Fjärde budskapet: Manipuleringen av religiösa traditioner och trosuppfattningar

För att förstå besökarnas aktiviteter i dagens värld måste vi ge er mer information angående deras inflytande på världens religiösa samfund och värderingar och på de grundläggande andliga impulser som är gemensamma för er själsläggning och som, på många sätt, är gemensamma för intelligent liv på många platser i det Större Samfundet.

Vi bör börja med att säga att de aktiviteter besökarna sysslar med i världen just nu har utförts vid många tidigare tillfällen på många platser med många olika kulturer i det Större Samfundet. Era besökare är inte upphovsmän till dessa aktiviteter. De använder dem uteslutande efter eget behag och har använt dem flera gånger tidigare.

Det är viktigt för er att förstå att skicklighet avseende påverkan och manipulering har utvecklats avsevärt i det Större Samfundet. Allteftersom raser blir teknologiskt skickligare utsätter de varandra för mer utstuderade och genomgripande påverkan. Människor har endast utvecklats tillräckligt för att kunna tävla mot varandra, och därför har ni ännu inte detta anpassade övertag. Det är i sig själv en av anledningarna till varför vi presenterar detta material för er. Ni är på väg att träda in i en helt ny verklighet som kräver att ni utvecklar era inneboende förmågor samtidigt som ni lär er nya färdigheter.

Oaktat mänskligheten representerar en unik situation har inträdet i det Större Samfundet inträffat otaliga gånger tidigare med andra raser. Det som begås mot er har därför gjorts tidigare. Det har utvecklats i hög grad och tillämpas nu på ert liv och er situation utan någon större ansträngning.

Passiviseringsprogrammet som tillämpas av besökarna möjliggör delvis detta. Längtan efter fredliga relationer och att undvika krig och konflikt är beundransvärda men kan användas mot er, och det görs faktiskt. Även era ädlaste impulser kan användas för andra ändamål. Ni har sett detta i er egen historia, i er egen miljö och i era egna samhällen. Fred kan endast etableras på en fast grund av visdom, samarbete och sann förmåga.

Mänskligheten har naturligtvis försökt att etablera fredliga relationer mellan sina egna folkstammar och nationer, men nu har ni ännu större problem och utmaningar. Vi ser dessa som möjligheter för er utveckling, ty endast utmaningen att träda in i det Större Samfundet kommer att ena världen och ge grunden till att denna enighet blir genuin, stark och effektiv.

Därför kommer vi inte för att kritisera era religiösa samfund eller era mest grundläggande motiv och värderingar, men för att visa på hur dessa används emot er av de utomjordiska raser som intervenerar i er värld. Och, om det står i vår makt, vill vi uppmuntra adekvat användning av era medfödda talanger och era färdigheter att bevara er värld, er frihet och er integritet som ras inom ramen för det Större Samfundet.

Besökarna är mycket pragmatiska i sitt tillvägagångssätt. Detta är både en styrka och en svaghet. I vår observation av dem, både här och på andra platser, ser vi att det är svårt för dem att avvika från sina planer. De har svårt för att anpassa sig till förändring, och de kan inte heller hantera komplexiteter speciellt effektivt. Därför genomför de sin plan på ett nästan vårdslöst sätt, ty de känner det som sin rättighet och att de har övertaget. De tror inte att mänskligheten kommer att göra motstånd mot dem – åtminstone inte motstånd som kommer att påverka dem särskilt mycket. Och de känner att deras hemligheter och deras agenda är väl bevarad och utom räckhåll för mänsklig fattningsförmåga.

I ljuset av detta gör det oss, när vi presenterar detta material för er, utan tvivel till deras fiender enligt deras egen uppfattning. Enligt vår uppfattning försöker vi endast motarbeta deras inflytande och ge er den förståelse ni behöver och det perspektiv ni måste förlita er på för att bevara er frihet som en ras och kunna ta itu med det Större Samfundets realiteter.

På grund av deras pragmatiska tillvägagångssätt strävar de efter att fullborda sina mål med största möjliga effektivitet. De vill ena mänskligheten, men endast i överensstämmelse med deras egna aktiviteter och deltagande i världen. För dem är mänskligheten en praktisk angelägenhet. De värdesätter inte kulturell mångfald; de värdesätter definitivt inte detta inom sina egna kulturer. Därför kommer de om möjligt att försöka utrota eller minimera det på alla ställen där de utövar sitt inflytande.

Därför kommer vi inte för att kritisera era religiösa samfund eller era mest grundläggande motiv och värderingar, men för att visa på hur dessa används emot er av de utomjordiska raser som intervenerar i er värld.

I vår tidigare diskussion talade vi om besökarnas inflytande på nya former av andlighet – nya idéer och nya uttryckssätt av mänsklig andlighet och mänsklig natur som finns i er värld nu. Vi vill nu inrikta oss på de vedertagna trossystem och samfund som era besökare försöker påverka och påverkar idag.

I sitt försök att främja likformighet och konformitet kommer besökarna att förlita sig på de traditioner och värderingar som de känner är mest stabila och praktiska för deras egna behov. De är varken intresserade av era idéer eller era värderingar, förutom i den mån dessa saker kan tänkas gynna deras agenda. Lura inte er själva till att tro att de dras till er andlighet därför att de saknar sådana saker själva. Det skulle vara ett dåraktigt och kanske olyckligt misstag. Tro inte att de är betagna i ert sätt att leva och i de saker ni anser vara intressanta. Ty det är endast i sällsynta fall som ni kommer att kunna påverka dem på det sättet. All naturlig nyfikenhet har tagits ifrån dem och mycket lite återstår. I själva verket finns det väldigt lite av vad ni skulle kalla ”Ande” eller vad vi skulle kalla ”Varne” eller ”Vägen till Insikt”. De är styrda, styr och följer tankemönster och beteende som är fast etablerade och strikt underbyggda. De kan verka ha empati för era idéer, men det är endast för att vinna er lojalitet.

De försöker utnyttja värderingar och grundläggande trossystem i er världs traditionella religiösa samfund som kan tjäna deras framtida syften för att ni ska bli lojala mot dem. Låt oss ge er några exempel från både våra egna observationer och den insikt som De Osynliga har förmedlat till oss över tiden.

Många i er värld följer den Kristna tron. Vi tycker detta är beundransvärt trots att det utan tvivel inte är det enda sättet att närma sig livets grundläggande frågor för andlig identitet och syfte. Besökarna kommer att utnyttja den grundläggande idén om solidaritet med en enskild ledare för att skapa lojalitet för deras agenda. Inom ramen för den kristna religionens kontext kommer Jesus Kristus att utnyttjas till det yttersta. Hoppet och löftet om hans återkomst till världen ger besökarna ett utmärkt tillfälle, speciellt i samband med detta årtusendes vändpunkt.

Som vi förstår det kommer inte den verklige Jesus att återvända till världen, ty han arbetar tillsammans med De Osynliga och tjänar även andra raser. Den som anländer i hans namn kommer att vara från det Större Samfundet. Han kommer att vara en person som är född och uppfostrad för sitt syfte av de kollektiv som befinner sig i världen idag. Han kommer att bete sig som en människa och ha betydande förmågor jämfört med vad ni kan visa upp just nu. Han kommer att verka fullständigt altruistisk. Han kommer att kunna utföra gärningar som framkallar antingen fruktan eller stor vördnad. Han kommer att kunna projicera bilder av änglar, demoner eller vadhelst hans överordnade önskar utsätta er för. Han kommer att verka besitta andliga förmågor. Han kommer dock från det Större Samfundet, och han utgör en del av det kollektiva. Och han kommer att frammana hängivenhet att följa honom. Han kommer att påbjuda uteslutning eller undanröjning av dem som till slut inte kan följa honom.

Besökarna bryr sig inte om hur många människor som undanröjs så länge de åtnjuter majoritetens odelade lojalitet . Besökarna kommer därför att koncentrera sig på de grundläggande idéer som ger dem denna auktoritet och inflytande.

En Återkomst kommer därför att planeras av era besökare. Såvitt vi förstår finns beviset för detta redan i världen. Folk inser inte besökarnas närvaro eller hur verkligheten ser ut i det Större Samfundet, och de kommer därför att på ett naturligt sätt acceptera deras trossatser utan att ifrågasätta dem. De kommer att känna att tiden har kommit för den stora Återkomsten av deras Frälsare och Undervisare. Men han som anländer kommer inte att komma från den himmelska härskaran, kan kommer inte att representera Kunskap eller De Osynliga, och han kommer inte att representera Skaparen eller Skaparens vilja. Vi har sett denna plan utformas i världen. Vi har även sett liknande planer utföras i andra världar.

Inom ramen för den kristna religionens kontext kommer Jesus Kristus att utnyttjas till det yttersta. Hoppet och löftet om hans återkomst till världen ger besökarna ett utmärkt tillfälle, speciellt i samband med detta årtusendes vändpunkt.

I andra religiösa traditioner kommer formstränghet att främjas av besökarna – det som ni skulle kalla en fundamental religion grundad på det förgångna, på auktoritetslojalitet och på institutionell konformitet. Detta gynnar besökarna. De är inte intresserade av ideologi och era religiösa traditioners värderingar, endast av deras användbarhet. Ju fler människor som kan tänka på samma sätt, agera på samma sätt och reagera förutsägbart, desto lämpligare är dessa för kollektiven. Denna konformitet främjas i många olika traditioner. Avsikten är inte att stöpa dem i samma form men att förenkla dem internt.

I en del av världen kommer en särskild religiös ideologi att härska; i en annan del av världen kommer en annan religiös ideologi att ha övertag. Detta är helt i linje med besökarnas behov, ty de bryr sig inte ifall det finns fler än en religion så länge det finns ordning, konformitet och lojalitet. Eftersom de inte har någon egen religion som ni möjligen skulle kunna följa eller identifiera er med så kommer de att använda era religioner för att genomdriva sina egna värderingar. Ty de uppskattar endast total solidaritet för deras syften och kollektiven eftersträvar er absoluta tillgivenhet för att medverka på sätt som de föreskriver. De kommer att bedyra att detta skapar fred och frälsning i världen och leder till återkomsten av vilken religiös avbild eller betydande person som helst som anses vara av största värde.

Med detta menar vi inte att fundamental tro övervakas av utomjordiska krafter, ty vi förstår att fundamental tro är väletablerad i er värld. Vad vi säger är att impulserna och mekanismerna för detta kommer att understödjas av besökarna och användas i deras egna syften. Den största försiktighet måste därför iakttas av alla som är genuint troende i sina traditioner för att de ska kunna lägga märke till dessa påverkningar och om möjligt motarbeta dem. I detta fall försöker besökarna inte övertyga den vanliga människan, men ledarskapet.

En Återkomst kommer därför att planeras av era besökare. Såvitt vi förstår finns beviset för detta redan i världen.

Besökarna är övertygade att om de inte intervenerar i rättan tid kommer mänskligheten att förgöra sig själv och världen. Detta grundar sig inte på fakta; det är bara en förmodan. Även om mänskigheten riskerar självförintelse så är det inte nödvändigtvis ert öde. Men så tror kollektiven, och därför måste de agera snabbt och på allvar understryka sina övertalningsprogram. De som kan övertygas kommer att anses som värdefulla; alla andra kommer att förkastas och undanröjas. Om besökarna skulle bli starka nog att få total kontroll över världen kommer de som inte kan anpassa sig helt enkelt att elimineras. Besökarna vill dock inte själva utföra förintelsen. Den kommer att verkställas genom de extrema individer i världen som har kapitulerat fullständigt inför deras övertalning.

Vi är på det klara med att detta är en fruktansvärd framtidsbild, men det får inte råda någon som helst tvekan ifall ni ska förstå och ta emot det som vi uttrycker i vårt budskap till er. Besökarna vill inte utplåna er, de söker sammansmältning med mänskligheten. Av den anledningen vill de korsbefrukta sig med er. De kommer att försöka avleda era religiösa impulser och samfund i detta syfte. De kommer av denna anledning att smygetablera sig själva i världen. De kommer att bearbeta regeringar och regeringsledare i detta syfte. De kommer att ha ett inflytande på världens militärmakter av denna anledning. Besökarna är säkra på att de kan lyckas, ty än så länge ser de att mänskligheten inte har motsatt sig tillräckligt för att motverka deras åtgärder eller upphäva deras agenda.

För att motverka detta måste ni studera det Större Samfundets Väg till Kunskap. Varje fri ras i universum måste studera Vägen till Kunskap, hur den än definieras inom deras egna kulturer. Detta utgör källan till individuell frihet. Det är detta som möjliggör verklig integritet och nödvändig visdom för individer och samhällen för att ta itu med de påtryckningar som motverkar Kunskap, både inom deras egna världar och inom det Större Samfundet. Därför är det nödvändigt att studera nya metoder, ty ni är på väg mot en ny situation med andra krafter och andra influenser. Detta är verkligen inte något framtidsperspektiv, det är en omedelbar utmaning. Livet i universum väntar inte på er förberedelse. Tilldragelser kommer att ske oavsett om ni är förberedda eller ej. Besök har inträffat utan ert samtycke och utan ert tillstånd. Och era grundläggande rättigheter har kränkts i en mycket större utsträckning än vad ni just nu inser.

Därför har vi blivit hitsända, inte bara för att ge er ett perspektiv och vårt understöd men även för att framföra en varning, ett varsel, för att sporra till medvetenhet och förpliktelse. Som vi sagt tidigare kan vi inte rädda er ras med militärt ingripande. Det är inte vår uppgift. Och även om vi försökte oss på det och samlade den styrka som behövs för ett sådant åtagande så skulle er värld förintas. Vi kan endast ge råd.

I framtiden kommer ni att få se våldsamma utbrott av religiös övertygelse, riktade mot människor som inte håller med, riktade mot svagare nationer och använda som vapen för attack och förstörelse. Besökarna kan inte tänka sig något bättre än att era religiösa samfund regerar länderna. Ni måste motsätta er detta. Besökarna kan inte tänka sig något bättre än att alla har samma religiösa värderingar, ty det ökar deras arbetsstyrka och underlättar deras uppgift. I alla sina yttringar begränsas ett sådant inflytande till passivitet och underkastelse – underkastelse av vilja, underkastelse av syfte, underkastelse av ens liv och förmågor. Likafullt kommer detta att förkunnas som en stor framgång för mänskligheten, ett stort framsteg för samhället, ett nytt enande av den mänskliga rasen, ett nytt hopp om fred och harmoni, en andens seger över mänskliga drifter.

Därför kommer vi med våra råd och uppmanar er att avstå från omdömeslösa beslut, att inte överlämna era liv till sådant som ni inte förstår och att inte ge upp ert omdöme för utlovad belöning. Och vi måste uppmuntra er att inte överge Kunskap inom er, den andliga intelligensen ni föddes med som nu innehåller ert enda och största löfte.

När ni hör detta kanske ni ser universum som en plats utan Barmhärtighet. Kanske blir ni cyniska och rädda och tror att girighet är universell. Men så är inte fallet. Vad som behövs är att ni blir starka, starkare än ni är just nu, starkare än ni någonsin har varit. Välkomna inte kontakt med dem som intervenerar er värld innan ni har denna styrka. Öppna inte era sinnen och hjärtan för besökare bortom er värld, ty de kommer hit i eget intresse. Tro inte att de kommer att uppfylla era religiösa profetior eller största ideal, ty sådant är villfarelse.

Det finns stora andliga krafter i det Större Samfundet – individer och även nationer som har uppnått mycket stora färdigheter, långt utöver vad mänskligheten hittills har uppvisat. Men de försöker inte ta kontroll över andra världar. De representerar inte politiska och ekonomiska krafter i universum. De är inte engagerade i handel utöver tillfredsställande av sina egna grundläggande behov. De färdas inte omkring, förutom i nödsituationer.

Budbärare sänds för att hjälpa dem som är på väg in i det Större Samfundet, budbärare som vi själva. Och det finns även andliga budbärare – kraften hos De Osynliga, som kan tala till dem som är redo att ta emot och som visar ett gott hjärta och gott hopp. Det är på det sättet Gud arbetar i universum.

Ni är på väg in i en besvärlig och ny miljö. Er värld är mycket värdefull för andra. Ni måste skydda den. Ni måste bevara era resurser så att ni inte behöver eller blir beroende av handel med andra nationer för de elementära behoven i ert liv. Om ni inte bevarar era resurser måste ni avstå från mycket av er frihet och er självständighet.

Er andlighet måste vara solid. Den måste grunda sig på konkret erfarenhet, ty värderingar och trossatser, ritualer och traditioner kan utnyttjas och håller på att utnyttjas av era besökare för deras eget syfte.

Ni kan nu börja se att era besökare är mycket sårbara inom vissa områden. Låt oss ytterligare utforska detta. Som individer har de mycket svag egen vilja och de har svårt för att hantera komplexiteter. De förstår inte er andliga natur. Och de förstår sannerligen inte Kunskaps impulser. Ju starkare ni är i Kunskap, desto obegripligare blir ni, desto svårare blir ni att kontrollera och desto mindre användbara blir ni för dem och för deras rasblandningsprogram. Ju starkare ni är individuellt i Kunskap, desto större utmaning blir ni för dem. Ju fler individer som blir starka i Kunskap, desto svårare är det för besökarna att isolera dem.

Besökarna har ingen fysisk styrka. Deras styrka finns i den Mentala Miljön och i användningen av sina teknologier. De är få till antalet jämfört med er. De är helt och hållet beroende av er medgörlighet, och de är alltför säkra på att de kan lyckas. Grundat på deras upplevelse så långt har mänskligheten inte mobiliserat meningsfullt motstånd. Men ju starkare ni är i Kunskap, desto mer blir ni en kraft som motsätter sig intervention och manipulation och ni blir en ansenligare kraft för frihet och integritet för er ras.

Trots att många kanske inte kommer att kunna höra vårt budskap så är er reaktion av betydelse. Kanske är det lätt att tvivla på vår närvaro och att vi finns och att reagera emot vårt budskap, men vi talar i överensstämmelse med Kunskap. Vad vi säger kan därför uppfattas inom er, om ni är fria att veta det.

Vi inser att vi utmanar många övertygelser och traditioner i vår presentation. Även vårt framträdande här kan verka oförklarligt och förnekas av många. Men våra ord och vårt budskap kan ge upphov till resonans med er därför att vi talar med Kunskap. Sanningens kraft är den största kraften i universum. Den har kraften att befria. Den har kraften att upplysa. Och den har kraften att ge styrka och tillit till dem som behöver det.

Vi har informerats att mänskligt samvete är högt värderat men kanske inte alltid hörsammat. Det är detta vi uttrycker när vi talar om Vägen till Kunskap. Det är grundläggande för alla era sanna andliga impulser. Det finns redan i era religioner. Det är inte nytt för er. Men det måste uppskattas, annars lyckas varken vi eller De Osynliga i våra ansträngningar att förbereda mänskligheten för det Större Samfundet. Alltför få kommer att svara an. Och sanningen kommer att bli en börda för dem, ty de kommer inte att kunna dela med sig av den effektivt.

Därför kommer vi inte för att kritisera era religiösa samfund eller traditioner, men bara för att ge exempel på hur de kan användas mot er. Vi är inte här för att ersätta dem eller förneka dem, men för att visa hur sann integritet måste genomsyra dessa samfund och traditioner för att de ska kunna tjäna er på ett genuint sätt.

I det Större Samfundet gestaltas andlighet i vad vi kallar Kunskap, och med Kunskap menas den andliga intelligensen och den aktiva Anden inom er. Detta ger er styrka att veta till skillnad mot att endast tro. Detta ger er immunitet mot övertalning och manipulation, ty Kunskap kan inte manipuleras av någon världslig makt eller kraft. Detta ger liv till era religioner och hopp inför ert levnadsöde.

Vi bejakar dessa idéer, ty de är grundläggande. Sådana idéer saknas emellertid hos kollektiven, och skulle ni stöta på dem, eller förnimma deras närvaro, och ha kraften att bibehålla er tankeförmåga, så kommer ni att upptäcka detta själva.

Vi har informerats att det finns många människor i världen som vill överlämna sig själva, överlämna sig till en högre makt i livet. Detta är inte unikt för människornas värld, men i det Större Samfundet leder ett sådant närmande till förslavning. Vi förstår att i er egen värld, innan det fanns så många besökare här, ledde ett sådant närmande ofta till förslavning. Men i det Större Samfundet är ni mera sårbara och måste vara klokare, försiktigare och mer självständiga. Obetänksamhet här leder till stor olycka och man får betala ett högt pris.

Om ni kan ta emot Kunskap och studera det Större Samfundets Väg till Kunskap kommer ni själva att kunna se detta. Ni kommer då att bekräfta våra ord till skillnad mot att endast tro eller förneka dem. Skaparen möjliggör detta, ty Skaparen vill att mänskligheten förbereder sig för sin framtid. Därför har vi kommit. Det är av den anledningen som vi observerar och nu har möjligheten att rapportera det vi ser.

De grundläggande troslärorna i världens religiösa traditioner vittnar gott om er. Vi har haft möjligheten att studera dem genom De Osynliga. Men de visar även på en möjlig svaghet. Om mänskligheten var mer vaksam och förstod livets verklighet i det Större Samfundet och meningen med det för tidiga besöket skulle riskerna inte vara så stora som de är idag. Det finns hopp och förväntan att ett sådant besök ska föra med sig stora belöningar och att det utgör en fullbordan för er. Men ni har inte kunnat studera det Större Samfundets verklighet eller de starka krafter som växelverkar med er värld. Er brist på medvetenhet och obetänksamma tillit till besökarna gagnar inte er.

Det är av denna anledning som de Vise överallt i det Större Samfundet förblir dolda. De söker inte kommers i det Större Samfundet. De söker inte vara del av gillen eller handelskooperativ. De söker inte diplomatiska förbindelser med många världar. Deras lojalitetsnätverk är mer ockulta och andliga till sin natur. De inser riskerna och svårigheterna med att utsätta sig för livets realiteter i det fysiska universum. De upprätthåller sin avskildhet och fortsätter att bevaka sina gränser. De försöker öka sin visdom på mindre fysiska sätt.

I er egen värld kan ni kanske se detta hos de klokaste hos er, de mest begåvade, som inte söker personlig fördel via kommersiella kanaler och som inte hänger sig åt erövring och manipulation. Ni kan se så mycket i er egen värld. Er egen historia berättar så mycket för er och åskådliggör, fast i en mindre skala, allt som vi lägger fram för er här.

Därför är vårt syfte inte bara att varna er om allvaret i er situation, men att också förse er, om vi kan, med en påtagligare uppfattning och förståelse av livet, vilket ni kommer att behöva. Och vi litar på att det kommer att finnas tillräckligt många som kan höra dessa ord och gensvara på Kunskapens storslagenhet. Vi hoppas att det finns de som kan inse att våra budskap inte avser att framkalla rädsla och panik men att frammana ansvar och ett åtagande att bevara frihet och godhet i er värld.

Om mänskligheten misslyckas att hindra Interventionen kan vi i detalj beskriva vad det skulle innebära. Vi har sett det på mycket nära håll annorstädes i våra egna världar. Som del av ett kollektiv kommer jorden att exploateras för sina resurser, dess befolkning kommer att spärras in för att arbeta och dess rebeller och dissidenter kommer antingen att avlägsnas eller förgöras. Världen kommer att bevaras uteslutande av intresse för dess jordbruk och gruvdrift. Mänskliga samhällen kommer att existera, men endast underordnade krafter bortom er värld. Och om världen skulle utarmas, om dess resurser skulle ta fullständigt slut, då blir ni övergivna, berövade. De understödjande livsbetingelserna för er värld kommer att ha berövats er; ni kommer att vara bestulna de absoluta medlen för överlevnad. Detta har hänt tidigare på många andra platser.

Vad gäller den här världen kan det hända att kollektiven bestämmer sig för att bevara den för fortgående användning som en strategisk utpost och som ett biologiskt förrådsmagasin. Men den mänskliga befolkningen skulle lida fruktansvärt under ett sådant tyranniskt styre. Världens befolkning skulle reduceras. Mänsklighetens regim skulle överlåtas till dem som är uppfostrade att leda den mänskliga rasen i en ny världsordning. Mänsklig frihet som ni upplever det skulle inte längre existera, och ni skulle plågas under tyngden av främmande herravälde, ett herravälde som skulle vara hårt och krävande.

Det finns åtskilliga kollektiv i det Större Samfundet. Vissa av dem är omfattande; en del av dem är oansenliga. Vissa av dem är mer etiska i sina tillvägagångssätt; åtskilliga är inte det. Till den grad de tävlar med varandra för att vinna fördelar, t.ex. att regera er värld, kan de göra sig skyldiga till riskabla verksamheter. Vi måste ge er denna illustration för att ni inte ska ha något som helst tvivel på vad vi säger. De alternativ ni har framför er är ytterst begränsade, men mycket väsentliga.

Förstå därför att ur era besökares perspektiv utgör alla ni människor stammar som måste hanteras och kontrolleras för att tjäna besökarnas intressen. För detta ändamål kommer era religioner och en viss del av er sociala verklighet att bevaras. Men ni kommer att förlora mycket. Och mycket kommer att vara förlorat innan ni inser vad som tagits ifrån er. Därför kan vi endast förespråka en vaksamhet, ett ansvar och ett åtagande att studera – att studera livet i det Större Samfundet, att lära er hur ni bevarar er egen kultur och er egen verklighet inom en större verklighet och att lära er upptäcka vem som är här för att tjäna er och att urskilja dem från de som inte tjänar er. Denna viktiga urskillningsförmåga är verkligen nödvändig i världen, även för att lösa era egna problem. Men för er egen överlevnad och välbefinnande i det Större Samfundet är det absolut grundläggande.

Vi uppmanar er därför att fatta mod. Vi har mer att dela med oss av till er.