontstaan van conflicten. Omdat dit informatie is die de mensheid niet op eigen houtje kan verkrijgen moet ze geleverd worden door diegenen in de Grotere Gemeenschap die jullie proberen te helpen en die zich zorgen maken over jullie vrijheid in de toekomst.

Hoe kan de mensheid op zichzelf de ingewikkeldheden van de relaties in de Grotere Gemeenschap begrijpen? Dit is niet mogelijk. En als er al een poging gedaan zou worden om deze dingen uit te leggen, nou, dan zou dat fantastisch lijken en mensen zouden geen enkele manier hebben om het voor zichzelf te kunnen verifiëren, tenzij ze natuurlijk sterk met Kennis zouden zijn.

Daarom zullen de Bondgenoten mysterieus blijven. Sommige mensen zullen dit begrijpen. Sommige mensen zullen dit niet begrijpen. De Bondgenoten kunnen niet meer over hun eigen geschiedenis onthullen dan wat zij jullie verteld hebben in de Briefings. Sommige mensen kunnen dit accepteren. Anderen zullen achterdochtig worden. Maar waar we hier echt over spreken is discretie. Je onthult in het begin niet alles aan mensen als ze nauwelijks je eerste aanbod kunnen begrijpen of accepteren. Hun eerste vragen moeten onbeantwoord blijven omdat ze niet voldoende vertrouwen hebben in hun contact en ze hebben niet genoeg vertrouwen in hun eigen Kennis, de Spirituele Intelligentie binnenin hen, om onderscheid te kunnen maken tussen wat waar is en wat niet.

Omdat er zo weinig eerlijkheid is in de wereld zal dat wat oprecht eerlijk is verdacht zijn en beschouwd worden als onbetrouwbaar, speciaal door hen die zelf onbetrouwbaar zijn. Het is in feite erg moeilijk om iets zuivers aan de wereld te presenteren zonder dat het bezoedeld of gecorrumpeerd wordt, zelfs in het begin. De ene persoon die uitgekozen is om deze boodschappen te ontvangen werd gekozen omdat hij geen positie heeft in de wereld, omdat hij geen sociale status heeft en omdat hij hier goed op voorbereid is. Ja, hij zal vragen hebben, en die heeft hij. Ja, hij zal bang zijn voor bepaalde dingen, en dat is hij ook geweest. Maar het belangrijkste is dat hij de boodschap kan ontvangen en in zuivere vorm kan presenteren, of hij haar zelf volledig kan begrijpen of niet. Omdat de boodschap in zuivere vorm is en niet overeenkomt met de verwachtingen, voorkeuren of overtuigingen van de mensen, zal niet iedereen in staat zijn haar te bevatten. En er zal veel discussie en veel achterdocht zijn en er zullen vele angsten op geprojecteerd worden, in het bijzonder door mensen wier vorige inzicht op de een of andere manier uitgedaagd wordt door deze Nieuwe Openbaring.

Uiteraard zouden mensen willen dat de Bondgenoten allerlei dingen zouden zijn. Ze zouden willen dat de Bondgenoten bevrijders waren. Ze zouden willen dat de Bondgenoten redders waren. Ze zouden willen dat de Bondgenoten zouden interveniëren en voorkomen dat een andere mogendheid uit de Grotere Gemeenschap toegang zou hebben tot jullie wereld. En mensen zullen zich misschien verraden voelen of in de steek gelaten omdat de Bondgenoten hier niet zijn om de mensheid te beschermen. Maar denk hier eens over na. Als de Bondgenoten hier waren om de mensheid te beschermen zouden ze de mensheid moeten blijven beschermen, wat in feite zou vereisen dat ze de controle over jullie wereld overnemen. Alle regeringen in jullie wereld zouden dan gecoördineerd moeten worden met de activiteiten van de Bondgenoten. Dit zou er dus toe leiden dat jullie je vrijheid zouden verliezen, al was het dan aan een vriend.

Het is niet de bedoeling van de Bondgenoten het menselijk gezag te omzeilen. Het is niet hun bedoeling regeringen of bondgenootschappen tussen naties te veranderen. Hun doel is alleen om de Interventie te observeren en toelichting te geven. Als jullie willen dat iemand jullie komt redden, zullen jullie hen de macht verlenen om dat te doen. De Bondgenoten zullen dit niet accepteren. Zelfs als zij een troepenmacht zouden samenstellen die nodig is om de bezoekers die zich met menselijke zaken bemoeien eruit te gooien, de Interventie te beëindigen, nou, dan zouden jullie oorlog hebben aan jullie grenzen. En zelfs de thuis -werelden van de Bondgenoten zouden bedreigd worden omdat zij hier zijn zonder officiële toestemming van andere werelden of van handelsunies of zoiets. Wat we hiermee bedoelen is dat de Bondgenoten eigenlijk niet geacht worden hier te zijn en doen wat ze doen. Als je hierover nadenkt zul je het begrijpen. Zelfs in jullie wereld hebben jullie regeringen geheime agenten die proberen informatie te verkrijgen, proberen op bepaalde manieren te interveniëren, hetzij ten goede hetzij ten kwade.

Het enige dat de mensheid zal redden is de mensheid zelf. En om dit mogelijk te maken moet de mensheid meer inzicht hebben en een zeer nuchtere en objectieve benadering van het leven in het universum. Zoals het er nu voorstaat hebben mensen in het algemeen een zeer romantische kijk op het leven in het universum. Ze zijn verblind door technologie en willen er nog meer van. Ze denken dat “contact’ hen ongekende voordelen zal brengen. Ze denken dat geavanceerde naties de mensheid zullen leren hoe in vrede te leven, het milieu in stand te houden en hoe de levensstandaard voor mensen overal verbeterd kan worden.

Denk hierover na. Is dit mogelijk? Denken jullie dat mensen hun leven door onbekende machten willen laten veranderen en controleren? De bezoekers beloven deze dingen misschien omdat het naadloos aansluit bij de verwachtingen en verlangens van mensen. De bezoekers vertellen de mensen: “Oh natuurlijk zullen we jullie vrede en rust geven. Wij hebben geen oorlog.” Wensen jullie het gezag over je leven over te dragen en je leven en omstandigheden compleet te laten reguleren louter vanwege de belofte van een betere technologie of een belofte van vrede en rust in de wereld? In de gevangenis heerst vrede omdat iedereen daar onder controle gehouden wordt. Maar is dit echt vrede? Of is het simpelweg het beteugelen van oorlog?

Dan zijn er mensen in de wereld wier financiële positie bedreigd zal worden door de Interventie en die zullen zich ofwel tegen de Interventie verzetten om hun rijkdom en hun privileges te beschermen, ofwel proberen zich tot eigen voordeel aan te sluiten bij de Interventie. Hun aansluiting bij de Interventie is een zeer gevaarlijk scenario en je moet vrij nuchter en objectief zijn om er effectief mee om te gaan.

Veel mensen zullen dit ontkennen en zeggen: “Nou, dit kán gewoon niet! Ik geloof dit niet. Geavanceerde beschavingen gedragen zich niet zo. En als zij hier zijn zouden ze ons kunnen helpen en zouden we hen moeten verwelkomen!”

En er zijn natuurlijk veel mensen die deze dingen gewoon niet eens kunnen overwegen omdat de realiteit van de Interventie hun bevattingsvermogen volledig te boven gaat. Leven in het Universum? Nou, mooi, misschien aan de verre uiteinden van de Galaxy, maar niet hier! En dan zijn er mensen die zullen zeggen: “Oh, deze Bondgenoten hebben gelijk! We moeten onszelf verdedigen! Laten we bunkers bouwen en ondergronds leven en wapens opslaan en iedereen en alles wantrouwen!”

Het is dus mogelijk dat de Briefings van de Bondgenoten enige hysterie teweeg zullen brengen. Zeker is dat er ontkenning zal zijn. Zeker is dat zij veroordeeld en aangevallen zullen worden door mensen met verschillende standpunten. Maar dit is het risico dat genomen moet worden wanneer een boodschap van vitaal belang gebracht wordt, in jullie wereld of in welke andere wereld dan ook.

Kan de waarheid hier ontvangen worden zonder angst en veroordeling? Nou, kijk naar de geschiedenis van de grote Spirituele Leraren die met hun boodschappen openbaar zijn gegaan. Dat laat het goed zien. Een paar mensen worden bereikt en velen zijn verontwaardigd. Er zal verontwaardiging zijn over de Briefings van de Bondgenoten, maar er zullen een paar mensen bereikt worden en zij zullen andere mensen kunnen bereiken. En na verloop van de tijd zal een nieuw inzicht en bewustzijn langzaam zijn weg vinden in het menselijk bewustzijn. Dit bewustzijn is van cruciaal belang want de mensheid is grotendeels onvoorbereid op de Grotere Gemeenschap, in feite zo onvoorbereid dat de situatie tamelijk wanhopig is geworden. Er moet iets gedaan worden of de mensheid zal de sleutels van het koninkrijk uit vrije wil, openlijk, zonder veel vragen weggeven.

Kijk naar de geschiedenis van de volkeren van jullie wereld, de inheemse volkeren van de wereld, zij die eenvoudig hebben toegegeven en zeiden: “O ja, prima. Welkom. Kom verder. Wij zullen hier wonen en jullie kunnen daar wonen en alles komt goed.” Kijk wat er is gebeurd. Is dit nieuwe scenario echt heel anders? Het is een zeer moeilijke situatie als je het ras bent dat ontdekt wordt, als je de inheemse bevolking bent van een nieuwe wereld die bezocht wordt door anderen op zoek naar schatten en rijkdom en mogelijkheden van de nieuwe wereld. Dat is de gevaarlijke situatie waarin de mensheid zich nu bevindt.

Maar is dit een grote tragedie? Het zou een grote tragedie kunnen worden, afhankelijk van hoe mensen reageren. Het is echter ook een grote kans, want de aanwezigheid van machten uit de Grotere Gemeenschap die zich bemoeien met menselijke zaken is werkelijk de uitgelezen kans voor de mensheid om zich te verenigen en zich sterk te maken voor haar eigen verdediging. Er is iets op dergelijke schaal nodig om de vijandigheden tussen stammen en de onderlinge geschiedenissen te overwinnen. Er is iets groters nodig, een groter probleem, om mensen te verenigen.

Het is als wanneer je in een huis bent dat in brand staat. Als mensen in de ene kamer niet willen praten met de mensen in een andere kamer, en de mensen boven haten de mensen beneden en het huis staat in brand, nou ja, je helpt elkaar of je komt om! De wereld is als een huis dat in brand staat. Het staat in brand vanwege de achteruitgang van het milieu en vanwege toenemende conflicten tussen naties en culturen. Maar de ernstiger brand in de wereld is de aanwezigheid van de bezoekers. De ernstiger brand is de Interventie.

De mensheid kan deze andere problemen aanpakken hoewel ze dat nog niet voldoende gedaan heeft. Maar kan ze omgaan met de aanwezigheid van diegenen van buiten de wereld die over vaardigheden beschikken die de mensheid nog niet ontwikkeld heeft? Je kunt je eigen achtertuin opruimen. Je kunt de samenstelling van de regering veranderen. Je kunt langzaam, met veel moeite, meer rechtvaardigheid in de wereld brengen en dat moet inderdaad gebeuren. Maar kunnen jullie omgaan met de realiteit van intelligent leven van buiten jullie wereld, zonder romantiek, zonder hoopvolle verwachting, zonder hebzucht? Kunnen jullie hiermee objectief en eerlijk omgaan? Kunnen jullie tegen de bezoekers zeggen: “Goed, als jullie hier zijn moeten jullie jezelf en jullie bedoelingen kenbaar maken, en zullen wij bepalen of jullie het recht hebben hier te zijn of niet!”

Zoals de Bondgenoten beschrijven in hun Briefings zou de mensheid geen enkel buitenaards ras op haar grond moeten toelaten zonder toestemming van de bevolking.  In de huidige omstandigheden is die toestemming duidelijk nooit gevraagd en verleend. Daarom is het een Interventie en geen bezoek. Bezoekers worden verwelkomd. Ze hebben toestemming gevraagd voor het bezoek. Ze zijn hier op bezoek met de toestemming van hen die bezocht worden. Maar een Interventie heeft deze toestemming niet. Ze wordt jullie opgedrongen. Sommige mensen kunnen zeggen: “Misschien hebben de bezoekers wel toestemming gevraagd en was deze geweigerd door de regeringen van de wereld.” Nou, zelfs als dit het geval zou zijn zouden de bezoekers moeten vertrekken en niet hier zijn. Zelfs als de wereldregeringen een vergissing begingen door het bezoek niet te verwelkomen, als ze niet welkom waren zouden de bezoekers hier niet moeten zijn – tenzij ze met de bedoeling kwamen te overwinnen en in te grijpen.

Waarom zouden ze anders hier zijn en zich zo bezighouden met menselijke aangelegenheden, zoveel belangstelling hebben voor menselijke fysiologie, psychologie en religie? Denken jullie dat deze dingen bij hen ontbreken en dat ze daarom bij jullie op bezoek komen? Denken jullie dat ze de boeken uit jullie bibliotheek gaan stelen? Zij kunnen al deze informatie eenvoudig verkrijgen door observatie en door al jullie gegevens en informatie en uitzendingen te verzamelen enzovoorts. Om over jullie te leren hoeven zij niet hier te zijn en zich te mengen in menselijke aangelegenheden. Sommige mensen denken: “Nou, ze hebben onze voortplantingsmogelijkheden nodig. Of ze hebben onze spiritualiteit nodig. Of ze hebben onze emoties nodig. Of ze hebben onze religie nodig.” Dit is volkomen onzin. Zo sluit je je ogen voor wat voor de hand ligt.

Waarom grijpen naties bij elkaar in? Denk hierover na. In de Grotere Gemeenschap is het niet anders. Men ziet over het hoofd wat voor de hand ligt. Mensen willen er op andere manieren over denken omdat het dan makkelijker is om ermee om te gaan. Lieve hemel, ja! Sommige mensen zeggen: “Oh, ze zijn hier omdat ze onze hulp nodig hebben. Ze hebben bloed van ons nodig. Of ze hebben behoefte aan onze religie en wij zullen ze helpen en we zullen ons zo goed voelen over onszelf en zij zullen zo dankbaar zijn.” Kunnen jullie omgaan met de realiteit van intelligent leven van buiten jullie wereld, zonder romantiek, zonder hoopvolle verwachtingen, zonder hebzucht?

Sommige mensen denken: “Nou, ze zijn hier om ons nieuwe technologie te brengen en ons te helpen de vervuiling te stoppen.” Denken jullie dat mensen en regeringen deze nieuwe technologie op zo’n manier zouden gebruiken? Naties in de wereld zouden over elkaar heen lopen om deze nieuwe technologie te verkrijgen voor superioriteit en kracht omdat naties met elkaar concurreren.

Sommige mensen zeggen: “Nou, ze zijn hier omdat ze ons willen bestuderen.” Waarom zouden ze jullie willen bestuderen? Ze kunnen jullie bestuderen door jullie uitzendingen die de ruimte in geprojecteerd worden op te vangen. Jullie informatie is zeer toegankelijk. Het is niet noodzakelijk dat ze hier zijn om jullie te bestuderen. En waarom zouden ze jullie eigenlijk willen bestuderen? Waarom zou zoveel tijd en moeite gespendeerd worden aan het bestuderen van de mensheid? Denken jullie dat dit een wetenschappelijk project is? Denken jullie dat dit een cultureel onderzoek is? Denken mensen dat de mensheid zo fascinerend is, zo geweldig en zo opvallend dat andere rassen zoveel tijd zouden besteden aan het bestuderen van jullie?

De enige reden dat rassen bestudeerd worden is voor economisch of politiek gewin in de Grotere Gemeenschap. En deze rassen worden bestudeerd zonder hun toestemming. Zouden jullie willen dat iemand zei: “Wij zouden jullie graag willen bestuderen. Zouden jullie ons laboratoriumexperiment willen zijn voor de rest van jullie leven? We zullen proberen jullie geen schade te berokkenen.” Zouden jullie daarmee instemmen? Helemaal als jullie erachter kwamen dat jullie gebruikt werden om de onderzoekers te laten profiteren van alles wat jullie zijn en alles wat jullie hebben? Veel mensen denken: “Nou ja, de bezoekers zijn hier om ons te helpen, “maar ze zijn in werkelijkheid hier om zichzelf te helpen. En mensen maken het voor hen heel gemakkelijk om dit te doen.

Dus je zou kunnen vragen: “Nou, waarom weten niet meer mensen hiervan af?” Het antwoord hierop is moeilijk omdat het te maken heeft met een aantal verschillende factoren.  De eerste is de culturele en religieuze conditionering van mensen die de realiteit van intelligent leven in het universum niet toestaan, ongeacht hun eventuele liberale standpunten daarover. Als het erop aankomt is er geen ruimte in menselijk bewustzijn voor leven in het universum, tenzij het natuurlijk op het niveau is van een primitieve levensvorm. Een stukje bacterie is prima. Een intelligent ras dat ingrijpt in menselijke zaken is niet prima.

De regeringen van de wereld zullen niet onthullen wat zij weten omdat ze geen verdediging hebben. En de verdediging die ze hebben kan niet volledig ingezet worden zonder het publiek te informeren, en zij hebben geen vertrouwen in het publiek, hun eigen bevolking, om een dergelijke inspanning te steunen zonder in paniek te raken. Zou de regering van jullie land publiekelijk aankondigen: “Er is een Interventie gaande door rassen van buiten de wereld. We begrijpen hun technologie niet echt. We zijn niet zeker van al hun activiteiten. En we hebben geen verdediging tegen hen?”

Mensen vinden dat het hen gezegd zou moeten worden, maar de meeste mensen zouden het niet aankunnen. Ze zouden het niet kunnen verwerken. Ze zouden vluchten en proberen zich ergens te verstoppen. Ze zouden denken dat het einde van de wereld aanstaande was.

Er zijn mensen die zich bewust zijn van de Interventie maar zeggen: “Nou, we moeten er goed op letten dat we hier geen overhaaste conclusies trekken. Ik bedoel: we moeten meer feiten verzamelen. We hebben meer bewijs nodig.” Echt? Waarvoor? Kunnen jullie het niet gewoon zien en accepteren voor wat het is? Gaan jullie de rest van jullie leven besteden aan het in elkaar passen van hele kleine stukjes? Dit is geen wetenschappelijk experiment. Dit is de interactie tussen levensvormen!

Als bij jou een ernstige ziekte werd vastgesteld, zou je dan deel willen uitmaken van een laboratoriumexperiment? Of zou je genezen willen worden? Je zou vast en zeker zo snel mogelijk een genezingstraject vastgesteld willen hebben, en als je oprecht aan de slag zou gaan met je te ontdoen van je ziekte zou je dat al je aandacht geven. Maar bepaalde mensen beschouwen de Interventie alsof het een wetenschappelijk experiment is, ze hebben heel lang nodig om alles in elkaar te puzzelen en willen geen fouten maken. Ondertussen wordt hun wereld pal onder hun voeten ondermijnd. Ze weten het niet, ze zien het niet, en ze willen niet tot deze conclusies komen omdat die onwetenschappelijk lijken, ongehoord, en waar is het bewijs? En wat is bewijs? Hoeveel moeten jullie zien voordat het duidelijk wordt? Gegeven de clandestiene aard van de Interventie, nou ja, laten ze mensen niet veel zien. In ieder geval niet op klaarlichte dag.

Dus in jullie pogingen wetenschappelijk te zijn puzzelen jullie het in elkaar en zijn jullie op zoek naar de waarheid en je vindt de waarheid niet, je hebt de waarheid niet gevonden en je zal de waarheid niet vinden. En jullie zijn onzeker of je de waarheid wel wilt vinden, want als je echt ziet wat die inhoudt, nou ja, dan is jullie wetenschappelijk experiment voorbij. En nu moet je echt handelen. Je moet echt iets doen! En je collega’s kijken je aan of je gek bent, of je je verstand verloren hebt, of je je rede en objectiviteit hebt opgegeven en een wild en krankzinnig standpunt hebt ingenomen. Dus hoezeer ook naar de waarheid gezocht wordt, althans in theorie: ze wordt ontkend en niemand wil het risico nemen er iets van te weten. Dit is trouwens erg moeilijk te accepteren. Wij begrijpen dit. Het is misschien het moeilijkste dat je ooit moet aanvaarden, op je eigen sterfelijkheid na.

Wij verwachten niet dat mensen dit bij de eerste kennisgeving accepteren. Maar we moeten ons wel richten op die neigingen, overtuigingen en houdingen die mensen ervan weerhouden dit ooit te weten te komen. Je moet niet wachten op het bewijs want dan zal het te laat zijn. Tegen die tijd zal er geen ontkomen aan zijn.

Dan zullen mensen zeggen: “Tja, de bezoekers hebben nu eigenlijk alles overgenomen. Ik denk dat dit betekent dat ze daarom hier zijn!” En wat gaan jullie dan doen? Protesteren? Brieven schrijven aan jullie minister? Bij je vrienden klagen? Dit is een zeer ernstige situatie. Mensen moeten hier risico’s nemen om het te zien en te weten. Maar zelfs bij het nemen van risico’s hebben jullie een beetje hulp nodig omdat jullie niet kunnen zien wat er zich voorbij jullie grenzen bevindt.

Konden de Inheemse Amerikaanse volkeren de ingewikkeldheden en concurrentie tussen Europese naties begrijpen? Nee, dat konden ze niet. Niet zonder hulp uit een meer mysterieuze bron. En inderdaad was de Aanwezigheid der Engelen actief bezig om te proberen de volkeren van Noord- en Zuid- Amerika op de hoogte te brengen van grote en tragische veranderingen die op komst waren. Maar net als jullie konden de Inheemsen niet reageren omdat het buiten hun wereldbeeld viel. Het paste niet bij hun overtuigingen of inzicht en dus werden de openbaringen, voor zover ze beschikbaar werden gesteld aan de mensen, op grote schaal verworpen of genegeerd. Denk je dat de Aanwezigheid der Engelen gewoon de andere kant opkeek en de Inheemse Amerikaanse volkeren liet uitroeien?

Mensen willen dat dingen goed uitpakken. Ze willen zich prettig voelen. En dus kijken ze niet, en als ze kijken zien ze niet, en als ze wel zien begrijpen ze het niet vanwege wat ze willen. Mensen willen geen oorlog en dientengevolge ontkennen ze oorlog tot de oorlog hen overvalt. In plaats van het conflict van meet af aan, zodra de vonk is aangestoken, uit te doven, wachten ze tot het vuur hen bereikt en dan zeggen ze: “Oh, we moeten dit stoppen!”

Mensen vragen: “Wat kunnen we dan eigenlijk doen?” Er is een heleboel wat jullie eigenlijk kunnen doen. Jullie moeten beginnen met op de hoogte te zijn. Jullie moeten inzien waarmee je te maken hebt. Jullie moeten niet toestaan dat een buitenaardse macht voet op de bodem van deze wereld zet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de mensen van jullie wereld. Jullie hebben deze rechten. Jullie moeten ze uitoefenen.

Het is op dit punt noodzakelijk om een zeer nuchtere kijk op leven in het universum te hebben. Kijk omhoog naar de sterren. Die zijn fysiek. Dit is niet de Hemel waar je naar kijkt. Dit is niet jullie hemelse staat. Iedereen in het universum die leeft in fysieke omstandigheden moet omgaan met de harde eisen van fysiek leven – overleving, concurrentie, beproevingen, ontberingen. Technologie maakt geen einde aan deze vereisten en deze moeilijkheden. In feite maakt ze dingen zelfs gecompliceerder. Ze lost sommige problemen op en creëert andere.

Jullie moeten een volwassen kijk op het leven in het universum hebben. Als jullie een onvolwassen kijk hebben zullen jullie het niet begrijpen. En jullie gebrek aan begrip zou echt tragisch kunnen zijn. Er moet bewustzijn komen. Dit is het doel van de Briefings van De Bondgenoten – om bewustzijn op te roepen, niet om elke vraag te beantwoorden, niet om jullie volledig inzicht te geven, maar om jullie bewustzijn te schenken. Je bewust worden is gewaarschuwd worden voor iets. Het betekent niet dat al jullie vragen met betrekking daarop beantwoord of zelfs maar besproken worden. Maar het betekent wel dat jullie je van iets bewust zijn.

De boodschap van de Bondgenoten is heel eenvoudig en heel kort, en in veel opzichten heel algemeen omdat ze hier is om bewustzijn op te wekken en om misverstanden te corrigeren. Dat is haar doel. Naast dit bewustzijn moet er een ontwikkeling plaatsvinden in spiritueel inzicht, een besef van de Mentale Omgeving en de bereidheid een grotere samenwerking tot stand te brengen tussen naties en culturen.

Dit is een wereldwijd probleem. Het is geen probleem voor Amerikanen of Engelsen of Chinezen. Het is een wereldwijd verschijnsel. De Interventie waardeert het ene ras niet meer dan het andere, behalve in de mate waarin één ras kan bijdragen de bedoelingen van hen die interveniëren waar te maken. In dit opzicht ligt er grote nadruk op Amerika omdat het de machtigste, invloedrijkste natie is. Maar dit is een wereldwijd verschijnsel.

Jullie als menselijke wezens worden op de proef gesteld. Jullie recht om hier te zijn, jullie recht om vrij en zelfbepalend te zijn in het universum wordt bedreigd. Zij die zich mengen in menselijke aangelegenheden geloven dat jullie jezelf niet kunnen besturen en dat jullie de wereld zullen vernietigen, en dus denken ze dat het hun recht en privilege is om in te grijpen. Hun instelling is: “Nou ja, deze menselijke wezens! Kijk naar ze! Het zijn net dieren! Wij zullen hier orde en structuur aanbrengen.” En sommige mensen zullen denken: “Oh, dat is geweldig! Eindelijk krijgen we orde en structuur!”

Willen jullie echt op deze manier en in deze mate orde en structuur opgelegd krijgen? Dit is niet de manier waarop de mensheid vooruit zal komen of zichzelf zal verheffen. Dit is niet de manier waarop de mensheid samenwerking en vrede in de wereld zal bewerkstelligen. Willen jullie bezet worden? Want dat is waar jullie mee te maken krijgen. Een enorme, wereldwijde bezetting. En veel mensen zullen zeggen: “Nou, ik kan me hier nu eenmaal niet mee bezighouden. Ik heb andere problemen.” Wij zeggen: “Welke andere problemen heb je die belangrijker zijn dan dit?” Ja, er zijn andere dingen in ieders leven die aangepakt en opgelost moeten worden, maar niet ten koste van dit bewustzijn. Dit is het belangrijkste bewustzijn dat je in je leven, in deze wereld, in deze tijd kunt hebben.

Dus jullie beginnen met bewustzijn en vervolgens moeten jullie studeren en dingen leren over het leven in het universum. En waar kunnen jullie dit leren? Aan de universiteit? In de kerk? Van jullie ouders? Van jullie vrienden? Uit de krant? Of een tijdschrift? Wat jullie informatie geeft over leven in het universum kan deels worden geleerd van de geschiedenis van de mens. Het inzicht hoe de wereld zich ontwikkeld heeft en de krachten die haar gevormd hebben, hoe naties met elkaar zijn omgegaan zal jullie een heleboel leren over leven in het universum aangezien het niet anders is. Het vindt alleen plaats op veel grotere schaal, met veel meer verschillende invloeden en deelnemers. Jullie hebben een heel nuchtere kijk nodig op intelligent leven in het universum. En jullie moeten, in tegenstelling tot wat velen vandaag de dag geloven, begrijpen dat technologie jullie niet zal redden. Het zal jullie alleen veranderen. Technologie heeft geen enkel ras gered in het Universum. Het heeft hen alleen maar veranderd.

Ja, er zijn naties die andere kunnen overweldigen en domineren vanwege hun technologie. Maar deze binnendringende naties zijn zelf {ook} veranderd door technologie. Technologie maakt je feitelijk kwetsbaar in de Grotere Gemeenschap. Als je technologie hebt die niemand anders heeft, nou, dan wil iedereen hebben wat jij nu hebt. En hoe ga je wat je hebt verdedigen en beschermen? Het is een probleem waar zelfs in jullie wereld zeer rijke mensen mee geconfronteerd worden. Hoe gaan zij hun rijkdom en privileges beschermen? Dit verandert drastisch hun leven, hun vrienden, hun prioriteiten compleet en kan hun leven inderdaad echt ellendig maken, en dat gebeurt ook vaak.

De beste positie in de Grotere Gemeenschap is om zelfvoorzienend, onafhankelijk en uiterst discreet te zijn. Dit is wijsheid op grotere schaal. Toch kun je begrijpen vanuit menselijke cultuur en je eigen geschiedenis hoe waar dit kan zijn en waarom dit waar is. Gaat de persoon die zojuist een miljoen dollar heeft gewonnen naar buiten en het aan iedereen vertellen? Nou, dingen zullen veranderen als ze dat doen. Discretie, onderscheidingsvermogen. Zeer belangrijk. Nu belangrijker dan ooit tevoren.

Zo kan er dus veel geleerd worden van jullie eigen geschiedenis. Je bekijkt het objectief en zegt: “Nou, dit is wat er gebeurt als naties met verschillende capaciteiten met elkaar omgaan.”

Toch denken veel mensen nog steeds: “Het is duidelijk het lot. Het moet zo zijn. Het is zoals het is. En het kan niet veranderd worden. En het zou hoe dan ook zo gebeurd zijn.” Dat is belachelijk! Het zou op vele verschillende manieren gebeurd kunnen zijn. Het had vele verschillende kanten kunnen opgaan. De geschiedenis had niet zo hoeven lopen. En er zijn andere mensen in de wereld die denken: “Nou, wat er ook gebeurt is precies wat er moet gebeuren.” Dit is nog belachelijker.

Maar hoewel veel geleerd kan worden door de menselijke geschiedenis, cultuur en psychologie te bestuderen, moet er ook nieuwe informatie zijn, een nieuw perspectief. Het is niet zozeer nieuwe informatie die jullie nodig hebben als wel een breder perspectief. Als je naar dingen kijkt zoals jullie altijd hebben gedaan gaan zullen jullie zien wat jullie altijd hebben gezien. En niets nieuws zal onthuld worden. Dus een nieuw begrip, een nieuwe onthulling vereist een ander perspectief. Anders beschermt de geest alleen maar waarin hij al gelooft en verdedigt of bestrijdt hij alles wat dat weerspreekt.

Een nieuw spiritueel perspectief en inzicht in de spiritualiteit in het Universum wordt aangereikt via De Leer van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap. In plaats van dit geschenk van de Schepper aan te nemen zeggen sommige mensen misschien: “Nou ja, dit is allemaal afkomstig van één persoon. Hij zal zó rijk en machtig worden!” Ha! Wij hopen eerlijk gezegd dat hij niet gedood wordt. Is het een zegen dat dit alles door jou de wereld in gebracht wordt? Is het werkelijk een zegen om belasterd of veroordeeld of zelfs vergoddelijkt te worden door mensen? Wij denken dat het een grote last is en een groot offer om zo’n verantwoordelijkheid te accepteren. Het beste waar je op kunt hopen is anonimiteit, maar dat zal niet gebeuren omdat mensen er vroeger of later wel achter zullen komen. “Nou, deze persoon zegt echt dat hij beschikt over iets dat niemand anders heeft.” En dan slaat iedereen op hol. “Hoe kan iemand dit zeggen! Wie denkt hij wel dat hij is! Hij heult vast en zeker met de duivel! En als hij met de Engelen samen speelt, tja, waarom is hij het dan en niet ik?” Zie je, het is moeilijk om een Boodschapper te zijn.

Maar iemand moet het doen. En die persoon heeft veel hulp nodig anders kan het niet gedaan worden. Hij moet veel zelfvertrouwen hebben, veel vertrouwen in de Schepper en een groot onderscheidingsvermogen om te kunnen inschatten of hij juist of onjuist geleid wordt. Iemand die zijn geld beschermt of zijn sociale status zou niet in zo’n positie kunnen verkeren zonder groot persoonlijk conflict.

Daarom is er nieuwe informatie nodig, een nieuw perspectief, een Grotere Gemeenschaps-perspectief. Je moet gaan denken als iemand die in de Grotere Gemeenschap leeft en niet gewoon als iemand die in een dorp of stad woont. Perspectief kan geleerd worden. En als je een nieuw perspectief krijgt, in het bijzonder een breder perspectief zoals dit, nou, dan kun je dingen zien en weten die voorheen gewoon niet duidelijk waren. En deze dingen berusten dan niet op speculatie maar op heldere observatie.

Op een bepaald moment zullen jullie zeggen: “Nou, natuurlijk hoort niemand bij ons op bezoek te komen zonder onze toestemming!” Dat wordt duidelijk. Op dit moment denken mensen er zelfs nooit aan die vraag te stellen.  “Tja, ik weet het niet…..” Op een bepaald moment worden jullie je bewust dat spiritueel gevorderde rassen niet de werelden van andere mensen afgaan om daar in te grijpen. Zij sturen wellicht boodschappen door middel van waarnemers zoals de Bondgenoten van de Mensheid, maar ze grijpen niet in. Spiritueel gevorderden in het Universum doen dat niet, ongeacht hun cultuur, hun wereld, hun temperament of hun aard omdat dit wijsheid is en wijsheid is universeel. Dus om nu te denken dat iemand die in een ruimteschip kan vliegen en hier relatief snel kan komen spiritueel gevorderd is, nou, dat is onwetendheid. Dus als je een Grotere Gemeenschaps-perspectief verwerft besef je dat wijzen niet ingrijpen. Wijzen komen niet hierheen om alles te veranderen.

Er zijn omstandigheden waar genetisch materiaal gegeven wordt aan een evoluerend ras, maar dat is niet wat zich op dit moment in de wereld voordoet, dat kunnen we jullie verzekeren. De mensheid heeft al het nodige om succesvol te zijn. Ze heeft geen geavanceerde technologie nodig. Ze heeft geen buitenaards genetisch materiaal nodig. Iedereen die jullie iets anders probeert te vertellen is ofwel onderdeel van de Interventie ofwel is die onbewust aan het steunen.

De mensheid heeft een nieuw perspectief nodig. Maar zowel binnenin jullie als in het menselijk ras bevindt zich het zaad van Kennis, jullie Spirituele Geest. Deze Kennis is oud en is altijd al bij jullie geweest. Als je haar kunt ontdekken zal ze je onthullen wat je moet weten en wat je moet doen. Iedereen die in de wereld geboren is heden ten dage is geboren met het vermogen om de Grotere Gemeenschap te begrijpen, aangezien dit de tijd is dat de mensheid contact krijgt met het leven in het Universum, wat wij de Grotere Gemeenschap noemen. Dit inzicht zit al in jullie.

Als een buitenaards ras jullie zegt: “Nou, we zijn hier om jullie genetische code te verbeteren,” moeten jullie dit niet geloven. Dit is niet waar. Als jullie echt een proefdier willen zijn, als jullie echt een bezetting willen ondergaan, als jullie denken dat dit is wat het betekent om contact te hebben met leven in het universum, wat zal jullie dan van gedachten doen veranderen? De bezetting ervaren en op een dag wakker worden en zeggen: “Mijn God! Ik ben niet langer een vrij persoon en ik heb geen redmiddel?”

Is het te gewaagd om te zeggen dat dit het belangrijkste probleem is in de wereld en dat God een antwoord gegeven heeft en dat het antwoord in een Leer gegeven is? Is het te gewaagd om te zeggen dat dit het belangrijkste probleem is in de wereld en dat God een antwoord heeft gegeven, en dat het antwoord gegeven is via één persoon? Hoe zou het antwoord anders gegeven worden? Zou het gegeven worden aan honderd mensen? Als dat het geval was zou de boodschap nooit verder komen dan hen.

Toen Jezus kwam, waren er toen honderd Jezussen die allemaal met elkaar aan het concurreren waren? “Nou, mijn Jezus is de ware Jezus, maar die van jou niet!” Zo wordt een Openbaring niet in de wereld gebracht omdat het niet werkt.

Wij bevinden ons voorbij de wereld. Wij zijn de Engelen. Wij kunnen dus vermetele dingen zeggen en dan ergens anders naar toe gaan. De repercussies treffen ons niet. Wij leveren alleen de Boodschap af en mensen worden er ofwel gek van of ze worden erdoor verlicht. Maar wij zijn ergens anders. Het raakt ons niet.

Voor de Boodschapper echter is het een ander verhaal. Hij wordt geconfronteerd met alle reacties die optreden. Het is geen gemakkelijke baan. Wees blij dat deze baan niet aan jou gegeven is. Maar begrijp dat als jij je hiervan bewust wordt jij dit bewustzijn ook moet uitdragen. Je zult de moeilijkheden niet hebben die de Boodschapper heeft, maar je zult te maken krijgen met alle dingen waarover we spreken. Je zult de effecten van de Interventie zien. Je zult de effecten van het Pacificatie Programma zien. Je zult zien hoe futloos mensen zijn, hoe kritisch ze zijn en hoezeer ze in ontkenning zijn. En al hun woede en al hun argwaan en al hun angst en al hun vermijding zul je zien. Het zal zo helder als daglicht zijn. En jullie zullen dan begrijpen hoe de Openbaring plaatsvindt in de wereld. Wanneer de Boodschap gegeven moet worden en tijd van cruciaal belang is, dan is dit hoe het gebeurt. Dit is de moeilijkheid. Dit is de uitdaging.

Uiteindelijk is het echte probleem niet dat van de Interventie, hoewel dat een echt probleem is. Het grotere probleem is de menselijke ver-antwoord-elijkheid. Het vermogen van mensen te antwoorden. Het gebrek aan antwoord. Het onwetende antwoord. Het negatieve antwoord. Als mensen niet kunnen antwoorden, wel, dan zal de wereld worden weggegeven.

Er zijn niet veel bezoekers hier in de wereld. Hun aantallen zijn niet zo groot. Maar hun werk wordt vergemakkelijkt vanwege de menselijke toegeeflijkheid en menselijke onwetendheid. Wederom: het antwoord. Het vermogen om te antwoorden, ver-antwoord-elijkheid. Als er geen ver-antwoord-elijkheid is, nou, dan zullen mensen niet antwoorden en de bezetting zal plaatsvinden, recht voor hun voeten. En mensen zullen denken: “Oh jee, er is iets aan de hand in de wereld. Dingen zijn beslist aan het veranderen!” En het zal in orde lijken totdat ze ontdekken wat het werkelijk inhoudt.

Daarom wordt er op dit moment een belangrijke boodschap gebracht. Bewustwording is het allerbelangrijkste. Dan moeten jullie leren over leven in de Grotere Gemeenschap, waarmee  je kunt beginnen door objectief naar jullie wereld te kijken. Vervolgens moet je een Grotere Gemeenschaps-perspectief gaan krijgen en leren over leven en spiritualiteit in het Universum. Dit wordt nu aangereikt in de Leer van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap. Niet iedereen zal dit onderricht kunnen volgen, maar voldoende mensen op veel plaatsen zullen er toegang toe moeten hebben om te kunnen begrijpen wat er aan de hand is.

De mensheid zou de Interventie morgen kunnen beëindigen als ze geïnformeerd en bewust was. De mensheid zou een toekomstige Interventie van deze soort kunnen voorkomen als ze geïnformeerd, bewust en verenigd was. Mensen zijn zo bezig met zichzelf dat hun grenzen onverdedigd zijn. O ja, ze hebben grenzen onderling, enorme grenzen, muren en weerstand en vijandigheid. Maar jullie grenzen naar de ruimte zijn onbeschermd. Jullie hebben geen muren om te voorkomen dat de buitenwereld binnenkomt omdat jullie denken dat er geen buitenwereld is die binnen kan of zal komen.

Dit is dus een tijd voor moed, vertrouwen en eerlijkheid. Tijd om oprecht rekenschap aan jezelf af te leggen. Lees de Briefings van de Bondgenoten en stel jezelf de vraag: “Wat weet ik eigenlijk?” Niet: “Wat wil ik?” of: “Wat heb ik liever?” of: “Waar geloof ik in?” maar: “Wat weet ik hier nou echt? Gebeurt dit echt?” Raadpleeg Kennis binnenin jezelf als je dat kunt, niet je ideeën of je angsten of je overtuigingen, maar iets diepers binnenin je. Daar vindt de echte bevestiging plaats. En het zal veel moed vergen om dit te vragen omdat dit bewustzijn je leven zal veranderen. Het zal je bevrijden. En het zal je richting geven. Maar je moet bereid zijn tot deze verandering binnenin jezelf. Dit is de openbaring die plaatsvindt binnen ieder persoon. Er is veel verzet tegen. Veel uitstel. Maar als het kan plaatsvinden is het bijzonder waardevol.

Wij sturen onze zegeningen naar jullie en vragen jullie deze raad aan te nemen en haar voor jezelf in overweging te nemen, want jullie moeten de uiteindelijke beslissing nemen. Wij kunnen slechts informeren. Wij kunnen geen controle uitoefenen. De Aanwezigheid van de Leraren is met jullie.