Fjerde Briefing: Manipulation af Religiøse Traditioner og Overbevisninger

For at forstå de besøgendes aktiviteter i verden i dag, må vi præsentere jer for mere information om deres påvirkning på verdens religiøse institutioner og religiøse værdier, og på de grundlæggende åndelige indskydelser, der er almindelige i jeres natur, og som på mange måder er almindelige for intelligent liv i mange dele af det Større Fællesskab. Vi må begynde med at sige, at de aktiviteter, de besøgende udfører i verden på dette tidspunkt, er gjort mange gange før, mange forskellige steder, i mange forskellige kulturer i det Større Fællesskab. Jeres besøgende er ikke ophavsmændene bag disse aktiviteter, men bruger dem blot efter eget skøn, i den grad, de er bevidste om dem og før har brugt dem.

Det er vigtigt for jer at forstå, at færdigheder med hensyn til at påvirke og manipulere andre, er udviklet til et meget højt funktionsniveau i det Større Fællesskab. Idet racer bliver mere dygtige og teknologisk set kan gøre mere, udøver de mere subtile og mere gennemtrængende former for indflydelse på hinanden. Så vidt har mennesker kun udviklet sig til at konkurrere med hinanden, så I har endnu ikke denne tilpassede fordel. Det er i sig selv en af grundene til, at vi præsenterer dette materiale for jer. I træder ind i en helt ny række af omstændigheder, der kræver, at I dyrker jeres medfødte evner, såvel som lærer nye færdigheder.

Skønt menneskeheden repræsenterer en unik situation, er det, at dukke op i det Større Fællesskab, sket utallige gange før for andre racer. Så det, der forøves mod jer, er gjort før. Det er blevet højt udviklet og bliver nu tilpasset jeres liv og jeres situation med, hvad vi føler, relativ lethed.

Det er delvist Pacificerings Programmet, der implementeres af de besøgende, der gør dette muligt. Den naturlige tendens til fredelige forhold og trangen til at undgå krig og konflikter er beundringsværdig, men kan blive, og bliver så sandelig brugt imod jer. Selv jeres mest ædle impulser kan blive brugt til andre formål. I har set dette ske i jeres egen fortid, i jeres egen natur og i jeres egne samfund. Fred kan kun etableres på et fast grundlag af visdom, samarbejde og sand evne.

Menneskeheden har naturligt beskæftiget sig med at etablere fredelige forhold mellem sine egne stammer og nationer. Nu har den imidlertid en større række problemer og udfordringer. Vi ser disse som udviklingsmuligheder, for det vil kun være udfordringen ved at dukke op i det Større Fællesskab, der vil forene verden og give jer et grundlag, hvorpå denne forening kan være ægte, stærk og effektiv.

Vi kommer derfor ikke for at kritisere jeres religiøse institutioner eller jeres mest grundlæggende impulser eller værdier, men for at illustrere, hvordan de bruges imod jer af de fremmede racer, der intervenerer i jeres verden. Og hvis det er i vores magt, vil vi gerne opmuntre jer til at anvende jeres gaver og præstationer på rette vis, for bevarelsen af jeres verden, bevarelsen af jeres frihed og jeres integritet som race i en Større Fællesskabs-sammenhæng.

De besøgende er grundlæggende praktiske i deres tilgang. Dette er både en styrke og en svaghed. Som vi har observeret dem, både her og andre steder, ser vi, at det er vanskeligt for dem at afvige fra deres planer. De er ikke gode til at tilpasse sig forandring, og de kan heller ikke håndtere kompleksitet særligt effektivt. Derfor går de efter planen på en næsten uforsigtig måde, for de føler, at de er i deres ret og har fortrinnet. De tror ikke, at menneskeheden vil opbyde nogen modstand imod dem – i det mindste ikke en modstand, der vil påvirke dem stort. Og de føler, at deres hemmeligheder og deres dagsorden er velbevarede og er hinsides menneskelig forstand.

I dette lys gør vores aktiviteter, med hensyn til at præsentere dette materiale, os til deres fjender, afgjort i deres øjne. Men i vores øjne forsøger vi blot at modvirke deres indflydelse og give jer den forståelse, I har brug for, og det perspektiv, I må sætte jeres lid til, for at bevare jeres frihed, som race, og for at tage jer af det Større Fællesskabs virkeligheder.

På grund af deres indstillings praktiske natur, vil de gerne nå deres mål med størst mulig effektivitet. De vil gerne forene menneskeheden, men kun i overensstemmelse med deres egen deltagelse og egne aktiviteter i verden. For dem er menneskeligt sammenhold et praktisk anliggende. De værdsætter ikke mangfoldighed i kulturer, de værdsætter den afgjort ikke i deres egne kulturer. Derfor vil de forsøge at udrydde mangfoldigheden eller minimere den, hvis muligt, hvor de end øver deres indflydelse.

I vores forrige diskurs, talte vi om de besøgendes indflydelse på nye former for åndelighed – på nye idéer og nye udtryk for menneskelig guddommelighed og for den menneskelige natur, nye udtryk, der er i jeres verden på dette tidspunkt. Nu, i denne drøftelse, vil vi gerne fokusere på de traditionelle værdier og institutioner, som jeres besøgende søger at påvirke og påvirker i dag.

Vi kommer derfor ikke for at kritisere jeres religiøse institutioner eller jeres mest grundlæggende impulser eller værdier, men for at illustrere, hvordan de bruges imod jer af de fremmede racer, der intervenerer i jeres verden.

Idet de besøgende forsøger at fremme ensformighed og konformitet, vil de sætte deres lid til de institutioner og de værdier, de føler er de mest stabile og praktiske for deres anvendelse. De er ikke interesserede i jeres idéer, og de er ikke interesserede i jeres værdier, undtagen for så vidt, at disse ting kan fremme deres dagsorden. Lad jer ikke bedrage ved at tænke, at de føler sig draget af jeres åndelighed, da de selv mangler den slags. Det ville være en tåbelig og måske fatal fejltagelse. Tro ikke, at de er forelskede i jeres liv og i de ting, I synes er fascinerende. For kun i sjældne tilfælde vil I kunne påvirke dem på denne måde. Al naturlig nysgerrighed er avlet ud af dem og meget lidt er bevaret. Der er faktisk meget lidt af, hvad I vil kalde “Ånd”, eller hvad vi kalder “Varne,” eller “Indsigtens Vej.” De styres og kontrollerer og følger tankemønstre og adfærd, der er fast etablerede og strengt håndhævede. Det kan forekomme, at de synes at føle med jeres idéer, men det er kun for at få jeres loyalitet.

I de traditionelle religiøse institutioner i jeres verden, vil de søge at bruge de værdier og grund-overbevisninger, der i fremtiden kan tjene til at få jeres loyalitet. Lad os give jer nogle eksempler, både født af vores egen observation, og af den indsigt, De Usete har givet os over tid.

Mange i jeres verden følger den Kristne tro. Vi synes, at dette er beundringsværdigt, skønt det bestemt ikke er den eneste tilgang til de grundlæggende spørgsmål om åndelig identitet og formål i livet. De besøgende vil benytte sig af den fundamentalistiske idé om loyalitet til en enkelt leder, for at skabe loyalitet til deres sag. Indenfor denne religions sammenhæng, vil identifikationen med Jesus Kristus blive anvendt i stort omfang. Håbet og løftet om hans genkomst til verden, giver jeres besøgende en perfekt mulighed, især ved dette årtusindes vendepunkt.

Det er vores forståelse, at den ægte Jesus ikke vil vende tilbage til verden, for han arbejder sammen med De Usete og tjener menneskeheden og ligeledes andre racer. Den ene, der vil komme og hævde hans navn, vil komme fra det Større Fællesskab. Han vil være en, der er født og avlet til dette formål af disse kollektiver, der er i jeres verden i dag. Han vil forekomme at være et menneske og vil have betydelige evner, sammenlignet med, hvad I kan præstere på dette tidspunkt. Han vil forekomme at være helt uegennyttig. Han vil kunne gøre ting, der enten vil fremkalde frygt eller stor ærbødighed. Han vil kunne projicere billeder af engle, dæmoner eller af hvad som helst, hans overordnede gerne vil udsætte jer for. Han vil forekomme at have åndelige kræfter. Dog vil han komme fra det Større Fællesskab, og han vil være del af kollektivet. Og han vil fremkalde loyalitet til at følge sig. Med tiden vil han opmuntre til de menneskers fremmedgørelse eller tilintetgørelse, der ikke kan følge ham.

De besøgende bekymrer sig ikke om, hvor mange af jeres folk, der bliver tilintetgjort, så længe de har den primære loyalitet blandt flertallet. Derfor vil de besøgende fokusere på disse fundamentalistiske idéer, der giver dem denne autoritet og denne indflydelse.

Så Genkomsten forberedes af jeres besøgende. Vi forstår, at beviset på den allerede er i verden. Folk erkender ikke de besøgendes nærvær eller virkelighedens natur i det Større Fællesskab, og derfor vil de naturligt acceptere deres tidligere overbevisninger uden tøven, idet de føler, at tiden er inde til deres Frelsers og Lærers store tilbagekomst. Men vedkommende, der vil komme, vil ikke komme fra den himmelske vært, han vil ikke repræsentere Kundskab eller De Usete, og han vil ikke repræsentere Skaberen eller Skaberens Vilje. Vi har set denne plan formuleret i verden. Vi har også set lignende planer ført ud i livet i andre verdener.

I andre religiøse traditioner opmuntres de besøgende til ensrettethed – hvad I måske vil kalde en fundamentalistisk form for religion, baseret på fortiden, baseret på loyalitet overfor autoritet og baseret på konformitet med institutionen. Dette tjener de besøgende. De er ikke interesserede i jeres religiøse institutioners ideologi og værdier, kun med hensyn til deres nyttighed. Des mere folk kan tænke ens, handle ens og reagere på forudsigelige måder, desto mere nyttige er de for kollektiverne. Denne ensartethed fremmes i mange forskellige traditioner. Hensigten her er ikke at gøre dem alle ens, men at få dem til at være enkle i sig selv.

Identifikationen med Jesus Kristus vil blive anvendt i stort omfang. Håbet og løftet om hans genkomst til verden, giver jeres besøgende en perfekt mulighed.

I en del af verden, vil en bestemt religiøs ideologi være fremherskende; i en anden del, vil en anden religiøs ideologi være fremherskende. Dette er fuldstændigt gavnligt for jeres besøgende, for de bekymrer sig ikke om, at der er mere end en religion, så længe der er orden, ensartethed og loyalitet. Uden selv at have en religion, som I overhovedet ville kunne følge eller identificere jer med, vil de bruge jeres til at fremelske deres egne værdier. For de værdsætter kun fuldkommen loyalitet til deres sag og til kollektiverne og søger jeres fuldkomne loyalitet til at deltage sammen med dem, på måder som de foreskriver. De vil forsikre jer om, at dette skaber fred og forløsning i verden, samt genkomsten af hvilken som helst religiøs skikkelse eller personage, der anses for at værdsættes højest her.

Det siger ikke, at fundamentalistisk religion er styret af fremmede kræfter, for vi forstår, at fundamentalistisk religion er veletableret i jeres verden. Det, vi siger her er, at tilskyndelserne til fundamentalisme og mekanismerne i fundamentalisme vil blive bakket op af de besøgende og anvendt til deres egne formål. Derfor må stor omhu udvises af alle ægte troende i deres traditioner, for at skelne disse indflydelser og modvirke dem, hvis muligt. Her er det ikke gennemsnitspersonen i verden, de besøgende søger at overbevise; det er lederskabet.

De besøgende er fuldstændigt overbeviste om, at blander de sig ikke tidsnok, vil menneskeheden ødelægge sig selv og verden. Dette er ikke baseret på sandhed; det er kun en antagelse. Skønt menneskeheden er i fare for selvudryddelse, er dette ikke nødvendigvis jeres skæbne. Men kollektiverne er overbeviste om, at det forholder sig sådan, og derfor må de handle i hast og lægge stor vægt på deres overtalelsesprogram. De mennesker, der kan overbevises, vil blive værdsat for deres nytte; de mennesker, der ikke kan overbevises, vil blive kasserede og fremmedgjorte. Skulle de besøgende blive stærke nok til at få fuldkommen kontrol over verden, vil de mennesker, der ikke kan indpasse sig, simpelthen blive eliminerede. Men de besøgende vil ikke foretage aflivelsen. Den vil blive udført af de selvsamme personer i verden, der helt er faldet for de besøgendes overtalelse.

Så Genkomsten forberedes af jeres besøgende. Vi forstår, at beviset på den allerede er i verden.

Vi forstår, at dette er et forfærdeligt scenarie, men der må ingen forvirring være, hvis I skal forstå og tage imod det, vi udtrykker i vores budskaber til jer. Det er ikke menneskehedens udryddelse, de besøgende søger at opnå, det er integrationen af menneskeheden. De vil krydse sig med jer for dette formål. De vil forsøge at omdirigere jeres religiøse tilskyndelser og institutioner med dette formål. De vil etablere sig selv på en fordækt måde med dette formål. De vil påvirke regeringer og regeringsledere med dette formål. De vil påvirke militære styrker i verden med dette formål. De besøgende har tiltro til, at det vil lykkes dem, for de ser så vidt, at menneskeheden ikke har opbudt nok modstand til at modvirke deres mål eller ophæve deres dagsorden.

For at modvirke dette, må I lære Kundskabens Større Fællesskabs Vej. Alle frie racer i universet må lære Kundskabens Større Fællesskabs Vej, men den må imidlertid defineres indenfor deres egne kulturer. Den er kilden til personlig frihed. Den er det, der gør enkeltpersoner og samfund i stand til at have ægte integritet og have den nødvendige visdom til at håndtere indflydelserne, der modarbejder Kundskab, både i deres verdener og i det Større Fællesskab. Derfor er det nødvendigt at lære nye veje, for I træder ind i en ny situation med nye kræfter og nye påvirkninger. Dette er ingen fremtidsudsigt, men en umiddelbar udfordring. Livet i universet venter ikke på, at I er parate. Begivenheder vil finde sted, uanset om I er parate eller ej. Besøg finder sted, uden jeres godkendelse og uden jeres tilladelse. Og jeres grundlæggende rettigheder bliver krænket i langt højere grad, end I endnu indser.

Af denne grund er vi blevet sendt, ikke blot for at give vores perspektiv og vores opmuntring, men også for at lyde et kald, en alarm, inspirere en bevidsthed og en forpligtelse. Vi har før sagt, at vi ikke kan redde jeres race med militær intervention. Det er ikke vores rolle. Og selv, hvis vi forsøgte at gøre det og samlede den styrke, der skulle til for at føre sådan en dagsorden ud i livet, ville jeres verden blive ødelagt. Vi kan kun rådgive.

I fremtiden vil I se en vildskab i religiøs tro udtrykt på voldsomme måder, imod mennesker, der er uenige, imod mindre stærke nationer og brugt som et angrebs- og ødelæggelsesvåben. De besøgende kunne ikke ønske sig noget bedre, end at jeres religiøse institutioner styrede jeres nationer. Dette må I stå imod. De besøgende kunne ikke ønske sig noget bedre, end at alle delte de samme religiøse værdier, for dette føjer endnu flere til deres arbejdsstyrke og gør deres opgave nemmere. I alle sine manifestationer reducerer en sådan indflydelse sig grundlæggende ned til føjelighed og underkastelse – underkastelse af vilje, underkastelse af formål, underkastelse af ens liv og ens evner. Alligevel vil dette blive bebudet som menneskehedens store præstation, et stort samfundsfremskridt, en ny ensretning af den menneskelige race, et nyt håb om fred og sindsro, den menneskelige ånds triumf over menneskelige instinkter.

Derfor kommer vi med vores råd og opfordrer jer til ikke at træffe ukloge beslutninger, ikke at overgive jeres liv til noget, I ikke forstår, og ikke give efter og overdrage jeres skelneevne og jeres diskretion for nogen som helst lovet belønning. Og vi må opfordre jer til ikke at forråde Kundskab i jer selv, denne åndelige intelligens, som I blev født med og som nu holder jeres eneste og største løfte.

Idet du hører dette, vil du måske anse universet for at være blottet for Nåde. Måske bliver du kynisk og bange, og tænker at gerrighed er universel. Men det er ikke tilfældet. Det, der er brug for nu, er at du bliver stærk, stærkere end du er, stærkere end du har været før. Byd ikke kommunikationer med de væsner, der intervenerer i verden, velkomne, før du har denne styrke. Åbn ikke dit sind og dit hjerte for de besøgende udefra, for de kommer her med deres egne hensigter. Tænk ikke, at de vil opfylde jeres religiøse profetier og største idealer, for det er en illusion.

Der er mægtige åndelige kræfter i det Større Fællesskab – enkeltpersoner og endda nationer, der har nået meget høje præstationsniveauer, langt udover, hvad menneskeheden har demonstreret hidtil. Men de kommer ikke og tager kontrol over andre verdener. De repræsenterer ikke politiske og økonomiske kræfter i universet. De involverer sig ikke i handel, udover for at opfylde deres egne grundlæggende behov. De rejser sjældent, og kun i nødsituationer.

Udsendinge sendes ud for at hjælpe de verdener, der dukker op i det Større Fællesskab, udsendinge som os selv. Og der er også åndelige udsendinge – De Usetes magt, der kan tale til de mennesker, der er parate til at tage imod, og som viser et godt hjerte og et godt løfte. Sådan arbejder Gud i universet.

I træder ind i et vanskeligt nyt miljø. Jeres verden er meget værdifuld for andre. I vil være nødt til at beskytte den. I vil være nødt til at bevare jeres ressourcer, så I ikke forlanger eller bliver afhængige af handel med andre nationer, for jeres livsnødvendige fornødenheder. Hvis I ikke bevarer jeres ressourcer, bliver I nødt til at opgive meget af jeres frihed og selvforsyningsevne.

Jeres åndelighed må være sund. Den må være baseret på virkelig oplevelse, for værdier og overbevisninger, ritualer og traditioner, kan blive brugt og bliver brugt af jeres besøgende, med deres egne formål for øje.

Her kan du begynde at se, at de besøgende på visse områder er meget sårbare. Lad os forske mere i dette. Individuelt har de meget lidt vilje og har vanskeligheder med at håndtere kompleksiteter. De forstår ikke jeres åndelige natur. Og de forstår helt afgjort ikke Kundskabens indskydelser. Des stærkere I er med Kundskab, desto mere uforståelige bliver I, desto vanskeligere er I at styre, og desto mindre nyttige bliver I for dem og deres integrationsprogram. Des stærkere I individuelt er med Kundskab, desto større udfordring bliver I for dem. Des flere enkeltmennesker, der bliver stærke med Kundskab, desto vanskeligere er det for de besøgende at isolere disse mennesker.

De besøgende har ikke fysisk styrke. Deres magt ligger i det Mentale Miljø og i anvendelsen af deres teknologier. Deres antal er lille, sammenlignet med jeres. De er fuldstændigt afhængige af jeres samtykke, og er overdrevent sikre på, at det vil lykkes dem. Baseret på deres oplevelse så vidt, har menneskeheden ikke opbudt nogen betydelig modstand. Men des stærkere du er med Kundskab, desto mere bliver du en kraft, der modsætter sig intervention og manipulation, og desto mere bliver du en kraft for frihed og integritet for din race.

Skønt mange måske ikke vil kunne høre vores budskab, er jeres reaktion vigtig. Måske er det let ikke at tro på vores tilstedeværelse og vores virkelighed og let at reagere imod vores budskab, dog taler vi i overensstemmelse med Kundskab. Derfor kan det, vi siger, være kendt i dig, hvis du er fri til at erkende det.

Vi forstår, at vi i vores præsentation udfordrer mange overbevisninger og konventioner. Vores optræden her vil endda også forekomme uforklarlig og blive fornægtet af mange. Alligevel kan vores ord og vores budskab genlyde i dig, fordi vi taler med Kundskab. Sandhedens magt er den stærkeste magt i universet. Den har magten til at befri. Den har magten til at oplyse. Og den har magten til at give styrke og tiltro til de mennesker, der har brug for det.

Vi er blevet fortalt, at menneskers samvittighed værdsættes højt, selvom den måske sjældent følges. Det er denne, vi taler om, når vi taler om Kundskabens Vej. Den er grundlaget for alle jeres åndelige tilskyndelser. Den er allerede indbefattet i jeres religioner. Den er ikke ny for jer. Men den må værdsættes, ellers vil vores bestræbelse og De Usetes bestræbelse ikke lykkes, med hensyn til at forberede menneskeheden på det Større Fællesskab. For få mennesker vil reagere. Og sandheden vil være en byrde for dem, for de vil ikke kunne dele den effektivt med andre.

Derfor kommer vi ikke for at kritisere jeres religiøse institutioner eller konventioner, men kun for at illustrere, hvordan de kan bruges imod jer. Vi er her ikke for at erstatte dem eller fornægte dem, men vise jer, hvordan ægte integritet må gennemstrømme disse institutioner og konventioner for at de kan tjene jer på en ægte måde.

I det Større Fællesskab er åndelighed konkretiseret i det vi kalder Kundskab, Kundskab, der betyder Åndens Intelligens og Åndens bevægelse i en. Den gør en i stand til at vide, snarere end at tro. Den giver en immunitet overfor overtalelse og manipulation, for Kundskab kan ikke manipuleres med af nogen verdslig magt eller kraft. Den giver liv til jeres religioner og håb for jeres skæbne.

Vi holder fast ved disse idéer, for de er grundlæggende. Imidlertid mangler de i kollektiverne, og skulle du støde på kollektiverne eller deres tilstedeværelse og har magten til at bevare din egen forstand, vil du selv se dette.

Vi er blevet fortalt, at der er mange mennesker i verden, der gerne vil overgive sig, give sig selv væk til en større magt i livet. Dette er ikke enestående for menneskenes verden, men i det Større Fællesskab fører den slags tilgang til slaveri. Vi forstår, at før de besøgende var her i så stort tal, førte denne tilgang i verden ofte til slaveri. Men i det Større Fællesskab er I mere sårbare og må udvise mere visdom, være mere forsigtige og mere selvforsynende. Her koster ubesindighed tungt og medfører stor modgang.

Hvis du kan reagere på Kundskab og lære Kundskabens Større Fællesskabs Vej, vil du kunne se disse ting selv. Så vil du bekræfte vores ord, snarere end blot at tro på dem eller at fornægte dem. Skaberen gør dette muligt, for Skaberen vil, at menneskeheden forbereder sig på sin fremtid. Det er derfor vi er kommet. Det er derfor vi observerer og nu har lejligheden til at rapportere det vi ser.

I deres essentielle lærer, taler verdens religiøse traditioner godt for jer. Vi har haft lejligheden til at lære om dem gennem De Usete. Men de repræsenterer også en potentiel svaghed. Hvis menneskeheden var mere årvågen og forstod livets virkelighed i det Større Fællesskab og hvad for tidligt besøg betyder, ville jeres risici ikke være så store, som de er i dag. Der er håb og forventning om, at denne slags besøg vil bringe store gaver med sig og vil opfylde jer. Men I har ikke kunnet lære om Større Fællesskabs-virkelighed eller om de magtfulde kræfter, der interagerer med jeres verden. Jeres manglende forståelse og for tidlige tiltro til de besøgende tjener jer ikke.

Det er af denne grund, at de Vise over hele det Større Fællesskab forbliver skjulte. De søger ikke handel i det Større Fællesskab. De søger ikke at blive del af et laug eller af handelskooperativer. De søger ikke diplomatiske forbindelser med mange verdener. Deres loyalitetsnetværk er mere mystisk og mere åndelig af natur. De forstår risiciene og vanskelighederne ved at være udsat for livets virkelighed i det fysiske univers. De bevarer deres isolation, og de forbliver årvågne ved deres grænser. De søger blot at sprede deres visdom på måder, der af natur er mindre fysiske.

Du kan måske se dette udtrykt i din egen verden i de mennesker, der er de viseste, de mest begavede, der ikke søger personlige fordele ad kommercielle veje, og ikke er givet til erobring og manipulation. Jeres egen verden fortæller jer så meget. Jeres egen fortid fortæller jer så meget og illustrerer, skønt på mindre skala, alt det, vi præsenterer for jer her.

Derfor er det vores intention ikke bare at advare jer om alvoren i jeres situation, men hvis vi kan, at give en bedre opfattelse og forståelse af livet, hvilket I vil have brug for. Og vi har tillid til, at der vil være tilstrækkeligt mange, der hører disse ord og reagerer på Kundskabens storhed. Vi håber, at der vil være nogle, der erkender, at vores budskab ikke er her for at vække frygt og panik, men for at fremkalde ansvarlighed og en forpligtelse til bevarelsen af frihed og det gode i jeres verden.

Hvis menneskeheden skulle fejle med hensyn til at modstå Interventionen, kan vi male et billede af, hvad dette ville betyde. Vi har set det andre steder, for hver enkelt af os kom meget tæt på dette i vores egne verdener. Som del af et kollektiv ville planeten, Jorden, blive mineret for sine ressourcer, dens mennesker vil blive drevet sammen til at arbejde, og dens rebeller og vantro ville enten blive fremmedgjorte eller tilintetgjorte. Verden ville blive bevaret for sit landbrug og sine mineringsinteresser. Menneskelige samfund ville eksistere, men kun som underordnede til magter fra hinsides jeres verden. Og skulle verden blive tappet for sin nyttighed, skulle dens ressourcer blive helt opbrugt, vil I blive ladt tilbage, berøvet. Det støttende liv i jeres verden ville være taget fra jer; selve overlevelsesmidlerne ville være blevet stjålet. Dette er sket før, mange andre steder.

I tilfældet med denne verden, kunne kollektiverne vælge at bevare verden til fortsat anvendelse, som en strategisk post og som et biologisk depot. Men den menneskelige familie ville lide frygteligt under en sådan form for undertrykkende styre. Menneskelig befolkning ville blive reduceret. Menneskelig ledelse ville blive givet til dem, der er avlet til at lede den menneskelige race indenfor en ny orden. Menneskelig frihed, som I kender den, ville ikke længere eksistere, og I ville lide under vægten af fremmed styre, et styre, der ville være barsk og strengt.

Der er mange kollektiver i det Større Fællesskab. Nogle er store, nogle er små. Nogle er mere etiske i deres taktik; mange er ikke. I den udstrækning, de konkurrerer med hinanden om muligheder, såsom muligheden for at styre jeres verden, kan farlige aktiviteter blive forøvet. Vi må give jer denne illustration, så I ingen tvivl vil have med hensyn til det, vi siger. Valgene, der ligger foran jer, er meget begrænsede, men meget grundlæggende.

Forstå derfor, at set fra jeres besøgendes perspektiv er I alle stammer, der bliver nødt til at blive håndteret og styret for at tjene de besøgendes interesser. Af denne grund vil jeres religioner og til en vis grad jeres sociale virkelighed blive bevaret. Men I vil miste meget. Og meget vil være tabt, før I erkender, hvad der er taget fra jer. Derfor kan vi kun råde jer til at være årvågne, ansvarlige og forpligtede med hensyn til at lære – lære om livet i det Større Fællesskab, lære om, hvordan I bevarer jeres egen kultur og jeres egen virkelighed indenfor et større miljø, og lære at se, hvem der er her for at tjene jer og at skelne dem fra dem, der ikke er. Denne større skelneevne er der i høj grad brug for i verden, selv for at løse jeres egne vanskeligheder. Men med hensyn til jeres overlevelse og jeres velbefindende i det Større Fællesskab er den absolut grundlæggende.

Derfor opmuntrer vi jer til at fatte mod. Vi har mere at dele med jer.