Vijfde Briefing: De Grote Coördinatie

Wij weten dat er een grote Openbaring naar de wereld gezonden is. Hoewel wij deze Openbaring niet zelf gekregen hebben zijn we ermee verbonden. Dat is omdat God ons via de Netwerken van de Wijzen heeft gevraagd dit te doen, om deze veelbelovende wereld van jullie de benodigde wijsheid, bemoediging, kracht en doelgerichtheid te geven om haar neigingen te overwinnen en om zich voor te bereiden op haar uitdagende toekomst. Zoals wij geholpen werden bij het verkrijgen van onze vrijheid in onze eigen werelden, op verschillende tijden en in verschillende situaties, is het onze plicht jullie op vergelijkbare wijze te helpen, want dit is een van de manieren waarop wijsheid en kracht in het universum worden gedeeld. Het is van oude herkomst. Wij weten niets van haar vroegere geschiedenis, maar we delen wel in haar uitdrukking.

Dat wij naar jullie toekomen met deze Briefings is verbonden met deze Openbaring voor de wereld. Wat een geluk hebben jullie dat jullie een Openbaring van God voor de wereld hebben. Er zijn heel weinig werelden in het universum waar dit ooit op openbare wijze zou kunnen geschieden. In een vrije natie is het mogelijk en gebeurt het ook wel, maar het is nog steeds erg zeldzaam.

Wij weten niet alles waarvan deze Openbaring spreekt, maar we weten dat ze deel uitmaakt van jullie voorbereiding op de dingen waarover wij spreken. Wij weten dat het een geschenk is van kracht en versterking voor de mensheid.

Toch zijn wij geroepen om te getuigen van de realiteiten van het leven in het universum en de betekenis van de dingen waarover we hier spreken, dingen die van het hoogste belang zijn voor jullie en jullie toekomst. Het maakt allemaal deel uit van een Grotere Coördinatie om de mensheid deze belangrijke belofte en hulp te brengen.

Wij zijn nu ver van jullie wereld verwijderd, dus we kunnen niet zien wat er gebeurt. Maar we maken nog steeds deel uit van deze Grotere Coördinatie. Hieraan zijn wij toegewijd binnen onze kleine groep, degenen van ons die nog over zijn.

Wij begrijpen dat er een Boodschapper is voor deze grote Openbaring en wij kregen de opdracht om de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid tot deze Boodschapper te richten. Ons contact met hem werd door de Hogere Machten mogelijk gemaakt, contact dat zodanig werd gelegd dat het door geen enkel technologisch middel verstoord of getraceerd kon worden.

Het maakt deel uit van de manier waarop het Goddelijke in het universum werkt om wijsheid, vrijheid en Kennis te bevorderen waar en in hoeverre dat mogelijk is. Wij kunnen alleen maar bidden, op onze manier, dat deze grote Openbaring voldoende mensen in jullie wereld bereikt om haar volle uitwerking en impact te hebben.

Wij weten dat in het universum vrijheid geen recht is. Ze is iets zeldzaams en kostbaars. Ze moet met de grootste vastberadenheid gerealiseerd en veiliggesteld worden.

Dit voltooit onze taak, namelijk spreken over deze dingen waarover we spreken en om jullie Wijsheid en Kennis uit het universum te brengen die wij door enorme beproevingen en uit dringende noodzaak hebben moeten leren.

Wij begrijpen dat dit voor veel mensen erg verwarrend is, al deze dingen waarover we hier nu spreken. En we hebben niet eerder over de Openbaring van God gesproken omdat wij dachten dat het, in combinatie met wat we allemaal moeten vertellen, teveel voor mensen zou zijn om te proberen de wijsheid die we jullie moeten brengen te begrijpen.

Maar nu we ver weg zijn kunnen we over andere zaken spreken. Het is noodzakelijk dat we hiervan getuigen, van deze Openbaring van het Goddelijke die jullie zo bevoorrecht zijn in jullie midden te hebben. Als jullie toch eens konden zien hoe bevoorrecht jullie zijn, gezien de vrijheid die jullie vandaag de dag hebben, die tot op heden het resultaat is van zoveel menselijk geven en opoffering. Als jullie toch eens konden begrijpen wat een zeldzame gebeurtenis dit is dan zouden jullie overvloeien van dankbaarheid en zouden jullie het enorme belang ervan begrijpen.

Wij moeten opnieuw spreken over de realiteit van vrijheid van waar wij staan en wat wij weten, want ons is gevraagd uit onze ervaring te getuigen van deze dingen, niet louter vanuit onze ideologie of hoe wij over deze dingen denken. Wij weten dat in het universum vrijheid geen recht is. Ze is iets zeldzaams en kostbaars. Ze moet met de grootste vastberadenheid gerealiseerd en veiliggesteld worden.

Grotere Vermogen, grotere kracht en de uitingen daarvan moeten verborgen blijven als je streeft naar de mogelijkheid van vrijheid en zelfbeschikking.

Wij hebben de vrijheid verdiend om op deze manier te dienen, om een ander ras op deze manier te kunnen dienen –op een manier die de mensen van jullie wereld kunnen horen, zodat het beschikbaar kan worden gesteld als getuigenis. Dit is echt heel zeldzaam.

Wij zijn op deze manier geholpen toen we eenmaal in staat waren onze vrijheid in onze naties te waarborgen, want de Hogere Machten hebben ons rechtstreeks kunnen dienen. Want de ontwikkeling en stabiliteit van vrijheid is een voortdurende uitdaging die grote rijpheid, wijsheid en terughoudendheid vereist. Hoewel wij geen verlichte samenlevingen zijn zoals jullie je die misschien voorstellen zijn we vrij genoeg om deze mogelijkheid te hebben en op deze manier gediend te worden.

Maar de mensheid heeft deze vrijheid nog niet, zelfs op dit moment niet, want een nieuwe Openbaring voor jullie wereld zal sterk tegengewerkt en bestreden worden. Dit komt door de evolutie van jullie ras als geheel.

Maar nu jullie op de drempel van het leven in het universum staan zouden jullie geen groter voordeel of grotere kracht kunnen krijgen. Want zoals we herhaaldelijk gezegd hebben: geen enkel ras zal vrijheid voor jullie komen realiseren. Geen enkel ras zal jullie technologie voor jullie komen verbeteren. Geen enkel ras zal jullie wereld voor jullie komen beheren. Niet voor jullie. Dit is de waarheid die erkend moet worden, anders zullen jullie niet begrijpen waar jullie mee te maken hebben.

Het is jullie taak de vrijheid van jullie mensen en jullie wereld te waarborgen, Kennis levend te houden in jullie wereld, wijsheid levend te houden in jullie wereld, waar zij altijd bedreigd en aangevallen lijkt te worden door anderen die alles willen gebruiken voor persoonlijke macht en voordeel.

Het is heel zeldzaam dat een ras een ander kan dienen zoals wij dat hier doen, want gewoonlijk zijn de wegen om steun te verlenen zeer discreet, zeer subtiel, buiten het toezicht van overheden om. Het is iets heel kostbaars waarover wij spreken.

Wat vrije samenlevingen betreft: er is nog iets anders dat we jullie moeten vertellen. Vrije samenlevingen erkennen de grenzen van nuttige technologie. Als jullie technologie te ver doorvoeren, verder dan jullie basisbehoeften, verder dan wat echt nodig is voor jullie samenleving, trekken jullie andere machten aan. Jullie isolement in het universum begint af te brokkelen. En nu blijven jullie achter met krachten die erg moeilijk te verbergen zijn.

Want al zijn onze rassen vrij op de door ons besproken manieren, er zijn nog steeds andere ogen die ons te allen tijde in de gaten houden. Mochten wij buitengewone vaardigheden of buitengewone technologie aan de dag leggen dan nodigt dat uit tot steeds nauwkeuriger  onderzoek en sterkere overreding. Anderen zullen proberen deze van ons los te krijgen op welke wijze dan ook zij het net geen regelrechte verovering. Daarom moeten onze mogelijke krachten op zeer subtiele wijze geuit worden, ja zelfs buiten de openbare aandacht blijven van de Wijzen die onze werelden leiden.

De waarheid over het leven in het universum is dat grotere macht, grotere kracht en de uitingen daarvan verborgen moeten blijven als je streeft naar de mogelijkheid van vrijheid en zelfbeschikking.

Er zijn zieners in andere naties die in onze zaken proberen te kijken, die proberen te achterhalen wat we doen, wat we hebben, onze sterke en zwakke punten. Wij kunnen dit slechts tot op zekere hoogte tegengaan. Want als de ogen van het universum eenmaal op je gericht zijn zullen zij blijven kijken. Ofwel met technologische of met subtielere middelen, dit is het geval.

Dus delen de Wijzen die onze werelden regeren niet alles wat ze weten met het publiek, want het publiek is niet sterk genoeg om dit discreet te houden. Dat is teveel gevraagd van een heel ras. Jullie die denken dat vrijheid de vrijheid is om alles te weten hebben geen idee wat jullie denken of de betekenis hiervan voor de aanwezigheid van grotere machten.

Begrijp dus dat technologie niet verder moet gaan dan voldoen aan de echt authentieke behoeften van een ras. Het geeft je krachten die je niet kunt gebruiken en moet verbergen. Het zet de deur open naar opmerkzaamheid van buitenaf en noodt uit tot interventie en manipulatie en steeds nauwkeuriger onderzoek. Denk dus niet dat het eindeloos door ontwikkelen van technologie een waardevol en nobel streven is. Het is slechts nuttig op bepaalde manieren, tot een bepaald punt. Hier voorbij is het gevaarlijk en riskant.

Mochten jullie een kracht tot inzicht hebben of een technologische kracht die andere naties niet hebben, dan komen ze die bij jullie zoeken. Daarom moeten de Wijzen verborgen blijven, een belangrijke en blijvende waarheid in het universum.

Met kracht komt deze verantwoordelijkheid, deze discretie, dit onderscheidingsvermogen, deze omzichtigheid, dit zeer voorzichtig zijn met je geest en handelen en gedachten gezien hun impact op anderen en wat ze mogelijk van buitenaf uitnodigen. In onze groep waren wij allen studenten van dit grote Onderricht, en jullie nu hebben nu de mogelijkheid dit uit pure noodzaak te leren.

Onze vrije naties moeten zich toeleggen op stabiliteit en veiligheid, want vrije naties gaan niet goed samen met grote onvrije naties die technologisch en militair machtiger zijn. Wij moeten niet alleen onze grenzen bewaken maar ook onze gedachten. Dit is de zware last van de Wijzen overal.

Wij begrijpen dat de Nieuwe Openbaring voor de wereld mensen deze dingen kan leren en dit aan de menselijke familie kan geven. Als dit waar is, dan is dat een zeer veelzeggend teken.

Het is mogelijk dat er onder jullie enkelen zijn die hierdoor waarlijk wijs worden. Het is jullie taak de vrijheid van jullie mensen en jullie wereld te waarborgen, Kennis levend te houden in jullie wereld, wijsheid levend te houden in jullie wereld, waar zij altijd bedreigd en aangevallen lijkt te worden door anderen die alles willen gebruiken voor persoonlijke macht en voordeel. Dat is een waarheid zowel in jullie wereld als in de Grotere Gemeenschap. Alles wat we jullie hier nu vertellen is een waarheid in jullie wereld, want het is een waarheid overal. Het is een waarheid in het rijk van Afscheiding.

 

Wij brengen met deze belangrijke en nuchtere leer bemoediging, want de menselijke familie heeft een groot potentieel. Het bewustzijn van het Goddelijke en de kracht van Kennis in het individu is in jullie wereld niet uitgewist. Het is niet vergeten. Het wordt nog steeds gewaardeerd door velen en in sommige delen van jullie wereld wordt het nog steeds door velen beoefend. Dit is een geweldig teken in het universum, waar zeer weinig zich ontwikkelende rassen dit soort potentieel hebben.

Wij weten dat Kennis in jullie op deze dingen kan reageren en ermee kan resoneren omdat het een hoger domein van waarheid is, want in jullie leven zijn jullie voorbestemd ook deel uit te maken van de Grotere Coördinatie. Hoewel het nu misschien een verre mogelijkheid lijkt is het fundamenteel voor wie jullie zijn en waarom jullie op dit moment in de wereld zijn, want dit alleen bevat de kracht, de visie en de weerklank die jullie in staat kunnen stellen te reageren en jullie situatie juist en gunstig in te schatten. Het zal jullie van een alledaags en teleurstellend leven oproepen naar een veel ruimer gebied van dienstverlening en betekenis, zoals het ook voor ons gedaan heeft.

Wij kunnen pas naar onze werelden van herkomst terugkeren als onze missie afgerond is. Het heeft tot nu toe zelfs al vele jaren gekost om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn veel uitdagingen en tegenslagen geweest. Wij hebben leden van onze groep verloren. We hebben moeten ontsnappen naar afgelegen en veilige havens. Want de Interventie die deelneemt in jullie wereld werd zich, nadat onze eerste reeks Briefings was gegeven, bewust van ons en hun zoektocht naar ons begon. Wij denken niet dat zij onze aanwezigheid hier hadden verwacht en ze zouden zich ongetwijfeld uitgedaagd en bedreigd voelen door onze boodschap.

Maar onze missie is nog niet afgerond, want hoewel we ons niet langer in jullie nabijheid bevinden is er Wijsheid uit het universum die we jullie nog steeds kunnen verschaffen. Jullie hebben deze Wijsheid nu nodig en jullie zullen haar steeds meer nodig hebben naarmate jullie verder gaan.