Sjätte budskapet: Frågor och Svar

Dessa frågor ställdes till New Knowledge Library av många förstagångsläsare av Bundsförvanternas material.

______________________

Med tanke på den information vi hittills förmedlat anser vi det viktigt att besvara de frågor som ställts om vår verklighet och betydelsen av de budskap vi har kommit för att överlämna.

~

Med tanke på avsaknaden av tillförlitliga bevis, varför ska människor tro på vad ni berättar för dem om Interventionen?

Till att börja med, måste det finnas en hel del bevis för besöket i er värld. Vi har fått veta att så är fallet. Dock har De Osynliga även berättat för oss att människor inte vet hur de ska tolka dessa bevis och att de tolkar det på sitt eget sätt – ger det den innebörd de föredrar, en innebörd som för det mesta ska få dem att känna sig lugna och trygga. Vi är säkra på att det finns tillräckligt med bevis som ger stöd åt att Interventionen pågår i världen, om man bara tar sig tid att se efter och utforska saken. Att era regeringar eller religiösa ledare inte avslöjar sådana saker betyder inte att en sådan stor händelse inte sker mittibland er.

~

Hur kan människor veta att ni är verkliga?

Vi kan inte bevisa att vi är verkliga genom att visa oss för er i fysisk form och därför måste ni urskilja innebörden och angelägenheten i det vi säger. I det här läget är det inte bara en fråga om tro. Det krävs ett djupare igenkännande, en Kunskap, en genklang. Vi tror att det vi säger är sant, men det garanterar inte att våra ord tas emot så som vi avser. Vi kan inte påverka hur vårt budskap tas emot. Det finns människor som kräver omöjliga bevis. För andra är detta inte nödvändigt, ty de känner en inre bekräftelse.

Under tiden förblir vi kanske omtvistade, men vi hoppas och litar på att våra ord kan övervägas seriöst och att de bevis som faktiskt existerar, och de är avsevärda, kan samlas in och undersökas av dem som är villiga till engagemang och intresse för saken.

Som vi ser det finns det inget större problem, utmaning eller tillfälle som förtjänar er uppmärksamhet.

Ni är på väg att inse något nytt. Detta kräver tillit och självförtroende. Många kommer att avvisa våra ord helt enkelt därför att de inte tror att vi överhuvudtaget skulle kunna finnas. Andra kommer kanske att tro att vi utgör del av en manipulation som världen är utsatt för. Vi kan inte kontrollera dessa reaktioner. Vi kan endast tillkännage vårt budskap och vår närvaro i ert liv, hur avlägsen denna närvaro än är. Det är inte vår närvaro här som är viktigast, men det budskap vi kommit för att delge och det större perspektiv och medvetande som vi kan tillhandahålla. Er utbildning måste börja någonstans. All utbildning börjar med en önskan att veta.

Vi hoppas genom våra budskap kunna vinna åtminstone en del av ert förtroende så att vi kan börja avslöja vad vi är här för att erbjuda.

~

Vad vill ni säga till dem som anser att Interventionen är något positivt?

Vi förstår att alla himmelska krafter förväntas vara förknippade med er andliga medvetenhet, traditioner och grundläggande trosuppfattningar. Tanken att det finns prosaiskt liv i universum utmanar sådana grundläggande antaganden. Ur vårt perspektiv och med erfarenhet från våra egna kulturer förstår vi dessa förväntningar. För länge sedan tänkte vi själva på samma sätt. Men vi var tvungna att ge upp dem när vi stod ansikte mot ansikte med det Större Samfundets verklighet och konsekvensen av främmande krafters besök.

Ni lever i ett storslaget fysiskt universum. Det är fullt av liv. Där finns oräkneliga livsformer som representerar exempel på många olika nivåer av utvecklad intelligens och andlig medvetenhet. Det innebär att ni i det Större Samfundet kommer att möta i stort sett alla nivåer av utveckling.

Ni är emellertid isolerade och reser för närvarande inte i rymden. Och även om ni hade möjlighet att nå andra världar så är universum enormt, och ingen kan ännu ta sig från ena änden av galaxen till den andra med någon större hastighet. Det fysiska universum förblir därför enormt och ofattbart. Ingen har bemästrat dess lagar. Ingen har erövrat dess territorium. Ingen kan göra anspråk på fullständig dominans eller kontroll. Livet gör oss på detta sätt ödmjuka. Detta är sant även på platser långt bortom era gränser. Ni bör därför förvänta er att möta intelligenser som företräder goda krafter, okunniga krafter och krafter som är mera neutrala angående er. När det gäller det Större Samfundets rymdfärder och utforskning kommer emellertid frambrytande raser som ni, så gott som undantagslöst, att möta resursutforskare och kollektiv som är ute för egen vinning i sin första kontakt med liv i det Större Samfundet.

Angående besökets positiva tolkning är det delvis en mänsklig förväntan och den naturliga förhoppningen om ett positivt utfall och att söka hjälp från det Större Samfundet för problem som mänskligheten inte har kunnat lösa på egen hand. Det är normalt att förvänta sig sådana saker, särskilt om man beaktar att era besökare har större förmågor än ni själva. En stor del av problemet vid tolkningen av det omfattande besöket har emellertid att göra med besökarnas avsikt och agenda. Ty överallt uppmuntrar de folk att betrakta deras närvaro här som helt och hållet välgörande för mänskligheten och dess behov.

~

Om denna Intervention har pågått så länge, varför kom ni inte tidigare?

Vid ett tidigare tillfälle, för många år sedan, besökte åtskilliga grupper av bundsförvanter er värld i ett försök att förmedla ett hoppfullt budskap, att förbereda mänskligheten. Men tyvärr, det var ingen som förstod deras budskap, utan budskapen missbrukades av det fåtal som kunde ta emot dem. I deras släptåg har besökarna från kollektiven anhopats och samlats här. Vi har vetat att detta skulle hända, ty er värld är alltför värdefull att lämna därhän, och som vi sagt tidigare, den existerar inte i en avlägsen och undanskymd del av universum. Er värld har varit föremål för observation under lång tid av de som vill använda den i eget intresse.

~

Varför kan inte våra bundsförvanter hejda Interventionen?

Vi är endast här för att observera och ge råd. Mänsklighetens viktiga beslut ligger i era egna händer. Ingen annan kan fatta beslut åt er. Inte ens era bästa vänner långt bortom er värld kan ingripa, ty det skulle orsaka krig, och er värld skulle bli ett slagfält mellan krigförande krafter. Och om era vänner skulle avgå med segern kommer ni att bli fullständigt beroende av dem, oförmögna att ta hand om er själva eller upprätthålla er egen säkerhet i universum. Vi känner ingen välvillig ras som skulle ta på sig en sådan börda. Och det skulle faktiskt inte vara till er fördel. Ty ni skulle bli ett underlydande samhälle åt en annan makt och regeras på avstånd.

Detta är inte på något sätt gynnsamt för er, och av den anledningen sker det inte heller. Likväl kommer besökarna att utmåla sig själva som frälsare och räddare av mänskligheten. De kommer att utnyttja er godtrogenhet. De kommer att utnyttja era förväntningar, och de kommer fullt ut att försöka dra fördel av er tillit.

Därför är det vår uppriktiga önskan att våra ord kan tjäna som ett motgift mot deras närvaro och mot deras manipulation och missbruk. Ty era rättigheter kränks. Ert territorium infiltreras. Era regeringar övertygas. Och era religiösa ideologier och ingivelser leds i ny riktning.

Sanningen angående detta måste uppdagas. Och vi kan endast förlita oss på att ni kan ta emot denna sanning. Vi kan endast hoppas att övertalningsförsöket inte har gått för långt.

~

Vilka realistiska mål kan vi sätta, och vilka medel måste vi ta till för att inte mänskligheten ska förlora sitt självbestämmande?

Det första steget är medvetenhet. Många människor måste bli medvetna om att jorden är utsatt för besök, att främmande makter verkar här i hemlighet och försöker undanhålla sin agenda och sina förehavanden från mänsklig uppmärksamhet. Det måste bli uppenbart att deras närvaro här utgör en stor utmaning för mänsklig frihet och självbestämmande. Agendan som de främjar och Passiviseringsprogrammet de befordrar måste motarbetas med sans och vett. Denna motaktion måste äga rum. Det finns många människor i världen nu som kan förstå detta. Därför är det första steget medvetenhet.

Nästa steg är utbildning. Det är nödvändigt för många människor i olika kulturer och länder att lära om livet i det Större Samfundet och börja komma till insikt om vad som väntar dem och även vad man håller på med just nu.

Realistiska mål är därför medvetenhet och utbildning. Detta skulle i sig självt motverka besökarnas agenda i världen. De agerar just nu med ytterst lite motstånd. De stöter på obetydlig opposition. Alla som försöker se dem som ”mänsklighetens bundsförvanter” måste lära sig att så är inte fallet. Kanske räcker inte våra ord, med de utgör en början.

~

Var finns denna utbildning?

Utbildningen finns i det Större Samfundets Väg till Kunskap som just nu introduceras i världen. Trots att den innebär en ny insikt angående liv och andlighet i universum är den förbunden med all den genuina andlighet som redan finns i er värld – andlighet som värdesätter mänsklig frihet och innebörden av sann religiositet, och som värdesätter samarbete, fred och harmoni inom den mänskliga familjen. Undervisningen i Vägen till Kunskap frammanar därför alla de stora sanningar som redan finns i er värld och ger dessa en omfångsrikare kontext och ett större uttrycksfält. På så sätt ersätter det Större Samfundets Väg till Kunskap inte världens religioner, men erbjuder en rymligare kontext inom vilken religionerna kan vara verkligt meningsfulla och relevanta för er tidsålder.

Hur sprider vi ert budskap till andra?

Sanningen finns inom varje människa. Om ni kan tala till sanningen i en människa väcks den till liv och blir starkare . Vår stora förhoppning, De Osynligas hopp, de andliga krafter som tjänar er värld, och hoppet hos dem som värdesätter mänsklig frihet och önskar se att ert inträde i det Större Samfundet förverkligas framgångsrikt, förlitar sig på denna sanning som lever i alla människor. Vi kan inte påtvinga er denna medvetenhet. Vi kan endast avslöja den för er och förlita oss på att ni och andra svarar an på storslagenheten hos den Kunskap som Skaparen har förlänat er.

~

Vilken är mänsklighetens styrka när det gäller att motsätta sig Interventionen?

Genom att observera er värld, och genom vad De Osynliga har berättat för oss om saker vi inte kan se, förstår vi att ni, trots de stora problemen i er värld, är tillräckligt självständiga för att kunna motarbeta Interventionen. Detta till skillnad mot många andra världar, där individuell frihet aldrig ens börjat etableras. Efterhand som dessa världar stöter på främmande makter och upplever det Större Samfundets verkliga liv begränsas påtagligt deras möjlighet att etablera frihet och oberoende.

Därför ligger er stora styrka i att ni redan vet vad mänsklig frihet innebär och att detta värdesätts och uppskattas av många i er värld, om än kanske inte av alla. Ni är medvetna om att ni har något ni kan förlora.. Ni värdesätter det ni redan har, i den utsträckning det har etablerats. Ni vill inte styras av främmande makter. Ni vill inte ens styras av mänskliga auktoriteter. Detta är därför en början.

Eftersom er värld har rika andliga traditioner vilka utvecklat Kunskap i människor samt utvecklat hennes samarbetsförmåga och medvetenhet, så har medvetenheten om Kunskap redan etablerats. Återigen, i andra världar där Kunskap aldrig etablerades finns ringa hopp att med framgång etablera den vid tröskeln till inträde i det Större Samfundet. Kunskapen är stark nog hos tillräckligt många människor här för att de ska kunna lära sig om livets verklighet i det Större Samfundet och förstå vad som just nu pågår mittibland dem. Av denna anledning är vi hoppfulla, ty vi förlitar oss på mänsklig visdom. Vi litar på att folk kan höja sig över egoism, självupptagenhet och självbevarelsedrift för att betrakta livet i ett större sammanhang och känna större ansvar för sina medmänniskor.

Kanske är vårt förtroende grundlöst, men vi förlitar oss på att De Osynliga har givit oss goda råd angående det. Som en följd av detta utsätter vi oss själva för risk genom att befinna oss i närheten av er värld och bevittna vad som händer bortom era gränser, händelser som har en direkt betydelse för er framtid och ert öde.

Mänskligheten har stor potential. Medvetenheten om era problem ökar – bristen på samarbete mellan nationer, miljöförstörelsen, era minskande resurser och så vidare. Om dessa problem vore okända för er befolkning, om dessa frågor hade hemlighållits i en sådan utsträckning att folk inte kände till dem, då vore vi inte lika hoppfulla. Men, faktum kvarstår att mänskligheten har möjligheten och chansen att hindra vilken som helst intervention i världen.

~

Kommer detta att utveckla sig till en militär invasion?

Som vi sagt tidigare, er värld är alltför värdefull för att utsättas för en militär invasion. Ingen av dem som besöker er värld vill förstöra dess infrastruktur eller dess naturtillgångar. Det är av den anledningen som besökarna inte vill förinta mänskligheten, men istället försöker utnyttja mänskligheten att tjäna deras kollektiv.

För att motverka detta förser vi er med utbildning och vi informerar om den förberedelsemetod som är på väg in i världen nu. Om ni inte redan kände till mänsklig frihet, om ni inte redan var medvetna om er världs inhemska problem, då skulle vi inte kunna anförtro er med en sådan förberedelse. Och vi skulle inte tro att våra ord gav genklang med sanningen inom er. Det är inte militär invasion som hotar er. Det är kraften som finns i lockelser och övertalning. Detta hot bygger på er egen svaghet, er självupptagenhet, er okunnighet om livet i det Större Samfundet och på er blinda optimism angående er framtid och livets konsekvenser bortom era egna gränser.

För att motverka detta ger vi er en undervisning och informerar om ett sätt att förbereda er. Om ni inte redan kände till vad mänsklig frihet innebär, om ni inte redan vore medvetna om världens inhemska problem, skulle vi inte kunna anförtro er en sådan förberedelse och vi skulle inte lita på att våra ord skulle genklinga med den sanningen i er.

~

Kan ni påverka människor lika kraftfullt som besökarna gör, men med goda avsikter?

Vår avsikt är inte att påverka individer. Vi avser endast att påvisa problemet och den verklighet ni är på väg in i. De Osynliga förser er med de faktiska resurserna för er förberedelse, ty det kommer från Skaparen av allt liv. I detta avseende påverkar De Osynliga individer för det goda. Men det finns förbehåll. Som vi sagt tidigare, ert självbestämmande måste stärkas. Er styrka måste öka. Samarbete inom den mänskliga familjen måste uppmuntras.

Det finns gränser för hur mycket vi kan hjälpa. Vår grupp är liten. Vi finns inte mittibland er. Den angelägna förståelsen av er nya verklighet måste förmedlas från individ till individ. Den kan inte tvingas på er av en främmande makt, även om det vore för ert eget bästa. Om vi främjade en sådant plan för övertalning skulle vi inte gynna er frihet och självbestämmande. I detta avseende kan ni inte bete er som barn. Ni måste bli vuxna och ta ansvar. Det är er frihet som står på spel. Det är er värld som hotas. Det är ert samarbete med varandra som behövs.

Ni har nu en bra anledning att ena er ras, ty ingen av er kommer att vinna något utan era medmänniskor. Ingen nation kommer att triumfera om någon annan nation faller under främmande makts kontroll. Mänsklig frihet måste vara total. Samarbetet måste äga rum i hela världen. Ty nu befinner sig alla i samma situation. Besökarna favoriserar inte någon grupp, ras eller nation mer än någon annan. De söker endast minsta möjliga motstånd för att etablera sin närvaro och sitt herravälde i er värld.

~

Hur omfattande är deras infiltration av mänskligheten?

Besökarna har en markant närvaro i de mest utvecklade nationerna i er värld, speciellt i Europa, Ryssland, Japan och Förenta Staterna. Dessa anses vara de starkaste nationerna, med störst makt och inflytande. Det är dessa länder besökarna kommer att koncentrera sig på. De bortför emellertid folk från hela världen, och de breddar sitt Passiviseringsprogram till alla som de snärjer, om dessa personer är mottagliga för deras inflytande. Besökarnas närvaro är därför global, men de koncentrerar sig på dem som de hoppas blir deras allierade. Dessa utgörs av de nationer, regeringar och religiösa ledare som besitter största makt och dominans över mänskligt tänkande och tro.

~

Hur lång tid har vi på oss?

Hur lång tid har ni på er? Ni har en viss tid på er, men vi vet inte hur lång. Vi kommer emellertid med ett angeläget budskap. Det är inte ett problem som man enkelt kan bortse ifrån eller förneka. Som vi ser det utgör detta problem den viktigaste utmaning mänskligheten står inför. Det är av största vikt, högsta prioritet. Ni är sent ute med er förberedelse. Detta orsakades av många anledningar bortom er kontroll. Men det finns tid, om ni kan svara an. Utgången är osäker men än finns hopp om framgång.

~

Hur kan vi koncentrera oss på denna Intervention när vi har en oändlig mängd andra globala problem just nu?

Först och främst anser vi att det inte finns några andra problem i världen som är lika viktiga som detta. Som vi ser det kommer allt ni kan lösa på egen hand att ha ganska liten betydelse i framtiden om ni förlorar er frihet. Vad skulle ni hoppas att vinna? Vad skulle ni hoppas uppnå eller säkerställa om ni inte är fria i det Större Samfundet? Allt vad ni uppnått skulle överlämnas till era nya herrar; all er rikedom skulle tilldelas dem. Och trots att era besökare inte är grymma så är de fullständigt hängivna sin agenda. Ni är endast värdefulla i den mån ni är användbara för deras syfte. Det är av denna anledning som vi inte tycker att det finns några viktigare problem som mänskligheten står inför.

De viktigaste frågorna ni måste ställa er själva är kanske: ”Är vi människor ensamma i universum eller i vår egen värld? Är vi besökta just nu? Är detta besök fördelaktigt för oss? Behöver vi förbereda oss?

~

Vilka kan tänkas svara an på denna situation?

Angående vem som kan svara an så finns det många människor i dagens värld som har en inneboende kunskap om det Större Samfundet och är lyhörda för det. Det finns många andra som redan har bortförts av besökarna men som inte har gett efter för dem eller deras övertalningsförsök. Och det finns många andra som är bekymrade om världens framtid och som är medvetna om de faror mänskligheten står inför. Människor som tillhör alla eller någon av dessa tre kategorier är kanske bland de första som svarar an mot det Större Samfundets verklighet och förberedelse. De kommer från många olika yrkesgrupper, olika länder, olika religiös bakgrund eller olika samhällsklasser. De finns bokstavligen över hela världen. Det är på dessa människor och deras gensvar som de stora Andliga Krafterna som skyddar och övervakar mänsklig välfärdförlitar sig.

~

Ni säger att människor bortförs över hela världen. Hur kan man skydda sig själva eller andra från att bli kidnappade?

Ju starkare ni blir i Kunskap och ju mer medvetna ni blir om besökarnas närvaro, desto ointressantare blir ni för deras undersökningar och manipulation. Ju mer ni använder era möten med dem för att vinna kunskap om dem, desto mer av en risk blir ni för dem. Som vi har sagt tidigare, de söker minsta möjliga motstånd. De vill ha individer som är medgörliga och fogliga. De vill ha individer som orsakar dem få problem och lite bekymmer. Men allteftersom ni blir starka med Kunskap kommer ni att befinna er bortom deras kontroll därför att då kan de inte snärja ert sinne eller ert hjärta. Och över tid kommer ni att ha förmågan att se in i deras sinnen, vilket de inte önskar. Då utgör ni en fara för dem, en utmaning, och de kommer att undvika er om de kan.

Besökarna vill inte bli avslöjade. De vill inte ha konflikt. De är överdrivet självsäkra på att de kan uppnå sina mål utan större motstånd från den mänskliga familjen. Men när väl sådant motstånd uppstår, när Kunskapens kraft vaknar i individen, då möter besökarna ett respektingivande hinder. Deras intervention här hindras och blir svårare att genomföra. Och deras övertalning av dem som har makt blir svårare att uppnå. Det viktiga är därför individens gensvar på och engagemang för sanningen.

Bli medvetna om besökarnas närvaro. Ge inte efter för övertalningsförsöket att deras närvaro här är av andlig natur eller att det innebär en stor fördel eller frälsning av mänskligheten. Stå emot övertalningen. Se till att få tillbaka er inre styrka, den stora gåva ni fått av Skaparen. Bli en kraft att räkna med beträffande alla som försöker inkräkta på eller förneka era grundläggande rättigheter.

Det är så den Andliga Kraften kommer till uttryck. Det är Skaparens Vilja att en enad mänsklighet ska träda in i det Större Samfundet, fri från främmande intervention och herravälde. Det är Skaparens Vilja att ni ska förbereda er för en framtid som blir helt olik ert förflutna. Vi är här i Skaparens tjänst, och därför tjänar vår närvaro och våra ord detta syfte.

~

Om besökarna möter motstånd från mänskligheten eller från vissa individer, kommer de då i större antal eller kommer de att lämna oss?

De är inte många till antalet. Om de skulle möta avsevärt motstånd skulle de tvingas attdra sig tillbaka och smida nya planer. De är helt säkra på att deras mission kan genomföras utan större motstånd. Men om större hinder uppkommer, då skulle deras intervention och påverkan hindras och de måste finna andra sätt att få kontakt med mänskligheten.

Vi litar på att den mänskliga familjen kan uppbåda tillräckligt motstånd och sammanhållning för att motverka dessa påtryckningar. Det är på detta som vi grundar vårt hopp och våra ansträngningar.

~

Vilka är de viktigaste frågorna vi och andra måste ställa oss avseende detta problem med främmande infiltration?

De viktigaste frågorna ni måste ställa er själva är kanske: ”Är vi människor ensamma i universum eller i vår egen värld? Är vi besökta just nu? Är detta besök fördelaktigt för oss? Behöver vi förbereda oss?

Dessa frågor är mycket grundläggande, men de måste ställas. Det finns emellertid många frågor som inte kan besvaras, ty ni vet inte tillräckligt om livet i det Större Samfundet och ni är ännu inte säkra på att ni har förmågan att motarbeta dessa influenser. Det finns mycket som saknas i mänsklig utbildning, som huvudsakligen har riktat in sig på det förgångna. Mänskligheten framträder ur en relativt lång isolering. Dess utbildning, dess värdegrunder och dess institutioner – allt detta etablerades under tillstånd av isolering. Er isolering är nu tillända, för alltid. Det har alltid varit känt att detta skulle inträffa. Det var oundvikligt att så skulle vara fallet. Er utbildning och era värdegrunder måste därför anpassas till ett nytt sammanhang. Och denna anpassning måste ske snabbt på grund av Interventionens karaktär.

Det kommer att finnas många frågor som ni inte kan besvara. Ni blir tvungna att leva med dem. Er kunskap om det Större Samfundet är obetydlig. Ni måste närma er den med betydande sans och försiktighet. Ni måste motverka era egna tendenser att försöka göra situationen angenäm eller trygg. Ni måste utveckla en objektivitet angående livet, och ni måste se bortom era egna personliga angelägenheter för att komma i ett läge där ni svarar an mot de enorma krafter och händelser som skapar er värld och er framtid.

~

Vad händer om inte tillräckligt många människor kan svara an?

Vi är säkra på att tillräckligt många människor kan svara an och börja sin utbildning om livet i det Större Samfundet för att ingjuta löfte och hopp hos den mänskliga familjen. Om detta inte kan uppnås då måste de som värdesätter sin frihet och som har denna utbildning dra sig tillbaka. Dessa människor kommer att nödgas hålla Kunskapen levande i världen eftersom världen blir totalt underkuvad. Detta utgör ett mycket allvarligt alternativ, och har tyvärr skett i andra världar. Resan tillbaka till friheten från en sådan situation är ganska svår. Vi hoppas att detta inte blir ert öde, och det är därför vi är här för att ge er denna information. Som vi sagt tidigare finns det tillräckligt med människor i världen som kan motstå och motarbeta besökarnas syften, hindra deras inflytande på mänskliga angelägenheter och mänskliga värden.

~

Ni talar om andra världar som trätt fram i det Större Samfundet. Kan ni berätta om framgångar och misslyckanden som kan vara till hjälp för vår egen situation?

Framgångar har förekommit annars skulle vi inte vara här. Som talesman för vår grupp kan jag informera att vår värld var i högsta grad infiltrerad innan vi insåg vår belägenhet. Vår utbildning initierades genom ankomsten av en grupp liknande vår egen, som gav oss insikt och besked om vår situation. Vi hade främmande resursjägare i vår värld som samverkade med vår regering. De som hade makten vid tillfället övertygades att handel och kommers skulle vara gynnsamt för oss, ty vi var på väg mot resursbrist.

Trots att vår ras var enad, till skillnad mot er egen, började vi bli helt beroende av ny teknologi och alla möjligheter som presenterades för oss. Och när detta ägde rum hände ett maktskifte. Vi blev konsumenter. Besökarna blev leverantörer. Allteftersom tiden gick utsattes vi för förbehåll och inskränkningar, listigt till att börja med.

Våra religiösa doktriner och övertygelser påverkades också av besökarna, som visade intresse för våra andliga värden men som önskade ge oss en ny förståelse, en förståelse som grundade sig på kollektivt tänkande och samverkan mellan sinnen i överensstämmelse med varandra. Detta presenterades för vår ras som ett uttryck för andlighet och uppnådd insikt. En del av oss blev övertygade, men genom att vi fick goda råd av våra bundsförvanter bortom vår värld, bundsförvanter i likhet med oss själva, så startade vi en motståndsrörelse och med tiden lyckades vi tvinga besökarna att lämna vår värld.

Sedan dess har vi lärt oss en hel del om det Större Samfundet. Handeln som vi upprätthåller är mycket selektiv, med endast ett fåtal länder. Vi har kunnat undvika kollektiven och har bevarat vår frihet. Men vi fick betala dyrt för vår framgång, ty många av oss dog i denna konflikt. Vi är en framgångssaga, men inte utan att betala ett pris. Det finns andra i vår grupp som har upplevt liknande svårigheter i sina mellanhavanden med intervenerande makter i det Större Samfundet. Och eftersom vi till slut lärde oss att färdas bortom våra gränser lärde vi oss att samarbeta med varandra. Vi kunde lära oss vad andlighet innebar i det Större Samfundet. Och De Osynliga, som även tjänar vår värld, hjälpte oss med den viktiga övergången från isolering till det Större Samfundets medvetenhet.

Men vi känner till många som har misslyckats. Kulturer där den infödda befolkningen inte hade etablerat individuell frihet eller upplevt fördelarna av samarbete, trots att de avancerat teknologiskt, hade inte det fundament som behövs för att etablera eget oberoende i universum. Deras förmåga att stå emot kollektiven var mycket begränsad. Uppmuntrade av löften om större makt, fantastisk teknologi och stora rikedomar, och sporrade av de skenbara fördelarna med handel i det Större Samfundet, gav de upp sitt självbestämmande. Slutligen blev de fullständigt beroende av de som försörjde dem och som tillskansade sig kontroll över deras resurser och deras infrastrukturer.

Ni kan säkert föreställa er hur så kunde bli fallet. Även i er egen värld, enligt er egen historia, har ni sett små nationer falla offer under herraväldet från större nationer. Det kan ni se även idag. Därför är dessa idéer inte helt främmande för er. I det Större Samfundet, liksom i er värld, dominerar de starka de svaga om de kan. Så fungerar livet överallt. Och det är av denna anledning vi uppmuntrar er att öka er medvetenhet och förberedelse för att ni ska bli starka och stärka ert självbestämmande.

Det är kanske en stor besvikelse för många av er att inse och lära att frihet är sällsynt i universum. Allteftersom nationer blir starkare och mer teknologiska fordrar de mer och mer likformighet och foglighet bland sina befolkningar. I den mån de breder ut sig i det Större Samfundet och invecklar sig i det Större Samfundets angelägenheter minskar toleransen för individualitet till en punkt där stora, rika och kraftfulla nationer regeras med en stränghet som ni skulle anse vara avskyvärd.

I detta avseende måste ni lära er att teknologiska framsteg och andliga framsteg inte är samma sak, en läxa som mänskligheten måste acceptera och som ni måste lära er om ni ska utöva er naturliga visdom i dessa angelägenheter.

Er värld är mycket eftertraktad. Den har en biologisk mångfald. Ni befinner er på en pärla som ni måste försvara om ni ska vara dess förvaltare och njuta av dess förmåner. Tänk på de människor i er värld som har förlorat sin frihet därför att de levde på en plats som ansågs värdefull av andra. Nu är det hela mänskligheten som är i fara.

~

Eftersom besökarna är så skickliga att projicera tankar och påverka människors Mentala Miljö, hur kan vi vara säkra på att det vi ser är verkligt?

Den enda grunden för omdömesgill varseblivning är att utveckla Kunskap. Om ni endast tror på det ni ser då kommer ni endast att tro på vad som förevisas er. Vi har informerats att det finns många människor med den uppfattningen. Dock har vi lärt oss att de Vise överallt måste vidga sitt perspektiv och skärpa sin urskillningsförmåga. Det är sant att era besökare kan projicera bilder av era helgon och era religiösa förebilder. Fastän detta inte praktiseras så ofta kan det utan tvivel användas för att mana till engagemang och hängivenhet bland dem som redan fallit för sådana övertygelser. I detta avseende kommer er andlighet att utgöra er svaghet och därför måste ni använda Visdom.

Därför har Skaparen skänkt er Kunskap som grund för tillförlitlig urskillningsförmåga. Ni kan förstå det ni ser ifall ni ifrågasätter att det är verkligt. Men för att göra det måste ni ha denna grund, och det är av den anledningen som undervisning i Vägen till Kunskap är så fundamental för att kunna studera det Större Samfundets Andlighet. Utan denna kunskap kommer människor att tro vad de önskar tro, och de kommer att förlita sig på vad de ser och vad de förevisas. Och deras möjlighet till frihet kommer redan att vara förlorad, ty den tilläts aldrig att växa till sig till att börja med.

~

Ni talar om att hålla Kunskapen levande. Hur många behövs för att hålla Kunskapen levande i världen?

Vi kan inte ge er en exakt siffra, men den måste vara tillräckligt stor för att väcka uppmärksamhet i era egna samhällen. Om budskapet endast når ett fåtal kommer de inte att kunna göra sig hörda eller ha den samlade styrkan. De måste dela med sig av sin kunskap. Den finns inte enbart för deras egen uppbyggelse. Åtskilliga fler måste informeras om detta budskap, många fler än som kan ta emot det idag.

~

Finns det en fara i att presentera detta budskap?

Det är alltid farligt att presentera sanningen, inte bara i er värld, men överallt. Folk drar fördel av rådande omständigheter. Besökarna kommer att erbjuda fördelar till dem som har makten, de som kan ta emot dessa fördelar och som inte är starka i Kunskap. Människor blir vana vid dessa fördelar och bygger sina liv på dem. Detta gör dem motsträviga och även fientliga mot att veta sanningen, en sanning som fordrar deras ansvar och tjänande av andra och som kan hota grunden för deras välstånd och vad de uppnått.

Det är av denna anledning vi håller oss dolda och inte vandrar omkring i er värld. Besökarna skulle definitivt förgöra oss om de kunde finna oss. Men mänskligheten kan också söka förgöra oss på grund av det vi representerar och den utmaning och den nya verklighet som vi framlägger bevis för. Alla är inte redo att ta emot sanningen, trots det stora behovet av den.

~

Kan individer som är starka i Kunskap påverka besökarna?

Möjligheten till framgång i detta avseende är mycket begränsad. Ni har att göra med ett kollektiv av varelser som har uppfostrats att vara undergivna, vars liv och erfarenhet har omgärdats och påverkats av en kollektiv mentalitet. De kan inte tänka själva. Av den anledningen tror vi inte att ni kan påverka dem. Det finns endast ett fåtal bland er som har styrkan att göra detta, och även för dem skulle möjligheten att lyckas vara mycket begränsad. Svaret måste därför bli ”Nej”. Realistiskt sett kan ni inte vinna över dem.

~

Vad är det för skillnad mellan kollektiven och en enad mänsklighet?

Kollektiven består av olika raser samt de som är avlade att tjäna dessa raser. Många utomjordiska varelser som finns i världen är avlade som tjänare åt kollektiven. Deras genetiska arv har sedan länge fråntagits dem. De är avlade att tjäna, på samma sätt som ni avlar djur att tjäna er. Det mänskliga samarbete vi främjar syftar till att bevara individers självbestämmande och skapa en styrkeposition utifrån vilken mänskligheten kan samverka, inte bara med kollektiven men även med andra som kommer att besöka er i framtiden.

Ett kollektiv grundar sig på en tro, en uppsättning grundregler och en auktoritet. I kollektivet betonas total lojalitet för en idé eller ett ideal. Detta tar sig inte bara uttryck i era besökares utbildning, men även i deras genetiska kod. Det är av denna anledning de beter sig som de gör. Det utgör både deras styrka och deras svaghet. De är mycket starka i den Mentala Miljön eftersom deras sinnen är sammankopplade. Men de är svaga eftersom de inte kan tänka för sig själva. De kan inte hantera komplexiteter eller motgångar speciellt framgångsrikt.

En man eller kvinna med Kunskap skulle vara obegripliga för dem.

Mänskligheten måste förena sig för att bevara sin frihet, men detta är en mycket annorlunda tilldragelse till skillnad mot ett kollektiv. Vi kallar dem ”kollektiv” eftersom de utgörs av flockar från olika raser och nationaliteter. Kollektiv är inte en ras. Trots att det finns många raser i det Större Samfundet som styrs av en dominant auktoritet så är kollektiv en sammanslutning av lojaliteter utöver den egna världens ras.

Kollektiv kan utöva stor styrka. Men på grund av att det finns många kollektiv tenderar de att bekämpa varandra, och inget av dem kan på så vis bli dominerande. Olika nationer i det Större Samfundet har dessutom långvariga dispyter sinsemellan som är svåra att överbrygga. Kanske har de under långa tider konkurrerat om samma resurser. Kanske konkurrerar de med varandra för att sälja de resurser de har. Kollektiv är emellertid något alldeles särskilt. Enligt vår uppfattning är kollektiv inte baserat på en ras och en värld. De är ett resultat av erövring och dominans. Därför utgörs era besökare av varelser från olika raser med skilda nivåer av auktoritet och ledarskap.

~

Kunde andra världar som enat sig framgångsrikt upprätthålla individuellt tänkande?

I viss mån. Ert liv i världen har varit ganska enkelt jämfört med platser där andra raser utvecklats. De flesta platser med intelligent liv har koloniserats, ty det finns inte många jordiska planeter i stil med er egen som har ett sådant överflöd av biologiska resurser. Deras frihet beror i stor utsträckning på det överflöd som finns i deras egna miljöer. Men de har alla framgångsrikt omintetgjort främmande infiltration och etablerat självbestämda förbindelser för handel, kommers och kommunikation. Detta är sällsynta färdigheter som måste förtjänas och skyddas.

~

Vad krävs för att åstadkomma mänsklig enighet?

Mänskligheten är mycket sårbar i det Större Samfundet. Denna sårbarhet kan med tiden främja ett grundläggande samarbete inom den mänskliga familjen, ty ni måste förena er och börja samverka för att överleva och utvecklas. Det behövs för att ta del av det Större Samfundets medvetenhet. Om det grundar sig på principerna för mänsklig insats, frihet och självuttryck kan ni uppnå ett mycket starkt och betydande självstyre. Men samarbetet i världen måste öka. Människor kan inte leva enbart för sin egen skull eller fokusera på egna personliga mål på bekostnad av alla andra. En del kan uppleva detta som att förlora sin frihet. Vi ser det som en garanti för framtida frihet. Ty med tanke på de allmänt rådande attityderna i dagens värld skulle er framtida frihet vara mycket svårt att säkerställa eller bibehålla. Lyssna noga. De som drivs av sin själviskhet utgör perfekta kandidater för främmande påverkan och manipulation. Om de innehar maktpositioner kommer de att överlämna sina nationers rikedom, frihet och resurser för att uppnå egna fördelar.

Därför krävs ett ökat samarbete. Det är utan tvivel uppenbart även i er egen värld. Men det är helt annorlunda i kollektivets liv, där raser har dominerats och kontrollerats, där de eftergivna dras in i kollektiven och alla andra alieneras eller undanröjs Ett sådant tillvägagångssätt kan inte vara bra för kollektivets medlemmar även om kollektivet genom detta uppnår en avsevärd makt. Dock är detta den väg många i det Större Samfundet har tagit. Vi vill inte se att mänskligheten råkar ut för detta. Det skulle vara en stor tragedi och förlust.

~

På vilket sätt skiljer sig det mänskliga perspektivet från ert eget?

En av skillnaderna är att vi har utvecklat ett perspektiv med utgångspunkt i det Större Samfundet, vilket är ett mindre självcentrerat sätt att se på världen. Det är ett synsätt som erbjuder stor skärpa och klarhet angående de obetydliga problem ni möter i er vardag. Om ni kan lösa ett stort problem kan ni även lösa mindre. Ni har ett stort problem. Alla världens människor står inför detta problem. Det kan förena er och få er att övervinna era långvariga skiljaktigheter och konflikter. Så stort och kraftfullt är det. Det är därför vi säger att det finns en möjlighet för räddning inom ramen för de omständigheter som hotar er välfärd och er framtid.

Vi vet att kraften i Kunskap som finns inom varje enskild människa kan öppna människan inklusive alla hennes relationer för större prestation, medvetenhet och förmåga. Detta måste ni själva upptäcka.

Våra liv är mycket annorlunda. Vi har friheten att välja och vårt val är därför tydligt och meningsfullt och grundat på vår egen insikt. I vår grupp finns representanter från många olika världar. Vi har samlats för att tjäna mänskligheten. Vi representerar ett större förbund som är mera andligt till sin natur.

~

Detta budskap förmedlas genom en person. Varför kontaktar ni inte alla om det är så viktigt?

Det är endast en fråga om effektivitet. Vi styr inte över vem som är vald att ta emot oss. Det är en fråga för De Osynliga, de som ni med rätta kan kalla för ”Änglar”. Vi ser dem på det sättet. De har valt denna person, en person som inte är framstående eller har någon speciell samhällsställning i världen, en individ som valts på grund av sina kvaliteter och sin anknytning till det Större Samfundet. Vi är glada att vi har en som vi kan tala genom. Om vi talade genom flera personer skulle de kanske bli oense sinsemellan, och budskapet skulle förvanskas och förloras.

Från vår egen lärotid vet vi att överföringen av andlig visdom vanligen görs genom en person, med bistånd från andra. Denne individ måste uthärda bördan och risken att vara den utvalde. Vi respekterar honom för detta, och vi inser vilken börda det kan utgöra. Sådant kan misstolkas och det är därför de Vise måste förbli dolda. Vi måste förbli dolda. Han måste förbli dold. På så sätt kan budskapet förmedlas och budbäraren skyddas. Ty budskapet kommer att utsättas för fientlighet. Besökarna kommer att sätta sig emot det och gör det redan. Deras motstånd kan vara avsevärt men kommer huvudsakligen att riktas mot budbäraren själv. Det är av denna anledning som budbäraren måste skyddas.

Vi inser att svaren på dessa frågor kommer att ge upphov till fler frågor. Och många av dem kan inte besvaras, kanske för lång tid framöver. De Vise överallt måste leva med frågor som de inte kan besvara. Det är genom deras tålamod och uthållighet som verkliga svar kan mogna fram, upplevas och införlivas.