Vierde Briefing: Verborgen Krachten

De mensheid bezit een kracht die ze zich nog niet gerealiseerd heeft, een kracht waarmee de Interventie geneutraliseerd kan worden, een kracht die de mensheid een grotere veelbelovendheid en een grotere kracht geeft in het universum. Dit is een onzichtbare kracht. Het is een kracht die, eenmaal ervaren, een essentiële kracht wordt om richting te geven aan je leven en om je ware kracht en zekerheid te geven. Deze kracht wordt in het universum Kennis genoemd. Het is de kracht om met helderheid en zekerheid te zien, te weten en te handelen. Het is een kracht die boven overredingskracht en manipulatie staat van elke buitenaardse bron of elke andere bron. Het is een kracht die als potentieel gegeven is aan ieder individu binnen de menselijke familie en daarbuiten.

In de Grotere Gemeenschap komt religie uiteindelijk neer op de studie en toepassing van De Weg van Kennis, want dit is het beste te vertalen in religie. Lokale gewoonten, lokale leraren, lokale geschiedenis kunnen niet van de ene wereld naar de andere vertaald worden. Alleen dat wat essentieel is in de studie en beoefening van het leren kennen van de Schepper en het grote geschenk van Kennis van de Schepper aan het individu is te vertalen.

Verzet zal laten zien dat de mensheid een autonoom ras is en niet lastiggevallen of gecontroleerd wil worden door buitenaardse mogendheden.

Alleen in werelden waar individuele vrijheid gewaardeerd en ondersteund wordt ligt op Kennis een ware nadruk en is ze een waarachtig doel, niet alleen voor het individu, maar voor de natie als geheel. Daarom wordt Kennis gevreesd en vermeden in naties waar individuele vrijheid niet bestaat omdat de kracht van Kennis individuele creativiteit, individuele tegenspraak en individuele discrepantie met de wil en de richting van de groep kan stimuleren. Door deze vrijheid en creativiteit krijgt jullie leven zijn dynamische eigenschappen, kracht en potentie. Hierdoor is een individu in staat zijn bestemming in de wereld te vervullen.

Het beoefenen van Kennis is zeldzaam in het universum want vrijheid is zeldzaam in het universum. De Weg van Kennis wordt in het geheim bestudeerd in vele werelden en naties waar vrijheid niet aangemoedigd of toegestaan wordt. Ze wordt het krachtigst tot uitdrukking gebracht in vrije naties, waar ze niet alleen gezien wordt als de weg naar persoonlijke vervulling en bijdrage, maar ook als bron van kracht in de mentale omgeving – een kracht die gebruikt kan worden om een vrij ras te beschermen tegen buitenaardse inmenging en interventie.

De mensheid beseft nog niet hoeveel kracht zij waarlijk heeft noch de voordelen die jullie hebben omdat jullie religies bewaard zijn gebleven en niet vervangen zijn door een geloof in technologie. Ze zijn niet compleet ondergeschikt gemaakt aan de politieke agenda’s van heersende naties. Hoewel er, naar wij begrijpen, sprake is geweest van veel corruptie blijft de kracht en de aanwezigheid van Kennis in de mensheid sterk en haar potentie voor de toekomst is zeer bemoedigend.

Als deze Kennis niet aanwezig was en niet toegankelijk was voor mensen zou onze boodschap van waarschuwing, bemoediging en hoop zinloos zijn. Wij spreken tot deze Kennis in jullie en in alle menselijke harten. Het zijn niet zozeer ideeën die wij presenteren als wel de erkenning van de realiteit en de voorbereiding die de mensheid moet ondergaan om zich voor te bereiden op haar toekomst in de Grotere Gemeenschap. Want jullie bestemming ligt daar en jullie succes en falen zal plaatsvinden binnen de context van de Grotere Gemeenschap.

Kennis vertegenwoordigt een diepere stem. Het is hoe de Schepper tot jou zal spreken – om je te leiden, te beschermen en je voor te bereiden. Ze is volkomen vrij van storing, beïnvloeding en manipulatie. Ze vertegenwoordigt de kern van jullie kracht en is jullie krachtigste bezit. Iedere actie die jullie eventueel ondernemen om de menselijke vrijheid te behouden zal uiteindelijk zonder succes zijn als er geen Kennis aan te pas komt.

Dit is wederom een van de redenen waarom wijzen verborgen blijven, want zij hebben de kracht en de tegenwoordigheid van Kennis. De Interventie weet niets van deze Kennis en gebruikt haar niet en daarom is ze jullie grootste kracht. Maar het zich bewust zijn van Kennis moet ontwikkeld worden. De noodzaak voor Kennis moet erkend worden, want jullie individuele intellect kan niet wedijveren met de macht van de groepsgeest die bestaat in de Grotere Gemeenschap. Maar Kennis in jullie is immuun voor die invloed en kan door de misleidingen ervan heen kijken.

De kracht van jullie ideeën en overtuigingen zijn zwak vergeleken met die waaraan stevig wordt vastgehouden door vele geesten in de Grotere Gemeenschap. Maar de kracht van Kennis is sterker. Zij kan niet verdraaid worden. Ze kan niet verraden worden. Ze kan door geen enkele macht in het universum veranderd worden. Slechts de Schepper van al het leven kan tot haar spreken en alleen hiernaar luistert zij.

Kennis in jullie is verbonden met Kennis in anderen. Dus naarmate Kennis sterker wordt in de menselijke familie zullen oorlog en conflict haar bekoring en aantrekkingskracht verliezen. Naarmate Kennis sterker wordt in de menselijke familie zullen aanbiedingen van buitenaardse technologie en buitenaardse leiderschap hun aantrekkingskracht verliezen. Voor Kennis stellen ze niets voor. Al die dingen die invloed op mensen uitoefenen om zichzelf schade te berokkenen of om zich bezig te houden met activiteiten die niet in hun belang zijn zullen hun aantrekkingskracht verliezen in het licht van Kennis, deze diepere kracht.

Mensen moeten weigeren te geloven in buitenaardse mogendheden die hier zijn zonder menselijke toestemming en die tegen de menselijke wil en het menselijk bewustzijn in handelen.

Niet alle mensen hoeven deze kracht te vinden, maar velen wel. Anders zal de Interventie ongehinderd doorgang vinden. Regeringen zullen verborgen houden wat zij weten, terwijl ze worstelen in zichzelf hoe om te gaan met deze aanwezigheid en haar bedoelingen, en de mensen van de wereld zullen geobsedeerd door zichzelf en onwetend blijven, zich niet bewust van de grotere dreiging voor hun toekomst en hun vrijheid.

Als voldoende mensen sterk kunnen worden met Kennis en leren over de Grotere Gemeenschap zal de mensheid niet ten onder gaan. Ze zal zich verzetten tegen de Interventie. En haar verzet zal de leiders van handel en commercie duidelijk maken dat de mensheid een autonoom ras is en niet lastig gevallen of gecontroleerd wil worden door buitenaardse mogendheden. Dit zal jullie kracht en respect opleveren, wat jullie op dit moment niet hebben.

Het grootste geschenk dat andere rassen jullie kunnen geven is hun wijsheid over het leven in het universum en hun besef van de kracht van Kennis. Het is deze niet-technologische kracht die het verschil zal maken welk pad jullie nemen – of jullie binnen jullie wereld zullen kiezen voor conflict en oorlog of voor samenwerking en eenheid, of jullie je zullen voorbereiden op de Grotere Gemeenschap door de aanwezigheid van de Interventie en haar dreiging te herkennen of dat jullie dat zullen negeren om je te focussen op andere dingen waarvan jullie denken dat ze belangrijk zijn. En het is bij mensen het besef van deze innerlijke kracht die zal bepalen welke weg de mensheid zal inslaan bij het tot stand brengen van menselijke eenheid – of dat een weg van onderdrukking en onderwerping zal zijn of een weg van consensus en bewustzijn. Het zal bepalen wat mensen zien, wat ze weten en wat ze doen.

Dit is hoe centraal Kennis staat in jullie ervaring en dit is waarom ze de grootste kracht in het universum is. Zij die sterk zijn met Kennis hebben kracht in de mentale omgeving. Ze kunnen niet verleid worden en ze kunnen door geen enkele macht overgehaald worden. Ze zullen vrijheid waarderen, ze zullen kracht waarderen, ze zullen eenheid en doelgerichtheid waarderen. De mensheid waardeert deze dingen wel, maar niet voldoende met het oog op jullie opkomst in de Grotere Gemeenschap en niet genoeg met betrekking tot de verslechterende toestand van jullie wereld.

Wij weten dit omdat interventie plaatsgevonden heeft in vele oorden, zelfs binnen onze werelden, waar we moesten vechten en worstelen om onze vrijheid terug te krijgen en om die groeperingen die ons probeerden te leiden en te controleren te verdrijven. Onze geschiedenissen zijn moeilijk en betreurenswaardig. We raakten velen van onze soort kwijt in de strijd om vrijheid omdat we niet op tijd acht sloegen op de waarschuwing en toen voor de zeer moeilijke taak kwamen te staan diegenen omver te werpen die zich als machthebbers hadden gevestigd in onze respectievelijke werelden.

Dat is waarom de Schepper van al het leven ons gezonden heeft om te spreken uit naam van de bondgenoten van de mensheid – om de mensheid te adviseren, te waarschuwen en te stimuleren haar grote kansen en de grote gevaren die voor haar liggen te erkennen, om zich dienovereenkomstig voor te bereiden en de diepere kracht van Kennis te zoeken, die jullie de inspiratie, de moed en de wil zal verschaffen om de moeilijke verandering die tot stand gebracht moet worden in de wereld te ondernemen.

Opkomende rassen zoals dat van jullie, die niet in staat zijn hun vrijheid te realiseren of die hun zelfvoorziening hebben verloren, komen onder de overredingskracht van buitenaardse machten te staan – overmeesterd veelal zonder dat er sprake is van openlijk geweld.

De mensheid kent haar kracht niet en de Interventie brengt haar er alleen maar toe te geloven in haar zwakheid. De Interventie wil dat de mensheid zich zwak en hulpeloos, ontmoedigd en wanhopig voelt. Dit is de perfecte omgeving waarin de Interventie zichzelf kan vestigen – haar macht vestigen, haar steun opbouwen en haar voordeel verkrijgen in een vreemde wereld.

 

Mensen moeten weigeren te geloven in buitenaardse mogendheden die hier zijn zonder menselijke toestemming en die tegen de menselijke wil en het menselijk bewustzijn in handelen.

 

Daarom moeten jullie deze dingen waar we over spreken overwegen voordat jullie tot enige conclusie komen omtrent de mogelijkheden voor de mensheid in haar eigen wereld en daarbuiten. Jullie moeten zeer zorgvuldig en kundig omgaan met ontmoetingen met intelligent leven van buiten de wereld. De noodzaak van transparantie en verantwoordelijkheid met betrekking tot elk bezoek is zeer groot. Hier moeten jullie zekerheid hebben en niet alleen maar hoop.

Kennis verschaft zekerheid. Zonder Kennis heb je misschien hoop, maar zonder zekerheid is hoop zwak en kan ze gemakkelijk ontmoedigd worden. Zekerheid zal je zeggen wat je moet doen. Ze zal je informeren over wat er van jou als individu wordt gevraagd en wat er gevraagd wordt van jullie naties. Wij hebben de drie vereisten verschaft om vrijheid in de Grotere Gemeenschap op te kunnen bouwen en te vestigen. Deze (vereisten) kunnen dienen als context voor belangrijke menselijke ontwikkeling. Maar deze ontwikkelingen moeten geïnspireerd worden door Kennis. Anders kan het verlangen naar eenheid leiden tot onderdrukking. Het verlangen naar onderscheidingsvermogen kan leiden tot geheimhouding als ze niet geleid wordt door Kennis.

De Interventie moet tegengegaan worden. Haar aanwezigheid moet aan de kaak worden gesteld. Haar activiteiten moeten blootgelegd worden. Mensen moeten weigeren te geloven in buitenaardse mogendheden die hier zijn zonder menselijke toestemming en handelen tegen de wil en het medeweten van de mens in. Openheid van zaken jegens de mensen van de kant van hun regeringen is belangrijk, maar mensen moeten ook openheid geven over wat ze zien en wat ze zelf hebben ervaren met betrekking tot de aanwezigheid van de Interventie.

De mensheid moet haar grens met de ruimte opbouwen. Ze moet haar ogen en aandacht richten op de ruimte. Jullie kunnen niet met jullie rug naar het universum staan als jullie in staat willen zijn te zien wat er aan komt en te zien wat hier reeds is.

Het ontvoeren van mensen tegen hun wil moet blootgelegd en aan de kaak gesteld worden. Want het gebeurt met een verraderlijk doel. Dat kan de menselijke familie alleen maar verzwakken en nog verder verdelen. Jullie moeten erkennen dat er nu concurrentie is, concurrentie van buiten de wereld. Deze concurrentie moet herkend en openbaar gemaakt worden. Wie ervan overtuigd was dat deze aanwezigheid hier is voor het welzijn van de mensheid moet inzien dat dit niet het geval is, dat hij bedrogen is en wie tegen zijn wil ontvoerd is moet inzien dat hij gelooft in dingen waartoe hij aangemoedigd is.

Jullie zijn de inheemse volkeren van deze wereld. Jullie ondergaan nu interventie. De geschiedenis van jullie wereld leert jullie hoe interventie er uit ziet en dat die altijd uitgevoerd wordt in het belang van diegenen die ingrijpen. Laat dus niet gebeuren dat jullie onder buitenaardse overredingskracht en interventie vallen. Begrijp dat ware vrienden en bondgenoten nooit op deze manier in de wereld zouden ingrijpen of zulke activiteiten zouden uitvoeren, die alleen maar het welzijn van mensen bedreigen en de eenheid, de zelfvoorziening en het onderscheidingsvermogen van de mensheid ondermijnen.

Om vriend van vijand te kunnen onderscheiden in het universum moet je het verschil weten tussen je kracht en je zwakheid, want je vijand zal spreken tot je zwakheid, en je vriend zal spreken tot je kracht. Alles wat de mensheid waardevol vindt staat op het spel – alles wat jullie gecreëerd hebben, al jullie vooruitgang, alles wat jullie voor elkaar gekregen hebben, wat enorm is. Jullie beseffen niet welke geschenken hier zijn gegeven en hoe belangrijk ze zijn.

Jullie zullen rassen in het universum ontmoeten waarvan de bevolking geen mededogen jegens elkaar toont. Hun mensen zijn meer machines geworden – geleid, gecontroleerd en aangestuurd, met zeer weinig gedachten of gevoelens jegens zichzelf of jegens elkaar. Dit is heel normaal. Dit is een van de richtingen die een ras kan inslaan om stabiliteit en zekerheid te bereiken. Het is niet de richting die jullie bondgenoten zijn ingeslagen. Zij hebben een heel andere koers uitgezet voor hun volkeren en voor hun toekomst.

Denk niet dat de toekomst van de mensheid uitzichtloos is want dit te denken is ten prooi vallen aan de overredingskracht die over de menselijke familie is geworpen. Want de Interventie probeert of jullie gunsten te winnen of jullie verzet neer te slaan. Als ze jullie gunsten niet kunnen winnen zullen ze proberen jullie te ontmoedigen en vertwijfeld en in wanhoop achter te laten.

Vertrouwen in de mensheid, vertrouwen in de kracht van goed menselijk leiderschap, vertrouwen in de noodzaak en vereiste van menselijke eenheid, zelfvoorziening en discretie – jullie mogen dit vertrouwen nooit verliezen. Wat dingen ook lijken te zijn, jullie mogen nooit opgeven. De Interventie wil dat jullie het opgeven, dat jullie toegeven en jezelf overgeven.  Maar in de Grotere Gemeenschap mag je dit nooit doen. Want als jullie vrijheid eenmaal verloren is gegaan is het uiterst moeilijk om haar terug te krijgen, zoals wijzelf zo heftig hebben ervaren.

Het zal enorme moed vergen te doen wat gedaan moet worden in de wereld – enorme menselijke vernieuwing, menselijke betrokkenheid en samenwerking. Als jullie niet geloven dat dit mogelijk is heeft de Interventie al gewonnen. Dan is het slechts een kwestie van tijd. Jullie zijn gezwicht zonder zelfs maar te beseffen welke invloed over jullie heen geworpen is.

Vrijheid en eenheid zijn moeilijk te realiseren en ze moeten voortkomen uit een grote noodzaak. Het is niet bij toeval dat een natie vrij wordt in het universum. Het is uit noodzaak en uit vrije wil. Als je niet vrij bent in het universum zul je door anderen geregeerd worden. Als je je vrijheid niet tot stand brengt en ondersteunt zul je je bestemming niet onder controle hebben. Dit is de realiteit van leven in het universum. Het is een realiteit die je kan verlossen of kan verslaan, afhankelijk van hoe je erop reageert.

 

Opkomende rassen zoals dat van jullie, die niet in staat zijn hun vrijheid te realiseren of die hun zelfvoorziening hebben verloren, komen onder de overredingskracht van buitenaardse machten te staan – overmeesterd veelal zonder dat er sprake is van openlijk geweld.

 

Velen in de Grotere Gemeenschap hebben juist om deze redenen gefaald. Opkomende rassen zoals dat van jullie, niet in staat hun vrijheid te realiseren of omdat ze hun zelfvoorziening hebben verloren, komen onder de overredingskracht van vreemde machten te staan – overmeesterd veelal zonder dat er sprake was van openlijke geweldpleging, overmeesterd ten gevolge van hun eigen conflicten, overmeesterd ten gevolge van hun eigen ontberingen. Alle vooruitstrevende naties worden geconfronteerd met de uitputting van hun grondstoffen. Wat zij ten tegenstaan van dit alles verkiezen te doen maakt het verschil. Kennis binnenin het individu zal hem leiden de juiste beslissing te nemen. Maar als Kennis onbekend is of niet ervaren wordt zullen andere beslissingen genomen worden.

De mensheid heeft een grote kracht, maar ze gebruikt haar grote kracht niet. Ze heeft grote potentie, maar ze realiseert haar potentieel niet. Individuen en naties proberen nog steeds zoveel mogelijk te halen uit hun leefomgeving, zonder te denken aan morgen en wat morgen zal brengen. Naties staan tegenover elkaar en groepen staan tegenover elkaar, zonder enig besef dat zij beiden geconfronteerd worden met overheersing in de Grotere Gemeenschap.

Hier kan de Grotere Gemeenschap ofwel gezien worden als een grote dreiging, een dreiging die mensen zullen ontkennen of vermijden, ofwel als een grote uitdaging die de mensheid op eigen kracht kan verenigen, met gebruik van haar eigen kracht en vaardigheden. Hier zal de mensheid uit pure noodzaak haar kracht vergroten – de kracht te reageren op een veranderende leefomgeving en veranderende reeks omstandigheden.