Vierde Briefing: De Collectieven

In de Grotere Gemeenschap zijn er samenlevingen op elk denkbaar niveau van sociale en spirituele ontwikkeling. Dit varieert van pre-agrarische samenlevingen tot grote keizerrijken, Collectieven en andere soorten organisaties tussen werelden opgericht voor wederzijdse verdediging en handel. Voor elk niveau van deze evolutie zijn er talloze uitingen. Maar zoals we hebben gezegd: er zijn uitgestrekte gebieden van het Melkwegstelsel die niet verkend en spaarzaam bevolkt zijn, waar vele samenlevingen in het geheim leven. En er zijn vele culturen die zelfs nog nooit ontdekt zijn. In onze vorige verhandeling gaven we de vergelijking dat het Melkwegstelsel interne verbindingen kent door een aantal routes zoals een wegenkaart in jullie wereld. Er zijn grote handelsroutes, er zijn secundaire handelsroutes, en er zijn gebieden waar helemaal geen ‘wegen’ bestaan.

De voorstelling die wij jullie graag zouden willen geven met betrekking tot de Grotere Gemeenschap is zeer relevant voor jullie positie in de ruimte en beschrijft het beste de leefomgevingen die in de nabijheid van jullie wereld zijn. Maar jullie zichtbereik is nog steeds uiterst beperkt en jullie kunnen zelfs niet voorbij de meest nabije planeten in jullie Zonnestelsel kijken. Jullie pogingen tot radiocontact zijn zinloos omdat niemand dit soort technologie gebruikt voor interplanetaire communicatie.

Als één Collectief deze wereld met geweld zou proberen in te nemen zou het daarom tegengehouden worden door andere Collectieven die belang hebben bij deze wereld en door hun concurrenten elders, die dit soort acties in de gaten houden.

Reizen in het universum wordt naar jullie maatstaven enorm versneld, maar is nog steeds erg langzaam gezien de enorme afstanden in het fysieke landschap. Grote rijken en Collectieven kunnen zichzelf alleen maar uitbreiden waar zij in de buurt een infrastructuur hebben opgebouwd. Het besturen van afgelegen buitenposten is logistiek erg moeilijk en kent andere gevaren met betrekking tot de interventie van andere rassen, alsmede ook problemen met regionale jurisdicties en geschillen. Daarom zul je geen Collectieven vinden in dunbevolkte gebieden van het Melkwegstelsel. Zelfs grote rijken zouden zelden grondstoffen-verkenners naar deze regio’s sturen want die zijn veel te afgelegen, en zelfs als er ontdekkingen gedaan zouden worden zijn de logistieke problemen van het zenden van voorraden en het verkrijgen van toegang tot deze grondstoffen enorm. Om de zaak nog ingewikkelder te maken zijn er in dichter bevolkte gebieden in de Melkweg regionale gedragsregels. Dus naties zijn niet zo vrij om overal naartoe te gaan waar ze maar willen voor hun verkenningen.

We kunnen natuurlijk niet verwachten dat de menselijke familie dit begrijpt. Jullie huidige perspectief is dat het universum er echt is om verkend en in jullie eigen voordeel ingenomen te worden. Maar helaas zijn jullie niet de eersten die hier aankomen. En er zijn vele beschavingen en rijken die veel ouder zijn dan wat de mensheid tot dusverre op Aarde  opgebouwd heeft.

Er zijn wel oorlogen en grote conflicten in het universum maar ze zijn relatief zeldzaam. Opstanden en interne conflicten zijn meer gemeengoed, maar oorlogen tussen grote naties en rijken in het universum zijn veel zeldzamer dan je misschien denkt. Wij kunnen niet spreken voor andere Sterrenstelsels want we hebben ons daar nooit gewaagd. Maar van wat wij weten van dit Sterrenstelsel en van onze eigen reizen, weten we dat deze dingen heel waar zijn.

De mensheid is nog bezig met het ontdekken van vele geheimen van technologie en dus vestigt ze hierop haar hoop en belofte. Echter, onder meer geavanceerde naties is de macht van invloed in de Mentale Omgeving een veel belangrijker invloedssfeer.  Want zoals eerder gezegd, technologie kan gekocht en nagemaakt worden. Daar vind je de echte voordelen doorgaans niet. Maar grondstoffen zijn waardevol en daarom wordt in het algemeen met afkeuring gekeken naar de vernietiging van natuurlijke leefomgevingen.  Om deze grondstoffen en leefomgevingen te behouden zullen veel grondstoffen-verkenners, inclusief de Collectieven, het inheemse ras eerder proberen te overtuigen om een alliantie met hen aan te gaan dan om dat ras met geweld te overwinnen. Deze strategie wordt ook begrepen door vele geavanceerde beschavingen, die dit met veel vallen en opstaan en door vele moeilijke perioden in de geschiedenis van hun werelden hebben geleerd. Als samenlevingen op technologisch gebied geavanceerder worden is de behoefte aan grondstoffen groter en krijgt het behoud van natuurlijke hulpbronnen een grotere nadruk. In veel gevallen hebben thuiswerelden de hulpbronnen van hun eigen planeet uitgeput, zelfs in zulke mate dat deze werelden kaal en onproductief zijn geworden.

Dit bewijst waarom jullie wereld met zo veel belangstelling bekeken wordt door die paar rassen, relatief gesproken, die van jullie op de hoogte zijn. In biologisch opzicht rijk, rijk aan grondstoffen, strategisch gezien belangrijk en toegankelijk voor vele van de Collectieven die in dit deel van de Melkweg leven: het is een ware hoofdprijs.

Dat jullie dichtbij gebieden leven die tamelijk dichtbevolkt zijn is zowel een nadeel als een voordeel voor jullie. Het nadeel is natuurlijk dat jullie wereld gekend zal worden en binnen bereik is van de Collectieven, die slechts één vorm van sociale structuur zijn in het universum. Het voordeel voor jullie echter is dat jullie wereld niet veroverd mag worden, want jullie wonen in een regio die valt onder gedragsregels. Als jullie wereld zich in een zeer afgelegen deel van de Melkweg zou bevinden waar zulke gedragsregels niet opgesteld waren zou zij met geweld ingenomen kunnen worden. Ze zou ingenomen worden door grondstoffen-verkenners, door piraten, door grote natiestaten, door iedereen die er toegang zou kunnen verkrijgen en er controle en gezag zou weten te behouden.

Dus het feit dat jullie leven in een, laten we zeggen, “beschaafder” deel van het universum geeft jullie enige mate van bescherming. In deze regio, waar wij ook wonen, is het illegaal dat een nieuwe wereld zoals die van jullie zonder toestemming van het inheemse ras binnengevallen wordt. Dit betekent dat jullie wereld geen onderdeel van een grotere associatie kan worden tenzij de mensheid zichtbaar laat zien dat ze het daarmee eens is en dat zij interventie verwelkomt.

Omdat de Grotere Gemeenschap, vooral het gebied waarin jullie leven, een zeer concurrerende omgeving is en omdat er vele Collectieven verblijven, zijn ze ertoe geneigd elkaar in de gaten te houden en zullen ze indien nodig legale actie tegen elkaar ondernemen mochten de basis-gedragsregels geschonden worden. Als één Collectief deze wereld met geweld zou proberen in te nemen zou het daarom tegengehouden worden door andere Collectieven die belang hebben bij deze wereld en door hun concurrenten elders, die dit soort acties in de gaten houden.

jullie wereld gekend zal worden en binnen bereik is van de Collectieven, die slechts één vorm van sociale structuur zijn in het universum.

Wij kunnen niet verwachten dat jullie je bewust zijn van de details van zo’n complexe situatie, maar het is belangrijk dat jullie weten dat het universum om jullie heen niet leeg en verstoken is van leven. Het is belangrijk dat jullie weten dat het universum dichtbij jullie kusten niet primitief en ongereguleerd is. Dit zal jullie helpen begrijpen hoe de Collectieven die in jullie wereld interveniëren functioneren en hoe ze tegengewerkt kunnen worden. Dit geeft jullie bepaalde voordelen, die jullie jullie eigen belang moeten leren herkennen en benutten.

Er zijn andere delen van het universum waar grote rijken bestaan en die bepalen hun eigen regels omdat ze weinig concurrenten hebben binnen hun regio’s. En er zijn vele andere gebieden waar vele naties zich bij elkaar aangesloten hebben, óf in economische, politieke of militaire associaties, óf in alle drie, voor wederzijdse handel en verdediging. Deze komen tamelijk veel voor in gebieden die dichtbevolkt zijn in het universum.

De regio waarin jullie leven die volgens jullie berekeningen een zeer uitgestrekt gebied omvat, bevat ongeveer vijfduizend sterren. We noemen dit een regio omdat hij zo is afgebakend. Dit is een heel klein deel van het Melkwegstelsel, zoals jullie je kunnen voorstellen, maar tamelijk groot in termen van jullie belangen en behoeften. In deze regio zijn er belangrijke gedragsregels. Er zijn kleine rijken, enkele daarvan zouden jullie dictaturen noemen en andere die democratischer van aard zijn. Je hebt Collectieven, die tamelijk machtig zijn maar toch beperkt in bepaalde gebieden van hun invloedssfeer. Maar binnen deze regio worden alle gebieden die middels belangrijke handelsroutes met elkaar in verbinding staan gereguleerd door codes en raden. Dit is om veiligheid en zekerheid te bieden en om te waarborgen dat geweld niet tot uitbarsting komt en uitgroeit tot totale oorlogvoering. Er zijn geregeld geschillen die hetzij door onderhandelingen of middels juridische procedures afgehandeld worden.

Maar deze bestuursorganen houden voornamelijk toezicht op alleen de handelsroutes. En ze worden ondersteund door organisaties van staten die voor hun eigen wederzijdse voordeel en veiligheid bij hen horen. Sommige van deze organisaties zijn sterker dan andere. Maar toch worden de gedragsregels, daar waar er grotere concurrerende machten zijn, nogal serieus genomen en tamelijk serieus gehandhaafd.

Het is Collectieven in de regio waarin jullie wereld bestaat niet toegestaan legers of militaire troepenmachten te hebben. Ze mogen echter voor hun eigen verdediging veiligheidstroepen hebben. Omdat ze voornamelijk economische instellingen zijn proberen ze wel hun belangen en handelsroutes met hun eigen troepen te beschermen. Maar zij hebben geen grote legers zoals jullie misschien in gedachten hebben. Ze kunnen veiligheidstroepen inhuren wanneer ze reizen in gebieden die als onveilig beschouwd worden voor handel of die politiek instabiel zijn tussen de daar wonende naties. Maar in principe zijn de Collectieven, die we graag nader willen bespreken, geen militaire machten. Het zijn economische machten. Hun focus ligt op handel, grondstoffenwinning en het opbouwen van allianties tussen werelden zoals die van jullie.

Er zijn vele Collectieven actief in de regio waarbinnen jullie wereld bestaat. Sommige van deze Collectieven zitten midden in het centrum van deze regio. Sommige hebben centra elders en hebben hier aanzienlijke satelliet-faciliteiten. Het is een interessant levensfeit dat waar Collectieven bestaan en met elkaar concurreren andere naties hun eigen verdediging hebben opgebouwd tegen hen zodat de Collectieven zich niet kunnen mengen in de handel, commercie en binnenlandse zaken van deze werelden. Omdat we spreken over vele naties binnen een regio, waarvan vele hun eigen militaire vestigingen hebben, moeten de Collectieven zich houden aan bepaalde gedragsregels of anders zeer ernstige consequenties tegemoetzien. Omdat ze zelf geen wapens van betekenis hebben moeten ze onderhandelingen, diplomatie en beïnvloeding inzetten als hun belangrijkste middel tot succes.

Dus: diegenen die jullie op dit moment tegenkomen in het universum zijn goed georganiseerde, zeer hiërarchische organisaties wier taak het winnen en ontwikkelen van grondstoffen is. Over het geheel genomen bestaan Collectieven uit een serie rassen die op verschillende gezags- en commandoniveaus functioneren. Waarschijnlijk heeft nog niemand in de wereld degenen ontmoet die werkelijk over de Collectieven heersen die in jullie wereld bezig zijn. Jullie hebben alleen maar de arbeidersklassen gezien die gekweekt zijn om in specifieke functies te dienen.  Hoewel ze biologische wezens zijn hebben hun biologische codes, hun training, hun opvoeding en hun genetische focus hen zeer weinig individualiteit en individuele vaardigheden als inzicht en onderscheidingsvermogen meegegeven. Zij functioneren heel erg, nou ja, als een collectieve geest. Ze worden streng gecontroleerd. Ze hebben weinig of geen persoonlijke vrijheid. Hun werkterreinen zijn zeer specifiek en worden met indrukwekkende efficiency uitgevoerd.

Toch zijn Collectieven in aanleg zwak omdat zij niet steunen op wat wij “Kennis” noemen. Daarom hebben ze niet de kracht van inzicht. Ze zijn niet creatief in hun benaderingen. Ze neigen ertoe elkaar na te bootsen. Ze vertrouwen op hun structuur, hun gedragscodes en hun vermogen om de gedachten en de gevoelens van niet alleen hun leden maar ook van die rassen die zij proberen te beïnvloeden te manipuleren. Hoewel de Collectieven in bepaalde opzichten zeer krachtig zijn hebben ze inherente zwaktes.

Het is Collectieven in de regio waarin jullie wereld bestaat niet toegestaan legers of militaire troepenmachten te hebben. Ze mogen echter voor hun eigen verdediging veiligheidstroepen hebben.

Door de geschiedenis heen hebben Collectieven grote moeite gehad controle en gezag te bewaren over hun inwonende bevolkingsgroepen omdat die samengesteld zijn uit verschillende rassengroeperingen. De arbeidersklassen worden gekweekt om te dienen, maar zelfs zij hebben bepaalde eigenschappen die de heersende klassen van de Collectieven moeilijk te hanteren vinden. Er hebben opstanden plaatsgevonden en Collectieven hebben als gevolg daarvan grote verliezen geleden. Ze zijn zeer zeker niet perfect, maar worden fundamenteel niet geleid door kennis of de kracht van de Geest. Dit betekent dat hun verdediging doorbroken kan worden, hun geheimen blootgelegd, hun activiteiten onthuld en hun misleidingen doorzien door diegenen die sterk zijn met kennis en die vrij zijn om te zien, te weten en te handelen.

Andere naties in regio’s zoals die van jullie gaan zeer, zeer voorzichtig met de Collectieven om en laten hen niet doordringen tot de interne zaken van hun werelden. Soms worden de Collectieven gezien als een noodzakelijk kwaad om essentiële grondstoffen te leveren die deze werelden nodig hebben. De Collectieven hebben grote vaardigheid en grote kundigheid op de gebieden waar zij sterk zijn. En naties die erin geslaagd zijn succesvol met hen om te gaan hebben een behoorlijke afstand moeten bewaren en uiterst discreet moeten zijn.

Interventies zoals de huidige in jullie wereld zouden absoluut niet toegestaan worden door een ras dat haar ware belangen en de realiteiten van leven in het universum begreep. Het feit dat de Interventie al lang bezig is in jullie wereld laat zien dat de mensheid dit bewustzijn niet heeft en niet de eenheid heeft of de sociale cohesie om ongerechtvaardigde en ongewenste interventies zoals deze te weerstaan en te neutraliseren. Ons is verteld dat er grote economische organisaties zijn die belangen hebben over jullie hele wereld en dat zij verschillende naties en verschillende groepen in dienst hebben van deze organisaties. Misschien kan dit dan als voorbeeld dienen. Maar Collectieven zijn veel groter. Ze kunnen honderden werelden en planetaire vestigingen omvatten en over grote ruimteafstanden bestaan. Ze kunnen aanzienlijke controle uitoefenen en ze zijn altijd geïnteresseerd in het verkrijgen van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe leden.

Collectieven zijn slechts één vorm van sociale structuur in het universum. Collectieven verschillen onderling. Sommige zijn puur economisch en seculier in hun inrichting, focus, theorie en filosofie. Andere hebben religieuze componenten. Maar dat er religieuze componenten zijn wil niet zeggen dat ze religieus van aard zijn. Het betekent eenvoudig dat een deel van hun filosofie spiritualiteit omvat, ongeacht in hoeverre spiritueel bewustzijn bij hun leden bestaat en dit spiritueel bewustzijn of interesse richting geeft, vooral onder hun heersende klassen. Toch hebben we op een paar uitzonderingen na vastgesteld dat Collectieven slechts toegewijd zijn aan één kernzaak: hun eigen overleving en hun eigen structuur. Hun toewijding is bijna religieus van aard, hoewel hun organisaties dat zelden zijn. Als zij sterk waren met Kennis, zouden zij geen Collectieven zijn.

Een Collectief verschilt fundamenteel van een groot rijk doordat het geen eigen oorspronkelijke thuisplaneet heeft. Het is een groep ongelijksoortige planeten die zich verenigd hebben, gewoonlijk door middel van verovering en overreding, en die een formidabele economische macht zijn geworden. Terwijl een groot rijk gewoonlijk gecentreerd is in één wereld of in één regio met één ras, bestaan Collectieven uit vele verschillende rassen. We zijn nooit in staat geweest om door te dringen in de hiërarchie van een Collectief en dus kunnen we niet spreken over de samenstelling van haar leiderschap in termen van hun raciale achtergrond. Maar we weten dat zij divers zijn en dat zij hun diversiteit beheren met een strenge ethische code en een hiërarchische heerschappij die jullie totaal onderdrukkend zouden vinden. Wij zouden zeker niet kunnen leven binnen zo’n samenleving hoewel we daar in ons geval heel dichtbij kwamen.

Ware democratie, zoals jullie het zouden noemen, bestaat in het universum, zelfs in grootse verschijningsvormen, maar is veel zeldzamer dan jullie wellicht denken. En elke ware democratie zou zeer sterk in haar schoenen moeten staan in haar omgang met de Grotere Gemeenschap, zorgvuldig interacties met Collectieven en andere agressieve soorten rijken vermijden, indien mogelijk.

Er is geen rijk of Collectief in het universum dat overheersend is. Er is te veel verscheidenheid en leven. Er is te veel concurrentie. En er zijn langdurige geschillen geweest tussen bepaalde naties. Geavanceerde technologie is overvloedig aanwezig in vele samenlevingen, dus de nagestreefde voordelen zijn niet technologisch van aard. Hoewel sommige naties rijker zijn dan andere, zijn verdedigingsmechanismen in het universum tegen gewelddadige invallen indrukwekkend geworden. Ook hier hebben de Collectieven bepaalde voordelen in die zin dat ze geen geweld gebruiken. Ze zijn niet afhankelijk van een militaire vertegenwoordiging om hun doelen te bereiken.

Vaak worden naties afhankelijk van Collectieven omdat ze hun fundamentele hulpbronnen hebben uitgeput en nu moeten vertrouwen op handel en commercie voor de basale dingen die ze nodig hebben om te leven.

Onze werelden van herkomst bevinden zich alle of binnen de regio van jullie wereld of er dichtbij. Wij hebben allemaal te maken gehad met Collectieven. Wij hebben allemaal te maken gehad met grondstoffen-verkenners van andere naties. Wij hebben allemaal moeten leren onze vrijheid te beschermen en veilig te stellen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden, waarbij we in veel gevallen op elkaar moesten vertrouwen voor essentiële bronnen voor onze overleving en ons welzijn. Hoe zelfvoorzienender een wereld kan worden en hoe meer zij deze zelfvoorziening kan volhouden, des te sterker en onafhankelijker zij van nature zal zijn in het universum. Vaak worden naties afhankelijk van Collectieven omdat ze hun fundamentele hulpbronnen hebben uitgeput en nu moeten vertrouwen op handel en commercie voor de basale dingen die ze nodig hebben om te leven. Dit maakt hen natuurlijk extreem kwetsbaar voor overname, en in veel gevallen worden ze onderdeel van de Collectieven zelf of uiterst afhankelijk van hen.

Met de achteruitgang van jullie natuurlijke leefomgeving en de snelle uitputting van jullie essentiële hulpbronnen bewegen jullie je naar een positie van extreme kwetsbaarheid en machteloosheid in het universum. Dit moet onderdeel worden van jullie inzicht. Er is weinig tot geen besef van de realiteiten van leven, handel en manipulatie in het universum onder jullie mensen, zelfs niet onder jullie regeringen en leiders. Wij hebben een heleboel geleerd van wat jullie uitzenden en we hebben veel geleerd van de Ongezienen. Jullie wereld heeft in veel opzichten problemen die gangbaar zijn bij opkomend en zich ontwikkelend leven in het hele universum.

Jullie hebben er dus inherent belang bij de fundamentele bronnen van jullie wereld te behouden en in stand te houden en deze hulpbronnen met succes te vernieuwen. Als jullie dat niet doen zullen de Collectieven een groot voordeel hebben bij hun verleidingspogingen. Zelfs als jullie de Collectieven zouden weerstaan zouden jullie op den duur nodig hebben wat zij hebben aan te bieden – ruwe grondstoffen, energie, voedselproductie, geavanceerde technologie. Al deze dingen creëren een toestand van afhankelijkheid, hetzij van een Collectief hetzij van vele andere soorten staten, naties en organisaties die direct betrokken zijn bij de handel en commercie. Het is duidelijk dat jullie wereld zeer in het nadeel zou zijn als jullie niet met succes zouden kunnen onderhandelen over de dingen die jullie nodig hebben. Mettertijd zouden jullie de geboden voorwaarden moeten accepteren. De uitkomst hiervan is dus duidelijk. Jullie worden ingelijfd bij de infrastructuur van andere werelden, of het nu een Collectief is, een groot rijk of een agressieve associatie van werelden, die allemaal altijd op zoek zijn naar nieuw territorium en nieuwe grondstoffen.

De Ongezienen hebben ons in een reactie op onze eerste set verhandelingen verteld dat veel mensen zich hulpeloos en zonder hoop voelen tegenover al deze dingen. Wij begrijpen dit. Wij hebben zelf ook voor zulke drempels gestaan, met zeer ernstige gevolgen omdat wij ons niet tijdig hadden voorbereid. Zoals we echter als gezegd hebben en moeten blijven benadrukken: de mensheid heeft de kracht en de kundigheid om de Interventie te stoppen en om dit soort toekomstige interventies te voorkomen. Jullie hebben aangeboren Kennis die binnenin jullie leeft. Dit bedoelen we met spiritualiteit. Jullie hebben op dit moment genoeg individuele kracht en voldoende technologie om het soort Interventie dat nu aan de gang is in jullie wereld te neutraliseren. Jullie zouden de Interventie kunnen verdrijven als jullie de wil daartoe hadden. Maar jullie moeten bijgeschoold worden over de Grotere Gemeenschap en jullie moeten heel duidelijk en nuchter zijn over waar jullie op dit moment mee te maken hebben. Daarom is ons advies zo belangrijk, als jullie het kunnen accepteren.

Onderdeel van de stimuli van de Interventie is om hen die zich bewust zijn van haar ware aard te ontmoedigen. Met andere woorden: de aandacht van de bezoekers zal zich dan richten op die personen die zich bewust worden van de Interventie om hen te demoraliseren en te ontmoedigen, zodat ze zich zwak voelen, hulpeloos en onmachtig tegenover hen, om hen te doen geloven dat ze bezocht worden door enorme machten met onbeperkte kracht en dat zij absoluut geen mogelijkheid hebben om de verleiding van de bezoekers te weerstaan of de aanwezigheid van de bezoekers in de wereld te neutraliseren.

Dit is slechts een deel van de manipulatie die toegepast wordt. Bij diegenen die coöperatief en ontvankelijk lijken te zijn zullen de glorieuze voordelen van collaboratie met de bezoekers benadrukt worden. Voor wie twijfelt aan deze dingen of niet overtuigd kan worden zal ontmoediging en demoralisering de belangrijkste invloed worden.

Op dit punt is het dus noodzakelijk voor jullie om te begrijpen dat jullie eigen gevoel van zwakte en hulpeloosheid niet louter een product is van jullie gebrek aan zelfvertrouwen maar eigenlijk deel is van de manipulatie die in jullie mentale leefomgeving wordt verspreid. Wij begrijpen dat regeringen van jullie wereld hun bevolkingen aanmoedigen zich zwak te voelen en afhankelijk van de structuur en het gezag van hun regeringen. Maar wij spreken hier van een groter en doordringender soort invloed.

De mensheid zal bezwijken omdat zij daartoe wordt overgehaald of omdat zij wordt ontmoedigd zich te verzetten. Dit zijn twee vormen van manipulatie met een gemeenschappelijk doel. Daarom moeten jullie het vertrouwen niet verliezen. Jullie moeten leren over het leven in de Grotere Gemeenschap.

Jullie hebben sterke en zwakke kanten. De Collectieven hebben sterke en zwakke kanten. Jullie positie in het universum heeft voor- en nadelen. Jullie hebben ook bondgenoten die graag zien dat menselijke vrijheid beschermd wordt en die graag zien dat de mensheid opkomt in de Grotere Gemeenschap als een vrije, verenigde en beschermde wereld. Wij steunen dit overal, want dit is de ware spirituele instelling. In het universum waarin jullie leven zijn hiertegen enorme krachten van verzet. Maar er zijn ook krachtige mogendheden die vrijheid levend houden en haar aanmoedigen en koesteren waar dat gedaan kan worden.

Begrijp dus dat als jullie je zwak en hulpeloos en overweldigd voelen, dat een deel van dit gevoel afkomstig is van de Interventie zelf. Op dit punt moeten jullie groot vertrouwen krijgen in de inherente goedheid van de mensheid en de werkelijke waarde van jullie vrijheid erkennen. Jullie zijn nog nooit eerder zo uitgedaagd. Jullie vrijheid als ras, als volk, als wereld is nog nooit eerder zo op de proef gesteld. Maar iedereen in de wereld kan op zijn minst de mogelijkheid van vrijheid op waarde schatten alsmede wat hij ook maar aan vrijheid heeft op dit moment. Het staat allemaal op het spel nu.

Dit is waar jullie je gezamenlijke eenheid vinden en dit is waar jullie jullie conflicten en oude onderlinge vijandelijkheden kunnen genezen. Hier vereffenen jullie de rekening omdat het er nu niet meer toe doet. Wat ertoe doet is het behoud van de menselijke vrijheid en jullie superioriteit in jullie eigen wereld. Wat er nu toe doet is het behoud van de hulpbronnen van jullie wereld voor jullie eigen toekomstige overleving en veiligheid. Wat er nu toe doet is dat jullie de Interventie herkennen en de noodzakelijke stappen nemen om haar de voet dwars te zetten en haar te stoppen. Dit moet op elk niveau van jullie samenlevingen gebeuren – op regeringsniveau, op het niveau van religie en op het niveau van de wil van de gewone man.

Als jullie mensen eenvoudig kleinigheden uit het Universum willen, nieuwe technologische speeltjes om mee te spelen en jullie zouden jullie vrijheid en jullie autonomie hiervoor weggeven, dan zouden onze woorden zeker niet genoeg zijn.

Wij weten dat er grote spirituele krachten in de wereld zijn die dit steunen en aanmoedigen. Toch kunnen hun invloed en hun stemmen overschaduwd worden door de effecten van de Interventie en door de onwetendheid van mensen zelf. In onze werelden werden afgezanten gestuurd om ons te adviseren omtrent het dreigende gevaar van de infiltratie van vreemde mogendheden in onze werelden waarmee we geconfronteerd werden. Wij werden verleid zoals jullie nu worden verleid om deel te nemen aan wederzijdse voordelen van handel en commercie.  De sceptici en tegenstanders onder ons werden vervreemd van onze samenlevingen en werden omgepraat en ontmoedigd en gedemoraliseerd tot het punt waarop we niet de leidende stem hadden, waarop we niet de wil van het volk konden vertegenwoordigen.

Als jullie mensen eenvoudig kleinigheden uit het Universum willen, nieuwe technologische speeltjes om mee te spelen en jullie zouden jullie vrijheid en jullie autonomie hiervoor weggeven, dan zouden onze woorden zeker niet genoeg zijn. Maar de bijscholing moet ergens beginnen. En zij moet die mensen bereiken die al gevoelig zijn voor de Grotere Gemeenschap. Het moet die mensen bereiken die menselijke vrijheid waarderen en haar niet vanzelfsprekend achten. Het moet die mensen bereiken die al getroffen zijn door de Interventie, hetzij direct hetzij indirect. Het moet ergens beginnen. Jullie moeten weten dat jullie in de Grotere Gemeenschap bondgenoten hebben, maar jullie moeten ook weten dat het menselijke kracht en menselijke samenwerking zullen zijn die het tij in jullie voordeel zal keren. Want wij kunnen verder niet tussenbeide komen, alleen maar jullie onze raad geven.

Jullie moeten zonder tweeslachtigheid en verwarring de ware aard en het ware doel van de Interventie in de wereld van vandaag begrijpen. Op dit moment zijn jullie ware bondgenoten niet aanwezig in de wereld. Ze lopen niet over het oppervlak van jullie wereld. Ze wonen niet in jullie wereld. Ze zijn jullie regeringen en mensen op posities van macht niet aan het beïnvloeden. Ze leggen geen contact met jullie hooggevoeligen en paranormaal begaafden. Zij proberen niet hen die religieus zijn in hun zienswijzen te overtuigen.

Wij spreken namens jullie ware bondgenoten. Onze advies dient om jullie perspectief, inzicht en nuchterheid te bieden en om jullie te helpen de invloeden die op jullie uitgeoefend worden en al tientallen jaren op jullie uitgeoefend zijn, te neutraliseren. Jullie hebben de kracht om weerstand te bieden. Jullie hebben de kracht om je te verenigen. Jullie hebben de kracht om deze invloed van je af te schudden.

De Collectieven geloven niet dat jullie weerstand zullen bieden en dus zijn ze minder zorgvuldig dan ze zouden moeten zijn in het beïnvloeden van jullie. Zij denken dat dit project tijdrovend maar makkelijk zal zijn en dat het einddoel zonder grote moeilijkheden bereikt zal worden. Wij moeten dus spreken tegen die mensen die bereid zijn en kunnen reageren. Er is geen ander probleem of dilemma in jullie leven van zo cruciaal belang als dit. Alles wat jullie doen op eigen houtje voor jullie natie, voor jullie groep, voor jullie cultuur of jullie religieuze traditie zal verloren gaan in het aangezicht van de Interventie. Jullie willen geen deel uitmaken van een Collectief. Jullie moeten ons in dit opzicht vertrouwen en onze woorden serieus overwegen. Er is daar geen vrijheid. Jullie zullen niets anders worden dan dienaren gebonden aan jullie nieuwe meesters. En hoewel diegenen van jullie die jullie meesters vertegenwoordigen bepaalde privileges zullen hebben, zullen jullie allemaal slaaf worden. En de kracht om dan nog weerstand te bieden zal, hoewel nog steeds mogelijk, veel hogere kosten en gevolgen met zich meebrengen.

Het moet voor die heersende machten die de in jullie wereld interveniërende Collectieven gadeslaan lijken dat de mensheid de aanwezigheid van de Collectieven verwelkomt. Het moet van buitenaf lijken dat de mensheid vóór deze Interventie is.

Daarom wordt er zoveel moeite gedaan om zich van afgevaardigden voor de Interventie te verzekeren en om personen in posities van macht en leiderschap te laten pleiten voor de aanwezigheid van de bezoekers en hun beloften van grotere rijkdom, macht, vrijheid en vrede te bevestigen. Kunnen jullie begrijpen wat we jullie hier vertellen? Dit is misleiding, zowel binnen jullie wereld als daarbuiten.

Zolang er geen krachtige stem is die zich duidelijk en openbaar verzet tegen de Interventie zal het voor externe waarnemers lijken dat de Interventie door de mensheid verwelkomd en verdedigd wordt. De Interventie heeft al vele sprekers en vertegenwoordigers, maar weinig critici die hun stem laten horen. Alleen al jullie gesproken kritiek veroorzaakt problemen voor de Interventie. Ook als mensen hardop zeggen: “Nee, dit is verkeerd! Wij worden bezocht tegen onze wil! We worden overgehaald en gemanipuleerd tegen onze wil! Dit mag niet gebeuren! Wij zijn hier niet van gediend! En wij eisen dat de bezoekers weggaan!”, zolang deze stemmen niet worden gehoord, zal het voor bestuursorganen en voor hen die met deze Collectieven concurreren lijken dat zij hier zijn met menselijke instemming. Ook publieke verontwaardiging zou jullie zeer van nut zijn.

Het is niet dat jullie de bezoekers fysiek moeten verwijderen. In plaats daarvan moeten jullie jullie ongenoegen over hun aanwezigheid en hun activiteiten laten zien. Jullie moeten hun verlokkingen en misleidingen met nuchterheid beschouwen. En jullie moeten je uitspreken tegen hun pogingen zich genetisch te vermengen met de mensheid om hier een nieuw leiderschap te creëren. Jullie moeten je uitspreken tegen de ontvoering van mensen tegen hun wil. Want deze dingen worden in het geheim uitgevoerd. Zelfs externe autoriteiten weten niet dat dit gebeurt.

Wij moeten deze dingen blijven benadrukken zodat jullie het duidelijk kunnen zien en begrijpen. Verhef jullie stem tegen de Interventie, dan loopt de Interventie gevaar. Verzet je tegen de Interventie, dan moet de Interventie stoppen en moeten de Collectieven andere manieren vinden om jullie aandacht te trekken en jullie loyaliteit te winnen. Zoals we zeiden in onze eerdere verhandelingen: niemand zou voet op jullie bodem mogen zetten zonder jullie uitdrukkelijke toestemming. Jullie bondgenoten zouden hier niet komen zonder deze uitdrukkelijke toestemming, ofschoon jullie bondgenoten eerder geprobeerd hebben bepaalde individuen in de wereld te bereiken met het oog op de Interventie. Maar in het algemeen zou een ware bondgenoot van de mensheid zich niet mengen in menselijke zaken.

Denk niet dat jullie die werkers van de Collectieven die jullie hoogstwaarschijnlijk in persoon zullen tegenkomen kunnen overtuigen. Zij hebben niet het onderscheidingsvermogen of de wil om jullie standpunt te begrijpen. Ze voeren alleen maar hun taken uit waarvoor ze gecreëerd zijn. . Hoewel het biologische wezens zijn en nog steeds het potentieel hebben voor de Geest, is het hoogst onwaarschijnlijk dat jullie in staat zullen zijn hen te overtuigen. Ze functioneren zonder na te denken. Ze hebben niet de morele basis die jullie hebben. Persoonlijke vrijheid kennen ze niet en waarderen het niet, omdat hen geleerd is dat persoonlijke vrijheid chaotisch, ongedisciplineerd en destructief is. Ze zouden jullie pleidooien en waarschuwingen niet accepteren. En zelfs zij die hen besturen en controleren zullen ondanks hun groter gezag niet in staat zijn om jullie klachten of jullie overtuigingen te begrijpen.

Dit is niet hoe de Interventie gestopt zal worden. Ze zal niet gestopt worden doordat jullie onenigheid veroorzaken in hun gelederen. De Interventie zal gestopt worden doordat jullie een tegenstem laten horen en jullie mensen zich verenigd hebben om te voorkomen dat dit gebeurt in de wereld. Op dit moment komen en gaan buitenaardse ruimtevaartuigen naar believen. Mensen worden naar believen ontvoerd. Biologische grondstoffen worden naar believen verzameld. Toegang tot mensen in posities van macht wordt vrijelijk genomen. Er is geen gezamenlijke overeenstemming noch verzet, noodzakelijk om deze inbreuken, deze schendingen van jullie fundamentele rechten te neutraliseren. Dit moet veranderen. En het moet bij iemand beginnen. Het moet bij jou beginnen en bij anderen zoals jij die een groter bewustzijn en gevoeligheid hebben. Het moet beginnen bij hen die kunnen reageren op een boodschap zoals die van ons en die het innerlijk vertrouwen hebben dat ze weten dat wij de waarheid spreken.

De Interventie zal gestopt worden omdat jullie een tegenstem laten horen en jullie mensen zich verenigd hebben om te voorkomen dat het gebeurt in de wereld.

We hebben jullie nog veel meer mede te delen.