Zesde Briefing: De Netwerken der Wijzen

Ons doel is niet religie, want religie heeft vele gezichten in het universum. Er zijn veel religies waarover wij gehoord hebben en een paar waar we voorbij onze eigen kusten indirect mee te maken hebben gehad. Het is niet ons doel, zie je, want wij worden geleid door de Hogere Machten die jullie de Raad der Engelen zouden noemen. Omdat onze werelden relatief vrij zijn in het universum weerspiegelen onze religies de dingen die wij bestuderen ten gunste van onze rassen en voor het welzijn van onze werelden. Maar wat wij zelf bestuderen is van een hogere orde. Het gaat over de Coördinatie der Wijzen die met Hogere Machten buiten het fysieke domein verbonden zijn.

We zijn hier dus niet om de religies van onze wereld te vertegenwoordigen, want wij opereren zeer onafhankelijk daarvan. Wij zijn hier niet om de rassen van onze wereld te vertegenwoordigen, alsof wij een soort ambassadeurs zijn, want we zijn hier voor een heel ander soort opdracht en missie. Wij zijn hier niet om formele relaties tussen onze naties en die van jullie aan te knopen omdat het daarvoor veel te vroeg is. En dat is werkelijk niet ons ultieme doel. W amazon

ant wij zijn met een hoger doel gestuurd.

Ons doel is niet religie, want religie heeft vele gezichten in het universum. Er zijn veel religies waarover wij gehoord hebben en een paar waar we voorbij onze eigen kusten indirect mee te maken hebben gehad.

Als ze al bestaat is religie in het universum al te vaak een symbool van de heersende machten. Wij denken dat het tamelijk zeldzaam is dat er een hogere spirituele waarheid bestaat in een ras. Wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat er een verlicht ras bestaat, want dat is te hoog gegrepen voor hen die in de fysieke realiteit leven.

Maar de Wijzen hebben veel partners en een uitgebreider Netwerk die onafhankelijk van regeringen, grote commerciële instellingen en handelsnetwerken opereren. Deze dingen kunnen nuttig zijn voor ons, maar wij functioneren grotendeels daarbuiten. Je vindt Wijzen op veel plaatsen, maar gewoonlijk verborgen en in het diepste geheim werkend. Want dergelijke krachten bezitten in het universum lijkt in de meeste gevallen bedreigend voor de heersende machten van welke wereld dan ook, tenzij ze zeer vrij zijn in de zin waarvan wij nu spreken.

Van veraf geleid te worden door de Hogere Machten ten dienste van het Goddelijke kan slechts het voorrecht zijn van zeer selecte individuen, individuen die niet slechts gekozen zijn omdat ze in hoog aanzien staan in hun werelden. Nee, het is van een andere aard.

De Netwerken der Wijzen worden gekozen op basis van een grotere geschiedenis van individuen, een hogere bestemming die zij hebben. Het is iets moeilijks, want zo’n hogere bestemming hebben is, zeker in een onvrije wereld, een zeer zware, gevaarlijke taak, een taak die enorme terughoudendheid, discretie en onderscheidingsvermogen vereist.

Zie dit niet als een of ander plezierreisje waarvoor je geselecteerd hoopt te worden, want in het hele universum is dit een ontzagwekkende taak en een enorme verantwoordelijkheid. En zou je in de loop van de tijd voldoen aan de criteria en uitgekozen worden voor een dergelijke rol, dan zou je verbonden moeten worden met andere individuen die je nooit zou ontmoeten, zelfs niet in je eigen wereld en evenmin in andere werelden.

Het is de wijsheid van de Netwerken der Wijzen, die hun wijsheid met elkaar delen via de Hogere Machten. Zo heeft de Hemel haar agenten op de grond – hier, daar, overal...

Je zou lang op hen moeten wachten voordat zich bepaalde situaties voordoen die vruchtbaar en geschikt worden voor jouw werk. Dit zou dus ook enorm geduld vergen. Daarom kunnen wij zo geduldig zijn met de menselijke familie, want wij hebben dit grote geduld moeten ontwikkelen, zelfs met elkaar binnen de Grote Coördinatie.

Onze missie is nog niet voltooid. Wanneer dat het geval is zullen wij terugkeren naar onze werelden, als we dit proces kunnen overleven. Wanneer dit kan gebeuren kunnen we niet zeggen, maar wij worden beschouwd als een onmisbare hulpbron voor de menselijke familie – om te worden opgeroepen wanneer dat nodig is, om te getuigen van het leven in het universum zoals wij dat kennen en hebben ervaren, en de grotere waarheden die wij en onze rassen hebben moeten leren – dingen die de menselijke familie niet kan zien of weten zonder deze getuigenis.

Denk daarom niet dat prominente mensen in jullie wereld deel uitmaken van dit grotere Netwerk. Zij zijn niet vrij. Zij zijn niet in staat op dit niveau te functioneren.

Het is voor jullie het verstandigst om gewoon een open geest te hebben en het soort culturele overtuigingen die er misschien zijn betreffende leven buiten jullie wereld opzij te zetten, om je niet te laten beïnvloeden door de meningen van anderen of de acties van jullie regeringen, of de fantasieën en speculaties die er rond dit grote en belangrijke onderwerp bestaan.

Zonder het zelfs maar te weten maakt de menselijke familie deel uit van een Grotere Coördinatie. Het is iets dat alleen de Wijzen volledig kunnen begrijpen. En zelfs hier moet hun begrip van dit grote Netwerk onvolledig blijven. Want wat kan een individu afweten van een Netwerk dat zo uitgebreid, zo gecompliceerd is en dat gecoördineerd wordt door Hogere en Grotere Machten, dat afhankelijk is van zoveel omstandigheden en veranderende voorwaarden dat het de capaciteit van een individu, of zelfs een groep, te boven gaat om dit volledig te beseffen? Maar weten dat jullie deel uitmaken van deze Coördinatie, je plichten uitvoeren als onderdeel van deze Coördinatie, dat is de berg die jullie moeten beklimmen om voldoende over deze dingen te leren.

Daarom zal elke individuele groep in het Netwerk slechts een gedeeltelijke kennis hebben zodat ze, zelfs als ze zouden falen of overgenomen worden door andere machten, niet het hele Netwerk kunnen verraden.

Wij spreken nu hierover ten dienste van de Openbaring die gegeven wordt aan de wereld en van haar leer over het leven in het universum in het bijzonder. Want jullie moeten een getuigenis hebben uit het universum zelf en niet slechts van één ras of individu, maar van een groter Netwerk dat ontelbare rassen vertegenwoordigt die buiten het bereik van overheden en handel functioneren; buiten het bereik van ambitieuze individuen en groepen en naties; voorbij alle corruptie en manipulatie die er in deze regio van de ruimte bestaan, die omvangrijk en ingewikkeld en gevaarlijk is.

Wij brengen jullie de realiteit van leven in het universum zoals wij het zien en kennen. Het is echter niet eenvoudigweg ons inzicht dat wij jullie hier presenteren. Het is de wijsheid van de Netwerken der Wijzen, die hun wijsheid met elkaar delen via de Hogere Machten. Zo heeft de Hemel haar agenten op de grond – hier, daar, overal, verborgen, kleine groepen en soms afzonderlijke individuen, maar zeer goed verbonden zodat de wijsheid die wij brengen niet alleen onze individuele ervaring of begrip, maar de wijsheid der Wijzen in dit deel van het universum kan vertegenwoordigen.

Er is geen ras dat de betekenis van leven in dit universum volledig kan begrijpen, of volledig kan begrijpen dat alle wezens die leven in de fysieke realiteit in een staat van Afscheiding van het Goddelijke leven.

er is een hoger niveau van bestuur en invloed dat spreekt tot het diepste deel van jou, wat wij Kennis noemen, of de Septa Varne.

De Openbaring voor jullie wereld, alsmede de Boodschapper die voor dit doel gezonden is, kunnen jullie deze dingen uitleggen, want jullie hebben hiervoor een menselijke vertegenwoordiger nodig. Hij maakt ook deel uit van de Grotere Coördinatie, evenals zijn gezin. Zij zijn hier naartoe gezonden als de kiem voor de Grotere Coördinatie in de wereld, niet slechts om de grote uitdaging van de Interventie en de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat aan te gaan, maar ook om de opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap te begeleiden en om deze geheiligde verbintenis hier op te bouwen.

Want als de mensheid ooit ware vrijheid in het universum wil bereiken of in staat wil zijn deze vrijheid te behouden en stabiliteit te bereiken in deze wereld met jullie leefomgeving, zullen jullie deze Grotere Coördinatie hier nodig hebben om een hoger niveau van Kennis te handhaven en zo mogelijk zelfs jullie toekomstige leiders te adviseren. Want welke leider in een vrije natie zou geen toegang willen hebben tot dergelijke grote wijsheid zonder deel uit te maken van het Netwerk zelf? Want politieke machthebbers zijn zelden betrokken bij de grote Netwerken omdat ze te zeer overheersten beïnvloed worden door hun regeringen.

Denk daarom niet dat prominente mensen in jullie wereld deel uitmaken van dit grotere Netwerk. Zij zijn niet vrij. Zij zijn niet in staat op dit niveau te functioneren. Maar zij die deel uitmaken van deze Netwerken kunnen hen voor de toekomst adviseren. En dergelijk advies in een vrije natie zou van cruciaal belang zijn omdat jullie nu toegang hebben tot wijsheid uit het hele universum, niet alleen afkomstig van lokale regio’s, niet alleen van individuele opvattingen, niet alleen uit de eigen geschiedenis en het beperkte inzicht van een enkele natie.

dat het Netwerk der Wijzen jullie grootste bondgenoot en het hoogste goed is alsmede diegenen die dit in werkelijkheid kunnen vertegenwoordigen, want zij zullen vrij zijn van corruptie van ongeacht welke wereld.

Wij zeggen deze dingen tegen jullie zodat jullie een vollediger begrip hebben van wie we zijn, waarom we hier zijn en wat wij dienen. Wij hopen dat dit elk idee zal wegnemen dat we hier politieke of economische machten of een met de Interventie geassocieerde macht vertegenwoordigen. Wij zijn hier niet om andere regeringen, andere werelden te vertegenwoordigen.

Zelfs de vrije naties kunnen niet ingrijpen in jullie wereld, en dat zouden ze ook niet doen want dit zou in strijd zijn met hun non-interventie overeenkomsten in het universum, die de meeste vrije naties moeten sluiten om autonoom te zijn in deze grotere arena van het leven.

Omdat jullie een opkomend ras zijn is het belangrijk dat jullie afweten van de grote Netwerken. Zelfs al zou de Interventie deze informatie horen, dan nog kunnen ze geen toegang verkrijgen tot deze grote Netwerken. Alleen de grote Netwerken die vrij zijn van de intriges van fysiek leven en bestuur kunnen een dergelijke vrijheid hebben in het universum.

Daarom zal elke individuele groep in het Netwerk slechts een gedeeltelijke kennis hebben zodat ze, zelfs als ze zouden falen of overgenomen worden door andere machten, niet het hele Netwerk kunnen verraden.

Daarom moeten jullie die dit horen en deze boodschap ontvangen misschien tot het inzicht komen dat steeds meer wijsheid, steeds groter bewustzijn, niet het doel is. Meer dan wat functioneel is voor je ware rol en doel zal de Hemel jullie niet geven, omdat het anderen veel te kwetsbaar zou maken voor jullie fouten. Grote zorg wordt hier besteed aan de ontwikkeling van individuen en de toewijzing van rollen.

Zoals wij jullie wereld in de gaten hielden toen we in de nabijheid ervan waren, zijn er anderen die over ons waken om er zeker van te zijn dat we geen fouten maken. Want alle wezens in het universum zijn feilbaar en geneigd tot fouten. Dat is de toestand van het leven in fysieke vorm in de Afscheiding. Wij verkeren in fysieke vorm. Wij zijn bewuste wezens uit verschillende werelden. Daarom waken de Hogere Machten veel zorgvuldiger over ons dan over andere individuen.

Maar we kunnen toch nog struikelen. We kunnen toch nog overgenomen worden door andere machten die proberen toegang tot ons te verkrijgen of ons te vernietigen of ons als een bedreiging zien. Daarom bevinden we ons niet in jullie wereld, lopen we niet rond in jullie wereld, zie je, want er zijn machten in jullie wereld die ons zeer zeker zien als een bedreiging – een bedreiging voor hun politieke macht of hun religieuze positie, want wij vertegenwoordigen een Hogere Autoriteit in het leven.

Wij zijn niet zomaar dienaren. Wij zijn afgezanten van deze Hogere Autoriteit. Maar onze missie hier is zeer specifiek, zoals we verklaard hebben in onze Briefings. Wij zien de beperkingen in van deze verantwoordelijkheden die op zichzelf groot genoeg zijn om een niet-aflatende uitdaging te vormen.

Daarom is het belangrijk dat jullie begrijpen dat er in het universum twee bestuursniveaus zijn. Je hebt het bestuur van politieke, religieuze en economische machten, die overal de overhand lijken te hebben  en in vrije werelden zelfs sterk moeten zijn. Dit is het beeld van het universum dat jullie zintuigen aangeven.

Maar er is een hoger niveau van bestuur en invloed dat spreekt tot het diepste deel van jou, wat wij Kennis noemen, of de Septa Varne. Deze grotere invloed en macht spreekt hiertegen in jou en roept bepaalde individuen op tot hogere niveaus van dienstverlening in hun respectievelijke werelden. En zij die deze lange voorbereiding kunnen volbrengen zullen verbonden worden aan deze Grotere Coördinatie van het Goddelijke, wiens Wil en Doel het is om overal vrijheid, wijsheid en de kracht van Kennis te realiseren, want haar potentieel bestaat in alle bewuste wezens in alle werelden in het hele universum.

Hoewel wij een specifieke functie hebben de mensheid te waarschuwen en haar te helpen zich voor te bereiden op haar opkomst in deze Grotere Gemeenschap van leven, vertegenwoordigen wij ook deze Hogere Autoriteit en invloed, en spreken we, als we kunnen, tot de opkomst van Kennis in het individu zoals we reeds hebben gedaan, ter ondersteuning van de grote Openbaring die het Goddelijke naar de wereld heeft gezonden – een zeldzame en opmerkelijke gebeurtenis in dit deel van het universum. Want hoe weinig rassen in dit deel van het universum zouden in het openbaar een Nieuwe Openbaring van God kunnen ontvangen. Jullie hebben geen idee hoe bevoorrecht jullie zijn in deze positie te verkeren, of hoe zeldzaam het is in een universum van onderdrukte naties en strenge regeringen.

Jullie die gefascineerd lijken door en verliefd op technologie beseffen nog niet de grote gevaren en de risico’s ervan voor jullie vrijheid, zowel voor het individu als voor de wereld als geheel. Daarom hebben we in de Briefings gezegd geen technologie van andere rassen te accepteren want dit plant de zaden van hun controle over jullie wereld – zodat zij jullie wereld meer zullen beheersen dan jullie en jullie van hun technologie afhankelijk zullen worden.

Denk niet dat hoge technologie in het universum op enigerlei wijze spirituele macht inhoudt. Dit is volkomen onjuist. Denk niet dat zij waarlijke spirituele macht in jullie eigen wereld betekent, om dezelfde redenen. Wij moeten deze Wijsheid, waarvan we zeker weten dat ze deel uitmaakt van de grote Openbaring die aan de wereld gegeven wordt, blijven herhalen.

Er moet grote nuchterheid zijn bij het betreden van dit universum. Het is de hoogste drempel die een wereld kan nemen. Er gaan grote gevaren mee gepaard en het kan veelbelovend zijn, afhankelijk van wat bevorderd wordt in die wereld en de mate waarin daar de diepere Kennis ontwikkeld en levend gehouden is.

De mensheid wordt in dit opzicht als veelbelovend beschouwd, maar er zijn grote krachten in jullie wereld die er tegenin gaan en dat altijd hebben gedaan, en dan is er de enorme kwetsbaarheid van de mensheid voor het universum – voor de invloeden en de verleidingen ervan, de beloften van vrede en macht, de aanbiedingen van technologie aan een primitiever en toch meer spiritueel georiënteerd ras zoals dat van jullie.

 

Jullie moeten dus begrijpen dat de ware Bondgenoten van de Mensheid slechts deels vertegenwoordigers zijn van de vrije naties. Maar de volle betekenis ervan geeft aan dat het Netwerk der Wijzen jullie grootste bondgenoot en het hoogste goed is alsmede diegenen die dit in werkelijkheid kunnen vertegenwoordigen, want zij zullen vrij zijn van corruptie van ongeacht welke wereld. Zij hebben geen technologische macht. Zij benutten technologie om hun doeleinden te dienen, maar dat is niet hun kracht. Dat is niet hun sterke kant. Dat is niet hun vaandel niet. Want zij hebben geen vaandels, ze zijn grotendeels onzichtbaar voor jullie ogen.

De ware Bondgenoten van de Mensheid zijn dus de Wijzen in alle werelden en de enkele Wijzen in jullie wereld die de kracht van Kennis bevorderen. Maar jullie grootste bondgenoot zijn de Ongezienen, de Hogere Machten, die jullie zien als de Engelen, die nu een Nieuwe Openbaring van het Goddelijke in de wereld brengen om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, om de basis te leggen voor ware eenheid en grotere vrijheid in jullie wereld.

Wij zijn in dienst van en afstemming met de presentatie van deze geweldige Openbaring opgeroepen. Hoewel deze niet specifiek aan ons is gegeven weten we van haar doel en intentie en herhalen wij zeer zeker haar Wijsheid. Maar wat aan jullie onderwezen moet worden binnen jullie wereld moet van binnen jullie wereld komen. En wat aan jullie onderwezen moet worden van buiten de wereld moet van buiten de wereld komen. Het maakt allemaal deel uit van deze grote Openbaring voor de mensheid.

Daarom vragen we jullie om ruimer over ons te denken hoewel het misschien moeilijk te begrijpen of te bevatten is. Het is uitermate belangrijk voor jullie om de Goddelijke Machten die aan het werk zijn in het universum te scheiden en te onderscheiden van de politieke machten die zich overal opdringen.

Verwar die twee nooit anders staan jullie open voor grote verleiding en manipulatie. Denk nooit dat een andere natie die neerstrijkt op jullie kusten tot spiritualiteit geneigd is of de Netwerken der Wijzen vertegenwoordigt, want dat zou de ultieme vorm van verleiding voor jullie volk zijn. En hoewel de Interventie dit idee zal proberen te promoten, omdat ze zich bewust is van jullie aanleg en kwetsbaarheden, moeten jullie niet zwichten voor dergelijke overreding.

Denk nooit dat diegenen die een verbazingwekkende technologie lijken te hebben op enige manier boven jullie verheven zijn in hun ethiek, moraliteit of spiritualiteit. Jullie hebben hiervan in de afgelopen eeuw zeer zeker de waarheid in jullie eigen wereld ingezien, dat geavanceerdere technologie niet een hogere waarheid, een hogere betekenis of een hoger doel betekent.

Er is hier zoveel dat jullie moeten opmerken en onderscheiden om onze boodschap, ons doel en onze realiteit te kunnen begrijpen. Er zijn zoveel ideeën en overtuigingen die bewust terzijde geschoven moeten worden om deze dingen met enige mate van helderheid te kunnen zien. Het is een uitdaging in jullie wereld en in alle werelden.

Hoe weinig wezens in het universum hebben de vrijheid om te zien zonder de overweldigende invloed van hun naties, culturen en, als ze een religie hebben, religies. Het is iets zeldzaams en moois, en het potentieel hiervoor bestaat in iedere persoon in de wereld, in jullie en anderen, omdat Kennis hier levend gehouden is dankzij de grote inspanningen van vele dienaren van het Goddelijke die op verschillende niveaus opereren, met grote individuele opofferingen, grote moed, grote integriteit – dingen die zeldzaam lijken maar nog steeds voldoende aanwezig zijn in jullie wereld zodat de Wijzen jullie ras als geheel als veelbelovend zien en meer erkenning geven.

Mogen onze geschenken aan jullie een diepe weerklank vinden. En mogen jullie inzien welke vereisten en terughoudendheid nodig zijn om een Hogere Werkelijkheid te zien die te allen tijde en in het hele universum in jullie midden leeft.