Sjette Briefing: Spørgmål og Svar

Note: Disse spørgsmål blev sendt til New Knowledge Library af mange af de første læsere af De Allieredes Materiale.

______________________

Vi føler, at det er vigtigt, givet den information, vi har leveret hidtil, at besvare spørgsmål, der helt sikkert vil opstå, med hensyn til vores virkelighed og det betydningsfulde i det budskab, vi er kommet for at give.

~

Givet manglen på fysiske beviser, hvorfor skulle folk tro på det, I fortæller dem om Interventionen?”

For det første må der være meget bevis på visitationen til jeres verden. Vi er blevet fortalt, at dette er tilfældet. Men af De Usete er vi også blevet fortalt, at folk ikke ved, hvordan de skal forstå bevismaterialet, og at de giver det deres egen betydning – en betydning, de foretrækker at give det, en betydning, der for det meste giver trøst og beroligelse. Vi er sikre på, at der er tilstrækkeligt med beviser til at verificere, at Interventionen er undervejs i verden i dag, hvis man tager sig tid til at se efter og til at undersøge sagen. Det faktum, at jeres regeringer eller religiøse ledere ikke afslører sådanne ting, er ikke ensbetydende med, at en så stor begivenhed ikke foregår i jeres midte.

~

Hvordan kan folk vide, at I er virkelige?”

Med hensyn til vor virkelighed, kan vi ikke demonstrere vor fysiske tilstedeværelse for jer, og derfor må I skelne betydningen og vigtigheden af vore ord. På dette tidspunkt er det ikke blot et spørgsmål om overbevisning. Det kræver en større erkendelse, en Kundskab, en genklang. Vi er overbeviste om, at de ord, vi siger, er sande, men det er ingen garanti for, at de vil blive modtaget som sådan. Vi kan ikke styre responsen på vort budskab. Der er folk, der kræver flere beviser, end det er muligt at give. For andre vil et sådant bevis ikke være nødvendigt, for de vil mærke en indre bekræftelse.

Imens forbliver vi måske en kontrovers, og dog håber vi og har tillid til, at vore ord kan blive alvorligt overvejede, og at det bevismateriale, som findes, hvilket er betragteligt, kan samles og blive forstået af de mennesker, der er villige til at give dette deres anstrengelse og fokus i livet. Fra vort perspektiv, er der intet større problem, ingen større udfordring eller anledning, der kan få jeres opmærksomhed.

Så I er i begyndelsen af en ny forståelse. Det kræver tro og selvstændighed. Mange vil afvise vore ord, simpelthen fordi de ikke kan tro på, at det er muligt, at vi eksisterer.

Andre vil måske tænke, at vi er del af en form for manipulation, der kastes over verden. Vi kan ikke styre disse reaktioner. Vi kan kun afsløre vort budskab og vor tilstedeværelse i jeres liv, hvor fjern denne tilstedeværelse end kan være. Det er ikke vor tilstedeværelse her, der er af altafgørende vigtighed, men det budskab, vi er kommet for at afsløre, samt det større perspektiv og den større forståelse, vi kan give jer. Jeres uddannelse må begynde et sted. Al uddannelse begynder med ønsket om at vide.

Vi håber, at gennem vore diskurser, kan vi i det mindste få en del af jeres fortrolighed, for at begynde at afsløre det, vi er her for at tilbyde.

~

Hvad har I at sige til de mennesker, der anser Interventionen for at være noget positivt?”

Vi forstår først og fremmest, at der er en forventning om, at alle kræfter fra himlen er forbundet med jeres spirituelle forståelse, spirituelle traditioner og fundamentale overbevisninger. Idéen om, at der er prosaisk liv i universet er en udfordring for disse fundamentalistiske antagelser. Fra vort perspektiv og givet vore egne kulturers erfaringer, forstår vi disse forventninger. I den fjerne fortid fastholdt vi dem selv. Og dog måtte vi slippe dem i lyset af virkeligheden af Det Større Fællesskab og betydningen af visitation.

I lever i et stort fysisk univers. Det er fyldt med liv. Dette liv repræsenterer talløse manifestationer og repræsenterer også intelligensens og den spirituelle bevidstheds evolution på alle niveauer. Hvad dette betyder, er, at det, I vil støde på i Det Større Fællesskab, næsten indbefatter alle muligheder.

I er imidlertid isolerede og rejser endnu ikke i rummet. Og selv om I havde evnen til at nå andre verdener, er universet enormt, og ingen har nået at rejse fra en ende af galaksen til den anden med nogen form for hastighed. Derfor forbliver det fysiske univers enormt og ubegribeligt. Ingen har mestret dets love. Ingen har erobret dets territorier. Ingen kan hævde fuld dominans eller kontrol. På denne måde har livet en fremragende virkning til at gøre en ydmyg. Dette er sandt endog langt hinsides jeres grænser.

Udfra dette, skulle I komme til at forvente, at I vil møde intelligenser, der repræsenterer gode kræfter, ignorante kræfter og de kræfter, der er mere neutrale med hensyn til jer. Men i Det Større Fællesskabs rejse- og udforskningsrealiteter, vil opdukkende racer som jeres, næsten uden undtagelse, støde på ressourcesøgere, kollektiver og de væsener, der søger fordele for sig selv, som den første kontakt med Større Fællesskabsliv.

Hvad den positive fortolkning af visitation angår, er menneskelig forventning og den naturlige trang til at byde et godt udfald velkommen og søge hjælp fra Det Større Fællesskab til at løse problemer, som menneskeheden endnu ikke selv har kunnet løse. Det er almindeligt at forvente disse ting, især når man betænker, at jeres besøgende har større evner end I. En stor del af problemet med at tolke denne vældige visitation har imidlertid at gøre med selve de besøgendes vilje og agenda. For de opmuntrer folk overalt til at anse deres tilstedeværelse her for at være helt igennem gavnlig for menneskeheden og for menneskehedens behov.

~

Hvis denne Intervention er så godt i gang, hvorfor kom I så ikke tidligere?”

På et tidligere tidspunkt, for længe siden, kom adskillige af jeres allieredes grupper på besøg til jeres verden i et forsøg på at give et håbets budskab, for at ruste menneskeheden. Men, ak, deres budskaber kunne ikke blive forstået og blev misbrugt af de få mennesker, der kunne tage imod dem. I kølvandet på disses ankomst, har de besøgende fra kollektiverne ophobet sig og forsamlet sig her. Vi vidste, at dette ville ske. For jeres verden er alt for meget værd til at blive overset, og, som vi har sagt, ligger den ikke i en tilbagetrukket og fjern del af universet. Jeres verden er blevet observeret længe af de væsener, der vil kunne søge at bruge den til deres egen fordel.

~

Hvorfor kan vore allierede ikke standse Interventionen?”

Vi er her kun for at observere og for at rådgive. De større beslutninger, menneskeheden står overfor, ligger i jeres hænder. Ingen andre kan træffe disse beslutninger for jer. Selv ikke jeres fremragende venner fra hinsides verden ville blande sig, for gjorde de det, ville det forårsage krigsførelse, og jeres verden ville blive en slagmark for modsatrettede kræfter. Og skulle jeres venner sejre, ville I blive fuldstændigt afhængige af dem, ude af stand til at forsvare jer selv eller opretholde jeres egen sikkerhed i universet. Vi kender ingen venligsindet race, der ville søge at bære denne byrde. Og i sandhed ville det heller ikke tjene jer.

For I ville blive en anden magts klientstat og ville være nødt til at blive styret langvejsfra. Det er på ingen måde gavnligt for jer, og af denne grund sker dette ikke. Dog vil de besøgende tildele sig selv denne rolle, som menneskehedens frelsere og reddere. De vil benytte sig af jeres naivitet. De vil drage fordele af jeres forventninger, og de vil søge at drage fuld fordel af jeres tillid.

Det er derfor vort oprigtige ønske, at vore ord kan tjene som modgift til deres tilstedeværelse og til deres manipulation og deres misbrug. For jeres rettigheder krænkes. Jeres territorium infiltreres. Jeres regeringer bliver overtalt. Og jeres religiøse ideologier og tilskyndelser bliver omdirigeret.

Der må være en stemme for sandhed, hvad dette angår. Og vi kan kun have tillid til, at I kan tage imod denne sandhedens stemme. Vi kan kun håbe på, at overtalelsen ikke er gået for vidt.

~

Hvilke realistiske mål, kan vi sætte, og hvad er bundlinjen med henblik på at redde menneskeheden fra at miste sin selvbestemmelse?”

Det første trin er opmærksomhed. Mange mennesker må blive bevidste om, at Jorden bliver besøgt, og at fremmede magter er her og opererer i smug og søger at skjule deres dagsorden og det, de bestræber sig på, fra menneskelig forståelse. Det må stå meget klart, at deres tilstedeværelse her er en stor udfordring for menneskelig frihed og selvbestemmelse. Den dagsorden, de viderefører, og det Pacificeringsprogram, de sponsorerer, må bekæmpes med nøgternhed og visdom med hensyn til deres tilstedeværelse. Denne modstand må ske. Der er mange mennesker i verden i dag, der kan forstå dette. Derfor er opmærksomhed det første trin.

Det næste trin er uddannelse. Det er nødvendigt for mange mennesker i forskellige kulturer og i forskellige nationer at lære om livet i Det Større Fællesskab og begynde at begribe, hvad I vil have med at gøre og har med at gøre, selv i dette øjeblik.

Derfor er realistiske mål opmærksomhed og uddannelse. Disse to ting vil i sig selv være en hindring for de besøgendes dagsorden i verden. Nu opererer de med meget lille modstand. De støder kun på få forhindringer. Alle de mennesker, der søger at se dem som ”menneskehedens allierede” må lære, at dette ikke er tilfældet. Måske vil vore ord ikke være tilstrækkelige, men de er en begyndelse.

~

Hvor kan vi finde denne uddannelse?”

Uddannelsen kan findes i Kundskabens Større Fællesskabs Vej, der præsenteres i verden på dette tidspunkt. Skønt den præsenterer en ny forståelse om livet og spiritualitet i universet, er den forbundet med alle de ægte spirituelle veje, der allerede findes i jeres verden – spirituelle veje, der værdsætter menneskelig frihed og betydningen af sand spiritualitet, og som værdsætter samarbejde, fred og harmoni i den menneskelige familie. Derfor kalder læren i Kundskabens Vej alle de store sandheder, der allerede findes i jeres verden, frem, og giver dem en større sammenhæng og en større arena at udtrykke sig i. På denne måde erstatter den Større Fællesskabs Kundskabs Vej ikke verdens religioner, men giver en større kontekst, hvori de virkeligt kan give mening og være relevante for jeres tid.

~

Hvordan overbringer vi jeres budskab til andre?”

Sandheden lever i hvert enkelt menneske på dette tidspunkt. Hvis du kan tale til sandheden i en person, vil den blive stærkere og begynde at genlyde. Vort store håb, De Usetes håb, de åndelige kræfter, der tjener jeres verden, og de væseners håb, der værdsætter menneskelig frihed og gerne vil se jeres fremkomst i Det Større Fællesskab ske med succes, beror på denne sandhed, der lever i hver enkelt person. Vi kan ikke tvinge denne bevidsthed ned over jer. Vi kan kun afsløre den for jer og stole på Kundskabens storhed, som Skaberen har givet jer, der kan gøre dig og andre i stand til at reagere.

~

Hvori ligger menneskehedens styrke med henblik på at gå imod Interventionen?”

Allerførst forstår vi fra at observere jeres verden og fra det, De Usete har fortalt os med hensyn til de ting, vi ikke kan se, at der, på trods af store problemer i verden, er tilstrækkelig menneskelig frihed til at give jer et grundlag, hvorfra at modarbejde Interventionen. Dette står i modsætning til mange andre verdener, hvor individuel frihed ikke var etableret til at begynde med. Idet disse verdener støder på fremmede kræfter i deres midte og virkeligheden af Større Fællesskabs liv, er deres mulighed for at etablere frihed og uafhængighed meget begrænset.

Derfor har I en stor styrke i, at menneskelig frihed er kendt i jeres verden og praktiseres af mange, skønt måske ikke af alle. I ved, at I har noget at miste. I værdsætter, hvad I allerede har, i den grad, det er etableret. I vil ikke gerne styres af fremmede magter. I vil endda ikke gerne styres med barsk hånd af menneskelige autoriteter. Derfor er dette en begyndelse.

Dernæst, da jeres verden har rige åndelige traditioner, der har næret Kundskab i den enkelte og næret menneskeligt samarbejde og menneskelig forståelse, er Kundskabens virkelighed allerede etableret. Igen, i andre verdener, hvor Kundskab aldrig er blevet etableret, viser muligheden sig for at etablere den på vendepunktet for fremkomsten i Det Større Fællesskab lidet håb for succes. Kundskab er stærk nok i tilstrækkeligt mange mennesker, så de vil kunne lære om virkeligheden af liv i Det Større Fællesskab og begribe, hvad der foregår i deres midte på dette tidspunkt. Det er af denne grund vi er håbefulde, for vi stoler på menneskelig visdom. Vi stoler på, at folk kan hæve sig over egoisme, selvoptagethed og selvbeskyttelse, for at se på livet på en større måde og mærke et større ansvar i tjeneste til deres egen slags.

Måske er vor tiltro ubegrundet, men vi stoler på, at De Usete har rådet os viseligt, hvad dette angår. Som resultat, har vi udsat os selv for fare ved at opholde os i nærheden af jeres verden og bevidne begivenheder udenfor jeres grænser, der har direkte forbindelse til jeres fremtid og skæbne.

Måske er de mest afgørende spørgsmål at stille sig selv følgende, "Er vi mennesker alene i universet eller i vores egen verden? Bliver vi besøgt på dette tidspunkt? Er denne visitation gavnlig for os? Har vi brug for at ruste os?"

Menneskeheden er meget lovende. I er i stigende grad bevidste om problemer i verden – manglen på samarbejde mellem nationer, forringelsen af jeres naturlige miljø, jeres svindende ressourcer og så videre. Hvis disse problemer ikke var kendte for jeres folk, hvis disse virkeligheder havde været holdt skjult for jeres folk i så høj grad, at folk ikke havde nogen idé om eksistensen af disse ting, så ville vi ikke være så håbefulde. Men, realiteten forbliver den, at menneskeheden har potentialet og løftet om at modvirke enhver intervention i verden.

~

Vil denne Intervention blive en militær invasion?”

Som vi har sagt, er jeres verden for værdifuld til at anspore til militær invasion. Ingen, der besøger jeres verden, ønsker at ødelægge dens infrastruktur eller dens naturlige ressourcer. Det er af denne grund, at de besøgende ikke ønsker at tilintetgøre menneskeheden, men i stedet at engagere menneskeheden i tjeneste til deres kollektiver.

Det er ikke militær invasion, der truer jer. Det er forledelses- og overtalelsesmagten. Denne magt vil blive bygget på jeres egen svaghed, på jeres egen egoisme, på jeres ignorance med hensyn til livet i Det Større Fællesskab og på jeres blinde optimisme, hvad angår jeres fremtid og betydningen af liv udenfor jeres grænser.

For at modarbejde dette, sørger vi for uddannelse, og vi taler om forberedelsesværktøjer, der sendes til verden på dette tidspunkt. Hvis I ikke allerede kendte til menneskelig frihed, hvis I ikke allerede var opmærksomme på de problemer, der er endemiske i jeres verden, ville vi ikke betro jer en sådan forberedelse. Og vi ville ikke stole på, at vore ord ville genlyde med sandheden om det, I ved.

~

Kan I påvirke mennesker ligeså kraftfuldt som de besøgende, men for det gode?”

Vor hensigt er ikke at påvirke enkeltpersoner. Vor hensigt er kun at præsentere de problemer og den virkelighed, som I dukker op i. De Usete tilvejebringer de egentlige forberedelsesværktøjer, for de kommer fra Gud. I dette påvirker De Usete enkeltpersoner for det gode. Men der er begrænsninger. Som vi har sagt, er det jeres selvbestemmelse, der må styrkes. Det er jeres magt, der må tiltage. Det er jeres samarbejde i den menneskelige familie, der må understøttes.

Der er grænser for, hvor meget hjælp vi kan give. Vor gruppe er lille. Vi vandrer ikke iblandt jer. Derfor må den større forståelse af jeres nye virkelighed deles fra person til person. Den kan ikke påtvinges jer af en fremmed magt, selv hvis det var for jeres eget bedste. I så fald ville vi ikke støtte jeres frihed og selvbestemmelse, hvis vi sponsorerede et sådant overtalelsesprogram. Her kan I ikke være som børn. I må blive modne og ansvarlige. Det er jeres frihed, der står på spil. Det er jeres verden, der står på spil. Det er jeres samarbejde med hinanden, der er nødvendig.

I har nu en stor grund til at forene jeres race, for ingen af jer vil få nogen fordel uden den anden. Ingen nation vil få nogen fordel, hvis en anden nation falder under fremmed kontrol. Menneskelig frihed må være fuldkommen. Samarbejdet må ske i hele jeres verden. For nu er alle i samme situation. De besøgende favoriserer ikke én gruppe frem for en anden, én race frem for en anden, én nation frem for en anden. De søger blot den mindste modstands vej for at etablere deres tilstedeværelse og deres dominans over jeres verden.

~

Hvor udbredt er deres infiltration af menneskeheden?”

De besøgende har en betragtelig tilstedeværelse i de mest avancerede nationer i jeres verden, især i nationerne i Europa, Rusland, Japan og Amerika. Disse anses for at være de stærkeste nationer, der har den største magt og indflydelse. Det er der, de besøgende vil koncentrere sig. Men de tager imidlertid folk over hele verden, og de viderefører deres Pacificeringsprogram gennem alle de mennesker, de tilfangetager, hvis disse enkeltpersoner kan reagere på deres indflydelse. Derfor er de besøgendes tilstedeværelse verdensomspændende, men de koncentrerer sig om de mennesker, som de håber vil blive deres allierede. Det drejer sig om lederne af nationer og regeringer samt religiøse ledere, der har mest magt over menneskelig tanke og overbevisning.

~

Hvor meget tid har vi?”

Hvor meget tid har I? I har nogen tid, hvor meget, kan vi ikke sige. Men vi kommer med et hastebudskab. Dette er ikke et problem, der blot kan undgås eller fornægtes. Fra vort perspektiv, er det den vigtigste udfordring, menneskeheden står overfor. Den er yderst bekymrende, af første prioritet. I er sene med henblik på at forberede jer. Dette blev forårsaget af mange faktorer hinsides vor kontrol. Men der er tid, hvis I kan reagere. Udfaldet er uvist, og dog er der stadigt håb for jeres succes.

~

Hvordan kan vi fokusere på denne Intervention givet det enorme omfang af andre problemer, der sker lige nu?”

For det første føler vi, at der ingen andre problemer er i verden, der er ligeså vigtige som dette. Fra vort perspektiv, vil det I kan løse selv kun have lidt betydning i fremtiden, hvis I mister jeres frihed. Hvad kunne I håbe på at vinde? Hvad kunne I håbe på at opnå eller sikre, hvis I ikke var frie i Det Større Fællesskab? Alt det, I har opnået, ville blive givet til jeres nye herskere; al jeres rigdom ville blive overrakt dem. Og skønt jeres besøgende ikke er ondskabsfulde, er de fuldstændigt dedikeret til deres dagsorden. I værdsættes kun for så vidt, I kan være nyttige for deres sag. Det er af denne grund, at vi ikke føler, at der er andre problemer, som menneskeheden står overfor, der er ligeså vigtige som dette.

~

Hvem vil sandsynligvis reagere på denne situation?”

Med hensyn til hvem der kan reagere, er der mange mennesker i verden i dag, der har en iboende kundskab om Det Større Fællesskab og som er følsomme overfor det. Der er mange andre, der allerede er blevet taget af de besøgende, men ikke har overgivet sig til dem eller til deres overtalelse. Og der er endnu mange andre, der er bekymrede for menneskehedens fremtid, og som er bevidste om de farer, menneskeheden står overfor, selv indenfor jeres egen verden. Folk i alle eller én af disse tre kategorier kan være blandt de første til at reagere på Det Større Fællesskabs virkelighed og på forberedelsen på Det Større Fællesskab. De kan komme fra ethvert samfundslag, fra enhver nation, fra enhver religiøs baggrund eller fra enhver økonomisk gruppe. De befinder sig i bogstaveligste forstand over hele verden. Det er disse mennesker og deres reaktion, som de fremragende Åndelige Magter, der beskytter og fører tilsyn med menneskelig velfærd, er afhængige af.

~

I nævner, at enkeltpersoner tages over hele verden. Hvordan kan folk beskytte sig selv og andre imod at blive bortført?”

Des stærkere du kan være med Kundskab og bevidst om de besøgendes tilstedeværelse, desto mindre vil du være et attraktivt emne for deres studier og manipulation. Des mere du bruger dine møder med dem til at få indsigt i dem, desto større fare udgør du. Som vi har sagt, søger de den mindste modstands vej. De ønsker individer, der er føjelige og overgivende. De ønsker de mennesker, der forårsager dem få problemer og liden bekymring.

Men, når du bliver stærk med Kundskab, vil du være udenfor deres kontrol, for nu kan de ikke fange dit sind eller dit hjerte. Og med tiden vil du få opfattelsesevnen til at se ind i deres sind, hvilket de ikke ønsker. Så bliver du en fare for dem, en udfordring for dem, og de vil undgå dig, hvis de kan.

De besøgende prøver på ikke at blive afsløret. De har ingen ønsker om konflikt. De er overdrevent sikre på, at de kan nå deres mål, uden alvorlig modstand fra den menneskelige familie. Men, når én gang denne modstand er opbudt, når én gang Kundskabens magt vågner i den enkelte, står de besøgende overfor en langt mere frygtindgydende forhindring. Deres intervention her bliver hindret og mere vanskelig at nå. Og deres overtalelse af mennesker i magtstillinger bliver vanskeligere at nå. Derfor er det den enkeltes reaktion og pligtfølelse overfor sandheden, der er altafgørende her.

Vær opmærksom på de besøgendes tilstedeværelse. Giv ikke efter for overbevisningen om, at deres tilstedeværelse her er af en åndelig natur, eller at den vil betyde store fordele eller frelse for menneskeheden. Modstå denne overtalelse. Genvind din egen indre autoritet, den fremragende gave, Skaberen har givet dig. Bliv en styrke, man kan regne med, hvad angår enhver, der vil forbryde sig imod eller nægte dig dine grundlæggende rettigheder.

Dette er Spirituel Magt, der udtrykkes. Det er Skaberens Vilje, at menneskeheden skulle dukke op i Det Større Fællesskab forenet i sig selv og fri for fremmed intervention og dominans. Det er Skaberens Vilje, at I skal forberede jer på en fremtid, der ikke vil ligne fortiden. Vi er her i Skaberens tjeneste, og således tjener vor tilstedeværelse og vore ord dette formål.

~

Hvis de besøgende møder modstand i menneskeheden eller i bestemte enkeltpersoner, vil de så komme i større tal, eller vil de drage af sted?”

Deres antal er ikke stort. Hvis de skulle møde betydelig modstand, ville de være nødt til at give efter og lave nye planer. De er helt sikre på, at deres mission kan blive opfyldt, uden alvorlige hindringer. Men skulle alvorlige hindringer opstå, ville deres intervention og overtalelse blive forhindret, og de ville være nødt til at finde andre måder at få kontakt med menneskeheden.

Vi har tillid til, at den menneskelige familie kan opbyde tilstrækkelig modstand og tilstrækkelig konsensus til at opveje deres indflydelser. Det er på dette, vi baserer vort håb og vore anstrengelser.

~

Hvad er de vigtigste spørgsmål, vi må stille os selv og andre, angående dette problem med fremmed infiltration?”

Måske er de mest kritiske spørgsmål at stille jer selv følgende, “Er vi mennesker alene i universet eller i vor egen verden? Bliver vi besøgt på nuværende tidspunkt? Er denne visitation gavnlig for os? Har vi brug for at forberede os?”

Dette er meget grundlæggende spørgsmål, men de må stilles. Der er imidlertid mange spørgsmål, der ikke kan besvares, for I ved ikke nok om livet i Det Større Fællesskab, og I er endnu ikke sikre på, at I formår at modvirke disse indflydelser. Der mangler mange ting i menneskelig uddannelse, som primært er fokuseret på fortiden. Menneskeheden dukker op fra en langvarig tilstand af relativ isolation. Dens uddannelse, dens værdier og dens institutioner blev alle anlagt i denne isolerede tilstand. Men nu er jeres isolation ovre, for altid. Det har altid været kendt, at dette ville ske. Det var uundgåeligt, at det ville være tilfældet. Derfor træder jeres uddannelse og jeres værdier ind i en ny sammenhæng, til hvilke de må tilpasses. Og tilpasningen må ske hurtigt, på grund af Interventionens natur i verden i dag.

Der vil være mange spørgsmål, som I ikke kan besvare. I vil være nødt til at leve med dem. Jeres uddannelse om Det Større Fællesskab er kun i sin spæde begyndelse. I må tilgå den med stor nøgternhed og omhu. I må modvirke jeres egne tendenser til at prøve at gøre situationen behagelig eller forsikrende. I må udvikle en objektivitet om livet, og I må se udover jeres egen personlige interessesfære, for at sætte jer selv i en position, hvor I kan reagere på de større kræfter og begivenheder, der former jeres verden og jeres fremtid.

~

Hvad så, hvis ikke tilstrækkeligt mange mennesker kan reagere?”

Vi har tiltro til, at tilstrækkeligt mange mennesker kan respondere og begynde på deres betydelige uddannelse om livet i Det Større Fællesskab for at give den menneskelige familie et løfte og håb. Hvis ikke dette kan opnås, så må de mennesker, der værdsætter deres frihed og som har denne uddannelse, trække sig tilbage. De vil være nødt til at holde Kundskab i live i verden, idet verden falder under fuldkommen kontrol. Dette er et meget alvorligt alternativ, og dog er det sket i andre verdener. Rejsen tilbage til frihed fra denne position er ret vanskelig. Vi håber, at dette ikke vil blive jeres lod, og derfor er vi her og giver jer denne information. Som vi har sagt, er der tilstrækkeligt mange mennesker i verden, der kan reagere, for at udligne de besøgendes hensigter og hindre deres indflydelse på menneskelige anliggender og menneskelige værdier.

~

I taler om andre verdener, der dukker op i Det Større Fællesskab. Kan I tale om succeser og fiaskoer, der kan have betydning for vor situation?”

Der har været succeser, for ellers ville vi ikke være her. I mit tilfælde, som fortaler for vores gruppe, var vores verden allerede i høj grad blevet infiltreret, før vi indså den forhåndenværende situation. Vores uddannelse blev foranlediget af ankomsten af en gruppe, som os selv, der gav indsigt og information om vor situation. Vi havde fremmede ressourcehandlere i vores verden, der interagerede med vores regering. De mennesker, der havde magt på det tidspunkt, blev overtalt til at handel og kommers ville være gavnligt for os, for vi var begyndt at opleve ressourcesvind. Skønt vores race var forenet, i modsætning til jeres, begyndte vi at blive fuldstændigt afhængige af den nye teknologi og muligheder, der blev præsenteret for os. Og dog, mens dette stod på, skete der et skift i magtcenteret. Vi var ved at blive klienterne. De besøgende var ved at blive leverandørerne. Som tiden gik, blev vilkår og begrænsninger lagt over os, diskret i begyndelsen.

Vores religiøse fokus og vores overbevisninger blev også influeret af de besøgende, der viste interesse i vores åndelige værdier, men som gerne ville give os en ny forståelse, en forståelse baseret på det kollektive, baseret på samarbejde mellem sind, der hver især, men samlet, tænkte ens. Dette blev præsenteret for vores race, som et udtryk for åndelighed og præstation. Nogle blev overbeviste, og dog, fordi vi blev givet gode råd af vores allierede fra hinsides vores verden, allierede, som os selv, begyndte vi at opbyde en modstandsbevægelse og blev med tiden i stand til at tvinge de besøgende til at forlade vores verden.

Siden da har vi lært en hel del om Det Større Fællesskab. Den handel, vi bevarer, er meget selektiv, med kun nogle få andre nationer. Vi har kunnet undgå kollektiverne, og det har bevaret vores frihed. Og dog var vores succes vanskelig at nå, for der var mange af os, der måtte dø i lyset af denne konflikt. Vores er en succeshistorie, men ikke uden omkostninger. Der er andre i vores gruppe, der har oplevet lignende vanskeligheder i deres interaktion med intervenerende kræfter i Det Større Fællesskab. Og dog, fordi vi med tiden lærte at rejse udenfor vores grænser, opnåede vi alliancer med hverandre. Vi blev i stand til at lære, hvad åndelighed betyder i Det Større Fællesskab. Og De Usete, der også tjener vores verden, hjalp os i denne henseende til at foretage den store transition fra isolation til Større Fællesskabsbevidsthed.

Dog har der været mange fiaskoer, vi kender til. Kulturer, i hvilke de indfødte folk ikke havde etableret personlig frihed eller ikke havde smagt på samarbejdets frugter, skønt de teknologisk avancerede, ikke havde grundlaget for at etablere deres egen uafhængighed i universet. Deres evne til at stå imod kollektiverne var meget begrænset. Ansporet af løfter om større magt, bedre teknologi og mere rigdom, og ansporet af de tilsyneladende fordele af handel i Det Større Fællesskab, forlod disses magtcentrum deres verden. Til sidst blev de fuldstændigt afhængige af dem, der forsynede dem og som opnåede kontrol over deres ressourcer og over deres infrastrukturer.

I kan afgjort forestille jer, hvordan dette kunne blive tilfældet. Selv i jeres egen verden, ifølge jeres historie, har I set mindre nationer falde under større nationers dominans. I kan se dette selv i dag. Så derfor er disse idéer ikke helt fremmede for jer. I Det Større Fællesskab vil den stærke, ligesom i jeres verden, dominere den svage, hvis de kan. Dette er en af livets virkeligheder overalt. Og det er af denne grund vi opmuntrer jeres bevidsthed og tilskynder jer til at forberede jer, så I må blive stærke og jeres selvbestemmelse må vokse.

Det kan være en alvorlig skuffelse for mange at forstå og at lære, at frihed er sjælden i universet. Idet nationer bliver stærkere og mere teknologiske, kræver de mere og mere ensformighed og føjelighed blandt deres folk. Idet de bygger bro til Det Større Fællesskab og involveres i Større Fællesskabsanliggender, mindskes tolerancen for individuelt udtryk til det punkt, hvor store nationer, der har rigdom og magt, styres med en strenghed og en nøjeregnende holdning, som I ville finde afskyelig.

Her må I lære, at teknologisk avancement og åndeligt avancement ikke er det samme, en lektie, menneskeheden endnu har at lære, og som I må lære, hvis I skal udøve jeres naturlige visdom i disse sager.

Jeres verden værdsættes højt. Den er biologisk rig. I sidder på en skat, som I må beskytte, hvis I skal være dens forvaltere og dens begunstigede. Tænk på de folk i jeres verden, der har mistet deres frihed, fordi de boede et sted, der af andre ansås for at være værdifuld. Nu er det således hele den menneskelige familie, der er bragt i fare.

~

Da de besøgende er så dygtige til at projicere tanker og påvirke menneskers Mentale Miljø, hvordan kan vi så sikre os, at det, vi ser, er virkeligt?”

Det eneste grundlag for en vis opfattelse er ved at dyrke Kundskab. Hvis man kun tror på, hvad man ser, vil man kun tro på, hvad man bliver vist. Der er mange, er vi blevet fortalt, der har denne opfattelse. Dog har vi lært, at de Vise overalt må få en større vision og en større skelneevne. Det er sandt, at jeres besøgende kan projicere billeder af jeres helgener og af jeres religiøse skikkelser. Skønt dette ikke ofte praktiseres, kan det bestemt bruges til at fremkalde forpligtelse og dedikation blandt de mennesker, der allerede er givet til sådanne overbevisninger. Her bliver jeres spiritualitet et sårbart område, hvor Visdom må udøves.

Men Skaberen har givet jer Kundskab som grundlag for sand skelnen. I kan vide, hvad I ser, hvis I spørger jer selv, om det er virkeligt. Dog, for at gøre det, må I have dette grundlag, og derfor er læren om Kundskabens Vej så grundlæggende for at lære Større Fællesskabs Spiritualitet. Uden Kundskabens Vej vil folk tro på, hvad de har lyst til at tro på, og de vil sætte deres tillid til, hvad de ser og hvad de bliver vist. Og deres potentiale for frihed vil allerede være gået tabt, for det fik fra begyndelsen aldrig lov at blomstre.

~

I taler om, at holde Kundskab i live. Hvor mange skal der til, for at holde Kundskab i live i verden?”

Vi kan ikke give jer et antal, men det må være stort nok til at generere en stemme i jeres egne kulturer. Hvis dette budskab kun kan blive modtaget af nogle få, vil de ikke have denne stemme eller denne styrke. Her må de dele deres visdom med andre. Den kan ikke blot være for deres egen opbyggelse. Mange flere må lære om dette budskab, mange flere end dem, der kan tage imod det i dag.

~

Ligger der en fare i at præsentere dette budskab?”

Der er altid en fare forbundet med at præsentere sandheden, ikke blot i jeres verden, men andre steder. Folk får fordele af omstændighederne, som de aktuelt foreligger. De besøgende vil tilbyde fordele til dem i magtstillinger, der kan tage imod dem, og som ikke er stærke med Kundskab. Folk vænner sig til disse fordele og bygger deres liv op omkring dem. Dette gør dem immune eller endda fjendtlige overfor præsentationen af sandhed, der forlanger deres ansvarlighed i andres tjeneste, og som kan true grundlaget for deres rigdom og for det, de har opnået.

Det er grunden til, at vi er skjulte og ikke vandrer i jeres verden. De besøgende ville med sikkerhed tilintetgøre os, hvis de kunne finde os. Men menneskeheden kunne ligeledes søge at tilintetgøre os, på grund af det, vi præsenterer, på grund af udfordringen og den nye virkelighed, vi demonstrerer. Ikke alle er parate til at tage imod sandheden, skønt den i høj grad er nødvendig.

~

Kan enkeltpersoner, der er stærke med Kundskab, influere de besøgende?”

Chancen for succes er her meget begrænset. I har at gøre med et kollektiv af væsener, der er avlet til at være føjelige, hvis hele liv og oplevelse er indhyllet i og frembragt af en kollektiv mentalitet. De tænker ikke for sig selv. Af denne grund føler vi ikke, at I kan influere dem. Der er kun få i den menneskelige familie, der har styrken til at gøre dette, og selv her ville muligheden for succes være meget begrænset. Så svaret må være ”Nej.” I alle praktiske henseender, kan I ikke overvinde dem.

~

Hvordan er kollektiver anderledes end en forenet menneskehed?”

Kollektiver består af forskellige racer og af de væsener, der er avlet til at tjene disse racer. Mange af de væsener, folk støder på i verden, er avlet af kollektiverne til at være tjenere. Deres genetiske arv er for længst gået tabt for dem. De er avlet til at tjene, ligesom I avler dyr til at tjene jer. Det menneskelige samarbejde, vi taler for, er et samarbejde, der bevarer den enkeltes selvbestemmelse og giver en stærk position, hvorfra menneskeheden kan interagere, ikke blot med kollektiverne, men med andre, der i fremtiden vil besøge jeres kyster.

Et kollektiv er baseret på én overbevisning, ét sæt principper og én autoritet. Det lægger vægten på fuldkommen loyalitet til en idé eller til et ideal. Dette skyldes ikke blot jeres besøgendes uddannelse, men ligeledes deres genetiske kode. Det er grunden til, at de opfører sig på den måde, de gør. Dette er både deres styrke og deres svaghed. De har megen styrke i det Mentale Miljø, fordi deres sind er forenede. Men de er svage, fordi de ikke kan tænke for sig selv. De kan ikke håndtere kompleksiteter eller modstand særlig godt. En Kundskabens mand eller kvinde vil være ubegribelig for dem.

Menneskeheden må forene sig for at bevare sin frihed, men dette er en meget anden etablering end oprettelsen af et kollektiv. Vi kalder dem for ”kollektiver,” fordi de er kollektiver af forskellige racer og nationaliteter. Kollektiver består ikke af én race. Skønt der er mange racer i Det Større Fællesskab, der regeres af en dominerende autoritet, er et kollektiv en organisation, der strækker sig udover en races loyalitet til sin egen verden.

Kollektiver kan have stor magt. Dog, fordi der er mange kollektiver, har de en tendens til at konkurrere indbyrdes, hvilket forebygger, at en af dem bliver dominerende. Tilmed har forskellige nationer i Det Større Fællesskab langvarige indbyrdes stridigheder, der er vanskelige at bygge bro over. Måske har de konkurreret længe om de samme ressourcer. Måske konkurrerer de indbyrdes om at sælge de ressourcer, de har. Men et kollektiv er en anden sag. Som vi siger her, er det ikke baseret på én race og én verden. De er resultatet af erobring og dominans. Derfor består jeres besøgende af forskellige racer af væsener på forskellige autoritets- og kommando-niveauer.

~

I andre verdener, hvor forening er lykkedes, har de dér bevaret deres individuelle tankefrihed?”

I forskellige grader. Nogle i meget høj grad, andre i mindre, afhængigt af deres historie, deres psykologiske sammensætning og behovene med hensyn til deres egen overlevelse. Jeres liv i verden har været relativt let sammenlignet med, hvor andre racer har udviklet sig. De fleste steder, hvor intelligent liv eksisterer, er blevet koloniseret, for der er ikke mange jordbaserede planeter, som jeres, der yder en så stor rigdom af biologiske ressourcer. Deres frihed afhang for en stor del af deres miljøers rigdom. Men de har alle vellykket forhindret fremmed infiltration og har etableret deres egne handels-, kommers- og kommunikationslinjer baseret på deres selvbestemmelse. Dette er en sjælden præstation, som må fortjenes og beskyttes.

~

Hvad skal der til for at opnå menneskeligt sammenhold?”

Menneskeheden er meget sårbar i Det Større Fællesskab. Denne sårbarhed kan med tiden nære et grundlæggende samarbejde i den menneskelige familie, for I må slutte jer sammen og blive forenede for at overleve og gøre fremskridt. Det er del af at have en Større Fællesskabsbevidsthed. Hvis dette samarbejde er baseret på det menneskelige bidrags – og på frihedens – og selvudtrykkets principper, kan jeres selvforsyningsevne blive meget stærk og meget rig. Men der må være mere samarbejde i verden. Folk kan ikke leve for sig selv alene eller sætte deres egne personlige mål over og hinsides alle andres behov. Nogle kan betragte dette som et tab af frihed. Vi betragter det som en garanti for fremtidig frihed. Givet de holdninger, der aktuelt er fremherskende i verden i dag, vil jeres fremtidige frihed være meget vanskelig at sikre og bevare. Hør efter. De mennesker, der er drevet af deres egen egoisme, er de perfekte kandidater for fremmed indflydelse og manipulation. Hvis disse mennesker sidder i magtstillinger, vil de overgive deres nations rigdom, deres nations frihed og deres nations ressourcer for selv at få fordele.

Derfor er et større samarbejde påkrævet. Det kan I bestemt godt se. Det er afgjort tydeligt, selv i jeres egen verden. Men dette er meget anderledes end kollektivernes liv, hvor racer er blevet dominerede og kontrollerede, hvor dem, der er føjelige, bringes ind i kollektiverne og dem, der ikke er, fremmedgøres eller tilintetgøres. Denne form for samfundssystem, selvom den kan have betydelig indflydelse, kan ikke være gavnlig for dens medlemmer. Og dog er det denne vej, mange i Det Større Fællesskab har taget. Vi ønsker ikke at se menneskeheden falde ind i denne form for organisation. Det ville være en stor tragedie og et tab.

~

Hvordan skiller det menneskelige perspektiv sig ud fra jeres?”

En af forskellene er, at vi har udviklet et Større Fællesskabsperspektiv, der er en mindre selvcentreret måde at se verden på. Det er et synspunkt, der giver stor klarhed og kan give stor vished med hensyn til de mindre problemer, som I står overfor i jeres daglige anliggender. Hvis I kan løse et stort problem, kan I løse mindre problemer. I har et stort problem. Hvert eneste menneske i verden står overfor dette store problem. Det kan forene jer og gøre jer i stand til at overvinde jeres langvarige forskelligheder og konflikter. Så stort og så magtfuldt er det. Det er derfor vi siger, at der er en mulighed for forløsning indenfor selve de omstændigheder, der truer jeres velbefindende og jeres fremtid.

Vi ved, at Kundskabens magt i den enkelte kan genoprette pågældende og alle vedkommendes forhold til at nå en højere grad af præstation, erkendelse og kunnen. Dette må I selv opdage.

Vore liv er meget anderledes. En af forskellene er, at vore liv er givet til tjeneste, en tjeneste, vi selv har valgt. Vi har friheden til at vælge, og således er vort valg reelt og meningsfuldt og baseret på vores egen forståelse. I vores gruppe er der repræsentanter fra mange forskellige verdener. Vi kommer sammen i menneskehedens tjeneste. Vi repræsenterer en højere alliance, der er mere spirituel i sin natur.

~

Dette budskab kommer gennem én mand. Hvorfor kontakter I ikke alle, hvis dette budskab er så vigtigt?”

Det er blot et spørgsmål om effektivitet. Vi styrer ikke, hvem der udvælges til at tage imod os. Det er et anliggende for De Usete, dem som I retteligt kunne kalde ”Engle.” Vi tænker på dem på denne måde. De har udvalgt denne person, en person, der ingen position har i verden, der ikke er anerkendt i verden, et menneske, der er valgt, på grund af sine egenskaber og på grund af sin arv i Det Større Fællesskab. Vi er glade for at have én, gennem hvilken vi kan tale. Hvis vi talte gennem flere, ville de måske være indbyrdes uenige, og budskabet ville blive forvirrende og gå tabt.

Vi forstår fra selv at være studerende, at transmissionen af åndelig visdom i almindelighed gives gennem ét individ, med andres støtte. Dette individ må bære vægten og byrden og risikoen ved at være således udvalgt. Vi respekterer ham for at gøre dette, og vi forstår, hvilken byrde det kan være. Det vil måske blive udlagt forkert, og derfor må den Vise forblive skjult. Vi må forblive skjulte. Han må forblive skjult. På denne måde kan budskabet blive givet og budbringeren blive bevaret. For der vil være fjendtlighed rettet imod dette budskab. De besøgende vil gå imod det og går allerede imod det. Deres modstand kan være betydelig men vil først og fremmest være rettet imod selve budbringeren. Af denne grund må budbringeren beskyttes.

Vi ved, at svarene på disse spørgsmål vil fremkalde flere spørgsmål. Og mange af disse kan ikke besvares, måske ikke i lang tid. De Vise, hvor som helst, må leve med spørgsmål, som de endnu ikke kan besvare. Det er gennem deres tålmodighed og vedholdenhed at virkelige svar dukker op og de pågældende kan opleve dem og rumme dem.