Det finns ett nytt hopp i världen

Världens hopp tänds på nytt av dem som blir starka i Kunskap. Hopp kan mattas av och därefter tändas igen. Det verkar komma och gå, beroende på hur folk vacklar och vad de väljer att tro på. Hoppet vilar i er. De Osynligas närvaro garanterar inte att det finns hopp, ty utan er skulle det inte finnas något hopp. Ni och andra i likhet med er för med er nytt hopp i världen eftersom ni lär er att ta emot Kunskapens gåva. Det för med sig ett nytt hopp i världen.

Kanske kan ni inte se det fullt ut just nu. Kanske verkar det obegripligt för er. Men ur ett större perspektiv är det i högsta grad sant och viktigt.

Världens inträde i det Större Samfundet talar för det, ty om ingen förberedde sig för det Större Samfundet, ja, då skulle hoppet tyckas blekna. Och mänsklighetens öde skulle i högsta grad verka förutsägbart. Men eftersom det finns hopp i världen, därför att det finns hopp i er och andra som i likhet med er svarar an på en större kallelse, finns det ett större hopp för mänsklighetens framtid, och att mänsklighetens frihet kan tryggas.

UR STEG TILL KUNSKAP

LÖSNINGEN

I GRUNDEN HANDLAR LÖSNINGEN PÅ INTERVENTIONEN INTE OM TEKNOLOGI, POLITIK ELLER MILITÄR MAKT.

Det handlar om pånyttfödelse av den mänskliga anden.

Det handlar om att folk blir medvetna om Interventionen och opponerar sig mot den.

Det handlar om att bryta den isolering och det åtlöje som hindrar folk att uttrycka vad de ser och vet.

Det handlar om att övervinna rädsla, undvikande, inbillning och svek.

Det handlar om att folk blir starka, medvetna och självständiga.

Mänsklighetens Bundsförvanter förser oss med den viktiga upplysning som gör att vi kan tillstå Interventionen och motverka dess påverkan. För att göra detta manar Bundsförvanterna oss att utnyttja vår inneboende intelligens och vår rätt att förverkliga vårt eget öde som en fri ras i det Större Samfundet.

Det är dags att börja.

Vidta åtgärder: AKTIVERA DIG – VAD DU KAN GÖRA

Bundsförvanterna ber oss att ta ställning för vår världs välbefinnande och att själva bli Mänsklighetens Bundsförvanter. Men, för att detta ska hända så måste ett sådant åtagande komma ur vår ansvarskänsla, den djupaste delen av oss. Det finns många saker du kan göra för att motverka Interventionen och bli en positiv kraft genom att stärka dig själv och andra omkring dig.

En del läsare har uttryckt känslor av hopplöshet när de läst Bundsförvanternas material. Om du känner detsamma så är det viktigt att komma ihåg att det är Interventionens avsikt att du ska känna dig antingen accepterande och hoppfull eller hjälplös och svag när du upplever deras närvaro. Tillåt inte dig själv att bli så övertygad. Du upptäcker din styrka genom att aktivera dig. Vad kan du verkligen göra? Det finns en hel del du kan göra.

Utbilda dig själv.

Förberedelse måste börja med medvetenhet och utbildning. Du måste ha en förståelse av vad det är som du har att göra med. Utbilda dig själv angående fenomenet UFO/ET. Utbilda dig angående de senaste upptäckterna inom planetologi (läran om planeters fysiska egenskaper) och astrobiologi (livsforskning i rymden) som blir alltmer tillgängliga för oss.

Stå emot påverkan från Passiviseringsprogrammet.

Gör motstånd mot Passiviseringsprogrammet (undertryck av motståndsviljan). Stå emot påverkan att bli likgiltig och oemottaglig för din egen Kunskap. Gör motstånd mot Interventionen med hjälp av medvetenhet, genom att agitera och förstå. Främja mänskligt samarbete, enighet och integritet.

Bli medveten om den Mentala Miljön

Den Mentala Miljön är tankens och inflytandets miljö som vi alla lever i. Dess påverkan på vårt tänkande, våra emotioner och handlingar är till och med större än effekten av vår fysiska miljö. Den Mentala Miljön påverkas och influeras nu direkt genom Interventionen. Den påverkas även av regeringen och kommersiella intressen runt omkring oss. Att bli medveten om den Mentala Miljön är avgörande för om vi ska kunna bibehålla vår frihet att tänka fritt och klart. Ditt första steg kan vara att medvetet välja vem och vad som påverkar ditt tänkande och dina beslut genom den information du får utifrån. Detta inkluderar media, böcker och övertygande vänner, familj och auktoriteter. Precisera ditt eget rättesnöre och lär dig att tydligt avgöra, med urskillning och saklighet, vad andra människor, och även kulturen i stort, kommunicerar till dig. Var och en av oss måste lära att medvetet uppfatta dessa påverkningar för att kunna skydda och förbättra den Mentala Miljön i vilken vi lever.

Att studera det Större Samfundets Väg till Kunskap försätter dig i direkt kontakt med det djupare andliga sinne som Skaparen av allt liv har nedlagt inom dig. Det är i denna djupare del av sinnet, bortom vårt intellekt, på nivån av Kunskap, som du är skyddad mot påverkan och manipulation från alla världsliga eller Större Samfunds makter. Kunskapen innefattar även ditt högre andliga syfte för att komma till världen vid denna tidpunkt. Den utgör ditt absoluta andliga centrum. Du kan påbörja din färd på det Större Samfundets Väg till Kunskap idag genom att börja studierna med Steps to Knowledge (Steg till Kunskap) online på www.greatercommunity.org.

Bilda en Bundsförvanternas Studiegrupp.

Förena dig med andra för att bilda en Bundsförvanternas Studiegrupp och skapa en positiv miljö där materialet om Bundsförvanterna kan begrundas ordentligt. Vi har upptäckt att när folk läser högt ur Mänsklighetens Bundsförvanter och böckerna om Det Större Samfundets Väg till Kunskap i en studiegrupp och fritt kommunicerar sina frågor och insikter så ökar deras förståelse av materialet påtagligt. Det är ett sätt som du kan börja på för att finna andra som delar din medvetenhet och önskan att veta sanningen om Interventionen. Du kan börja med en enda person.

Bevara och skydda miljön.

För varje dag som går lär vi oss mer och mer angående nödvändigheten att bevara, skydda och återställa vår miljö. Även utan pågående Intervention skulle detta fortfarande utgöra en prioritet. Bundsförvanternas budskap utgör emellertid en ny drivkraft och en ny insikt angående nödvändigheten att skapa ett hållbart utnyttjande av vår världs naturresurser. Bli medveten om hur du lever och vad du konsumerar och ta reda på vad du kan göra för att bistå miljön. Som Bundsförvanterna påpekar, vår förmåga till självförsörjning kommer att vara nödvändig för att säkra vår frihet och vår utveckling inom det Större Samfundets intelligenta liv.

Sprid informationen om Budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter.

Att du delar med dig av Bundsförvanternas budskap till andra är livsviktigt av följande anledningar:

l Du hjälper till att bryta den bedövande tystnad som omger verkligheten av och det överhängande hotet från den utomjordiska Interventionen.

l Du hjälper till att bryta den isolering som hindrar människor att kontakta varandra angående denna stora utmaning.

l Du väcker dem som har givit upp under inflytandet från Passiviseringsprogrammet och ger dessa människor en ny chans att använda sitt eget förstånd till att omvärdera innebörden av detta fenomen.

l Du stärker din egen och andras beslutsamhet att inte ge efter för rädsla eller förnekelse inför mötet med vår tids största utmaning.

l Du hjälper till att bekräfta andra människors egna insikter och Kunskap om Interventionen.

l Du hjälper till att etablera det motstånd som kan hindra Interventionen och stödjer det självförtroende som kan ge mänskligheten den enighet och styrka som behövs för att stifta våra egna Regler för Kontakt.

HÄR ÄR NÅGRA KONKRETA STEG SOM DU KAN TA IDAG: – Dela med dig av denna bok och dess budskap till andra. Den första hela uppsättningen med budskap kan nu läsas och laddas ner gratis på Bundsförvanternas webbplats: www.alliesofhumanity.org

  • Läs Declaration of Human Sovereignty (Deklarationen för Mänsklighetens Självbestämmande) och dela med dig av detta oskattbara dokument till andra. Du kan läsa det online och skriva ut det på www.humansovereignty.org
  • Uppmuntra din lokala bokhandel och bibliotek att lagerföra båda volymerna av Mänsklighetens Bundsförvanter och de andra böckerna av Marshall Vian Summers. Detta underlättar andra läsares åtkomst till materialet.
  • Dela med dig av Bundsförvanternas material och perspektiv på existerande Internet-forum och diskussionsgrupper närhelst så är lämpligt.
  • Delta i besläktade konferenser och sammankomster och dela med dig av Bundsförvanternas perspektiv.
  • Översätt Mänsklighetens Bundsförvanter. Om du är flerspråkig, överväg seriöst att hjälpa till att översätta budskapen för att göra dem tillgängliga för fler läsare världen runt.
  • Kontakta New Knowledge Library för ett gratis Bundsförvanternas stödpaket med material som kan hjälpa dig att dela med dig av detta budskap till andra.

Detta är ingalunda en komplett lista. Det är endast en början. Se över ditt eget liv och lägg märke till vilka möjligheter som finns där, och var öppen för dina egna Kunskaper och insikter i detta ämne. Förutom att göra de saker som listas ovan har individer redan funnit kreativa sätt att ge uttryck åt Bundsförvanternas budskap – genom konst, genom musik, genom poesi. Finn ditt sätt.

UTDRAG UR BÖCKERNA OM DET STÖRRE SAMFUNDETS VÄG TILL KUNSKAP

”Du är inte bara en människa i denna värld. Du är en medborgare i det Större Samfundets världar. Det är det fysiska Universum som du upplever genom dina sinnesorgan. Det är ofantligt mycket större än du kan förstå… Du är en medborgare i ett gigantiskt fysiskt Universum. Det inbegriper inte bara din Härkomst och ditt Öde men även ditt syfte i livet just nu, ty mänsklighetens värld träder in i det Större Samfundets världar. Du vet detta, trots att din trosuppfattning kanske ännu inte omfattar det”.

―STEG TILL KUNSKAP:

Steg 187: Jag är en medborgare i det Större Samfundets världar.

”Du har kommit till världen vid en viktig vändpunkt, en vändpunkt som endast en del av er kommer att uppleva i er livstid. Det är en vändpunkt där din värld får kontakt med världar i dess närhet. Detta är mänsklighetens naturliga utveckling, precis som den naturliga utvecklingen för allt intelligent liv i alla världar”.

―STEG TILL KUNSKAP:

Steg 190: Världen håller på att träda in i det Större Samfundet av Världar – det är därför jag har kommit hit

”Du har verkliga vänner bortom denna värld. Det är av denna anledning som mänskligheten söker träda in i det Större Samfundet eftersom det Större Samfundet öppnar för möjligheten till fler genuina relationer. Du har verkliga vänner bortom denna värld därför att du är inte ensam i världen och du är inte ensam i det Större Samfundets världar. Du har vänner bortom denna värld eftersom din Andliga Familj har sina medlemmar överallt. Du har vänner bortom denna värld eftersom du inte bara arbetar för evolutionen av din värld men även för evolutionen av Universum. Trots att detta överstiger din föreställnings- och fattningsförmåga är det ändå sant”.

―STEG TILL KUNSKAP:

Steg 211: Jag har verkliga vänner bortom denna värld.

”Reagera inte med förhoppning. Reagera inte med rädsla. Svara an med Kunskap”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS VISDOM:Del 2, Kapitel 10: Besök från det Större Samfundet

Varför händer detta? Vetenskapen kan inte förklara det. Förnuft kan inte förklara det. Fantasier kan inte förklara det. Räddhågad självbevarelsedrift kan inte förklara det. Vad kan förklara det? Du måste ställa denna fråga med ett öppet sinne, se med andra ögon och därigenom få en annan upplevelse”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS VISDOM: Del 2

Kapitel 10: Besök från det Större Samfundet

”Det är viktigt för er att börja tänka på Gud ur Det Större Samfundets perspektiv – inte som en mänsklig Gud, inte er nedtecknade historias Gud, inte era plågors och lidandens Gud utan en Gud som finns i alla tider, för alla raser, i alla dimensioner, för de primitiva likväl som för de mer utvecklade, för de som tänker som ni och de som inte gör det, för de som tror och för de som inte förstår vad tro innebär. Sådan är Gud i Det Större Samfundet. Och det är här ni måste börja”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET

Kapitel 1: Vad är Gud?

”Du behövs i världen. Det är dags att du förbereder dig. Det är dags att bli målmedveten och bestämd. Det går inte att undvika dessa saker, ty endast de som utvecklar sig i Väg till Kunskap kommer att kunna möta framtiden och vara i stånd att upprätthålla sin frihet i den Mentala Miljö som alltmer influeras av det Större Samfundet”.

―KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 6: Den Andliga Utvecklingens Pelare

”Här finns inga hjältar. Här finns ingen att tillbedja. En grund måste byggas. Arbete måste utföras. En förberedelse måste genomgås. Och det finns en värld att tjäna”.

―KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 6: Den Andliga Utvecklingens Pelare

”Det Större Samfundets Väg till Kunskap håller på att introduceras i världen, där den är okänd. Den har ingen historia eller bakgrund här. Människor känner inte till den. Den passar inte nödvändigtvis in i deras idéer, trosuppfattningar eller förväntningar. Den rättar sig inte efter den rådande religiösa förståelsen in världen. Den kommer naken – utan pomp och ståt eller ritualer, utan lyx och överflöd. Den kommer ofördärvad och enkel. Den är som ett barn i världen. Den verkar sårbar, men representerar dock en Större Verklighet och ett större löfte för mänskligheten.

—Heliga Skrifter: ej utgiven

”Det finns de i det Större Samfundet som är starkare än du. De kan överlista dig, men endast om du inte ser upp. De kan påverka ditt sinne, men de kan inte kontrollera dig om du har Kunskap.

―KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 10: Att vara närvarande i världen

”Mänskligheten lever i ett mycket stort hus. Delar av huset brinner. Och andra besöker oss för att avgöra hur eldsvådan kan släckas till deras fördel”.

―KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 11: Att förbereda sig för framtiden

”Gå ut en klar natt och titta upp i himlen. Där finns ditt öde. Där finns dina svårigheter. Där är dina möjligheter. Din befrielse finns där.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET:

Kapitel 15: Vilka tjänar mänskligheten?

”Du ska inte ta det för givet att en avancerad ras är mera logisk, såvida den inte är stark i Kunskap. I själva verket kan de vara lika motspänstiga mot Kunskap som du. Gamla vanor, ritualer, strukturer och auktoriteter måste utmanas genom bevis i Kunskap. Det är av den anledningen som Kunskapens man eller kvinna är en kraft att räkna med, även i det Större Samfundet.

―STEG TILL KUNSKAP:Övre nivåer

”Din oräddhet inför framtiden är inget du kan låtsas, den måste baseras på din visshet i Kunskap. På det sättet kommer du att sprida lugn och berika andras liv. Det är vad du är ämnad för. Det är därför du kommit till världen.

―STEG TILL KUNSKAP:

Steg 162: Jag ska inte vara rädd idag.

”Det är inte en lätt tid att vara i världen, men om medverkan är ditt syfte och avsikt, då är det rätt tid att vara i världen.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET:

Kapitel 11: Vad är det ni förbereder er för?

”För att du ska kunna förverkliga din uppgift måste du ha verkliga vänner, ty Gud vet att du inte kan göra det själv”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET:

Kapitel 12: Vem kommer ni att möta?

”Skaparen skulle aldrig lämna mänskligheten utan förberedelse för det Större Samfundet. Det är därför Det Större Samfundets Väg till Kunskap presenteras. Den föddes genom Universums Gränslösa Vilja. Den förmedlas genom Universums Änglar som tjänar Kunskapens genombrott på alla ställen och kultiverar relationer som kan ge uttryck åt Kunskap överallt. Detta arbete utförs av de Gudomliga i världen, inte i syfte att föra dig till de Gudomliga, men för att föra in dig i världen, ty världen behöver dig. Det var därför du sändes hit. Det är därför vi har valt att komma. Och du har valt att komma hit för att tjäna och stödja världens inträde i det Större Samfundet, ty mänskligheten är i stort behov i denna tid, och detta stora behov kommer att överskugga alla andra mänskliga behov framöver”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET: Introduktion